Kodex Ochrany OsobnÍch Údajů ExxonMobil

Tento kodex ochrany osobních údajů (dále jen „kodex“) stanoví způsob, jakým bude společnost Exxon Mobil Corporation, se sídlem na adrese Las Colinas Boulevard 5959, Irving, Texas, Spojené státy americké, a její spřízněné osoby (společně dále jen „ExxonMobil“), nakládat s osobními údaji a zajišťovat jejich ochranu.

Article

Kodex Ochrany OsobnÍch Údajů ExxonMobil

1. Závazek společnosti ExxonMobil chránit důvěrnost osobních údajů

1.1 ExxonMobil usiluje o zajištění ochrany osobních údajů, zejména tím, že:

i. zpracovává osobní údaje, které jí byly svěřeny, v souladu s příslušnými právními předpisy a

ii. v souladu s obchodními účely řádně řídí rizika pro ochranu soukromí spojená se zpracováním osobních údajů. 

1.2 Zaměstnanci ExxonMobil jsou povinni se při zpracovávání osobních údajů řídit tímto kodexem ochrany osobních údajů. 

1.3 ExxonMobil dohlíží na dodržování tohoto kodexu a plánů, nástrojů a postupů, kterými se tento kodex provádí, a to prostřednictvím řídicího orgánu pro ochranu osobních údajů na úrovni koncernu.

1.4 Spřízněná osoba ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV, se sídlem na adrese Polderdijkweg, 2030 Antverpy, Belgie, se podílí na správě a řízení ochrany osobních údajů na úrovni koncernu ExxonMobil a má vedoucí úlohu v oblasti ochrany evropských osobních údajů. Podrobnosti o této funkci a konkrétních právech ve vztahu k evropským osobním údajům jsou popsány v článku 19. 

1.5 Tento kodex představuje závazná podniková pravidla skupiny ExxonMobil ve smyslu evropských právních předpisů o ochraně osobních údajů.    

2. Působnost kodexu

2.1 ExxonMobil bude uplatňovat tento kodex ve všech zemích, kde zpracovává osobní údaje. 

2.2 Tento kodex se vztahuje na osobní údaje fyzických osob. Fyzické osoby zahrnují stávající i bývalé zaměstnance, uchazeče o zaměstnání, dodavatele, zástupce odběratelů a jiných obchodních partnerů a spotřebitele.

2.3 Tento kodex se nevztahuje na anonymizované informace ani jiné informace, které nejsou osobními údaji.

2.4 ExxonMobil zpracovává osobní údaje pro obchodní účely, kterými jsou zejména:

i. personální agenda a činnosti v oblasti personalistiky, například mzdové záležitosti a kariérní rozvoj fyzických osob

ii. ověření, zda fyzické osoby dodržují vnitřní předpisy společnosti,

iii. fyzické zabezpečení a přístup fyzických osob do budov a prostor,

iv. správa informačních technologií souvisejících s používáním podnikových systémů fyzickými osobami,

v. řízení vztahů s odběrateli a jinými obchodními partnery společnosti, včetně zpracování kontaktních údajů a údajů o transakcích pro potřeby přijímání objednávek, uskutečňování dodávek, fakturace a rozvoje obchodní činnosti,

vi. komunikace se správními orgány za účelem splnění regulatorních požadavků,vii. komunikace s externími zainteresovanými osobami ohledně záležitostí týkajících se obchodní činnosti ExxonMobil.

3. Zákonnost

3.1 Osobní údaje budou zpracovávány zákonným způsobem. 

3.2 Tento kodex stanoví minimální standard ochrany osobních údajů. Vyžadují-li platné právní předpisy vyšší úroveň ochrany osobních údajů, než je úroveň ochrany stanovená v kodexu, použije ExxonMobil takovou vyšší úroveň ochrany.  Například pokud je zpracování povoleno pouze z některého či některých zákonem stanovených důvodů, bude ExxonMobil tyto požadavky dodržovat.

3.3 Bude-li se ExxonMobil důvodně domnívat, že zákon brání v dodržování kodexu, přijme po konzultaci se svým oddělením ochrany osobních údajů odpovědné rozhodnutí, jaké kroky mají být přijaty, a bude-li to považovat za nezbytné, projedná danou záležitost s příslušným úřadem pro ochranu osobních údajů.

4. Účelové omezení

Je-li to vyžadováno příslušnými právními předpisy, budou osobní údaje shromažďovány ke konkrétním legitimním účelům a nebudou dále zpracovávány způsobem neslučitelným s těmito účely.  Další zpracování nebude považováno za neslučitelné s uvedenými účely, například pokud (i) je prováděno se souhlasem fyzické osoby nebo na základě oprávnění uděleného fyzickou osobou, (ii) v naléhavé situaci, například v případě ohrožení života nebo životně důležitých zájmů fyzické osoby, nebo (iii) za účelem stanovení, výkonu nebo ochrany právních nároků.

5. Minimalizace údajů

5.1 ExxonMobil se zavazuje zpracovávat pouze osobní údaje, které jsou relevantní pro legitimní obchodní účely. 

5.2 Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelů, pro které jsou zpracovávány, nebo po delší dobu pro dodržení příslušných právních předpisů nebo ochranu oprávněných zájmů společnosti. 

5.3 Vyžadují-li to platné právní předpisy, přijme ExxonMobil opatření za účelem minimalizace zpracování osobních údajů, včetně záměrné ochrany osobních údajů.

6. Přesnost údajů

S ohledem na účel, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, přijme ExxonMobil přiměřená opatření, aby zajistil, že (i) osobní údaje budou vždy přesné a (ii) osobní údaje budou aktualizovány, pokud mu fyzická osoba nebo důvěryhodný zdroj oznámí změnu osobních údajů.

7. Informace

ExxonMobil poskytne jasnou informaci o zpracování osobních údajů v souladu s právními požadavky.

8. Bezpečnost a důvěrnost

8.1 Na základě posouzení souvisejících rizik bude ExxonMobil uplatňovat vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů před náhodným či protiprávním zničením, ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním či změnou. 

8.2 V případě porušení zabezpečení osobních údajů ExxonMobil (i) projedná vzniklou situaci se svým oddělením pro ochranu osobních údajů, které vede záznamy o porušení zabezpečení osobních údajů, a (ii) bude o porušení informovat dotčené fyzické osoby v souladu s platnými právními předpisy.

9. Práva fyzických osob

9.1 Vyžadují-li to platné právní předpisy, bude společnost ExxonMobil odpovídat na žádosti fyzických osob: (i) o sdělení, zda a jaké kategorie jejich osobních údajů společnost ExxonMobil zpracovává, (ii) o poskytnutí kopie jejich osobních údajů, (iii) o smazání, omezení zpracování, výmaz nebo ukončení zpracování osobních údajů fyzické osoby a (iv) o přenositelnost osobních údajů. 

9.2 Fyzické osoby mohou požádat společnost ExxonMobil o opravu nesprávných osobních údajů, které se jich týkají, v souladu s článkem 6.

9.3 Pro uplatnění těchto práv nebo vznesení stížnosti či podezření na porušení kodexu ze strany ExxonMobil se mohou fyzické osoby obrátit na oddělení pro ochranu osobních údajů ExxonMobil, kde získají podrobnější informace o postupu při vyřizování jejich stížnosti:

E-mailem na adresu: data.privacy.office@exxonmobil.com
Nebo písemně na adresu: ExxonMobil Data Privacy Office, c/o ExxonMobil Business Support Center Hungary Ltd., Váci út 81-85, Budapešť, H-1139,  Maďarsko

10. Zpracování osobních údajů v rámci skupiny podniků

Pokud ExxonMobil předává osobní údaje mezi spřízněnými osobami, bude s osobními údaji nakládat a chránit je v souladu s tímto kodexem. 

Spřízněné osoby, které zpracovávají osobní údaje jménem jiných spřízněných osob, budou dále dodržovat veškeré příslušné smlouvy mezi spřízněnými osobami, které zahrnují povinnosti související se zpracováním osobních údajů. 

11. Předávání údajů třetím osobám

Osobní údaje budou předávány třetím osobám (včetně přeshraničního předávání) pouze pokud byla přijata vhodná opatření k zajištění odpovídající ochrany osobních údajů při jejich předávání.

12. Školení

ExxonMobil se zavazuje poskytovat odpovídající školení ohledně povinností obsažených v kodexu zaměstnancům, kteří: i) zpracovávají osobní údaje, nebo ii) se podílejí na správě nebo vývoji nástrojů používaných ke zpracování osobních údajů.

13. Ověření souladu s předpisy

13.1 ExxonMobil uplatňuje plány zaměřené na pravidelnou kontrolu provádění a plnění kodexu.

13.2 Plány zaměřené na kontrolu dodržování kodexu zahrnují 

i. plán auditu, jehož součástí jsou pravidelné audity prováděné oddělením interního auditu a sledování nezbytných nápravných opatření, a dále dohled nad uplatňováním plánu auditu a výsledky auditu prováděný představenstvem ExxonMobil

ii. organizační struktura pro ochranu osobních údajů sestávající ze:

1. sítě určených kontaktních osob pro ochranu osobních údajů, 

2. oddělení pro ochranu osobních údajů (Data Privacy Office) ExxonMobil, které provádí posouzení vlivu na ochranu osobních údajů z hlediska rizik a odpovídá za plnění úkolů, které mu jsou svěřeny v článcích 3.3, 8.2, 9.3, 17, 19.2. bodě ix), 19.3, 19.4. bodě i) a 20.5 kodexu.

3. orgán pro řízení a kontrolu ochrany osobních údajů na úrovni koncernu, tvořený členy vrcholového vedení ExxonMobil, který je odpovědný za tento kodex a dohlíží na jeho dodržování a rovněž na činnost oddělení pro ochranu osobních údajů ExxonMobil.

14. Spolupráce s úřady pro ochranu údajů

14.1 ExxonMobil bude spolupracovat s příslušnými úřady pro ochranu osobních údajů a s řádnou péčí zváží jejich doporučení v souvislosti s žádostmi a výzvami týkajícími se uplatňování tohoto kodexu.

14.2 ExxonMobil bude dodržovat formálně správná a zákonná úřední rozhodnutí příslušných úřadů pro ochranu osobních údajů, která jsou pravomocná a nelze proti nim podat opravný prostředek. 

14.3 Při předávání osobních údajů mezi spřízněnými osobami si budou tyto spřízněné osoby poskytovat v případě potřeby vzájemnou součinnost a pomoc při vyřizování žádostí a požadavků příslušných úřadů pro ochranu osobních údajů. 

15. Změny tohoto kodexu

15.1 ExxonMobil může kodex podle potřeby změnit, například za účelem zajištění souladu se změnami platných právních předpisů nebo zohlednění změn své interní organizační struktury a procesů.

15.2 ExxonMobil oznámí změny kodexu belgickému Úřadu pro ochranu osobních údajů následujícím způsobem:

  • podstatné změny kodexu a dohody mezi spřízněnými osobami budou oznámeny bez zbytečného odkladu; a 
  • jednou ročně bude ExxonMobil informovat o změnách v seznamu spřízněných osob, které jsou vázány tímto kodexem, a o nepodstatných změnách kodexu a dohody mezi spřízněnými osobami týkajících se evropských osobních údajů.

15.3 Společnost ExxonMobil zpřístupní tento kodex a jeho změny:

16. Datum nabytí účinnosti kodexu

Tento kodex nabývá účinnosti dne 17. prosinec 2020.

17. Obecné dotazy týkající se kodexu

Více informací o kodexu ochrany osobních údajů získáte na oddělení pro ochranu osobních údajů společnosti ExxonMobil na adrese: data.privacy.office@exxonmobil.com.

18. Vymezení pojmů

Spřízněnou osobou“ se rozumí jakákoli osobní či kapitálová společnost, která přijala tento kodex a ve které Exxon Mobil Corporation nebo mateřská společnost společnosti Exxon Mobil Corporation v současnosti nebo v budoucnu přímo či nepřímo drží nebo ovládá více než 50procentní obchodní podíl, s nímž je spojeno hlasovací právo nebo právo jmenovat statutární orgán nebo členy statutárního orgánu dané společnosti, a dále případný právní nástupce takové osobní či kapitálové společnosti.

Anonymizovanými informacemi“ se rozumí informace, které byly anonymizovány.

Přenositelností údajů“ se rozumí právo na získání osobních údajů ve formátu připraveném k jejich předání třetí osobě v souladu s platnými právními předpisy.

EHP“ se rozumí Evropský hospodářský prostor založený Dohodou o EHP ze dne 1. ledna 1994, která upravuje volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu na jednotném evropském trhu.

Evropskými právními předpisy o ochraně osobních údajů“ se rozumí nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů) (ve znění předpisů, kterými bylo provedeno do práva členských států EHP a Spojeného království, a případně ve znění pozdějších předpisů) nebo švýcarský federální zákon o ochraně osobních údajů.

Evropskými osobními údaji“ se rozumí osobní údaje, na které se vztahují evropské právní předpisy o ochraně osobních údajů.

Evropským regionem“ se rozumí státy Evropského hospodářského prostoru (EHP), Spojené království a Švýcarsko.

Fyzickou osobou“ se rozumí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány ExxonMobil; identifikovatelnou fyzickou osobou se rozumí fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby; fyzické osoby zahrnují stávající i bývalé zaměstnance, uchazeče o zaměstnání, dodavatele, zástupce odběratelů a jiných obchodních partnerů a spotřebitele.

Dohodou mezi spřízněnými osobami“ se rozumí dohoda mezi spřízněnými osobami ExxonMobil, kterou se spřízněné osoby zavázaly dodržovat tento kodex.

Podstatnými změnami“ se rozumí změny kodexu, které mají nepříznivý vliv na standard ochrany osobních údajů stanovený pro evropské osobní údaje poskytnutý na základě kodexu nebo které se významně dotýkají rozsahu působnosti nebo struktury kodexu ve vztahu k evropským osobním údajům.

Osobními údaji“ se rozumí údaje týkající se fyzické osoby.

Výrazy „zpracovat“, „zpracovávaný/é“, „zpracovává“, „zpracování“ se rozumí jakákoliv operace s osobními údaji, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je zpřístupnění, shromáždění, uložení, zaznamenání, uspořádání, pozměnění, šíření, sdělení, předání, vyhledání, zničení nebo jiné užití osobních údajů.

Důvěryhodným zdrojem“ se rozumí osoba nebo subjekt, který je oprávněn zastupovat fyzickou osobu, nebo osoba či subjekt, který je podle názoru společnosti ExxonMobil zjevně oprávněn zastupovat fyzickou osobu.

Zvláštní ustanovení pro konkrétní stát nebo region

19. Zvláštní práva ve vztahu k evropským osobním údajům

19.1 Ve vztahu k evropským osobním údajům nese ExxonMobil odpovědnost za plnění, a bude plnit, veškeré závazky stanovené v kodexu, přičemž pokud přísnější evropské právní předpisy o ochraně osobních údajů stanoví vyšší úroveň ochrany, bude ExxonMobil uplatňovat takovou vyšší úroveň ochrany. 

19.2 V případě, že budou evropské osobní údaje předávány spřízněným osobám mimo evropský region, zajistí ExxonMobil takovou úroveň ochrany evropských osobních údajů, aby nebyla dotčena úroveň ochrany poskytovaná podle evropských právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stejně bude ExxonMobil postupovat i v případě, že platné právní předpisy ve státech mimo evropský region, kde jsou usazeny spřízněné osoby a kam jsou předávány evropské osobní údaje, neposkytují takovou úroveň ochrany.

To znamená, zejména ve vztahu k postupům v oblasti ochrany osobních údajů popsaným v článcích 3, 4, 5, 7, 8, 9 a 11, že ExxonMobil:

i. nebude zpracovávat evropské osobní údaje, které odhalují rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské vyznání nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech, zdravotní stav, sexuální život či sexuální orientaci, genetické údaje nebo biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, pokud není takové zpracování dovoleno v souladu s článkem 9 odst. 2 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů,

ii. bude provádět posouzení vlivu vysoce rizikových druhů zpracování v souladu s článkem 35 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů a v případě, že budou rizika nadále vysoká i po přijetí opatření k jejich zmírnění stanovených v rámci uvedeného posouzení, konzultuje příslušný úřad pro ochranu osobních údajů v souladu s článkem 36 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů,

iii. bude zpracovávat evropské osobní údaje pro konkrétní a legitimní obchodní účely, 

iv. bude zpracovávat evropské osobní údaje, které budou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k legitimním obchodním účelům, 

v. bude uplatňovat záměrnou a případně standardní ochranu osobních údajů, 

vi. bude vést záznamy o zpracování osobních údajů, 

vii. učiní oznámení a poskytne transparentní informace fyzickým osobám o užití a účelu zpracování evropských osobních údajů v souladu s články 13 a 14 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, 

viii. bude uplatňovat na ochranu evropských osobních údajů stejnou úroveň zabezpečení, jakou stanoví evropské právní předpisy o ochraně osobních údajů, 

ix. v případě porušení evropských osobních údajů:

1. konzultuje oddělení pro ochranu osobních údajů ExxonMobil, které zaznamená porušení v registru a na vyžádání zpřístupní relevantní dokumentaci příslušnému úřadu pro ochranu osobních údajů, a 

2. bez zbytečného odkladu informuje společnost ExxonMobil Petroleum & Chemical BV, která v případě, že je pravděpodobné, že dané porušení bude představovat riziko pro práva a svobody fyzické osoby, oznámí toto porušení bez zbytečného odkladu příslušnému úřadu pro ochranu osobních údajů, a to pokud možno nejpozději do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděla, a

3. bez zbytečného odkladu informuje fyzické osoby, pokud je pravděpodobné, že porušení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzické osoby, 

x. bude reagovat na žádosti a stížnosti fyzických osob v souvislosti se zpracováním evropských osobních údajů v souladu s článkem 19.7, 

xi. umožní fyzickým osobám vznést námitku proti rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování, které má právní účinky pro fyzickou osobu nebo se jí obdobným způsobem významně dotýká, ledaže je takové rozhodnutí přípustné podle článku 22 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, a 

xii. bude předávat evropské osobní údaje třetím osobám mimo evropský region, pokud je zajištěna odpovídající ochrana v souladu s čl. 28 odst. 3 a články 45 až 48 nebo v souladu s výjimkou stanovenou v článku 49 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů.

19.3 Příslušné úřady pro ochranu osobních údajů v evropském regionu mohou kontrolovat dodržování kodexu, a to i prostřednictvím auditů ExxonMobil v souladu s právy na audit stanovenými platnými právními předpisy. 

Spřízněné osoby mimo evropský region poskytnou v případě potřeby součinnost společnosti ExxonMobil Petroleum & Chemical BV za účelem vyhovění výzvám ze strany úřadů pro ochranu osobních údajů v evropském regionu k předložení výsledků auditu týkajícího se  tohoto kodexu. 

Společnost ExxonMobil sdělí svému oddělení pro ochranu osobních údajů výsledky auditu týkajícího se evropských osobních údajů předávaných podle kodexu spřízněným osobám mimo evropský region. 

Pokud jde o evropské osobní údaje, bude společnost ExxonMobil postupovat v souladu s doporučením příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů v evropském regionu, s výhradou, že pokud to bude považovat za vhodné, uplatní společnost ExxonMobil veškeré dostupné právní prostředky.

19.4 Fyzické osobě, jejíž evropské osobní údaje jsou přímo či nepřímo předávány spřízněné osobě mimo evropský region, přísluší odvozená práva třetích osob vyplývající z článků 15.3, 19.2. bodů i), iii), iv), v) vii), viii), ix) 3, x), xi), x) a xii), 19.3 až 19.8 kodexu a může se přímo domáhat jejich výkonu tak, že:

i. se obrátí na oddělení pro ochranu osobních údajů ExxonMobil v souladu s odst. 9.3, nebo

ii. podá stížnost k příslušnému vnitrostátnímu úřadu pro ochranu osobních údajů v tom státě z evropského regionu, kde (i) má dotyčná fyzická osoba a) své obvyklé bydliště, nebo b) místo výkonu práce, nebo (ii) kde došlo k tvrzenému porušení tohoto kodexu, nebo

iii. zahájí řízení proti příslušné spřízněné osobě usazené v evropském regionu u příslušného soudu v evropském regionu, nebo 

iv. zahájí řízení proti společnosti ExxonMobil Petroleum & Chemical BV, se sídlem na adrese Polderdijkweg, 2030 Antverpy, Belgie, u belgické Komise pro ochranu osobních údajů, u soudů v Bruselu nebo jiných příslušných soudů uvedených v čl. 79 odst. 2 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů.

19.5 Pokud byla podána platná žaloba nebo stížnost podle čl. 19.4. , přijímá společnost ExxonMobil Petroleum & Chemical BV odpovědnost za jakékoli porušení kodexu spřízněnou osobou usazenou mimo evropský region a zavazuje se přijmout nezbytná opatření k nápravě takového porušení a případně nahradit škodu vzniklou v důsledku takového porušení v souladu s pravomocným rozhodnutím soudu nebo dozorového úřadu, proti němuž není přípustný další opravný prostředek.

19.6 Pokud byla podána žaloba, stížnost nebo zahájeno řízení podle čl. 19.4, není nutné, aby dotyčná fyzická osoba prokázala skutečné porušení tohoto kodexu spřízněnou osobou usazenou mimo evropský region; postačí, pokud fyzická osoba prokáže, že jí vznikla škoda a že tato škoda pravděpodobně vznikla v důsledku porušení tohoto kodexu spřízněnou osobou usazenou mimo evropský region. V takovém případě nese společnost ExxonMobil Petroleum & Chemical BV důkazní břemeno spočívající v prokázání, že spřízněná společnost usazená mimo evropský region tento kodex neporušila. Pokud bude společnost ExxonMobil Petroleum & Chemical BV schopna prokázat, že spřízněná osoba usazená mimo evropský region neodpovídá za dané porušení, může se tím společnost ExxonMobil Petroleum & Chemical BV zprostit veškeré odpovědnosti.

19.7 ExxonMobil odpoví na stížnosti týkající se evropských osobních údajů bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení příslušné žádosti nebo stížnosti, přičemž tato lhůta může být v případě potřeby prodloužena o další dva měsíce. 

Stížnost může fyzická osoba podat společnosti ExxonMobil e-mailem nebo písemně v souladu s článkem 9.3 kodexu. 

Bude-li společnost ExxonMobil považovat stížnost za odůvodněnou, bude dotyčnou fyzickou osobu informovat o tom, jak bude postupovat při nápravě záležitosti, která byla důvodem stížnosti. Pokud bude stížnost zamítnuta nebo pokud nebude dotčená fyzická osoba spokojena s odpovědí ExxonMobil, může podat stížnost nebo zahájit řízení v souladu s ustanoveními čl. 19.4 bodu ii) a iii) kodexu. Pokud se stížnost týká zpracování evropských osobních údajů spřízněnými osobami usazenými mimo Evropský region, může dotyčná fyzická osoba rovněž podat stížnost nebo zahájit řízení v souladu s článkem 19.4. bodem iv).

19.8 V případě rozporu mezi kodexem a právním požadavkem platným ve státě mimo evropský region, jak je popsáno v článku 3.3, bude ExxonMobil informovat příslušný úřad pro ochranu osobních údajů v evropském regionu, pokud je pravděpodobné, že takový právní požadavek, včetně právně závazné výzvy ke zpřístupnění evropských osobních údajů ze strany orgánů činných v trestním řízení nebo bezpečnostního orgánu státu mimo evropský region, bude mít podstatný nepříznivý vliv na záruky stanovené v kodexu ve vztahu k evropským osobním údajům. 

Pokud je oznámení příslušnému úřadu pro ochranu osobních údajů v evropském regionu zakázáno, ExxonMobil vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby dosáhl vzdání se tohoto zákazu, a doloží, že tak učinil. Pokud navzdory veškerému přiměřenému úsilí nebude ExxonMobil schopen informovat příslušný úřad pro ochranu osobních údajů v evropském regionu o výzvách, které obdržel, bude každoročně předkládat obecné informace o takových výzvách. 

ExxonMobil přijme opatření, aby zabránil předání evropských osobních údajů jakémukoli státnímu orgánu, pokud by bylo takové předání příliš rozsáhlé, nepřiměřené a nepodložené a šlo nad rámec toho, co je v demokratické společnosti nezbytné.

19.9 Spřízněné osoby nebudou předávat evropské osobní údaje na základě kodexu jiným spřízněným osobám, pokud nejsou takové spřízněné osoby vázány tímto kodexem.

20. Seznam podpisujících poboček

Company name

ExxonMobil Exploration and Production Cyprus (Offshore) Limited
Esso Exploration and Production Guyana Limited
Exxon Azerbaijan Limited
ExxonMobil China Petroleum & Petrochemical Company Limited
ExxonMobil Abu Dhabi Offshore Petroleum Company Limited
ExxonMobil Research Qatar Limited
ExxonMobil Upstream Ventures (Middle East) Limited
ExxonMobil Iraq Services Limited
ExxonMobil Kurdistan Region of Iraq Limited
ExxonMobil Exploration (Asia Pacific) New Opportunities Limited
ExxonMobil CEPU Limited
ExxonMobil Exploration and Production Vietnam Limited
ExxonMobil Qatar Limited
ExxonMobil Cyprus Limited
PT ExxonMobil Lubricants Indonesia
PT Federal Karyatama
ExxonMobil Comercial, S.A. de C.V.
ExxonMobil Chemical Iberia, S.L.
ExxonMobil Research and Engineering Company
Exxon (Al-Khalij) Inc.
ExxonMobil Upstream Research Company
ExxonMobil Pipeline Company
ExxonMobil Technical Computing Company
ExxonMobil Russia Inc.
SeaRiver Maritime, Inc.
ExxonMobil Investment Management Inc.
ExxonMobil Sales and Supply LLC
EXXONMOBIL SAUDI ARABIA INC.
MOBIL CHEMICAL PRODUCTS INTERNATIONAL INC.
Mobil Pipe Line Company            
ExxonMobil Vietnam Limited
Esso Pipeline Services Inc.        
ExxonMobil Global Projects Company
ExxonMobil Business Support Center Argentina S.R.L.
ExxonMobil Exploration Argentina Sociedad de Responsabilidad Limitada
ExxonMobil Exploration and Production Offshore Argentina S. R. L. 
Mobil Oil Australia Pty Ltd
Esso Australia Pty Ltd
Mobil PNG Gas Holdings Pty Ltd
ExxonMobil Verwaltungsgesellschaft m.b.H.
EXXONMOBIL KAZAKHSTAN INC.
Mobil Petroleum Overseas Company Limited
Esso Nigeria-STP Holding (One) Limited
Esso Nigeria-STP Holding (Two) Limited
Esso Exploration and Production Chad Inc.
Esso Exploration Angola (Block 15) Limited
Exxon Neftegas Limited
ExxonMobil Exploration and Production Tanzania Limited
ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited
ExxonMobil Exploration and Upstream Ventures Limited
ExxonMobil Exploration and Production Ghana (Ventures) Limited
ExxonMobil Exploration and Production South Africa Limited
ExxonMobil Exploration and Production Mauritania (Offshore) Limited
ExxonMobil South America (Pacific Coast) Limited
Mobil Refining Australia Pty. Ltd 
Mobil Exploration & Producing Australia Pty Ltd 
ExxonMobil Trading Services BV
ExxonMobil Europe Sales BV
ExxonMobil Belgium Ventures BV
ExxonMobil Petroleum & Chemical BV
ExxonMobil Canada Ltd.
Imperial Oil Limited
ExxonMobil Business Support Centre Canada ULC
ExxonMobil Quimica Ltda
ExxonMobil Exploracao Brasil Ltda. 
ExxonMobil Business Support Center Brasil Ltda 
ExxonMobil (Tianjin) Petroleum Co., Ltd.
ExxonMobil (Taicang) Petroleum Co., Ltd.
ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o.
ExxonMobil Egypt (S.A.E.)
ExxonMobil Finland Oy Ab
Worex S.N.C.
Esso Energie G.I.E.
ExxonMobil Chemical France
Noroxo
Port-Jerome Gaz (P.J. GAZ)
ExxonMobil France Holding SAS
Societe de Gestion de Sites Industriels
ESSO Guyane Francaise Exploration et Production
Esso France
Esso Raffinage
Esso Societe Anonyme Francaise
Mobil Erdgas-Erdoel GmbH
Schubert Beteiligungs-GmbH
ExxonMobil Central Europe Holding GmbH
ESSO Deutschland GmbH
ESSO Vertriebsgesellschaft mbH
ExxonMobil Production Deutschland GmbH
ESSO Erdgas Beteiligungsgesellschaft mbH
Mobil Erdgas Verwaltungsgesellschaft mbH
ExxonMobil Gas Marketing Deutschland GmbH
ExxonMobil Pensions-Verwaltungsgesellschaft mbH
ExxonMobil Chemie Beteiligungsgesellschaft mbH
ExxonMobil Exploration and Production Ghana (Deepwater) Limited
MOBIL OIL HELLAS A.E. PETROLEUM COMPANY
Exxon Chemical (Panyu) Co. Ltd.
EXXONMOBIL (CHINA) INVESTMENT CO., LTD.
ExxonMobil Chemical Services (Shanghai) Co., Ltd.
ExxonMobil Europe Funding Company
ExxonMobil Hungary International Company
ExxonMobil Business Support Center Hungary Kft.
ExxonMobil Asia Pacific Research & Development Co., Ltd.
ExxonMobil (Huizhou) Chemical Co., Ltd.
ExxonMobil Hong Kong Limited
ExxonMobil Chemical International Services Limited
Esso LPGas (Hong Kong) Limited
ExxonMobil Lubricants Private Limited
ExxonMobil Company India Private Limited
ExxonMobil Gas (India) Private Limited
ExxonMobil Services & Technology Private Limited
Esso Italiana S.r.l.
Esso Luxembourg SARL
ExxonMobil Luxembourg SARL
ExxonMobil Luxembourg et Cie SCA
ExxonMobil Netherlands Holdings SARL
ExxonMobil Luxembourg International Investments SAS
ExxonMobil Madagascar Energy S.a.r.l.
ExxonMobil Madagascar Investments S.a.r.l.
Engycalor Energia Calore S.r.l.
Societa a responsabilita limitata Raffineria Padana Olii Minerali S.A.R.P.O.M. S.r.l.
ExxonMobil Japan Godo Kaisha
Mobil Oil Micronesia, Inc.
ExxonMobil Mocambique, Limitada
ExxonMobil Mocambique Exploration & Production, Limitada
ExxonMobil Capital N.V.
Esso Nederland B.V.
ExxonMobil International Holdings B.V.
ExxonMobil Financial Services B.V.
ExxonMobil Benelux Holdings B.V.
Venezuela Holdings B.V.
ExxonMobil Producing Netherlands B.V.
ExxonMobil Netherlands Participation B.V.
ExxonMobil Global Finance B.V.
ExxonMobil Capital Netherlands B.V.
ExxonMobil Angola Participation B.V.
ExxonMobil Angola Holding B.V.
ExxonMobil Holland Holdings B.V.
ExxonMobil Nigeria Holding One B.V.
ExxonMobil Nigeria Holding Two B.V.
ExxonMobil Nigeria (Deepwater West) Holding One B.V.
ExxonMobil Nigeria (Deepwater) Holding One B.V.
ExxonMobil Nigeria (Deepwater) Holding Two B.V.
ExxonMobil Nigeria (Offshore East) Holding One B.V.
ExxonMobil Nigeria (Offshore East) Holding Two B.V.
ExxonMobil Upstream Eastern Europe B.V.
ExxonMobil Africa and Middle East Investments B.V.
ExxonMobil Argentina (Neuquen Basin) B.V.
ExxonMobil Argentina Ventures B.V.
ExxonMobil Ecuador Holding B.V.
ExxonMobil Upstream Holdings B.V.
ExxonMobil Eastern Europe Holdings B.V.
ExxonMobil Eastern Europe Ventures B.V.
ExxonMobil Guyana (Barracuda Prospect) B.V.
ExxonMobil Australia (Sculpin Prospect) B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Ukraine (Project) B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Ukraine B.V.
ExxonMobil Namibia (PEL82) B.V.
ExxonMobil Namibia (PEL95) B.V.
ExxonMobil Egypt Holding B.V.
ExxonMobil Luxembourg Investments B.V.
ExxonMobil Holland Investments B.V.
ExxonMobil Ghana Region B.V.
ExxonMobil Cepu Holdings B.V.
ExxonMobil Russia Black Sea B.V.
ExxonMobil Russia Black Sea Holdings B.V.
ExxonMobil Russia Kara Sea B.V.
ExxonMobil Russia Kara Sea Holdings B.V.
ExxonMobil Russia Research B.V.
ExxonMobil Exploration Holdings B.V.
ExxonMobil Argentina Investments B.V.
ExxonMobil Exploration and Production (Indonesia) B.V.
ExxonMobil Production (Indonesia) B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Aries B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Gemini B.V.
ExxonMobil Argentina Upstream B.V.
ExxonMobil Energy Ventures B.V.
ExxonMobil Petroleum Ventures B.V.
ExxonMobil Overseas Ventures B.V.
ExxonMobil Russia West Siberia B.V.
ExxonMobil Russia West Siberia Holdings B.V.
ExxonMobil Madagascar Upstream B.V.
ExxonMobil Madagascar Ventures B.V.
ExxonMobil Russia Central Chukchi Sea B.V.
ExxonMobil Russia Central Chukchi Sea Holdings B.V.
ExxonMobil Russia North Chukchi Sea B.V.
ExxonMobil Russia North Chukchi Sea Holdings B.V.
ExxonMobil Russia South Chukchi Sea B.V.
ExxonMobil Russia South Chukchi Sea Holdings B.V.
ExxonMobil Russia East Siberian Sea B.V.
ExxonMobil Russia East Siberian Sea Holdings B.V.
ExxonMobil Russia North Kara Sea B.V.
ExxonMobil Russia North Kara Sea Holdings B.V.
ExxonMobil Russia East Laptev Sea B.V.
ExxonMobil Russia East Laptev Sea Holdings B.V.
ExxonMobil Russia West Laptev Sea B.V.
ExxonMobil Russia West Laptev Sea Holdings B.V.
ExxonMobil Russia West Siberia (Achimov) B.V.
ExxonMobil Russia West Siberia (Bazhenov) B.V.
ExxonMobil Tanzania Ventures B.V.
ExxonMobil Ghana B.V.
ExxonMobil Gabon Region B.V.
ExxonMobil Global Holding Investment B.V.
ExxonMobil South Africa Region B.V.
ExxonMobil Russia Kara Sea (University) B.V.
ExxonMobil Guyana Region B.V.
ExxonMobil Development Africa B.V.
ExxonMobil LNG Services B.V.
ExxonMobil Uruguay Region B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Uruguay B.V.
ExxonMobil Mexico Ventures B.V.
ExxonMobil Mexico Investments B.V.
ExxonMobil Mexico Region B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Turkey (Marmara) B.V.
ExxonMobil Africa and Middle East Holdings B.V.
ExxonMobil South Africa (Tugela South Prospect) B.V.
ExxonMobil South Africa (Transkei Prospect) B.V.
ExxonMobil South Africa (Durban Prospect) B.V.
ExxonMobil Guyana (Canje) B.V.
ExxonMobil Mauritania (C-14) B.V.
ExxonMobil Mauritania (C-17) B.V.
ExxonMobil Mauritania (C-22) B.V.
ExxonMobil Liberia Region B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Investments B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Pakistan B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Greece (Crete) B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Suriname B.V.
ExxonMobil Cyprus Region B.V.
ExxonMobil Guyana (Kaieteur) B.V.
ExxonMobil Mexico (BLOCK 2) B.V.
ExxonMobil Cyprus (Delphyne Prospect) B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Mozambique (Zambezi Z5-C) B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Mozambique (Zambezi Z5-D) B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Mozambique (Angoche A5-B) B.V.
ExxonMobil Guyana (Sorubim Prospect) B.V.
ExxonMobil Namibia Region B.V.
ExxonMobil Cyprus (Glaucus Prospect) B.V.
ExxonMobil Mauritania (C-14) Region B.V.
ExxonMobil Mauritania (C-17) Region B.V.
ExxonMobil Mauritania (C-22) Region B.V.
ExxonMobil Australia Region B.V.
ExxonMobil Australia Ventures B.V.
ExxonMobil Australia (Baldfish Prospect) B.V.
ExxonMobil Australia (Hairtail Prospect) B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Portugal B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Spain B.V.
ExxonMobil Ireland Region B.V.
ExxonMobil Cyprus (Anthea Prospect) B.V.
ExxonMobil Guyana (Hassa Prospect) B.V.
ExxonMobil Argentina Region B.V.
ExxonMobil Argentina Offshore Investments B.V.
ExxonMobil LNG Services Asia B.V.
ExxonMobil Ireland (Iolar Prospect) B.V.
ExxonMobil Chemical Holland B.V.
Esso Benelux B.V.
ExxonMobil International Ventures B.V.
Mobil Oil New Zealand Limited
ExxonMobil Chemical New Zealand Limited
Mobil Producing Nigeria Unlimited
Esso Exploration and Production Nigeria (Offshore East) Limited
Esso Exploration and Production Nigeria Limited
Mobil Oil Mariana Islands, Inc.
Esso Norge AS
ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
ExxonMobil Holding Norway AS
ExxonMobil Nordic AS
ExxonMobil Pakistan (Private) Limited
ExxonMobil Korea Inc.
Esso Petroleum Korea Ltd.
ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ExxonMobil Exploration and Production Poland Sp. z o.o.
MOBIL OIL MACAU LIMITADA
ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd.
International Marine Transportation Singapore Pte. Ltd.
ExxonMobil Asia Pacific Holdings Pte. Ltd.
ExxonMobil Chemical Operations Private Limited
ExxonMobil Sverige AB
Esso (Thailand) Public Company Limited
ExxonMobil Limited
Mobil Oil Turk A.S.
ExxonMobil Chemical Malaysia Sdn Bhd
ExxonMobil Business Support Centre Malaysia Sdn Bhd
ExxonMobil PNG Limited
Mobil Oil New Guinea Limited
LLC Mobil Oil Lubricants
ExxonMobil Investments (Dubai) LTD
ExxonMobil Chemical Limited
ExxonMobil Engineering Europe Limited
Esso Petroleum Company, Limited
Esso Property Management Company Limited
Esso UK Limited
Esso Exploration and Production UK Limited
ExxonMobil Aviation International Limited
ExxonMobil International Limited
ROC UK Limited
Advanced Elastomer Systems Limited
ExxonMobil Investment Company Limited
ExxonMobil Finance Company Limited
INTERNATIONAL MARINE TRANSPORTATION LIMITED
ExxonMobil Gas Marketing Europe Limited
ExxonMobil Holding Company Limited
ExxonMobil Financial Investment Company Limited
ExxonMobil Chemical Investment Company Limited
Mobil Trading and Supply Limited
XTO UK, Ltd
ExxonMobil UK Limited
ExxonMobil Marine Limited
ExxonMobil Hong Kong Investments Limited
Mobil Oil Guam Inc.
Exxon Chemical Services Arabia Inc.
Exxon Mobil Corporation
ExxonMobil Chemical Europe Inc.
ExxonMobil Biomedical Sciences, Inc.
ExxonMobil Risk Management Inc.
ExxonMobil Exploration and Production Khorat Inc.
ExxonMobil Chemical Major Growth Ventures LLC
ExxonMobil Global Services Company
ExxonMobil Upstream Integrated Solutions Company
ExxonMobil Environmental and Property Solutions Company
EXXONMOBIL MIDDLE EAST MARKETING CORPORATION
Mobil Equatorial Guinea Inc.
ExxonMobil Alaska Production Inc.
ExxonMobil Oil Corporation
ExxonMobil International Corporation
Mobil International Petroleum Corporation
ExxonMobil LNG Market Development Inc.
XTO Energy Inc.
Esso Angola Investments Limited
Esso Exploration and Production Angola (Overseas) Limited
Esso Exploration and Production Angola Holding Limited
Esso Exploration Angola (Block 17) Limited
Esso Holding Company Singapore Limited
ExxonMobil Kazakhstan Exploration and Production Inc.
ExxonMobil Holdings International B.V.
ExxonMobil Holding Company International B.V.
ExxonMobil Holding Company B.V.
ExxonMobil Guyana (Bulletwood Prospect) B.V.
ExxonMobil Guyana (Tanager Prospect) B.V.
ExxonMobil Holding Company Holland LLC
ExxonMobil Capital Luxembourg SARL
ExxonMobil Exploration and Production Malaysia Inc. 
ExxonMobil Suriname Region B.V.
ExxonMobil Suriname (Block 52) B.V.