OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI DANYCH

Article Jan. 14, 2019

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI DANYCH

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności Danych wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2019r.

Ochrona Państwa Danych osobowych jest dla nas ważna.

 Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności opisuje proces  przetwarzania przez ExxonMobil danych osobowych otrzymanych od lub o potencjalnych i obecnych dostawcach (dostawców) w kontekście działań związanych z zamówieniami ExxonMobil. Działania związane z zamówieniami obejmują obsługę i ocenę ofert , administrowanie umową i zarządzanie dostawcami. 

ExxonMobil gromadzi informacje za pośrednictwem strony internetowej „SMART by GEP”, która służy jako globalna platforma zamówień dla działu Procurement  ExxonMobil;  oraz za pośrednictwem innych form, systemów, witryn i aplikacji, które odnoszą się do niniejszych zasad zachowania poufności informacji (łącznie "Strona").

Państwa prywatność jest ważna. Chcemy, by rozumieli Państwo nasze praktyki w zakresie postępowania z Danymi osobowymi.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności Danych może zostać uzupełnione o dodatkowe informacje dotyczące ochrony Danych, w przypadku wykorzystania przez ExxonMobil określonych Danych osobowych w pewnych specyficznych funkcjach Witryny. Przykładowo:, gdy określone funkcje Witryny wymagają od Państwa podania dodatkowych informacji, możemy przekazać Państwu powiadomienie o sposobie, w jaki te dodatkowe Dane osobowe są przetwarzane. 

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności Danych opisuje zasady przetwarzania Danych osobowych osób odwiedzających Witrynę przez jednostki stowarzyszone ExxonMobil (zwane łącznie „ExxonMobil”) mające siedzibę w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Zjednoczonym Królestwie lub w Szwajcarii. 

W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności Danych stosujemy określone terminy. Aby zrozumieć ich znaczenie, należy zapoznać się z Definicjami w Sekcji 14.

1. TOŻSAMOŚĆ JEDNOSTKI STOWARZYSZONEJ EXXONMOBIL, KTÓRA GROMADZI DANE OSOBOWE JAKO ADMINISTRATOR DANYCH  

Administrator  danych w odniesieniu do zebranych danych osobowych jest podmiotem stowarzyszonym ExxonMobil w EOG, Zjednoczonym Królestwie lub Szwajcarii, z którym użytkownik ma lub stara się mieć (dla potencjalnych współpracowników) stosunek umowny.  Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Biurem ds. Ochrony Danych  ExxonMobil Data Privacy Office. Podmioty stowarzyszone ExxonMobil, zidentyfikowane powyżej jako administratorzy danych osobowych, mogą przekazywać wszystkie lub niektóre otrzymane dane osobowe do podmiotów stowarzyszonych ExxonMobil na całym świecie, które mają siedzibę  poza EOG, Zjednoczonym Królestwem i Szwajcarią, w krajach, które nie mogą być uznane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Transfery odbywają się zgodnie Sekcją 6 poniżej. 

W celach podanych poniżej oraz w razie zaistniałej potrzeby, Państwa dane osobowe będą dostępne dla pracowników działu Procurement ExxonMobiloraz  innych pracowników, którzy mogą być zlokalizowani w dowolnym kraju, w którym ExxonMobil prowadzi działalność. Więcej informacji o przekazywaniu danych zamieszczono w Sekcjach 5 i 6.

2. OSOBY, DO KTÓRYCH SKIEROWANE JEST NINIEJSZE OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI DANYCH

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności adresowane jest do dostawców (w tym do ich podwykonawców) i ich przedstawicieli, których dane osobowe są gromadzone przez Administratorów danych wymienionych w punkcie 1 powyżej,  za pośrednictwem witryn (stron).

3. PRZESTRZEGANIE PRZEZ EXXONMOBIL PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH

Firma ExxonMobil ma obowiązek gromadzić i wykorzystywać Dane osobowe w sposób zgodny z prawem. 

ExxonMobil dopilnuje, by w przypadku przetwarzania danych osobowych takie przetwarzanie było dozwolone na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych. W EOG, Zjednoczonym Królestwie i Szwajcarii oznacza to między innymi, że ExxonMobil oceni, czy i jakie uzasadnienie (podstawa prawna) służy do przetwarzania Danych osobowych, zgdonie z Ogólnym rozporządzeniem  o ochronie danych UE i obowiązującym prawem.. W zależności od sytuacji firma ExxonMobil może przetwarzać Dane osobowe bazując na różnych podstawach prawnych, takich jak:

  • uzasadniony interes biznesowy ExxonMobil związany z przetwarzaniem Danych osobowych, chyba że taki cel ma charakter podrzędny w stosunku do celów lub podstawowych praw i wolności Osoby fizycznej; lub 
  • przetwarzanie jest konieczne dla realizacji umowy, której stroną jest Osoba fizyczna; lub
  • przetwarzanie jest konieczne do zachowania zgodności z obowiązkiem prawnym nałożonym na ExxonMobil; lub
  • przetwarzanie jest konieczne w celu chronienia istotnych interesów Osoby fizycznej; lub
  • osoba fizyczna wyraziła zgodę na przetwarzanie jej Danych osobowych w jednym lub wielu określonych celach. Gdy firma ExxonMobil otrzymuje od Osoby fizycznej zgodę na przetwarzanie Danych osobowych, taką zgodę można w dowolnym momencie wycofać w odniesieniu do przyszłości. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat określonych działań związanych z przetwarzaniem danych, realizowanych celów oraz opisu określonych kategorii Danych osobowych, których dotyczą te kwestie, proszę zapoznać się z tabelą w Sekcji 4

ExxonMobil daje Osobom fizycznym możliwość wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania ich Danych osobowych. Firma starannie rozważy taki sprzeciw, jeśli wymaga tego prawo. Informacje na temat praw przysługujących Państwu w odniesieniu do sposobu przetwarzania przez ExxonMobil Państwa Danych osobowych zawiera Sekcja 9 i/lub można je uzyskać, kontaktując się z Biurem ExxonMobil ds. Ochrony Danych, pisząc na adres data.privacy.office@exxonmobil.com.

4. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH I CELE GROMADZENIA DANYCH

W  tabeli opisujemy Kategorie informacji, które gromadzimy w kontekście działań związanych z zamówieniami, cel, dla którego wykorzystujemy informacje  orazpodstawę prawną, która uzasadnia każdą operację przetwarzania. 

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Kategorie Danych osobowych  Jak długo przechowujemy Państwa Dane osobowe
W przypadku ofert złożonych elektronicznie, aby zidentyfikować Państwo jako upoważnionego użytkownika i udzielić Państwu dostępu do platformy zamówień w celu umożliwienia elektronicznego ustalania stawek.  Przetwarzanie to wymóg ustawowy w ramach realizacji umowy zaopatrzeniowej zawartej z firmą ExxonMobil i/lub  wymagane jest w celu zawarcia umowy z firmą ExxonMobil.

Uzasadniony interes biznesowy ExxonMobil w zakresie sprawdzania tożsamości i uprawnienia dostępu do Witryny.

Uzasadniony interes biznesowy ExxonMobil w zakresie efektywnego działania i zarządzania ewentualnymi stosunkami handlowymi pomiędzy Tobą a ExxonMobil i/lub ExxonMobil poprzez ułatwianie i przyspieszanie procesu Source to Pay oraz współpracę między ExxonMobil i dostawcę.
Uprawnienia dostępu, dane bankowe dostawcy, identyfikator logowania/systemu, nazwa użytkownika (imię i nazwisko), dziennik aktywności systemu, dane kontaktowe dostawcy (w tym dane kontaktowe firmy pracowników zaangażowanych w proces udzielania zamówień). 10 lat
Ocena ofert, administrowanie umową, repozytorium dokumentów i zarządzanie dostawcami. Przetwarzanie jest niezbędne do (i) oceny ofert; (ii) uzyskiwanie odniesień; (iii) sprawdzenie ewentualnych konfliktów interesów; (iv) umożliwienie ExxonMobil administrowania i zarządzania każdą umową, która może zostać przyznana; (v) audyt wykonania w ramach umowy, (vi) przestrzeganie obowiązującego prawa oraz (vii) zachowanie i obrona praw przysługujących ExxonMobil. Wszystkie dane osobowe związane z osobami zaangażowanymi w wykonanie umowy lub w postępowaniach o udzielenie zamówienia, zarówno jako dostawca, jak i podwykonawca. Informacje te obejmują: wizerunek, imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail, podpis, wykształcenie akademickie i zawodowe, kwalifikacje i akredytacje, doświadczenie zawodowe, wykształcenie i członkostwo w organach zawodowych, włączone do CV, kopie różnych dokumentów przedłożonych jako dokumenty uzupełniające lub w formie wstępnie ustalonej przez ExxonMobil. Stan klasyfikacji dostawcy, karty wyników wydajności dostawcy i oceny licytacji dostawcy. 10 lat
Due diligence dostawców i osób trzecich. Konieczność zachowania zgodności z obowiązkiem prawnym, któremu podlega ExxonMobil, w szczególności z przepisami antykorupcyjnymi, dotyczącymi  sankcjami handlowymi, mechanizmów kontroli importu/eksportu oraz przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Uzasadniony interes ExxonMobil w ocenie i zminimalizowaniu potencjalnego ryzyka prawnego, który ExxonMobil może być narażony na mocy pewnych przepisów, takich jak amerykańska ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych i inne przepisy antykorupcyjne, sankcje handlowe, kontrole importu/eksportu oraz przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, w wyniku zawarcia stosunków handlowych z dostawcą lub powiązanymi osobami trzecimi.

Uzasadniony interes ExxonMobil w utrzymaniu standardów i integralności swoich działań, w celu zapewnienia zgodności z polityką etyczną oraz ochrony przed szkodą dla reputacji.

Uzasadniony interes ExxonMobil w zakresie wykorzystania scentralizowanego, funkcjonalnego wsparcia i zarządzania dostępnego w grupie ExxonMobil oraz zapewnienia, że transakcje z potencjalnymi partnerami biznesowymi mogą być realizowane poprzez sieci ExxonMobil i Systemów.

Podając informacje o osobach trzecich, użytkownik potwierdza, że uzyskał zgodę osoby (osób), aby udostępnić ExxonMobil dane osobowe do przetworzenia zgodnie z oświadczeniem o ochronie prywatności.
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe firmy, posiadane stanowiska, główne kierunki działalności i okres czasu w każdej linii biznesowej, lokalizacje działalności gospodarczej, obywatelstwo, kraj zamieszkania, akcjonariat i udziały własnościowe, stosunki z urzędnikami państwowymi i międzynarodowymi stanowiska w organizacjach publicznych, stanowisko urzędnika rządowego, szczegóły dotyczące tego, czy dana osoba podlega przepisom dotyczącym sankcji handlowych, szczegóły dotyczące niektórych dochodzeń lub przestępstw, jeśli jest to dozwolone na mocy prawo właściwe oraz inne informacje na podstawie (i) publicznie dostępnych źródeł, i/lub (ii) informacji dostarczonych przez dostawcę na przykład za pośrednictwem kwestionariusza ExxonMobil z potencjalnym stowarzyszoną działalnością (PBAQ) i/lub (iii) informacji uzyskanych przez Thomson Reuters World-Check lub inne narzędzia lub usługodawców. 10 lat
Do celów statystycznych, aby pomóc nam zaprojektować i administrować witryną i poprawić nasz proces udzielania zamówień. Uzasadniony interes firmy ExxonMobil w zakresie poprawy funkcjonalności witryny i usprawnienia procesu udzielania zamówień. Liczba wizyt na stronie; które części strony odwiedzający wybiera i wszelkie inne dane osobowe, o których mowa w niniejszym zawiadomieniu, pod warunkiem, że informacje są odpowiednio pseudimyzowane lub zanonimizowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10 lat

Gdy ExxonMobil opiera się na uzasadnionym interesie jako podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, ExxonMobil zagwarantuje, że jego uzasadnione interesy biznesowe w celu realizacji celów opisanych w powyższej tabeli nie będą nieproporcjonalnie i negatywnie wpływać na Prawa i wolności jednostki.

W przypadku, gdy ExxonMobil opiera się na zgodzie jednostki jako podstawie prawnej do przetwarzania danych osobowych, osoba fizyczna może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Dostawcy, którzy chcą poinformować nas o wycofaniu zgody, powinni przesłać powiadomienie na  na adres:  data.privacy.office@exxonmobil.com. Podejmujemy kroki w celu zaprzestania przetwarzania danych osobowych tak szybko, jak to możliwe.

Należy pamiętać, że niektóre usługi lub działania związane z zamówieniami mogą nie być dostępne, jeśli użytkownik nie dostarczy danych osobowych potrzebnych do ich dostarczenia.W przypadku ofert złożonych za pośrednictwem SMART lub za pośrednictwem innych witryn internetowych, systemów i aplikacji, wykorzystujemy pliki cookie i inne pliki, które zapisujemy na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym, gdy odwiedzają Państwo Witrynę, w celu gromadzenia informacji należących do jednej lub wielu kategorii wymienionych w  tabeli powyżej. Pliki cookie i inne pliki, zapisywane na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym, pozwalają na dostosowanie sposobu, w jaki korzystają Państwo z Witryny; co więcej, dzięki nim nie jest konieczne ponowne wpisywanie danych przy każdej kolejnej wizycie. Zgodnie ze swoim życzeniem mogą Państwo usunąć lub zablokować takie informacje z Państwa komputera. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych plików, które umieszczamy na komputerach lub urządzeniach mobilnych, a także informacje, jak usunąć lub zablokować takie pliki, proszę zapoznać się z Oświadczeniem dotyczącym plików cookie w Witrynie

5. UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM

Zatrudniamy inne firmy i osoby do wykonywania czynności w naszym imieniu. Mają one dostęp do Danych osobowych niezbędnych do wykonywania swoich funkcji, jednak nie mogą z nich korzystać w innych celach. Komunikowanie się przez Internet, przesyłanie do Państwa informacji, produktów i usług w inny sposób wiąże się nierozłącznie z przekazywaniem lub przetwarzaniem Państwa Danych osobowych przez osoby trzecie.

W celu administrowania witryną i danymi osobowymi gromadzonymi za pośrednictwem witryny, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez dostawców usług IT (np. GEP), którzy udostępniają i wspierają witrynę w imieniu ExxonMobil. 

Przed udostępnieniem jakichkolwiek danych osobowych dostawcom usług będących podmiotami przetwarzającymi, zawarliśmy pisemną umowę, która wymaga od nich: (1) niedokonywania jakichkolwiek nieautoryzowanych dalszych ujawnień danych osobowych; (2) wykorzystywania danych osobowych wyłącznie w określonych celach i wyłącznie zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od ExxonMobil; (3) przechowywanie danych osobowych tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji tych celów lub w celu ochrony interesów firmy (np. do końca okresów przedawnienia); oraz (4) posiadanie odpowiednich i odpowiednich środków bezpieczeństwa. 

W pewnych okolicznościach ExxonMobil będzie musiał ujawnić dane osobowe innym stronom trzecim, w tym właściwym organom, doradcom prawnym i innym partnerom biznesowym, którzy przetwarzają dane osobowe we własnym imieniu, na przykład jeśli takie przekazanie jest wymagane przez prawo lub proces prawny, w celu obrony praw ExxonMobil lub właściwego rozpatrywania skarg i wniosków osób fizycznych. Ponadto stosujemy zewnętrzne narzędzia monitorujące w celu zapewnienia należytej staranności oraz prowadzenia innych działań monitorujących zgodnie z naszymi obowiązkami prawnymi lub ustawowymi oraz procedurami zarządzania ryzykiem, w szczególności narzędzia Thomson Reuters World-Check oraz Thomson Reuters Enhanced Due Diligence, tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo, aby sprawdzać uczciwość oraz prowadzić badania środowiskowe pozwalające nam identyfikować oraz unikać zagrożeń ustawowych i/lub związanych z uszczerbkiem dla reputacji. 

Szczegółowe informacje na temat procedur ochrony prywatności firmy Thomson Reuters dotyczących zbierania i przetwarzania Danych osobowych w ramach usług World-Check oraz EDD można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie prywatności World-Check oraz Oświadczeniu o ochronie prywatności Thomson Reuters. Oświadczenia te odzwierciedlają politykę prywatności i praktyki osób trzecich Thomson Reuters działające jako niezależny administrator danych. Zalecamy, aby zapoznać się z polityką prywatności takiego operatora i skontaktować się z operatorem, jeśli masz wątpliwości lub pytania.

Jeśli dane osobowe są udostępniane osobie trzeciej lub partnerowi ExxonMobil spoza EOG, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, warunki dotyczące przekazywania danych, patrz Sekcja 6 poniżej, mają zastosowanie dodatkowo do wymagań niniejszej sekcji.

6. MIĘDZYNARODOWE TRANSFERY DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Transfery między jednostkami stowarzyszonymi

Jednostka stowarzyszona ExxonMobil, która jest Administratorem danych może przesłać niektóre lub wszystkie Dane osobowe na serwery ExxonMobil znajdujące się w różnych lokalizacjach na świecie oraz udostępnić te Dane osobowe innym jednostkom stowarzyszonym ExxonMobil, z których część ma siedzibę w państwach trzecich, które mogą być uważane za państwa niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony Danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Przekazanie danych osobowych z EOG/Zjednoczonego Królestwa/Szwajcarii odbiorcom znajdującym się poza takimi terytoriami podlega ograniczeniom. Firma ExxonMobil podjęła kroki, by zapewnić odpowiedni poziom ochrony Danych osobowych we wszystkich lokalizacjach ExxonMobil. Kroki te obejmują zawarcie pomiędzy jednostkami stowarzyszonymi ExxonMobil Umów zawierających „Standardowe klauzule umowne” UE. 

6.2 Transfery do osób trzecich

W przypadku transferu Danych osobowych do osób trzecich firma ExxonMobil wdraża zabezpieczenia mające na celu zagwarantowanie odpowiedniej ochrony Danych osobowych przez te osoby trzecie. ExxonMobil zawarł gwarancje umowne w swoich umowach z dostawcami oprogramowania i dostawcami narzędzi należytej staranności, które zawierają, w stosownych przypadkach, klauzule modelowe UE dla przetwórców i/lub które są certyfikowane przez Privacy Shield.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat określonych mechanizmów transferu wykorzystywanych przy transferach pomiędzy jednostkami stowarzyszonymi oraz transferach do osób trzecich, w tym informacje dotyczące istniejących zabezpieczeń wdrożonych przez ExxonMobil w celu zagwarantowania, aby Dane osobowe przetwarzano zgodnie z odpowiednimi zasadami we wszystkich lokalizacjach ExxonMobil; jak również w celu uzyskania kopii takich zabezpieczeń, proszę pisać na adres data.privacy.office@exxonmobil.com.

7. DOKŁADNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

Firma ExxonMobil dokłada starań, by gromadzone przez nią Dane osobowe były dokładne, kompletne i aktualne z uwzględnieniem celów, w jakich się je gromadzi i wykorzystuje. ExxonMobil zakłada, że Osoby, których dane dotyczą, będą dbać o dokładność i kompletność Danych osobowych oraz że poinformują ExxonMobil, jeśli zmianie ulegną ich dane lub kontekst, w którym Dane osobowe zostały przekazane ( np. w związku z promocją konkretnego produktu lub usługi).

8. BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ

ExxonMobil zapewnia odpowiednie administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia w celu ochrony Danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieautoryzowanym ujawnieniem bądź dostępem, wykorzystaniem oraz wszystkimi innymi, niezgodnymi z prawem, formami przetwarzania posiadanych przez nas Danych osobowych.

9. PRAWO DO UZYSKANIA DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH, ICH SPROSTOWANIA LUB USUNIĘCIA, PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH, DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I SPRZECIWIENIA SIĘ TAKIEMU PRZETWARZANIU

Obowiązujące przepisy prawa mogą przyznawać Państwu prawo do informacji, w jaki sposób firma ExxonMobil przetwarza Dane osobowe, a także prawo do uzyskania dostępu do swoich Danych osobowych będących w posiadaniu ExxonMobil. Prawa te istnieją na mocy przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w EOG, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Ponadto na takich terytoriach podmioty danych mają również prawo do:  zażądania sprostowania niedokładnych lub niekompletnych Danych osobowych; ograniczenia przetwarzania państwa Danych osobowych – w określonych okolicznościach; sprzeciwienia się przetwarzaniu ze względu na określone okoliczności oraz z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją; lub do zażądania usunięcia Danych osobowych, gdy takie dane nie będą już potrzebne do realizacji celów, na potrzeby, których je zgromadzono, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

W pewnych okolicznościach mają Państwo też prawo do przenoszenia swych Danych osobowych, co umożliwi uzyskanie i ponowne wykorzystanie Danych osobowych w Państwa własnych celach, w różnych usługach, bez negatywnego wpływu na funkcjonowanie takich usług.

Osoby fizyczne mogą również wycofać swoją zgodę, gdy przetwarzanie jest oparte na ich zgodzie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnego mechanizmu umożliwiającego egzekwowanie wyżej wymienionych praw, proszę pisać na adres: data.privacy.office@exxonmobil.com.

Spełnienie Państwa prośby będzie łatwiejsze, jeśli zechcą nam Państwo podać kontekst, w jakim początkowo przekazali Państwo ExxonMobil swoje Dane osobowe, np. w związku z promocją określonego produktu lub usługi.

10. PRZETWARZANIE WRAŻLIWYCH DANYCH OSOBOWYCH

Określone kategorie Danych osobowych uznaje się za wrażliwe zgodnie z przepisami o prywatności danych; jako takie podlegają one ochronie na wyższym poziomie. Przepisy o prywatności danych definiują, jako dane wrażliwe następujące kategorie Danych osobowych: (1) rasa lub pochodzenie etniczne; (2) poglądy polityczne; (3) przekonania religijne lub światopoglądowe; (4) przynależność do związków zawodowych; (5) życie seksualne lub orientacja seksualna; (6) zdrowie lub choroby fizyczne bądź psychiczne; oraz (7) dane genetyczne i dane biometryczne na potrzeby jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej.

Uprzejmie prosimy o powstrzymanie się od podawania firmie ExxonMobil, niezależnie od okoliczności, jakichkolwiek danych wrażliwych należących do wyżej wymienionych kategorii. Jeśli jednak podadzą Państwo takie informacje, firma ExxonMobil akceptuje Państwa wyraźną zgodę na wykorzystanie takich danych zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności Danych lub w sposób opisany w punkcie, w którym ujawnione są takie informacje.

11. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

ExxonMobil nie stosuje systemów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, chyba, że jest to (i.) konieczne na potrzeby zawarcia lub realizacji umowy pomiędzy daną Osobą fizyczną a firmą ExxonMobil i jej jednostkami stowarzyszonymi, (ii.) dozwolone lub wymagane przez prawo lub (iii.) przewidziane w wyraźnej zgodzie udzielonej przez taką Osobę fizyczną. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oznacza decyzję mającą skutki prawne odnoszące się do Osoby fizycznej lub mającą znaczący wpływ na daną Osobę fizyczną; decyzja taka opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (tj. bez ludzkiej interwencji w procesie podejmowania decyzji) Danych osobowych, którego celem jest ocena określonych aspektów osobistych dotyczących danej Osoby fizycznej. Co więcej, firma ExxonMobil podejmie odpowiednie działania, by zabezpieczyć prawa i wolności oraz uzasadniony interes danej Osoby fizycznej.

12. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI

Firma ExxonMobil przechowuje Dane osobowe, tak długo jak jest to konieczne, by realizować cele, w jakich gromadzone były dane lub by zapewnić przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów, czy też by chronić uzasadnione interesy firmy (np. w odniesieniu do okresów podanych w przepisach dotyczących przedawnienia). 

13. PYTANIA I SKARGI

Firma ExxonMobil zobowiązuje się chronić Państwa Dane osobowe w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące niniejszego powiadomienia lub przetwarzania Państwa Danych osobowych przez ExxonMobil, lub jeśli chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje dotyczące Państwa Danych osobowych posiadanych przez ExxonMobil, bądź dowiedzieć się więcej na temat swoich praw odnoszących się do Państwa Danych osobowych i wyegzekwować takie prawa, mogą Państwo skontaktować się z naszym biurem:

Mają też Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorującego ochronę danych w Państwa kraju.

14. ZDEFINIOWANE TERMINY

Termin „Administrator danych” oznacza osobę fizyczną lub prawną (w przypadku firmy ExxonMobil – stosowną jednostkę stowarzyszoną ExxonMobil), która decyduje o celach i sposobach przetwarzania Danych osobowych.

Termin ExxonMobil lub jednostki stowarzyszone ExxonMobil oznacza (a) spółkę Exxon Mobil Corporation lub dowolną spółkę macierzystą Exxon Mobil Corporation, (b) dowolną firmę lub spółkę, w której spółka Exxon Mobil Corporation lub dowolna spółka macierzysta Exxon Mobil Corporation - obecnie lub w przyszłości, bezpośrednio lub pośrednio (1) - posiada lub (2) kontroluje ponad 50% (pięćdziesiąt procent) udziałów własnościowych z prawem głosu lub prawem do wyznaczania jej członków zarządu bądź osób pełniących równoważne funkcje („Spółka stowarzyszona”) oraz (c) dowolne przedsięwzięcie joint venture, w którym spółka Exxon Mobil Corporation, dowolna spółka macierzysta Exxon Mobil Corporation lub Spółka stowarzyszona sprawują kontrolę nad zwykłymi czynnościami operacyjnymi.

Terminy „przetworzone” lub „przetwarzanie” oznaczają dowolne działania lub zestawy działań wykonywanych w odniesieniu do Danych osobowych lub zbiorów Danych osobowych, w sposób zautomatyzowany lub nie, takie jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, układanie lub kompilowanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Termin „Dane osobowe” oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej osoby fizycznej lub osoby fizycznej możliwej do zidentyfikowania („Osoby, której dane dotyczą” lub „Osoby fizycznej”); osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić, bezpośrednio lub pośrednio, zwłaszcza na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji czy identyfikator online, bądź też jednego lub wielu czynników właściwych dla tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej takiej osoby fizycznej. 

15. ZMIANY NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności Danych w dowolnym momencie, bez powiadomienia. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności Danych, opublikujemy takie zmiany na tej stronie i zaktualizujemy datę wersji na początku Oświadczenia o ochronie prywatności Danych. Zachęcamy do regularnego sprawdzania, czy nie opublikowano aktualizacji naszego Oświadczenia o ochronie prywatności Danych.