ExxonMobil adatkezelési magatartási kódex

A jelen Magatartási Kódex (“Kódex”) meghatározza azt, hogy az Exxon Mobil Corporation (székhelye: 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas, USA) és Leányvállalatai (együttesen: “ExxonMobil”) hogyan kezelik és védik a Személyes Adatokat.

Article

ExxonMobil adatkezelési magatartási kódex

1. ExxonMobil elkötekezettsége az adatvédelem iránt

1.1 ExxonMobil elkötelezett a Személyes Adatok védelme iránt, amely magában foglalja:

i. a rábízott Személyes Adatok jogszerű kezelését, és 

ii. üzleti igényeivel összhangban, a Személyes Adatok kezelésével összefüggő adatvédelmi kockázatok megfelelő kezelését.  

1.2 ExxonMobil és munkavállalói kötelesek a Személyes Adatok kezelése során a Kódex rendelkezéseinek megfelelni.

1.3 ExxonMobil, globális adatvédelmi irányító testületén keresztül, ellenőrzi a Kódexnek és a Kódex végrehajtását célzó programoknak, eszközöknek és eljárásoknak történő megfelelést. 

1.4 Az ExxonMobil Petroleum & Chemical BV mint Leányvállalat (székhelye: Polderdijkweg, 2030 Antwerp, Belgium) részt vesz az ExxonMobil globális adatvédelmi irányításában és vezető szerepe van az Európai Személyes Adatokra vonatkozó adatvédelemben. Az Európai Személyes Adatokkal összefüggő ezen vezető szerep és speciális jogok leírása a 19. Szakaszban található.

1.5 A Kódex az Európai Adatvédelmi Jog alapján az ExxonMobil kötelező erejű vállalati szabálya.

2. A Kódex hatálya

2.1 ExxonMobil a Kódexet minden olyan országban alkalmazza, ahol Személyes Adatokat kezel. 

2.2 A Kódex az Érintettek Személyes Adataira alkalmazandó.  Érintettek jelentik a jelenlegi és volt munkavállalókat, álláspályázókat, szerződő feleket, fogyasztók és egyéb üzleti partnerek képviselőit és a fogyasztókat. 

2.3 A Kódex nem alkalmazandó Anomimizált Információkra és olyan információkra, amelyek nem minősülnek Személyes Adatnak.

2.4 ExxonMobil üzleti célokból kezeli a Személyes Adatokat, amelyek magukban foglalják az alábbiakat:

i.  személyzeti adminisztráció és emberi erőforrás műveletek, úgy mint az Érintettek bérszámfejtése és szakmai előmenetele

ii. annak ellenőrzése, hogy az Érintett a vállalati politikákkal összhangban jár el; 

iii. az Érintettek fizikai védelme és épületekbe, helyiségekbe történő beléptetésük;

iv. információs techológiák kezelése az Érintettek által a társasági rendszerek használatával összefüggésben;

v. fogyasztóinkkal és egyéb üzleti partnereinkkel történő kapcsolattartás, amely magában foglalja a kapcsolattartási adatok és a tranzakiós adatok kezelését amely lehetővé teszi a megrendelés-felvételét, szállítást, számlázást és üzletfejlesztést,

vi. kommunkáció kormányzati szervekkel a szabályozási követelményeknek megfelelés céljából;

vii. kommunikáció külső érdekelt felekkel az ExxonMobil üzleti tevékenységével összefüggésben.

3. Jogszerűség

3.1 A Személyes Adatok kezelése jogszerű módon történik.

3.2 A jelen Kódex az adatvédelem minimális szabályait határozza meg. Amennyiben az alkalmazandó jog a Személyes Adatok magasabb  szintű védelmét írja elő, mint a jelen Kódexben meghatározott védelmi szint, az ExxonMobil az ilyen magasabb védelmi szintet alkalmazza. Például, amennyiben az adatkezelés csak egy vagy több, jogszabályban meghatározott jogalapon megengedett, ExxonMobil eleget tesz ezeknek a követelményeknek.

3.3 Amennyiben ExxonMobil álláspontja szerint valamely jogszabály akadályozza a Kódex betartását, ExxonMobil felelős döntést hoz a következő lépésről, együttműködésben az ExxonMobil Data Privacy Office szervezeti egységgel, valamint konzultálva a hatáskörrel rendelkező adatvédelmi hatósággal, amennyiben az ExxonMobil azt szükségesnek látja.

4. Célhoz kötöttség

Amennyiben alkalmazandó jogszabály azt előírja, a Személyes Adatok kezelése meghatározott és jogszerű célból történik és nem kezelhető tovább a Személyes Adat ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. A további adatkezelés nem minősül össze nem egyeztethetőnek például amennyiben (i) az Érintett hozzájárulása vagy meghatalmazása alapján történik, (ii) vészhelyzetben, amikor az Érintett élete vagy létfontosságú érdeke forog kockán; vagy (iii.) jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme céljából szükséges.

5. Adattakarékosság

5.1 ExxonMobil csak olyan Személyes Adatokat kezel, amelyek jogszerű üzleti érdek szempontjából relevánsak.

5.2 Személyes Adatok csak olyan hosszú ideig kezelhetők, amennyiben azok szükségesek abból a célból, amelyre tekintettel kezelik vagy, amennyiben ez hosszabb idő, a jogszabályi megfelelőség érdekében vagy társaság jogszerű érdekeinek védelme érdekében.

5.3 Amennyiben azt alkalmazandó jogszabály előírja, ExxonMobil a Személyes Adatok kapcsán adattakarékossági intézkedéseket hoz, ideértve a beépített adatvédelmet.

6. Adatminőség

Figyelemmel arra a célra, amelyre tekintettel a Személyes Adat kezelése történik,  ExxonMobil ésszerű intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy (i.) pontos és (ii.) naprakész legyen a Személyes Adat, amennyiben a természetes személy tájékoztatása alapján vagy Megbízható Forrásból a Személyes Adat változásáról szerez tudomást.

7. Tájékoztatás

ExxonMobil a Személyes Adatok kezeléséről, összhangban a jogszabályi követelményekkel, világos tájékoztatót bocsát rendelkezésre.

8. Biztonság és titoktartás

8.1 A felmerülő kockázatok vizsgálata alapján, ExxonMobil megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hajt végre a Személyes Adatok véletlen vagy jogellenes elvesztése, az azokkal történő visszaélés és jogosulatlan hozzáférés, közlés, megváltoztatás és megsemmisítés elleni védelem érdekében. 

8.2 Adatvédelmi incidens esetén, ExxonMobil (i.) konzultál az ExxonMobil Data Privacy Office szervezeti egységgel, amely vezeti az adatvédelmi incidensek nyilvántartását, valamint (ii.) az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban tájékoztatja az adatvédelmi incidensről az Érintettet. 

9. Érintettek jogai

9.1 Amennyiben azt alkalmazandó jogszabály előírja, ExxonMobil válaszol az Érintettek megkeresésére: (i.) arról, hogy Személyes Adataik kezelése folyamatban van-e, valamint, hogy milyen Személyes Adatokat kezel az ő vonatkozásukban az ExxonMobil, (ii.) arra vonatkozóan, hogy Személyes Adataikról másolatot szeretnének kapni; (iii.) a hozzáférési jogával élő Érintett Személyes Adatára vonatkozó adatkezelés törléséről, korlátozásáról, megszüntetéséről, és (iv.) az adathordozhatóságról.

9.2 Az Érintett kérheti pontatlan Személyes Adatának helyesbítését a 6. Szakasszal összhangban.

9.3 Ezen jogok gyakorlása vagy arra irányuló kifogás vagy panasz esetén, amely szerint az ExxonMobil nem a Kódexnek megfelelően jár el, az Érintettek kapcsolatba léphetnek az ExxonMobil Data Privacy Office szervezeti egységgel annak érdekében, hogy a panasz kezelésére alkalmazandó eljárásrendről több információt kaphassanak:

Email útján: data.privacy.office@exxonmobil.com
vagy írásban: ExxonMobil Data Privacy Office, c/o ExxonMobil Business Support Center Hungary Ltd., Váci út 81-85, Budapest, H-1139, Magyarország

10. Leányvállalatok közötti adatkezelési műveletek

Minden olyan esetben, amikor az ExxonMobil Személyes Adatot továbbít Leányvállalatai között, ExxonMobil részéről a Személyes Adatok kezelése és védelme a jelen Kódex rendelkezéseivel összhangban történik.

Továbbá, azok a Leányvállalatok amelyek más Leányvállalatok nevében Személyes Adatokat kezelnek, valamennyi vonatkozó Leányvállalatok közötti szerződésnek megfelelően járnak el, amely szerződések magukban foglalják a Személyes Adatok általuk történő kezelésére vonatkozó kötelezettségeket is.

11. Adattovábbítás harmadik fél részére

Személyes Adat harmadik fél részére csak akkor továbbítható (ideértve határokon átnyúló adattovábbítást is), amennyiben az adattovábbítás során a Személyes Adat megfelelő védelme érdekében megfelelő intézkedések végrehajtása megtörtént.

12. Képzés

ExxonMobil elkötelezett megfelelő képzések nyújtására a jelen Kódexben meghatározott kötelezettségeket illetően azon munkavállalók részére, akik (i) kezelnek Személyes Adatot, vagy (ii) olyan eszközök karbantartásában vagy fejlesztésében vesznek részt, amelyeket Személyes Adat kezelésére használnak.

13. Megfelelőség igazolás

13.1 ExxonMobil a jelen Kódex végrehajtására és az annak történő megfelelőség folyamatos igazolására programokat alkalmaz.

13.2 A megfelelőség igazolási programok magukban foglalják az alábbiakat:

i. ellenőrzési (audit) program, amely magában foglalja a rendszeres ellenőrzéseket a belső ellenőrzési (audit) szervezeti egység részéről és bármilyen szükséges korrekciós intézkedés utókövetését, valamint az ExxonMobil Igazgatótanácsa részéről az audit programok és az audit eredmények felügyeletét; 

ii. az adatvédelmi szervezet összetétele:

1. kijelölt adatvédelmi kapcsolattartók hálózata,

2. ExxonMobil Data Privacy Office, amely kockázati alapú hatásvizsgálatokat végez, és felelős a részére előírt, a jelen Kódex 3.3, 8.2, 9.3, 17, 19.2.ix, 19.3, 19.4.i és 20.5 Szakaszaiban meghatározott feladatok teljesítéséért,

3. globális adatvédelmi irányítási testület, amely olyan ExxonMobil vezető tisztségviselőkből áll, akik a Kódexnek történő megfelelést sajátjuknak tekintik és felügyelik, és akik felügyelik az ExxonMobil Data Privacy Office szervezeti egység tevékenységét.

14. Együttműködés adatvédelmi hatóságokkal

14.1 ExxonMobil együttműködik a hatáskörrel rendelkező adatvédelmi hatóságokkal és alaposan megfontolja azok ajánlásait a jelen Kódex alkalmazására vonatkozó kérések tekintetében.

14.2 ExxonMobil eleget tesz a hatáskörrel rendelkező adatvédelmi hatóságok formális és jogszerű határozatainak, amelyek véglegesek és jogerősek.

14.3 Amennyiben Személyes Adat továbbítása történik Leányvállalatok között, azok együttműködnek és segítik egymást, és amennyiben szükséges, megválaszolják a hatáskörrel rendelkező adatvédelmi hatóságok kéréseit.

15. A Magatartási Kódex módositása

15.1 A Kódex az ExxonMobil részéről módosítható, amennyiben szükséges, így például az alkalmazandó jogszabályokban bekövetkezett változásoknak történő megfelelés biztosítása vagy a belső szervezeti rendben és eljárásokban bekövetkezett változások átvezetése érdekében.

15.2 ExxonMobil tájékoztatja a Kódex változásairól Belgium Adatvédelmi Hatóságát a következők szerint: 

  • a Kódex és a Cégcsoporton belüli Megállapodás (Intragroup Agreement) Jelentős Változásairól ésszerűtlen késedelem nélkül; és 
  • évente az ExxonMobil tájékoztatást nyújt azon Leányvállalatok listájában bekövetkezett változásokról, amelyekre nézve a Kódex kötelező, valamint a Kódex és a Cégcsoporton belüli Megállapodás (Intragroup Agreement) olyan nem Jelentős Változásairól, amelyek Európai Személyes Adatokra vonatkoznak.

15.3 ExxonMobil a Kódexet, és a Kódex módosításait elérhetővé teszi az alábbiak szerint:

16. A Magatartási Kódex hatálybalépésének napja

A Kódex 2020 december 17-től hatályos.

17. A Magatartási Kódexre vonatkozó általános megkeresések

A Magatartási Kódex kapcsán további információért kérjük lépjen kapcsolatba ExxonMobil Data Privacy Office szervezeti egységgel: data.privacy.office@exxonmobil.com.

18. Fogalommeghatározások

Leányvállalat” jelent bármely olyan gazdasági társaságot vagy társulást, amely elfogadta a Kódexet, amelyben az Exxon Mobil Corporation vagy az Exxon Mobil Corporation bármely anyavállalata jelenleg vagy ezt követően, közvetlenül vagy közvetett módon (1) tulajdonos vagy (2) ellenőrzést gyakorol a tulajdoni érdekeltség több mint ötven százaléka (50%) felett, egyúttal jogosult arra, hogy megválassza vagy kinevezze az igazgatóit vagy az ezekkel funkcionális szempontból egyenértékű tisztségviselőket, és bármely olyan ilyen gazdasági társaság vagy társulás részesedési jogutódja.

Anonimizált Információ” jelenti az az információt, amelyet anonimizáltak. 

Adathordozhatóság” jelenti azt a jogosultságot, hogy az érintett a Személyes Adatot olyan formában kapja meg, hogy az továbbítható harmadik személy részére az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban.

EGT” jelenti az 1994. január 1-jén kelt EGT megállapodás alapján létrejött Európai Gazdasági Térséget, amely az Európai Egységes Piacon biztosítja a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgását. 

Európai Adatvédelmi Jog” jelenti az EU 2016/679 Rendeletét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (EU Általános Adatvédelmi Rendelet) (az EGT tagországok és az Egyesült Királyság nemzeti jogszabályokba történő implementálásával, a mindenkor hatályos verzióban), vagy a Svájci Szövetségi Törvényt az Adatvédelemről.

Európai Személyes Adat” jelenti azt a Személyes Adatot, amelyre az Európai Adatvédelmi Jog alkalmazandó vagy volt alkalmazandó.

Európai Térség” jelenti az Európai Gazdasági Térség államait (EGT), az Egyesült Királyságot és Svájcot.

Érintett” jelent bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyt, akire vonatkozó információt az ExxonMobil kezel vagy annak nevében más kezel; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; Érintettek jelentik a jelenlegi és volt munkavállalókat, állásra jelentkezőket, szerződő feleket, fogyasztók és egyéb üzleti partnerek képviselőit és a fogyasztókat.

Cégcsoporton belüli Megállapodás” jelenti az ExxonMobil Leányvállalatok közötti Megállapodást, amelynek révén a Leányvállalatok elfogadják a Kódexet.

Jelentős Változások” jelentik a Kódex olyan módosításait, amelyek a Kódex hatály alatti Európai Személyes Adat védelmére vonatkozó sztenderdekre kedvezőtlen hatással vannak, vagy amelyek jelentős hatással bírnak a Kódex hatályára vagy szerkezetére az Európai Személyes Adat vonatkozásában.

Személyes Adat” jelenti az Érintettre vonatkozó adatot.

Adatkezelés”, “Adatkezeléssel érintett”, “Adatot kezel”, jelenti a Személyes Adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely műveletet, így a hozzáférést, gyűjtést, tárolást, rögzítést, átalakítást vagy megváltoztatást, közlést, továbbítást, lekérdezést, megsemmisítést vagy a Személyes Adat bármilyen további kezelését.

 “Megbízható Forrás” jelenti azt a személyt vagy entitást, aki/amely jogosult az Érintett képviseletére, vagy az a személy vagy entitás, aki/amely az ExxonMobil meghatározása alapján, nyilvánvalóan jogosult az Érintett képviseletére.

Ország vagy régió specifikus rendlkezések

19. Különleges jogosultságok az Európai Személyes Adatok vonatkozásában

19.1 Az Európai Személyes Adatok vonatkozásában az ExxonMobil felelősséggel tartozik és eleget tesz a Kódexben vállalt valamennyi kötelezettségnek, továbbá ahol a szigorúbb Európai Adatvédelmi Jog magasabb szintű védelmet ír elő, az ExxonMobil ilyen magasabb szintű védelmet alkalmaz.

19.2 Abban az esetben, amennyiben Európai Személyes Adat az Európai Térségen kívüli Leányvállalatok részére kerül továbbításra, az ExxonMobil olyan szintű védelmet biztosít az Európai Személyes Adat számára, amely nem alacsonyabb szintű az Európai Adatvédelmi Jog által nyújtott védelem szintjénél. Az ExxonMobil ennek megfelelően jár el, akkor is, amennyiben az ilyen szintű védelem nem biztosított azon az Európai Térségen kívüli Leányvállalatok országaiban alkalmazandó jogszabály által, ahová az Európai Személyes Adat továbbítása történik.

Ez különösen a 3., 4., 5., 7., 8., 9. és 11. Szakaszokban ismertetett adatvédelmi gyakorlatok tekintetében azt jelenti, hogy az ExxonMobil: 

i. nem kezel a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, szakszervezeti tagságra, egészségre, szexuális életre, szexuális irányultságra utaló Európai Személyes Adatokat, valamint az Érintettek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatokat, kivéve, ha az ilyen adatkezelés az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének 9. cikk (2) bekezdése alapján megengedett,

ii. hatásvizsgálatot végez a magas kockázattal járó adatkezelési műveletek hatásáról az EU Általános Adatvédelmi Rendelet 35. cikke szerint, és amennyiben a kockázatok továbbra is magasak maradnak a hatásvizsgálat során meghatározott enyhítő intézkedések végrehajtása után, konzultál a hatáskörrel rendelkező adatvédelmi hatósággal, az EU Általános Adatvédelmi Rendelet 36. cikkével összhangban,

iii. Európai Személyes Adatokat kezel konkrét és jogszerű üzleti célokból,

iv. Európai Személyes Adatokat kezel, amelyek a jogszerű üzleti célok szempontjából megfelelőek, relevánsak és a szükségesre korlátozódnak.

v. adott esetben alkalmazza a beépített és alapértelmezett adatvédelmet,

vi. adatvédelmi nyílvántartást vezet, 

vii. átláthatóságot biztosít és tájékoztatást nyújt az Érintettek számára az Európai Személyes Adataik felhasználásáról és annak céljáról az EU Általános Adatvédelmi Rendelet 13. és 14. cikkei szerint,

viii. az Európai Személyes Adatok védelme érdekében az Európai Adatvédelmi Jog által előírt szintű biztonsági intézkedéseket alkalmaz,

ix. Európai Személyes Adatokat érintő adatvédelmi incidens esetén:

1. konzultál az ExxonMobil Data Privacy Office szervezeti egységgel, amely egy nyilvántartásban dokumentálja az incidenst, és kérésre rendelkezésre bocsátja a vonatkozó dokumentációt a hatáskörrel rendelkező adatvédelmi hatóság számára, és

2. indokolatlan késedelem nélkül értesíti az ExxonMobil Petroleum & Chemical BV-t, amely  amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a Érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti azt a hatáskörrel rendelkező adatvédelmi hatóságnak, és

3. indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintetteket az adatvédelmi incidensről, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve,

x. válaszol az Érintettek Európai Személyes Adatok kezelésére vonatkozó kéréseire és panaszaira a 19.7 Szakasz szerint,

xi. lehetőséget biztosít az Érintettek számára, hogy kifogást emeljenek azon a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés ellen, amely joghatással járna az Érintettre nézve, vagy az Érintettet hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve, ha a döntés az EU Általános Adatvédelmi Rendelet 22. cikke alapján megengedett, és

xii. továbbítja az Európai Személyes Adatokat az Európai Térségen kívüli harmadik feleknek, ha megfelelő védelmi szintet biztosítanak az EU Általános Adatvédelmi Rendelet 28. cikk (3) bekezdésével és a 45–48. cikkeivel összhangban, vagy a 49. cikk szerinti valamely eltérés alapján.

19.3 Az Európai Térségben hatáskörrel rendelkező adatvédelmi hatóságok ellenőrizhetik a Kódexnek való megfelelést, többek között az ExxonMobil ellenőrzések lefolytatásával, az alkalmazandó jogszabályok által biztosított ellenőrzési jogkörökkel összhangban.

Az Európai Térségen kívüli Leányvállalatok együttműködnek az ExxonMobil Petroleum & Chemical BV-vel, amennyiben arra szükség van az Európai Térség adatvédelmi hatósága kéréseinek megválaszolásában a Kódexhez kapcsolódó releváns ellenőrzési eredmények biztosítása érdekében.

ExxonMobil tájékoztatja az ExxonMobil Data Privacy Office szervezeti egységet az ellenőrzési eredményekről az Európai Személyes Adatoknak a Kódex alapján az Európai Térség határain kívülre történő továbbításával kapcsolatban.

ExxonMobil eleget tesz az Európai Térségben hatáskörrel rendelkező adatvédelmi hatóság Európai Személyes Adatokra vonatkozó ajánlásainak, feltéve, hogy az ExxonMobil az általa szükségesnek vélt összes szükséges jogorvoslati lehetőséget kimerítette.

19.4 Az Érintettnek, akinek az Európai Személyes Adatai közvetlenül vagy közvetetten továbbításra kerülnek az Európai Térségen kívüli Leányvállalat részére, a Kódex 15.3. és a 19.2.i., iii., iv., v., vii. viii., ix.3, x., xi., xii., 19.3–19.8, Szakaszai alapján kedvezményezett harmadik személy jogai származnak, amelyeket közvetlenül érvényesíthet a következők szerint:

i. felveheti a kapcsolatot az ExxonMobil Data Privacy Office szervezeti egységgel a 9.3. alszakasz szerint, vagy

ii. panaszt tehet a hatáskörrel rendelkező nemzeti adatvédelmi hatóságnál az Európai Térség azon országában, ahol i.) az Érintettnek a) a szokásos tartózkodási helye, b.) munkahelye található vagy (ii.) a Kódex állítólagos megsértése történt, vagy

iii. keresetet nyújthat be az Európai Térségben működő Leányvállalattal szemben az Európai Térségben hatáskörrel bíró, illetékes bíróságon, vagy

iv. eljárást kezdeményezhet az ExxonMobil Petroleum & Chemical BV-vel (székhelye: Polderdijkweg, 2030 Antwerp, Belgium)  szemben a Belga Adatvédelmi Bizottság vagy a brüsszeli bíróságok vagy az EU Általános Adatvédelmi Rendelet 79. cikke (2) bekezdésében említett illetékes bíróságok előtt.

19.5 Amennyiben érvényes kereset vagy panasz kerül benyújtásra a 19.4. Szakasz alapján, az ExxonMobil Petroleum & Chemical BV vállalja a felelősséget a Kódexnek az Európai Térségen kívüli Leányvállalat általi bármilyen megsértéséért, és vállalja, hogy megteszi a szükséges intézkedéseket a jogsértés orvoslására, továbbá, hogy adott esetben az ilyen jogsértésből származó, további fellebezéssel nem érintett károkat megtérítse a bíróság vagy a felügyeleti hatóság jogerős határozatának megfelelően.

19.6 Amennyiben a 19.4. Szakasz alapján kereset, panasz kerül benyújtásra vagy eljárás indul, az Érintettnek nem kell bizonyítania a Kódexnek az Európai Térségen kívüli Leányvállalat általi tényleges megsértését; elegendő, ha az Érintett bizonyítja, hogy kárt szenvedett, és hogy ez a kár valószínűleg a jelen Kódexnek az Európai Térségen kívül működő Leányvállalat megsértése miatt történt. A bizonyítási teher, hogy az Európai Térségen kívül működő Leányvállalat nem sértette meg jelen Kódexet, ezután az ExxonMobil Petroleum & Chemical BV-re hárul. Amennyiben  az ExxonMobil Petroleum & Chemical BV bizonyítani tudja, hogy az Európai Térségen kívül működő Leányvállalat nem felel a jogsértésért, az ExxonMobil Petroleum & Chemical BV felmentheti magát minden felelősség alól.

19.7 Az ExxonMobil indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem vagy panasz beérkezésétől számított egy hónapon belül válaszol az Európai Személyes Adatokkal kapcsolatos panaszokra, amelyet határidő szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható.

A panaszt az Érintett nyújthatja be az ExxonMobil-hoz e-mail útján vagy írásban, a Kódex 9.3 Szakaszával összhangban.

Abban az esetben, ha az ExxonMobil a panaszt megalapozottnak ítéli meg, tájékoztatja az Érintettet arról, hogyan orvosolja a panasz alapjául szolgáló kérdést. Amennyiben a panasz elutasításra kerül, vagy ha az Érintett nem elégedett az ExxonMobil válaszával, az Érintett panaszt nyújthat be vagy eljárást kezdeményezhet a Kódex 19.4.ii. és 19.4.iii. Szakaszainak megfelelően. Továbbá, ha a panasz az Európai Személyes Adatoknak az Európai Térségen kívül működő Leányvállalatok általi kezelésére vonatkozik, az Érintett panaszt nyújthat be vagy eljárást kezdeményezhet a 19.4.iv Szakasz szerint is.

19.8 A Kódex és az Európai Térségen kívüli ország jogi követelményei közötti ellentmondás esetén a 3.3. Szakaszban leírtaknak megfelelően az ExxonMobil értesíti az Európai Térség hatáskörrel rendelkező adatvédelmi hatóságát, ha ez a jogi követelmény, ideértve az Európai Személyes Adatoknak az Európai Térségen kívüli ország bűnüldöző hatóságai vagy állambiztonsági szervei általi jogilag kötelező érvényű nyilvánosságra hozatali kérelmet, valószínűsíthetően jelentős mértékben hátrányosan érintené a Kódexben az Európai Személyes Adatokra vonatkozóan előírt garanciákat.

Amennyiben az Európai Térség hatáskörrel rendelkező adatvédelmi hatóságának értesítése tilos, az ExxonMobil minden ésszerű mértékig tőle telhetőt megtesz a tilalomról való lemondáshoz való jog megszerzése érdekében, és dokumentálja, hogy ezt megtette. Ha minden ésszerű mértékig tőle telhető igyekezete ellenére az ExxonMobil, a kapott kérelmekről nem tudja értesíteni az Európai Térség hatáskörrel rendelkező adatvédelmi hatóságát, évente általános információkat szolgáltat részére a kérelmekről.

Az ExxonMobil intézkedéseket tesz az Európai Személyes Adatok bármely állami hatóság részére történő, egy, a demokratikus társadalomban szükséges mértéket meghaladó tömeges, aránytalan és válogtaás nélküli továbbításának megakadályozása érdekében.

19.9 A Leányvállalatok nem továbbítanak Európai Személyes Adatot a Kódex alapján más Leányvállalatoknak, kivéve, ha az utóbbiakra vonatkozóan a Kódex kötelező.

20. Aláíró tagok

Company name

ExxonMobil Exploration and Production Cyprus (Offshore) Limited
Esso Exploration and Production Guyana Limited
Exxon Azerbaijan Limited
ExxonMobil China Petroleum & Petrochemical Company Limited
ExxonMobil Abu Dhabi Offshore Petroleum Company Limited
ExxonMobil Research Qatar Limited
ExxonMobil Upstream Ventures (Middle East) Limited
ExxonMobil Iraq Services Limited
ExxonMobil Kurdistan Region of Iraq Limited
ExxonMobil Exploration (Asia Pacific) New Opportunities Limited
ExxonMobil CEPU Limited
ExxonMobil Exploration and Production Vietnam Limited
ExxonMobil Qatar Limited
ExxonMobil Cyprus Limited
PT ExxonMobil Lubricants Indonesia
PT Federal Karyatama
ExxonMobil Comercial, S.A. de C.V.
ExxonMobil Chemical Iberia, S.L.
ExxonMobil Research and Engineering Company
Exxon (Al-Khalij) Inc.
ExxonMobil Upstream Research Company
ExxonMobil Pipeline Company
ExxonMobil Technical Computing Company
ExxonMobil Russia Inc.
SeaRiver Maritime, Inc.
ExxonMobil Investment Management Inc.
ExxonMobil Sales and Supply LLC
EXXONMOBIL SAUDI ARABIA INC.
MOBIL CHEMICAL PRODUCTS INTERNATIONAL INC.
Mobil Pipe Line Company            
ExxonMobil Vietnam Limited
Esso Pipeline Services Inc.        
ExxonMobil Global Projects Company
ExxonMobil Business Support Center Argentina S.R.L.
ExxonMobil Exploration Argentina Sociedad de Responsabilidad Limitada
ExxonMobil Exploration and Production Offshore Argentina S. R. L. 
Mobil Oil Australia Pty Ltd
Esso Australia Pty Ltd
Mobil PNG Gas Holdings Pty Ltd
ExxonMobil Verwaltungsgesellschaft m.b.H.
EXXONMOBIL KAZAKHSTAN INC.
Mobil Petroleum Overseas Company Limited
Esso Nigeria-STP Holding (One) Limited
Esso Nigeria-STP Holding (Two) Limited
Esso Exploration and Production Chad Inc.
Esso Exploration Angola (Block 15) Limited
Exxon Neftegas Limited
ExxonMobil Exploration and Production Tanzania Limited
ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited
ExxonMobil Exploration and Upstream Ventures Limited
ExxonMobil Exploration and Production Ghana (Ventures) Limited
ExxonMobil Exploration and Production South Africa Limited
ExxonMobil Exploration and Production Mauritania (Offshore) Limited
ExxonMobil South America (Pacific Coast) Limited
Mobil Refining Australia Pty. Ltd 
Mobil Exploration & Producing Australia Pty Ltd 
ExxonMobil Trading Services BV
ExxonMobil Europe Sales BV
ExxonMobil Belgium Ventures BV
ExxonMobil Petroleum & Chemical BV
ExxonMobil Canada Ltd.
Imperial Oil Limited
ExxonMobil Business Support Centre Canada ULC
ExxonMobil Quimica Ltda
ExxonMobil Exploracao Brasil Ltda. 
ExxonMobil Business Support Center Brasil Ltda 
ExxonMobil (Tianjin) Petroleum Co., Ltd.
ExxonMobil (Taicang) Petroleum Co., Ltd.
ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o.
ExxonMobil Egypt (S.A.E.)
ExxonMobil Finland Oy Ab
Worex S.N.C.
Esso Energie G.I.E.
ExxonMobil Chemical France
Noroxo
Port-Jerome Gaz (P.J. GAZ)
ExxonMobil France Holding SAS
Societe de Gestion de Sites Industriels
ESSO Guyane Francaise Exploration et Production
Esso France
Esso Raffinage
Esso Societe Anonyme Francaise
Mobil Erdgas-Erdoel GmbH
Schubert Beteiligungs-GmbH
ExxonMobil Central Europe Holding GmbH
ESSO Deutschland GmbH
ESSO Vertriebsgesellschaft mbH
ExxonMobil Production Deutschland GmbH
ESSO Erdgas Beteiligungsgesellschaft mbH
Mobil Erdgas Verwaltungsgesellschaft mbH
ExxonMobil Gas Marketing Deutschland GmbH
ExxonMobil Pensions-Verwaltungsgesellschaft mbH
ExxonMobil Chemie Beteiligungsgesellschaft mbH
ExxonMobil Exploration and Production Ghana (Deepwater) Limited
MOBIL OIL HELLAS A.E. PETROLEUM COMPANY
Exxon Chemical (Panyu) Co. Ltd.
EXXONMOBIL (CHINA) INVESTMENT CO., LTD.
ExxonMobil Chemical Services (Shanghai) Co., Ltd.
ExxonMobil Europe Funding Company
ExxonMobil Hungary International Company
ExxonMobil Business Support Center Hungary Kft.
ExxonMobil Asia Pacific Research & Development Co., Ltd.
ExxonMobil (Huizhou) Chemical Co., Ltd.
ExxonMobil Hong Kong Limited
ExxonMobil Chemical International Services Limited
Esso LPGas (Hong Kong) Limited
ExxonMobil Lubricants Private Limited
ExxonMobil Company India Private Limited
ExxonMobil Gas (India) Private Limited
ExxonMobil Services & Technology Private Limited
Esso Italiana S.r.l.
Esso Luxembourg SARL
ExxonMobil Luxembourg SARL
ExxonMobil Luxembourg et Cie SCA
ExxonMobil Netherlands Holdings SARL
ExxonMobil Luxembourg International Investments SAS
ExxonMobil Madagascar Energy S.a.r.l.
ExxonMobil Madagascar Investments S.a.r.l.
Engycalor Energia Calore S.r.l.
Societa a responsabilita limitata Raffineria Padana Olii Minerali S.A.R.P.O.M. S.r.l.
ExxonMobil Japan Godo Kaisha
Mobil Oil Micronesia, Inc.
ExxonMobil Mocambique, Limitada
ExxonMobil Mocambique Exploration & Production, Limitada
ExxonMobil Capital N.V.
Esso Nederland B.V.
ExxonMobil International Holdings B.V.
ExxonMobil Financial Services B.V.
ExxonMobil Benelux Holdings B.V.
Venezuela Holdings B.V.
ExxonMobil Producing Netherlands B.V.
ExxonMobil Netherlands Participation B.V.
ExxonMobil Global Finance B.V.
ExxonMobil Capital Netherlands B.V.
ExxonMobil Angola Participation B.V.
ExxonMobil Angola Holding B.V.
ExxonMobil Holland Holdings B.V.
ExxonMobil Nigeria Holding One B.V.
ExxonMobil Nigeria Holding Two B.V.
ExxonMobil Nigeria (Deepwater West) Holding One B.V.
ExxonMobil Nigeria (Deepwater) Holding One B.V.
ExxonMobil Nigeria (Deepwater) Holding Two B.V.
ExxonMobil Nigeria (Offshore East) Holding One B.V.
ExxonMobil Nigeria (Offshore East) Holding Two B.V.
ExxonMobil Upstream Eastern Europe B.V.
ExxonMobil Africa and Middle East Investments B.V.
ExxonMobil Argentina (Neuquen Basin) B.V.
ExxonMobil Argentina Ventures B.V.
ExxonMobil Ecuador Holding B.V.
ExxonMobil Upstream Holdings B.V.
ExxonMobil Eastern Europe Holdings B.V.
ExxonMobil Eastern Europe Ventures B.V.
ExxonMobil Guyana (Barracuda Prospect) B.V.
ExxonMobil Australia (Sculpin Prospect) B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Ukraine (Project) B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Ukraine B.V.
ExxonMobil Namibia (PEL82) B.V.
ExxonMobil Namibia (PEL95) B.V.
ExxonMobil Egypt Holding B.V.
ExxonMobil Luxembourg Investments B.V.
ExxonMobil Holland Investments B.V.
ExxonMobil Ghana Region B.V.
ExxonMobil Cepu Holdings B.V.
ExxonMobil Russia Black Sea B.V.
ExxonMobil Russia Black Sea Holdings B.V.
ExxonMobil Russia Kara Sea B.V.
ExxonMobil Russia Kara Sea Holdings B.V.
ExxonMobil Russia Research B.V.
ExxonMobil Exploration Holdings B.V.
ExxonMobil Argentina Investments B.V.
ExxonMobil Exploration and Production (Indonesia) B.V.
ExxonMobil Production (Indonesia) B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Aries B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Gemini B.V.
ExxonMobil Argentina Upstream B.V.
ExxonMobil Energy Ventures B.V.
ExxonMobil Petroleum Ventures B.V.
ExxonMobil Overseas Ventures B.V.
ExxonMobil Russia West Siberia B.V.
ExxonMobil Russia West Siberia Holdings B.V.
ExxonMobil Madagascar Upstream B.V.
ExxonMobil Madagascar Ventures B.V.
ExxonMobil Russia Central Chukchi Sea B.V.
ExxonMobil Russia Central Chukchi Sea Holdings B.V.
ExxonMobil Russia North Chukchi Sea B.V.
ExxonMobil Russia North Chukchi Sea Holdings B.V.
ExxonMobil Russia South Chukchi Sea B.V.
ExxonMobil Russia South Chukchi Sea Holdings B.V.
ExxonMobil Russia East Siberian Sea B.V.
ExxonMobil Russia East Siberian Sea Holdings B.V.
ExxonMobil Russia North Kara Sea B.V.
ExxonMobil Russia North Kara Sea Holdings B.V.
ExxonMobil Russia East Laptev Sea B.V.
ExxonMobil Russia East Laptev Sea Holdings B.V.
ExxonMobil Russia West Laptev Sea B.V.
ExxonMobil Russia West Laptev Sea Holdings B.V.
ExxonMobil Russia West Siberia (Achimov) B.V.
ExxonMobil Russia West Siberia (Bazhenov) B.V.
ExxonMobil Tanzania Ventures B.V.
ExxonMobil Ghana B.V.
ExxonMobil Gabon Region B.V.
ExxonMobil Global Holding Investment B.V.
ExxonMobil South Africa Region B.V.
ExxonMobil Russia Kara Sea (University) B.V.
ExxonMobil Guyana Region B.V.
ExxonMobil Development Africa B.V.
ExxonMobil LNG Services B.V.
ExxonMobil Uruguay Region B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Uruguay B.V.
ExxonMobil Mexico Ventures B.V.
ExxonMobil Mexico Investments B.V.
ExxonMobil Mexico Region B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Turkey (Marmara) B.V.
ExxonMobil Africa and Middle East Holdings B.V.
ExxonMobil South Africa (Tugela South Prospect) B.V.
ExxonMobil South Africa (Transkei Prospect) B.V.
ExxonMobil South Africa (Durban Prospect) B.V.
ExxonMobil Guyana (Canje) B.V.
ExxonMobil Mauritania (C-14) B.V.
ExxonMobil Mauritania (C-17) B.V.
ExxonMobil Mauritania (C-22) B.V.
ExxonMobil Liberia Region B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Investments B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Pakistan B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Greece (Crete) B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Suriname B.V.
ExxonMobil Cyprus Region B.V.
ExxonMobil Guyana (Kaieteur) B.V.
ExxonMobil Mexico (BLOCK 2) B.V.
ExxonMobil Cyprus (Delphyne Prospect) B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Mozambique (Zambezi Z5-C) B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Mozambique (Zambezi Z5-D) B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Mozambique (Angoche A5-B) B.V.
ExxonMobil Guyana (Sorubim Prospect) B.V.
ExxonMobil Namibia Region B.V.
ExxonMobil Cyprus (Glaucus Prospect) B.V.
ExxonMobil Mauritania (C-14) Region B.V.
ExxonMobil Mauritania (C-17) Region B.V.
ExxonMobil Mauritania (C-22) Region B.V.
ExxonMobil Australia Region B.V.
ExxonMobil Australia Ventures B.V.
ExxonMobil Australia (Baldfish Prospect) B.V.
ExxonMobil Australia (Hairtail Prospect) B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Portugal B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Spain B.V.
ExxonMobil Ireland Region B.V.
ExxonMobil Cyprus (Anthea Prospect) B.V.
ExxonMobil Guyana (Hassa Prospect) B.V.
ExxonMobil Argentina Region B.V.
ExxonMobil Argentina Offshore Investments B.V.
ExxonMobil LNG Services Asia B.V.
ExxonMobil Ireland (Iolar Prospect) B.V.
ExxonMobil Chemical Holland B.V.
Esso Benelux B.V.
ExxonMobil International Ventures B.V.
Mobil Oil New Zealand Limited
ExxonMobil Chemical New Zealand Limited
Mobil Producing Nigeria Unlimited
Esso Exploration and Production Nigeria (Offshore East) Limited
Esso Exploration and Production Nigeria Limited
Mobil Oil Mariana Islands, Inc.
Esso Norge AS
ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
ExxonMobil Holding Norway AS
ExxonMobil Nordic AS
ExxonMobil Pakistan (Private) Limited
ExxonMobil Korea Inc.
Esso Petroleum Korea Ltd.
ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ExxonMobil Exploration and Production Poland Sp. z o.o.
MOBIL OIL MACAU LIMITADA
ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd.
International Marine Transportation Singapore Pte. Ltd.
ExxonMobil Asia Pacific Holdings Pte. Ltd.
ExxonMobil Chemical Operations Private Limited
ExxonMobil Sverige AB
Esso (Thailand) Public Company Limited
ExxonMobil Limited
Mobil Oil Turk A.S.
ExxonMobil Chemical Malaysia Sdn Bhd
ExxonMobil Business Support Centre Malaysia Sdn Bhd
ExxonMobil PNG Limited
Mobil Oil New Guinea Limited
LLC Mobil Oil Lubricants
ExxonMobil Investments (Dubai) LTD
ExxonMobil Chemical Limited
ExxonMobil Engineering Europe Limited
Esso Petroleum Company, Limited
Esso Property Management Company Limited
Esso UK Limited
Esso Exploration and Production UK Limited
ExxonMobil Aviation International Limited
ExxonMobil International Limited
ROC UK Limited
Advanced Elastomer Systems Limited
ExxonMobil Investment Company Limited
ExxonMobil Finance Company Limited
INTERNATIONAL MARINE TRANSPORTATION LIMITED
ExxonMobil Gas Marketing Europe Limited
ExxonMobil Holding Company Limited
ExxonMobil Financial Investment Company Limited
ExxonMobil Chemical Investment Company Limited
Mobil Trading and Supply Limited
XTO UK, Ltd
ExxonMobil UK Limited
ExxonMobil Marine Limited
ExxonMobil Hong Kong Investments Limited
Mobil Oil Guam Inc.
Exxon Chemical Services Arabia Inc.
Exxon Mobil Corporation
ExxonMobil Chemical Europe Inc.
ExxonMobil Biomedical Sciences, Inc.
ExxonMobil Risk Management Inc.
ExxonMobil Exploration and Production Khorat Inc.
ExxonMobil Chemical Major Growth Ventures LLC
ExxonMobil Global Services Company
ExxonMobil Upstream Integrated Solutions Company
ExxonMobil Environmental and Property Solutions Company
EXXONMOBIL MIDDLE EAST MARKETING CORPORATION
Mobil Equatorial Guinea Inc.
ExxonMobil Alaska Production Inc.
ExxonMobil Oil Corporation
ExxonMobil International Corporation
Mobil International Petroleum Corporation
ExxonMobil LNG Market Development Inc.
XTO Energy Inc.
Esso Angola Investments Limited
Esso Exploration and Production Angola (Overseas) Limited
Esso Exploration and Production Angola Holding Limited
Esso Exploration Angola (Block 17) Limited
Esso Holding Company Singapore Limited
ExxonMobil Kazakhstan Exploration and Production Inc.
ExxonMobil Holdings International B.V.
ExxonMobil Holding Company International B.V.
ExxonMobil Holding Company B.V.
ExxonMobil Guyana (Bulletwood Prospect) B.V.
ExxonMobil Guyana (Tanager Prospect) B.V.
ExxonMobil Holding Company Holland LLC
ExxonMobil Capital Luxembourg SARL
ExxonMobil Exploration and Production Malaysia Inc. 
ExxonMobil Suriname Region B.V.
ExxonMobil Suriname (Block 52) B.V.