Personvernerklæring

Article Jan. 14, 2019

Personvernerklæring

Denne generelle erklæringen om behandling av personopplysninger trer i kraft 14. januar 2019.

Beskyttelse av dine personopplysninger er viktig for oss.

Denne personvernerklæringen beskriver ExxonMobils behandling av personopplysninger mottatt fra eller om potensielle og eksisterende leverandører (leverandører) i forbindelse med ExxonMobil sine anskaffelsesaktiviteter. Anskaffelsesaktivitetene omfatter håndtering og evaluering av bud og tilbud, avtaleadministrasjon og leverandørstyring.

ExxonMobil samler inn informasjon gjennom SMART by GEP nettsted, som fungerer som global innkjøps plattform for ExxonMobils anskaffelsesaktiviteter, og gjennom andre former, systemer, nettsteder og applikasjoner som henviser til denne personvernerklæringen (samlet benevnt som "Site").

Ditt personvern er viktig, og vi ønsker at du forstår våre metoder med hensyn til å samle inn og behandle personopplysninger.

Denne erklæringen om behandling av personopplysninger kan bli komplettert med annen informasjon om behandling av personopplysninger som ExxonMobil leverer i forbindelse med spesifikk bruk av visse personopplysninger i spesifikke nettstedsfunksjoner. Der f.eks. visse funksjoner på et nettsted ber om tilleggsopplysninger fra deg, kan vi gi deg ytterligere informasjon om måten vi behandler slike tilleggsopplysninger på.

Denne personvernerklæringen, beskriver behandlingen av personopplysninger for anskaffelsesaktiviteter av ExxonMobil tilknyttede selskaper (samlet kalt "ExxonMobil") etablert i medlemslandene i det europeiske økonomiske samarbeidsOmrådet (EØS), Storbritannia eller Sveits.

I denne erklæringen om behandling av personopplysninger bruker vi visse definerte begrep. For å forstå hva de definerte begrepene betyr viser vi til Avsnitt 14Definerte begrep.

1. IDENTITET TIL DET EXXONMOBIL-KONSERNSELSKAPET SOM SAMLER INN PERSONOPPLYSNINGENE SOM BEHANDLINGSANSVARLIG 

Behandlingsansvarlig(e) med hensyn til personopplysninger innsamlet er ExxonMobil-konsernselskapet i EØS, Storbritannia eller Sveits som du har, eller søker å ha (for potensielle forretningsforbindelser) et kontraktsforhold.  For mer informasjon kan du kontakte ExxonMobil Data Privacy Office.

De(t) ExxonMobil-konsernselskap(ene) som er identifisert ovenfor som behandlingsansvarlig for personopplysningene, kan overføre alle eller deler av personopplysningene som er mottatt, til ExxonMobil konsernselskap over hele verden som befinner seg utenfor EØS, Storbritannia og Sveits, i tredjeland som ikke kan betraktes som å gi et tilstrekkelig beskyttelsesnivå til personopplysningene. Overføringene foregår i henhold til Avsnitt 6 nedenfor. 

For formålene oppgitt nedenfor, og på et behov for å vite grunnlag, vil dine personopplysninger være tilgjengelig for ExxonMobil innkjøps personell og andre ansatte som kan befinne seg i et hvilket som helst land der ExxonMobil er aktiv. Se Avsnitt 5 og 6 for mer informasjon om slike overføringer. 

2. PERSONER SOM DENNE ERKLÆRINGEN OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER HENVENDER SEG TIL

Denne personvernerklæringen er adressert til leverandørene (inkludert deres underleverandører) og deres representanter, hvis personopplysninger samles inn av behandlingsansvarlig(e) oppført i del 1 ovenfor via nettstedet/-ene.

3. EXXONMOBILS OVERHOLDELSE AV PERSONVERNLOVGIVNINGEN

ExxonMobil forplikter seg til å samle inn og bruke personopplysninger på en lovlig måte.

ExxonMobil vil sørge for at behandlingen er tillatt i henhold til gjeldende personvernlovgivning når den behandler personopplysninger. I EØS, Storbritannia og Sveits betyr dette blant annet at ExxonMobil skal vurdere om og hvilken begrunnelse (rettslig grunnlag) det har for behandling av personopplysninger, som fastsatt i EUs generelle Databeskyttelsesforordning (GDPR) og gjeldende lov.  ExxonMobil kan alt etter situasjonen, begrunne behandlingen av personopplysninger med utgangspunkt i forskjellige rettslige grunnlag, som inkluderer:

  • ExxonMobil har en berettiget interesse i å behandle personopplysninger, med mindre hensynet til den registrertes personvern overstiger denne interessen eller denne interessen blir tilsidesatt av individets interesser eller grunnleggende rettigheter og individets frihet, og/eller
  • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med den registrerte, og/eller
  • Behandlingen er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse som ExxonMobil er underlagt, og/eller
  • Behandlingen er nødvendig for å beskytte den registrertes vitale interesser, og/eller
  • Den registrerte har gitt sitt samtykke til behandlingen av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål. Når ExxonMobil mottar samtykke fra den registrerte til å behandle personopplysninger, kan vedkommende når som helst i framtiden trekke samtykket sitt tilbake.

For mer informasjon om bestemte databehandlinger, ønsket formål og en beskrivelse av bestemte kategorier av personopplysninger, henvises det til tabellen i Avsnitt 4.

ExxonMobil gir enkeltpersoner anledning til å motsette seg behandling av vedkommendes personopplysninger, og selskapet vil nøye vurdere slike innvendinger som påkrevd i medhold av gjeldende rett. For mer informasjon om dine rettigheter med hensyn til hvordan ExxonMobil behandler personopplysningene dine henvises det til Avsnitt 9 og/eller du kan ta kontakt med ExxonMobil Data Privacy Office via data.privacy.office@exxonmobil.com.

4. KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER OG FORMÅL MED INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER

I denne tabellen beskriver vi informasjonskategoriene vi samler inn i sammenheng med anskaffelsesaktivitetene, for hvilket formålet vi bruker opplysningene til og det rettslige grunnlaget for hver enkelt behandlingsoperasjon.

Formålet med behandling Rettslig grunnlag for behandling Kategorier av personopplysninger  Hvor lenge vi holder på personopplysningene dine
For bud som sendes inn elektronisk, for å identifisere deg som autorisert bruker og gi deg tilgang til innkjøps- plattformen for å tillate elektronisk budgivning. Behandlingen er en kontraktsmessig forutsetning under innkjøpskontrakten med ExxonMobil, og/eller behandlingen er nødvendig for å inngå en kjøpekontrakt med ExxonMobil. 
ExxonMobils berettigede forretningsinteresser for å validere din identitet og innsynstillatelse til nettstedet.
ExxonMobil sin legitime forretningsinteresse for å drive effektivt og administrere det kommersielle forholdet mellom deg og ExxonMobil og/eller ExxonMobilkonsernselskap, ved å tilrettelegge og akselerere Source to Pay prosessen og samarbeidet mellom ExxonMobil og leverandør.
Tilgangstillatelser, leverandørens bank detaljer, påloggings/system-ID, brukernavn (for-og etter navn), system aktivitetslogg, leverandørens kontaktopplysninger (inkludert forretningskontakt detaljer for de ansatte som er involvert i anskaffelsesprosessen). 10 år

Vurdering av bud, administrasjon av avtalen, arkiv og leverandørstyring.

Behandlingen er nødvendig for (i) evalueringen av bud; (ii) innhente referanser; (iii) se etter eventuelle interessekonflikter; (iv) gjøre det mulig for ExxonMobil å administrere enhver kontrakt som kan tildeles; (v) revisjon av ytelser i henhold til avtalen, (vi) i samsvar med gjeldende lov og (vii) bevare og forsvare ExxonMobil sine juridiske rettigheter. Alle personopplysninger knyttet til enkeltpersoner som er involvert i utførelsen av kontrakten og/eller i anskaffelses prosedyrene, enten som leverandør eller underleverandør.
Informasjonen inkluderer: bilde, navn og etter navn, adresse, telefon, e-postadresse, signatur, akademisk og faglig opplæring, kvalifikasjoner og akkrediteringer, arbeidserfaring, utdanning og medlemskap i profesjonelle organer, som innlemmet i CVs, kopi av ulike dokumenter presentert som underlagsdokumenter, eller i skjemaer pre-etablert av ExxonMobil. Leverandør klassifiserings status, resultatkort for leverandørytelse og evalueringer av leverandør budgivning.
10 år
Due diligence av leverandører og tredjeparter.  Nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse som ExxonMobil er underlagt, spesielt med hensyn til anti-korrupsjonslover, handelssanksjoner, import-/eksportkontroller og anti-hvitvaskingslover.
ExxonMobil sin legitime interesse i å evaluere og minimere potensiell rettslig risiko som ExxonMobil kan bli eksponert for i henhold til visse lover, som for eksempel den amerikanske loven om lovgivning om utenlandsk korrupt praksis (Foreign Corrupt Practices Act) og andre lover mot bestikkelser, handelssanksjoner, import/eksport-kontroll, lover om bekjempelse av hvitvasking av penger, som følge av inngåelse av et kommersielt forhold til leverandøren eller tilknyttede tredjeparter. 
ExxonMobil sin legitime interesse i å opprettholde standarder og integritet i sin virksomhet, for å sikre overholdelse av etiske retningslinjer, og beskytte mot tap av omdømme.
ExxonMobil sin legitime interesse i å utnytte sentralisert, funksjonell støtte og forvaltning tilgjengelig i ExxonMobil-konsernet og for å sikre at transaksjoner med potensielle forretningspartnere kan operasjonaliseres gjennom ExxonMobil-nettverk og systemer.
Ved å gi informasjon om tredjeparter, bekrefter du at du har fått tillatelse fra personen(e), for å gi ExxonMobil personopplysningene for behandling i samsvar med personvernerklæringen.
Navn og forretningskontakt detaljer, posisjoner holdt, viktigste linjer av virksomheten og hvor lang tid i hver linje av virksomheten, steder av forretningsaktiviteter, statsborgerskap, bostedsland, shareholdership og eierskap interesser, relasjoner med myndigheter og offentlige internasjonale organisasjoner, stilling som en embetsmann, detaljer om hvorvidt den enkelte er underlagt handelssanksjoner forskrifter, detaljer om visse undersøkelser eller lovbrudd hvis tillatt under gjeldende lovgivning og annen informasjon på grunnlag av (i.) offentlig tilgjengelige kilder, og/eller (ii.) informasjon gitt av leverandøren, for eksempel via ExxonMobil ' s potensielle Business Associate spørreskjema (PBAQ) og/eller (iii.) informasjon innhentet gjennom Thomson Reuters World-Check eller andre verktøy eller tjenesteleverandører. 10 år
For statistiske formål å hjelpe oss å designe og administrere nettstedet og for å forbedre vår anskaffelsesprosess. ExxonMobil sin legitime forretningsinteresse for å forbedre nettstedets funksjonalitet og for å forbedre vår anskaffelsesprosess. Antall besøk på nettstedet; hvilke deler av besøkende velger og andre personopplysninger som det refereres til i denne merknaden, forutsatt at informasjonen er riktig pseudonimyzed eller anonymisert, slik det kreves i henhold til gjeldende lov.
10 år

Når ExxonMobil baserer seg på sin legitime interesse som rettslig grunnlag for å behandle personopplysningene, vil ExxonMobil sørge for at dets legitime forretningsinteresser for å forfølge formålene som er angitt i tabellen ovenfor, ikke uforholdsmessig og negativt påvirker Individets rettigheter og friheter.

Når ExxonMobil baserer seg på individets samtykke som et rettslig grunnlag for å behandle personopplysningene, kan personen trekke tilbake samtykket sitt når som helst, for fremtiden. Leverandører som ønsker å informere oss om tilbaketrekking av samtykke, bør varsle oss på data.privacy.office@exxonmobil.com, og vi vil iverksette tiltak for å stoppe behandlingen av personopplysninger så snart som rimelig mulig.

Vær oppmerksom på at noen av tjenestene eller innkjøps aktivitetene kanskje ikke er tilgjengelige hvis du ikke oppgir personopplysningene som er nødvendige for å levere dem.

For bud sendt inn via SMART eller via andre nettsteder, systemer og applikasjoner, vi bruker informasjonskapsler og andre filer som blir lagret på datamaskinen eller mobilenheten din når du besøker nettstedet, til å samle inn én eller flere av informasjonskategoriene som er oppført i tabellen ovenfor. Informasjonskapslene og filene som er lagret på datamaskinen eller mobilenheten din, gjør det lettere å tilpasse din bruk av nettstedet og hjelper deg å unngå at du må skrive inn dine opplysninger hver gang du besøker det. Du kan slette eller blokkere denne informasjonen fra datamaskinen din hvis du ønsker det. Vil du ha mer informasjon om informasjonskapsler og filer vi legger på datamaskinen eller mobilenheten din, og hvordan du kan slette eller blokkere dem, se Informasjonskapselerklæringen (Cookie Statement) på nettstedet.

5. FREMLEGGING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

Vi benytter andre selskaper og personer til å utføre oppgaver på våre vegne. Disse har tilgang til personopplysninger som de trenger for å utføre sine oppgaver, men de kan ikke bruke dem til andre formål. Kommunikasjon via Internett og det å sende informasjon, produkter og tjenester til deg på annen måte innebærer nødvendigvis at personopplysninger passerer gjennom eller behandles av tredjeparter.

For formålet med administrasjonen av nettstedet og personopplysningene som samles inn gjennom nettstedet, kan dine personopplysninger bli behandlet av IT-leverandører (f.eks. GEP) som drifter og støtter nettstedet på vegne av ExxonMobil.

Før noen personopplysninger deles med tjenesteleverandører som er databehandlere, inngår vi en skriftlig avtale som krever at de: (1) ikke å gjøre noen uautorisert ytterligere avsløringer av personopplysningene; (2) å bruke personopplysningene kun til de spesifiserte formål og kun i henhold til instruksjonene mottatt fra ExxonMobil; (3) å beholde personopplysningene bare så lenge det er nødvendig for å gjennomføre disse formålene, eller for å beskytte selskapets interesser (for eksempel frem til slutten av foreldelsesfrist); og (4) å ha på plass tilstrekkelige og hensiktsmessige sikkerhetstiltak.

I enkelte tilfeller må ExxonMobil utlevere personopplysninger til andre tredjeparter, inkludert kompetente myndigheter, juridiske rådgivere og andre forretningspartnere som behandler personopplysningene på egne vegne, for eksempel hvis slik overføring er nødvendig ved lov eller rettslig prosess, for å forsvare ExxonMobil rettigheter eller til å håndtere enkeltpersoners klager og forespørsler.

Vi bruker dessuten tredjeparters utvelgelsesverktøy for å utføre tilbørlig aktsom gjennomgåelse, eller såkalt due diligence, samt andre utvelgelsesaktiviteter i samsvar med våre juridiske eller forskriftsmessige forpliktelser og risikostyringsprosedyrer, spesielt Thomson Reuters World-Check og Thomson Reuters Enhanced Due Diligence, der loven tillater dette, for å utføre bakgrunnssjekker som kan gi oss informasjon som kan hjelpe oss i å identifisere og beskytte oss mot forskriftsmessig og omdømmemessig risiko.

For ytterligere opplysninger om Thomson Reuters personverspraksis med hensyn til å innhente og håndtere personopplysninger hos World-Check og EDD, kan du lese World-Check Privacy Statement og Thomson Reuters Privacy Statement.  Disse uttalelsene reflekterer retningslinjene for personvern og praksisen til en tredjepart Thomson Reuters opptrer som en uavhengig datakontrollør. Vi anbefaler at du gjennom retningslinjene for personvern for denne operatøren og kontakte operatøren hvis du har bekymringer eller spørsmål.

Hvis personopplysninger deles med en tredjepart eller et ExxonMobil-selskap utenfor EØS, Storbritannia og Sveits vilkårene for data overføringer,  se Avsnitt 6 nedenfor, gjelder i tillegg til kravene i dette avsnittet.

6. INTERNASJONALE OVERFØRINGER AV PERSONOPPLYSNINGER

6.1 Overføringer mellom konsernselskap

ExxonMobil-konsernselskapet som er identifisert som behandlingsansvarlig, kan overføre noen eller alle personopplysninger til servere som tilhører ExxonMobil lokalisert over hele verden. Dette vil føre til at personopplysningene er tilgjengelige for andre ExxonMobil-konsernselskaper. Noen av disse ligger i tredjeland som ikke kan anses å gi et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysningene, i samsvar med gjeldende lov.

Overføring av personopplysninger fra EØS/Storbritannia/Sveits til mottakere som befinner seg utenfor slike territorier er underlagt restriksjoner.  ExxonMobil har gjort tiltak slik at personopplysninger blir gitt tilstrekkelig personvern på alle ExxonMobils lokasjoner. Disse tiltakene inkluderer at ExxonMobil-konsernselskap inngår avtaler med andre konsernselskap (Inter Affiliate Agreements) som inneholder EUs standard kontraktsklausuler «Standard Contractual Clauses».

6.2 Overføringer til tredjeparter

Når personopplysninger overføres til tredjeparter, innfører ExxonMobil sikkerhetstiltak for å sikre at tredjeparten beskytter personopplysningene i tilstrekkelig grad. ExxonMobil har satt i verk kontraktsmessige sikkerhetstiltak i sine avtaler med programvareleverandører og verktøy leverandører for due diligence, som inneholder, der det er hensiktsmessig, EUs Modellklausuler for prosessorer og/eller som er sertifisert av Privacy Shield.

Ved overføring av personopplysninger til tredjeparter, setter ExxonMobil på plass sikkerhetstiltak for å sikre at tredjeparten beskytter personopplysningene tilstrekkelig.  ExxonMobil har satt i verk kontraktsmessige sikkerhetstiltak i sine avtaler med programvareleverandører og verktøy leverandører for due diligence, som inneholder, der det er hensiktsmessig, EUs Modellklausuler for prosessorer og/eller som er sertifisert av Privacy Shield.

For mer informasjon om spesifikke mekanismer som brukes for overføringer mellom konsernselskaper og overføringer til tredjeparter, inkludert informasjon om og for å få en kopi av eksisterende sikringstiltak som er implementert av ExxonMobil for å sikre at personopplysninger behandles innenfor et tilstrekkelig rammeverk på alle ExxonMobil-lokasjoner, vennligst kontakt data.privacy.office@exxonmobil.com.

7. NØYAKTIGHET AV PERSONOPPLYSNINGER

ExxonMobil bestreber seg på at personopplysninger som selskapet samler inn, er så nøyaktige, fullstendige og aktuelle som mulig, tatt i betraktning formålene de ble samlet inn for og brukt. ExxonMobil er avhengig av de registrerte personene for å opprettholde nøyaktigheten og fullstendigheten av personopplysningene, og de registrerte personene må derfor melde fra til ExxonMobil dersom deres personopplysninger endres.

8. SIKKERHET OG KONFIDENSIALITET

ExxonMobil opprettholder hensiktsmessige administrative, tekniske og fysiske sikringstiltak som er laget for å beskytte personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig destruksjon, utilsiktet tap, endring, uautorisert fremlegging eller innsyn, bruk og alle andre ulovlige former for behandling av personopplysninger som vi har i vår besittelse.

9. RETTIGHETER TIL INNSYN, TIL Å KORRIGERE OG SLETTE PERSONOPPLYSNINGER, TIL Å FLYTTE DATA (DATAPORTABILITET), TIL Å BEGRENSE OG MOTSETTE SEG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Gjeldende lov kan gi den registrerte rett til å vite hvordan ExxonMobil behandler sine personopplysninger, og for å få tilgang til deres personopplysninger som innehas av ExxonMobil. Slike rettigheter finnes i henhold til personvernlovgivning i EØS, Storbritannia og Sveits. Videre i slike territorier har individer også rett til å: få unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger rettet; å begrense behandlingen av sine personopplysninger, under visse omstendigheter; til å motsette seg behandlings operasjonene, når det gjelder de gitte omstendighetene og årsaker knyttet til deres spesielle situasjon; eller å få personopplysninger slettet når slike data ikke lenger er nødvendige for de formålene som de er samlet inn for, i samsvar med gjeldende lov. 

Under visse omstendigheter har de registrerte personene rett til å be om at deres personopplysninger flyttes (dataportabilitet), slik at de vil få adgang til og mulighet til å gjenbruke sine personopplysninger til sine egne formål for ulike tjenester uten brukshindring.

Enkeltpersoner kan også trekke tilbake sitt samtykke når behandlingen er basert på deres samtykke.

For mer informasjon om de spesifikke mekanismene som er tilgjengelig for å kunne utøve de nevnte rettighetene, vennligst ta kontakt med data.privacy.office@exxonmobil.com.

For å gjøre det lettere for oss å besvare din forespørsel, ville det være nyttig hvis du kunne fortelle oss hvilken kontekst du opprinnelig oppga dine personopplysninger.

10. BEHANDLING AV SENSITIVE PERSONOPPLYSNINGER

Visse kategorier av personopplysninger betraktes som sensitive under personvernlovgivningen og slike opplysninger er underlagt et strengere beskyttelses- og sikringsnivå. Personvernlovgivningen anser følgende kategorier av personopplysninger som sensitive: (1) rase eller etnisk opprinnelse, (2) politiske oppfatninger, (3) religiøse og filosofiske oppfatninger, (4) medlemskap i fagforening, (5) seksuelle forhold eller seksuell orientering, (6) fysisk eller mental helse eller forhold og (7) genetiske data og biometriske data med det formål å unikt definere en fysisk person.

Vi ber deg å ikke under noen omstendighet gi ExxonMobil sensitive opplysninger av ovennevnte karakter. Hvis du likevel gir slik informasjon, aksepterer ExxonMobil ditt uttrykkelige samtykke til å bruke slike opplysninger i samsvar med denne erklæringen om behandling av personopplysninger eller i samsvar med måten beskrevet på det tidspunkt hvor slike opplysninger bli avgitt.

11. AUTOMATISERT BESLUTNINGSTAKING

ExxonMobil bruker ikke automatisert beslutningstaking med mindre dette er (i.) nødvendig for å inngå eller utføre en kontrakt mellom enkelte person og ExxonMobil og dets konsernselskaper, (ii.) tillatt eller påkrevd i henhold til gjeldende lovgivning eller (iii.) basert på den individuelle personens uttrykkelige samtykke.

Automatisert beslutningstaking betyr en beslutning som medfører rettsvirkninger for en person eller har betydelig innvirkning på den individuelle personen, og som er basert utelukkende på automatisert behandling (dvs. ingen menneskelig inngrep i beslutningsprosessen) av personopplysninger, med den hensikt å evaluere visse personlige aspekter knyttet til den enkelte personen. ExxonMobil skal i tillegg iverksette egnede tiltak for å beskytte individets rettigheter og friheter og rettmessige interesser.

12. OPPBEVARING AV OPPLYSNINGER

ExxonMobil oppbevarer personopplysninger for å oppfylle formålene som opplysningene ble samlet inn for, eller for å sikre at gjeldende lovgivning overholdes eller å beskytte selskapets berettigede interesser (f.eks. lovbestemte foreldelsesperioder). ExxonMobil vil beholde personopplysningene i perioden oppgitt i Avsnitt 4.

13. SPØRSMÅL OG KLAGEADGANG

ExxonMobil forplikter seg til å beskytte personopplysningene dine som beskrevet i denne erklæringen om behandling av personopplysninger og som påkrevet i henhold til gjeldende nasjonale lovgivning. Hvis du har spørsmål om denne informasjonen eller om ExxonMobils behandling av personopplysningene dine eller hvis du ønsker ytterligere informasjon om hvilke personopplysninger ExxonMobil har eller får vite om deg og hvordan du kan utøve dine rettigheter med hensyn til personopplysningene dine, kan du ta kontakt med:

Du har også rett til å sende inn en klage til datatilsynet i ditt land (Norge: Datatilsynet).

14. DEFINERTE BEGREP

Begrepet «behandlingsansvarlig» betyr den fysiske eller juridiske personen (i tilfelle ExxonMobil, det aktuelle ExxonMobil-konsernselskapet) som bestemmer personopplysningenes behandlingsformål og -måter.

ExxonMobil og/eller ExxonMobil-konsernselskap betyr (a) Exxon Mobil Corporation eller ethvert morselskap til Exxon Mobil Corporation, (b) ethvert selskap eller partnerskap hvor Exxon Mobil Corporation eller ethvert morselskap av Exxon Mobil Corporation nå eller i fremtiden, direkte eller indirekte (1) eier eller (2) kontrollerer mer enn femti prosent (50 %) av eierinteressene med rett til å stemme på eller utnevne styremedlemmer eller tilsvarende funksjoner («konsernselskap») og (c) ethvert joint venture hvor Exxon Mobil Corporation, ethvert morselskap til Exxon Mobil Corporation eller et konsernselskap har daglig kontroll med driften.

Ved «behandlet» eller «behandling» menes enhver operasjon eller sett av operasjoner som utføres på personopplysninger eller på sett av personopplysninger, både med og uten hjelp av automatiserte midler, som innsamling, opptak, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenvinning, konsultering, bruk, fremlegging ved overføring, formidling eller annen tilgjengeliggjøring, justere eller kombinere, begrense, slette eller destruere opplysninger.

Begrepet «personopplysninger» betyr enhver informasjon relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person (den registrerte eller individuell person). En identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres direkte eller indirekte, særlig ved henvisning til en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsdata, en nettbasert identifikator eller én eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til den fysiske personen.

15. ENDRINGER I DENNE ERKLÆRINGEN OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi forbeholder oss retten til å endre denne erklæringen om behandling av personopplysninger når som helst uten varsel. Når vi foretar vesentlige endringer i denne erklæringen om behandling av personopplysninger, publiserer vi endringene på denne siden og oppdaterer revisjonsdatoen øverst i erklæringen om behandling av personopplysninger. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå vår erklæring om behandling av personopplysninger regelmessig for eventuelle oppdateringer.