PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Article Jan. 23, 2020

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto Obecné prohlášení o ochraně osobních údajů nabývá účinnosti dnem 12. listopadu 2019.

Naposledy aktualizováno 12.11. 2019.

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá.

 Ochranu vašeho soukromí pokládáme za velmi důležitou a chceme proto, abyste byli obeznámeni s postupy, které používáme při shromažďování vašich osobních údajů a nakládání s nimi. 
Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jak zpracováváme osobní údaje, které od vás získáváme:

 • prostřednictvím těchto stránek (Contracting and Materials Contract Lifecycle Management Platform) a souvisejících webů, systémů a aplikací, které odkazují na toto Prohlášení. Tyto stránky, aplikace a systémy jsou společně označeny pojmem „web“. 

ExxonMobil poskytuje dodatečná prohlášení o ochraně osobních údajů pro konkrétní použití určitých osobních údajů.  Příslušné přidružené subjekty společnosti ExxonMobil budou zpracovávat osobní údaje v souladu s prohlášeními o ochraně osobních údajů, která pro toto konkrétní použití údajů poskytují. Jestliže se na vás tato prohlášení vztahují, doporučujeme si je pečlivě přečíst. 

V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů používáme určité definované pojmy. Výklad významu těchto pojmů naleznete v článku 13, „Definované pojmy“.

1. OSOBY, KTERÝM JE TOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ URČENO

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je určeno:

 • návštěvníkům webu;
 • příjemcům elektronické nebo jiné komunikace, která obsahuje toto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo na ně odkazuje; a
 • fyzickým osobám, s nimiž mají správci údajů, uvedení níže v článku 2, obchodní vztahy, jako jsou například zákazníci a externí zúčastněné osoby. 

Informace získávané od dětí

ExxonMobil se nesnaží prostřednictvím webu získávat osobní údaje od osob nebo o osobách mladších 17 let. 

ExxonMobil neprodává osobní informace nezletilých osob mladších 16 let bez potvrzení a schválení.

2. IDENTITA PŘIDRUŽENÉHO SUBJEKTU SPOLEČNOSTI EXXONMOBIL, KTERÝ SHROMAŽĎUJE OSOBNÍ ÚDAJE JAKO SPRÁVCE ÚDAJŮ 

Přidružený subjekt společnosti ExxonMobil, který provozuje web související s jeho obchodní činností, je správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím tohoto webu. Pokud máte smluvní nebo jiné obchodní vztahy s přidruženým subjektem společnosti ExxonMobil, je tento přidružený subjekt správcem osobních údajů, které od vás v rámci těchto vztahů získává. 

Přidružený subjekt (či subjekty) společnosti ExxonMobil, který působí jako správce osobních údajů, může předat všechny nebo některé osobní údaje přidruženým subjektům společnosti kdekoli na světě, včetně v tzv. třetích zemích, které nejsou pokládány za země poskytující adekvátní úroveň ochrany osobních údajů. Toto předávání údajů probíhá podle níže uvedeného článku 7

3. DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZE STRANY SPOLEČNOSTI EXXONMOBIL

Společnost ExxonMobil vždy shromažďuje a používá osobní údaje zákonným způsobem. 

Při zpracovávání osobních údajů se společnost ExxonMobil ujistí, že příslušné právní předpisy na ochranu osobních údajů toto zpracování dovolují. V Evropském hospodářském prostoru (EHP), Velké Británii a Švýcarsku to znamená, že zejména společnost ExxonMobil posoudí, zda a na jakém základě má odůvodnění zpracovávat osobní údaje (právní základ) podle ustanovení obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů a příslušných právních předpisů. Takovým odůvodněním může být v závislosti na dané situaci například:

 • oprávněný obchodní zájem společnosti ExxonMobil, pokud před takovými zájmy nemají přednost zájmy nebo základní práva a svobody fyzických osob, nebo 
 • plnění smlouvy, v níž je daná fyzická osoba jednou ze smluvních stran, nebo
 • plnění právních závazků, které se na ExxonMobil vztahují, nebo
 • potřeba chránit životně důležité zájmy fyzické osoby, nebo
 • Váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. V takovém případě můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. 

Bližší informace o konkrétních činnostech při zpracování osobních údajů, účely tohoto zpracování a popis specifických osobních údajů uvádí tabulka v článku 4

Fyzické osoby mohou vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů a my tyto námitky v souladu s požadavky právních předpisů pečlivě zvážíme. Bližší informace o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů naší společností naleznete v článku 9 a/nebo se obraťte na oddělení společnosti ExxonMobil pro ochranu osobních údajů na adrese data.privacy.office@exxonmobil.com.

4. SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V této tabulce popisujeme kategorie informací shromažďovaných prostřednictvím webu a v souvislosti s obchodními vztahy, které s vámi máme. V příslušných případech také uvádíme účel a právní základ používání a zpracovávání těchto informací. 

Když společnost ExxonMobil používá jako právní základ pro zpracování osobních údajů svůj oprávněný zájem, zajistí, aby tyto její oprávněné zájmy neměly neúměrný a nepříznivý dopad na práva a svobody fyzických osob. 

Když společnost ExxonMobil používá jako právní základ pro zpracování osobních údajů souhlas fyzické osoby, mohou tyto osoby svůj souhlas kdykoli odvolat. Návštěvníci webu, kteří si přejí odvolat svůj souhlas, nás o tom mají informovat na adrese data.privacy.office@exxonmobil.com a my jejich osobní údaje přestaneme zpracovávat ihned, jakmile to bude prakticky možné.

Kategorie osobních údajů Obchodní účel zpracovávání osobních údajů Právní základ zpracovávání osobních údajů (v příslušných případech) Kategorie zdrojů údajů Kategorie externích subjektů, kterým jsou osobní údaje předávány (v příslušných případech)
IP adresa (internetová adresa přidělená vašemu počítači poskytovatelem internetových služeb), typ domény, typ prohlížeče (např. Firefox, Chrome nebo Internet Explorer), typ zařízení, velikost obrazovky zařízení a také datum a čas. Umožnění komunikace webu s počítačem nebo mobilním zařízením návštěvníka. Oprávněný obchodní zájem společnosti ExxonMobil na zpřístupnění relevantního obsahu webu a služeb poskytovaných jeho prostřednictvím. Tyto informace shromažďujeme automaticky. Tyto informace poskytujeme dodavatelům počítačových aplikací, kteří nám pomáhají při práci. 
Přístupová oprávnění, ověřovací informace, obchodní kontaktní údaje, přihlašovací/systémové ID, jméno, preferovaný jazyk, funkce a IP adresa. Vaše identifikace jako schváleného uživatele webu a zajištění přístupu k němu pro účely související se správou informací o zákaznickém účtu a webu. Oprávněný obchodní zájem společnosti ExxonMobil na ověření vaší totožnosti a přístupových oprávnění, abychom zajistili, že na web budou mít přístup pouze schválení uživatelé. Tyto informace získáváme automaticky nebo přímo od vás. Tyto informace poskytujeme dodavatelům počítačových aplikací, kteří nám pomáhají při práci.

Kontaktní údaje do práce, jméno preferovaný jazyk, titul a další informace poskytnuté uživatelem.

Řízení a správa našich obchodních vztahů s vámi jakožto zákazníkem nebo prodejcem. To zahrnuje zpracování osobních údajů za účelem jednání o smlouvě, poskytování produktů a služeb, které požadujete, vystavování faktur za vyžádané produkty a služby, zajištění dodávky produktů, ověření úvěruschopnosti, uplatňování našich práv a vyřizování případných sporů, provádění kontrol a poskytování informací o našich produktech a službách. Společnost ExxonMobil zpracovává osobní údaje za účelem uzavření, podepsání, plnění a správy příslušných smluv s vámi, za účelem dodržování našich právních závazků a v příslušných případech z důvodu oprávněného zájmu společnosti Exxon Mobil na optimalizaci její nabídky zboží a služeb i její obchodní organizace. Tyto informace shromažďujeme přímo od vás.

Tyto informace poskytujeme dodavatelům počítačových aplikací, kteří nám pomáhají při práci.

Výše uvedené informace.  Informace o aktivitách na internetu a dalších elektronických sítí, včetně počtu návštěv na našem webu; navštívené sekce webu; externí stránky navštívené bezprostředně před návštěvou našeho webu a po ní; analýza chování uživatele při procházení stránek; identifikátor uživatele (k vypočítání počtu produktových licencí), obecné národní prostředí počítače nebo mobilního přístroje a uživatelské jméno (pokud je jeho sběr aktivován), abychom mohli nabídnout výuková řešení specifická pro daného uživatele. 

Pomoc se správou webu, poskytování individuálně uzpůsobeného obsahu webu a zlepšování webu a našich produktů a služeb.

Oprávněný obchodní zájem společnosti ExxonMobil na zlepšování relevance obsahu a kvality služeb poskytovaných prostřednictvím webu. 

V rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy budeme požadovat, abyste dali souhlas k používání osobních údajů naší společností k tomuto účelu (např. prostřednictvím baneru pro souhlas se soubory cookie).

Tyto informace shromažďujeme automaticky.

Tyto informace poskytujeme dodavatelům počítačových aplikací, kteří nám pomáhají při práci.
Jméno, název pozice či funkce, pracovní kontakt (email). Umožnění integrace počítačových aplikací, včetně usnadnění zpracování elektronických podpisů a schvalování dokumentů (smluv a jiných právních dokumentů). Legitimní obchodní zájmy společnosti ExxonMobil vzhledem ke sjednávání a plnění smlouvy.  Tyto informace získáváme automaticky nebo přímo od vás. Tyto informace poskytujeme dodavatelům počítačových aplikací, kteří nám pomáhají při práci.
Veškeré osobní údaje zmíněné v tomto prohlášení s tím, že tyto informace jsou patřičně pseudonymizovány nebo anonymizovány podle požadavků příslušných právních předpisů. Analytické a statistické účely. Oprávněný obchodní zájem společnosti ExxonMobil na zajištění relevance webu, na zlepšení možností webu pro zákazníky, a rovněž na zlepšování a propagaci produktů a služeb společnosti ExxonMobil. Tyto informace získáváme automaticky nebo přímo od vás. Tyto informace poskytujeme dodavatelům počítačových aplikací, kteří nám pomáhají při práci.

5. SOUBORY COOKIE A CÍLENÁ REKLAMA

Informace umístěné na váš počítač při návštěvě webu

Používáme soubory cookie a další technologie lokálního úložiště nebo soubory, jako jsou pixely, tagy a „webové majáky“, a rovněž místní sdílené objekty (někdy nazývané „flash cookie“), které při návštěvách webu ukládáme na vašem počítači nebo mobilním zařízení. Cookie a soubory uložené na vašem počítači nebo mobilním zařízení pomáhají individuálně uzpůsobit vaše používání webu a zajistit, abyste při každé návštěvě nemuseli znovu zadávat své údaje. Tyto informace můžete ze svého počítače vymazat nebo je zablokovat.  Flash cookie mohou používat jiné části vašeho zařízení než prohlížeč, což znamená, že možná nebudete moci regulovat jejich používání pomocí nástrojů a nastavení prohlížeče.  Bližší informace o správě flash cookie naleznete na webové stránce aplikace Adobe Flash Player.  Upozornění: přecházíte na webové stránky jiného subjektu.

Chcete-li se dozvědět, jak cookie odmítat, klikněte sem (pozor, přecházíte tím na webové stránky jiného subjektu).

Sledování vašeho používání našeho webu a analýzy používání webu zajišťují externí subjekty. Tyto subjekty uvedené informace nesmějí využívat ke svým vlastním účelům. 

Bližší informace o používání analýz externích subjektů a o cookie a souborech, které umísťujeme na váš počítač nebo mobilní zařízení, i o tom, jak tyto soubory vymazat nebo blokovat, naleznete v Prohlášení o souborech cookie na příslušném webu. 

Upozorňujeme, že pokud se rozhodnete neposkytnout potřebné osobní údaje, nemusí být některé zboží nebo služby k dispozici.

Cílená reklama a naše používání stránek sociálních médií

Informace, které sbíráme prostřednictvím webu, můžeme použít k řízení naší internetové reklamy.  Můžeme například použít tyto informace k tomu, abychom vám předkládali reklamy na naše produkty a služby při návštěvách jiných webových stránek, např. stránek sociálních médií externích subjektů, zpravodajských stránek a vyhledávačů (k vyhledávání videí). K tomuto účelu používáme reklamní technologii externích subjektů. Bližší informace o technologii externích subjektů pro účely reklamy a o tom, jak použití této technologie odmítnout, naleznete na stránce YourOnlineChoices.Com.  Upozornění: přecházíte na webové stránky jiného subjektu.

Náš web také obsahuje odkazy na stránky externích subjektů.  To může zahrnovat pluginy pro sociální média jako je Facebook, Twitter, YouTube a další. Pokud obdržíme určité statistické informace o kliknutích na tyto odkazy nebo pluginy sociálních médií, budeme s těmito statistickými informacemi nakládat v souladu s příslušnými právními předpisy. Když kliknete na tyto odkazy nebo pluginy sociálních médií, bude navázáno online spojení mezi vaším prohlížečem a servery příslušných webových stránek a v důsledku toho mohou tyto webové stránky sbírat určité osobní údaje. Společnost ExxonMobil tyto webové stránky nevlastní, neřídí ani neudržuje. Doporučujeme vám pečlivě si pročíst zásady ochrany osobních údajů těchto jiných webů a v případě obav nebo otázek kontaktovat jejich provozovatele. Společnost ExxonMobil neodpovídá za způsob, jakým externí subjekty nakládají s osobními údaji, a nevydává žádná prohlášení ani žádné záruky ohledně postupů ochrany osobních údajů a přesnosti obsahu takových webů.

Stejně tak nenese společnost ExxonMobil odpovědnost za zásady a postupy žádné webové stránky, kterou jste propojili s naším webem. 

Informace shromážděné prostřednictvím webu můžeme použít k analýze spojení mezi vaším používáním našeho webu a vaším používáním jiných aplikací (např. aplikace pro mobilní platby) na různých typech zařízení, které používáte k přístupu na web nebo k aplikacím, abychom tak mohli zlepšit vaše možnosti používání různých aplikací. Za tímto účelem používáme soubory cookie a jiné technologie úložiště na našem webu v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů a prohlášením o souborech cookie na webu.

6. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ EXTERNÍM SUBJEKTŮM

Máme smlouvy s dalšími společnostmi a osobami k vykonávání různých funkcí pro naši společnost. Tyto společnosti a osoby mají přístup k osobním údajům, které pro dané obchodní účely potřebují. 

Společnost ExxonMobil tak může například předávat vaše osobní údaje externím subjektům za účelem vyřizování objednávek a doručování zásilek, zasílání dopisů poštou a emailem, správy seznamů zákazníků, analýz údajů, poskytování marketingových služeb, hostingu webových stránek, zpracování plateb kreditními kartami a poskytování a zlepšování služeb zákazníkům. Komunikace prostřednictvím internetu a poskytování informací, produktů a služeb jinými prostředky také nezbytně vyžaduje, aby vaše osobní údaje přijímaly nebo s nimi nakládaly externí subjekty.

Tito poskytovatelé služeb mají přístup k vašim osobním údajům, které potřebují k realizaci svých obchodních účelů, ale nesmějí je použít k žádným jiným účelům. 

Před předáním jakýchkoli osobních údajů poskytovatelům služeb s nimi uzavíráme písemnou smlouvu, která jim ukládá: (1) nepředávat neoprávněně žádné osobní údaje; (2) používat osobní údaje výhradně pro konkrétní účely a pouze v souladu s pokyny obdrženými od společnosti ExxonMobil; (3) uchovávat osobní údaje pouze tak dlouho, jak je to zapotřebí, nebo za účelem ochrany zájmů společnosti; a (4) zavést dostatečná a vhodná zabezpečovací opatření. 

Za určitých okolností společnost ExxonMobil předá osobní údaje externím subjektům a rovněž příslušným úřadům, právním poradcům, provozovatelům stanic se značkou Exxon, Mobil nebo Esso, společnostem vydávajícím platební a věrnostní karty a dalším smluvním stranám. Tito partneři zpracovávají osobní údaje pro vlastní účely, například na základě požadavků právních předpisů, za účelem ochrany zájmů společnosti ExxonMobil nebo při vyřizování stížností a žádostí fyzických osob. Můžeme také předávat vaše údaje v souvislosti s převodem aktiv nebo jinou naší formou účasti na fúzi nebo převodu majetku. Předáváme také osobní údaje externím subjektům, například distributorům společnosti ExxonMobil, abychom jim tak umožnili marketing jejich produktů a služeb, avšak pouze tak, jak to dovolují příslušné právní předpisy, a s vaším souhlasem. 

Společnost ExxonMobil dovoluje externím subjektům sběr informací prostřednictvím našeho webu (například pomocí souborů cookie), aby se uživatelům při návštěvě jiných webových stránek zobrazovaly reklamy na naše produkty a služby. Pokud to právní předpisy vyžadují, budeme se před sběrem těchto informací prostřednictvím našich webů snažit získat váš souhlas. Externí subjekty také mohou používat informace k reklamě jiných produktů a služeb na základě zájmů uživatele. Tyto reklamy vycházejí z internetových aktivit uživatelů v určitém časovém období a na různých webových stránkách, pro různé služby a pomocí různých zařízení (tzv. „zájmově orientovaná reklama“). Naše prohlášení o souborech cookie obsahuje informace o tom, které externí subjekty sbírají údaje za účelem zájmově orientované reklamy prostřednictvím našeho webu. Doporučujeme vám pročíst si zásady ochrany osobních údajů těchto externích subjektů.

Tam, kde to právní předpisy dovolují, používáme také externí nástroje při provádění hloubkové kontroly a dalšího prověřování v souladu s našimi zákonnými nebo regulatorními povinnostmi, a to zejména nástroje Thomson Reuters World Check a Thomson Reuters Enhanced Due Diligence (EDD) k ověření bezúhonnosti a k rozšířené kontrole údajů. Tak získáváme informace, které nám pomáhají identifikovat veškerá případná rizika související s regulatorními předpisy nebo možným ohrožením naší pověsti a zajistit před těmito riziky ochranu.  

Bližší informace o ochraně osobních údajů agentury Thomson Reuters při jejich shromažďování a nakládání s nimi v rámci nástrojů World-Check a EDD uvádí Prohlášení o ochraně osobních údajů v nástroji World-Check a Prohlášení společnosti Thomson Reuters o ochraně osobních údajů. Tato prohlášení uvádějí zásady a postupy externí společnosti Thomson Reuters pro ochranu osobních údajů v její roli nezávislého správce údajů. Doporučujeme vám pečlivě si pročíst zásady ochrany osobních údajů těchto provozovatelů služeb a v případě obav nebo otázek je kontaktovat.

7. MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Předávání údajů mezi přidruženými subjekty

Příslušný přidružený subjekt společnosti ExxonMobil, který je správcem údajů, může tyto zpřístupnit jiným jejím přidruženým subjektům a tyto údaje zcela nebo zčásti zasílat na servery ExxonMobil po celém světě, avšak v souladu s platným zákonem. 

Předávání osobních údajů z EHP, Spojeného království a Švýcarska příjemcům mimo tato území podléhá určitým omezením. Společnost ExxonMobil přijala opatření k zajištění adekvátní úrovně ochrany osobních údajů ve všech svých lokalitách. Tato opatření platí i pro přidružené subjekty, které spolu uzavírají dohody obsahující standardní smluvní doložky EU. 

Standardní smluvní doložky EU schválila Evropská komise a příslušné evropské orgány jako ustanovení poskytující dostatečnou ochranu pro předávání osobních údajů mimo EHP, Spojené království a Švýcarsko.  

7.2 Předávání údajů externím subjektům

Při předávání osobních údajů externím subjektům používá společnost ExxonMobil určité záruky, aby zajistila, že příjemce poskytne těmto osobním údajům dostatečnou ochranu. Co se týče předávání osobních údajů z EHP, Spojeného království a Švýcarska mimo tato území, společnost ExxonMobil používá (1.) „standardní smluvní doložky“ EU, (2.) smluvní záruky uložené externímu subjektu, který má smlouvu s přidruženými subjekty společnosti ExxonMobil mimo území EHP, Spojeného království a Švýcarska (tzv. „další předávání údajů“), (3.) osvědčení ke štítu na ochranu soukromí, vydané externím subjektem (jak je zavedeno pro USA), a (4.) způsoby ochrany údajů dostupné podle místních zákonů v zemi, kde má subjekt své sídlo a která byla Evropskou komisí uznána jako dostatečná z hlediska ochrany údajů. Tam, kde je to dovoleno nebo v příslušných případech budeme používat jako základ souhlas fyzické osoby.

Chcete-li získat bližší informace o konkrétních mechanismech předávání údajů, včetně informací o zárukách používaných společností ExxonMobil, obraťte se na adresu data.privacy.office@exxonmobil.com.

8. PŘESNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost ExxonMobil se snaží, aby osobní údaje, které shromažďuje, byly vždy přesné a úplné. Spoléhá na to, že přesnost a úplnost svých osobních údajů budou udržovat fyzické osoby. Informujte prosím společnost ExxonMobil, když dojde ke změně ve vašich osobních údajích, včetně kontextu, ve kterém jsou tyto údaje poskytovány, např. ve spojení s určitým produktem nebo službou. 

9. PRÁVA FYZICKÝCH OSOB

Podle příslušných právních předpisů můžete mít ve vztahu ke svým osobním údajům určitá práva. 

Např. v Kalifornii mají spotřebitelé mj. právo na vymazání svých údajů, právo na přístup ke svým údajům shromažďovaným, používaným nebo předávaným společností ExxonMobil, a také na uplatňování těchto práv bez jakékoli diskriminace. 

Chcete-li podat ověřitelnou žádost spotřebitele k uplatnění svého práva být informováni o svých osobních údajích nebo je odstranit, navštivte prosím vstupní stránku programu společnosti ExxonMobil na ochranu osobních údajů, ze které můžete podat žádost emailem, na webovém formuláři nebo telefonicky. 

Podle právních předpisů na ochranu osobních údajů platných v EHP, Spojeném království a Švýcarsku poskytují spotřebitelům příslušné právní předpisy následující práva: právo na přístup k jejich osobním údajům; právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů; za určitých okolností právo omezit zpracování jejich osobních údajů; právo vznést námitku proti postupů zpracování údajů vzhledem k daným okolnostem a z důvodů souvisejících s jejich konkrétní situací; nebo právo na vymazání osobních údajů, pokud již nejsou zapotřebí k účelům, pro které byly shromážděny, v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Za určitých okolností máte také právo vyžádat si výpis svých osobních údajů v přenositelném formátu, což vám umožní tyto údaje opětovně využít pro vaše vlastní účely. 

Máte také právo podat námitku u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů ve vaší zemi.

Potřebujete-li další informace o konkrétním mechanismu, který je pro uplatnění těchto práv k dispozici, napište na adresu data.privacy.office@exxonmobil.com

Abychom mohli na vaši žádost lépe reagovat, uveďte prosím, za jakých okolností jste původně poskytli své osobní údaje společnosti ExxonMobil, např. ve spojení s určitým produktem nebo službou.

Signály typu „do-not-track“ a podobné mechanismy. Některé prohlížeče mobilních zařízení umožňují vysílat signály „do-not-track“ („nesledovat“). Vzhledem k tomu, že různé webové prohlížeče používají a aktivují tuto funkci odlišnými způsoby, není vždy jasné, zda uživatel opravdu chce, aby byly tyto signály vysílány, nebo zda o nich vůbec ví. V současné době na základě těchto signálů nepodnikáme žádné kroky.

10. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

Společnost ExxonMobil nepoužívá automatizované rozhodování, pokud (i.) to není nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi fyzickou osobou a společností ExxonMobil a jejími přidruženými subjekty, (ii.) to není dovoleno nebo vyžadováno právními předpisy, nebo (iii.) se to nezakládá na výslovném souhlasu fyzické osoby. 

Automatizované rozhodování znamená rozhodnutí, která mají pro fyzickou osobu právní důsledky nebo ji významně negativně ovlivňují a která jsou činěna výlučně na základě automatického zpracování osobních údajů (tj. bez lidského zásahu). Pokud ExxonMobil využije automatizované rozhodování, musí zavést vhodná opatření k ochraně práv a svobod fyzických osob a jejich oprávněných zájmů.

11. UCHOVÁVÁNÍ ZÁZNAMŮ

Společnost ExxonMobil uchovává osobní údaje tak dlouho, jak je to nezbytné ke splnění účelů, pro které byly tyto údaje shromážděny, k uplatnění zákonných práv společnosti a k zajištění dodržování příslušných právních předpisů.   Při rozhodování o uchování nebo smazání osobních údajů používá ExxonMobil tato kritéria:  

 • Kontaktní údaje poskytnuté v rámci screeningu a vyhodnocení nabídek jsou uchovány, aby bylo následně možno sdělit akceptaci nebo odmítnutí nabídky.
 • Kontaktní a další osobní údaje k uděleným zakázkám budou zachovány po dobu platnosti smlouvy, aby bylo možno s dodavatelem komunikovat a sledovat smluvní podmínky.

12. DOTAZY A STÍŽNOSTI

Společnost ExxonMobil pokládá za svůj závazek chránit vaše osobní údaje tak, jak je popsáno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů a jak vyžadují příslušné právní předpisy. Pokud máte dotazy k tomuto prohlášení nebo ohledně nakládání s vašimi osobními údaji, nebo potřebujete bližší informace, obraťte se prosím na tuto adresu:

13. DEFINOVANÉ POJMY

„Správce údajů“ je fyzická nebo právnická osoba (v případě společnosti ExxonMobil se jedná o přidružený subjekt této společnosti), která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. 

„ExxonMobil“ nebo „přidružené subjekty společnosti ExxonMobil“ jsou pojmy označující (a) Exxon Mobil Corporation nebo kteroukoli její mateřskou společnost, (b) kteroukoli společnost nebo společný projekt, v níž Exxon Mobil Corporation, nebo její mateřská společnost, která nyní nebo v budoucnu, přímo či nepřímo (1) vlastní či bude vlastnit, nebo (2) ovládá či bude ovládat více než padesát procent (50 %) vlastnického podílu s právem volit nebo jmenovat členy statutárního orgánu společnosti nebo osoby v obdobné funkci (dále „přidružená společnost“) a 
(c) kterýkoli společný podnik, jehož běžnou provozní činnost řídí Exxon Mobil Corporation, její mateřská nebo přidružená společnost.

„Zpracovávat“ nebo „zpracování“ je pojem, kterým označujeme jakoukoli operaci nebo soubor operací s osobními údaji, které se provádějí pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, předání, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

14. ZMĚNY TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez předchozího upozornění toto Prohlášení o ochraně osobních údajů změnit. Když v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů provedeme nějaké podstatné změny, zveřejníme je na této stránce a aktualizujeme datum revize v záhlaví prohlášení. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat, zda Prohlášení ochraně osobních údajů nebylo aktualizováno.