Privacyverklaring

Article Jan. 14, 2019

Privacyverklaring

Deze Algemene Privacyverklaring gaat in op 14 januari 2019.

De bescherming van uw Persoonsgegevens is belangrijk voor ons.

Deze privacyverklaring beschrijft de verwerking door ExxonMobil van Persoonsgegevens die worden ontvangen van of over potentiële en bestaande leveranciers in het kader van de aanbestedingsactiviteiten van ExxonMobil. De inkoopactiviteiten omvatten het hanteren en evalueren van biedingen en offertes, administratie en leveranciersbeheer. 

ExxonMobil verzamelt informatie via de SMART by GEP-site, die fungeert als het wereldwijde inkoop platform voor ExxonMobil-inkoopactiviteiten, en via andere formulieren, systemen, sites en toepassingen die verwijzen naar deze privacyverklaring (collectief, "Site").

Uw privacy is belangrijk en we willen dat u begrijpt hoe wij te werk gaan als het gaat om het verzamelen en behandelen van Persoonsgegevens. 

Het kan zijn dat ExxonMobil deze Privacyverklaring verder aanvult met andere privacyverklaringen voor specifiek gebruik van bepaalde Persoonsgegevens in specifieke rubrieken van de Site. Als u in bepaalde rubrieken van de Site bijvoorbeeld om extra informatie wordt gevraagd, kan het zijn dat we een aanvullende kennisgeving verstrekken om u te laten weten op welke manier we dergelijke aanvullende informatie verwerken.

Deze privacyverklaring beschrijft de verwerking van Persoonsgegevens voor aanbestedingsactiviteiten door ExxonMobil Affiliates (collectief, "ExxonMobil") gevestigd in de lidstaten van de Europese economische ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

In deze Privacyverklaring maken we gebruik van bepaalde gedefinieerde begrippen. Teneinde de betekenis van de gedefinieerde begrippen te begrijpen, verwijzen we u naar paragraaf 14, Gedefinieerde begrippen.

1. DE IDENTITEIT VAN DE MET EXXONMOBIL VERBONDEN ONDERNEMINGEN DIE DE PERSOONSGEGEVENS ALS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VERZAMELT 

De verwerkingsverantwoordelijke(n) met betrekking tot de verzamelde persoonsgegevens is de ExxonMobil-partner in het EMA, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland waarmee u een contractuele relatie hebt of tracht te hebben (voor toekomstige zakenpartners).  Voor meer informatie u contact opnemen met de ExxonMobil Data Privacy Office.

De ExxonMobil-affiliate (s) die hierboven als de verwerkingsverantwoordelijken van de persoonsgegevens zijn geïdentificeerd, kunnen alle of een deel van de ontvangen persoonsgegevens overdragen aan ExxonMobil-filialen wereldwijd die zich buiten de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland bevinden, in derde landen die worden beschouwd als een adequaat beschermingsniveau voor de persoonsgegevens. De overdrachten vinden plaats conform paragraaf 6 hierna.

Voor de hieronder genoemde doeleinden, en op een behoefte om te weten basis, uw persoonlijke gegevens zullen toegankelijk zijn voor ExxonMobil inkoopmedewerkers en andere medewerkers die kunnen worden gevestigd in een land waar ExxonMobil actief is. Zie paragrafen 5 en 6 voor meer informatie over deze doorgiftes.

2. INDIVIDUEN OP WIE DEZE PRIVACYVERKLARING IS GERICHT

Deze privacyverklaring is gericht tot de leveranciers (met inbegrip van hun onderaannemers) en hun vertegenwoordigers, wiens persoonsgegevens worden verzameld door de voor de verwerking verantwoordelijke (s) vermeld in sectie 1 hierboven via de site (s).

3. DE NALEVING VAN EXXONMOBIL VAN WETGEVING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

ExxonMobil zet zich ervoor in om Persoonsgegevens op een wettige manier te verzamelen en te gebruiken.

Indien zij Persoonsgegevens verwerkt, zal ExxonMobil ervoor zorgen dat de Verwerking plaatsvindt op een manier die is goedgekeurd door de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. In de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland betekent dit onder andere dat ExxonMobil zal beoordelen of en welke rechtvaardiging (rechtsgrondslag) voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals bepaald in de algemene verordening inzake gegevensbescherming van de EU en het toepasselijke recht.  Al naar gelang de situatie kan ExxonMobil de Verwerking van Persoonsgegevens rechtvaardigen met een verwijzing naar diverse wettelijke grondslagen, zoals:

  • het gerechtvaardigde zakelijke belang van ExxonMobil bij de verwerking van de Persoonsgegevens, tenzij de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van het individu zwaarder wegen dan dergelijke belangen, en/of
  • de verwerking noodzakelijk is voor het ten uitvoer leggen van een contract, waarin het individu partij is, en/of
  • de verwerking nodig is voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan ExxonMobil onderworpen is, en/of
  • de verwerking nodig is om de vitale belangen van het individu te beschermen, en/of
  • het individu toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens om een of meer specifieke redenen. Wanneer ExxonMobil toestemming krijgt van het individu om Persoonsgegevens te verwerken, kan de toestemming te allen tijde worden ingetrokken voor de toekomst. 

Ga voor meer informatie over de afzonderlijke activiteiten op het gebied van gegevensverwerking, de nagestreefde redenen en een beschrijving van de specifieke categorieën van de betreffende Persoonsgegevens naar de tabel in paragraaf 4.

ExxonMobil biedt individuen de gelegenheid bezwaar aan te tekenen tegen de Verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens en zal, als de wet dat vereist, dergelijke bezwaren zorgvuldig tegen het licht houden. Ga voor meer informatie over uw rechten inzake de manier waarop ExxonMobil uw Persoonsgegevens verwerkt naar paragraaf 9 en/of neem contact op met het ExxonMobil Data Privacy Office via data.privacy.office@exxonmobil.com.

4. CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS EN REDENEN VOOR HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS

In deze tabel beschrijven we de categorieën van persoonsgegevens die we verzamelen in het kader van de aanbestedingsactiviteiten, het doel waarvoor we gebruik maken van de informatie en de rechtsgrondslag die elke verwerkings operatie rechtvaardigt.

Doel van verwerking Wettelijke basis van verwerking Categorieën van Persoonsgegevens  Hoelang we uw Persoonsgegevens bewaren
Voor biedingen die elektronisch worden ingediend, om u als geautoriseerde gebruiker te identificeren en u toegang te verlenen tot het inkoopplatform om elektronisch bieden mogelijk te maken. De verwerking is een contractueel vereiste krachtens het inkoopcontract met ExxonMobil, en/of de verwerking is noodzakelijk om een inkoopcontract aan te gaan met ExxonMobil.

Het gerechtvaardigde zakelijk belang van ExxonMobil om uw identiteit en toegangsrecht tot de Site te valideren. Het legitieme zakelijke belang van ExxonMobil om efficiënt te opereren en de uiteindelijke commerciële relatie tussen u en ExxonMobil en/of ExxonMobil-filialen te beheren door het proces van bron tot betaling te faciliteren en te versnellen en de samenwerking tussen ExxonMobil en leverancier.
Toegangsrechten, bankgegevens van de leverancier, aanmeldings-en systeem-ID, gebruikersnaam (voor-en achternaam), systeemactiviteiten logboek, contactgegevens van de leverancier (inclusief zakelijke contactgegevens van haar personeel dat betrokken is bij het aanbestedingsproces). 10 jaar
Evaluatie van biedingen, beheer van de overeenkomst, document repository en beheer van leveranciers. De verwerking is noodzakelijk voor (i) de evaluatie van biedingen; (ii) het verkrijgen van referenties; (iii) het controleren op eventuele belangenconflicten; (iv) het inschakelen van ExxonMobil voor het beheren en beheren van elk contract dat kan worden gegund; (v) controle van de prestaties in het kader van de overeenkomst, (vi) naleving van het toepasselijke recht en (vii) de wettelijke rechten van ExxonMobil behouden en verdedigen.  Alle Persoonsgegevens die betrekking hebben op personen die betrokken zijn bij de uitvoering van het contract en/of in de aanbestedingsprocedures, hetzij als leverancier of onderaannemer.

De informatie omvat: imago, naam en voornaam, adres, telefoon, e-mail adres, handtekening, academische en beroepsopleiding, kwalificaties en accreditatie, werkervaring, onderwijs en lidmaatschap van beroepsorganisaties, zoals opgenomen in CVs, kopie van diverse documenten ingediend als ondersteunende documenten, of in formulieren vooraf vastgesteld door ExxonMobil. Status van leveranciers classificatie, scorecards van leveranciersprestaties en evaluaties van biedingen voor leveranciers.
10 jaar
Due diligence van leveranciers en derden. Noodzaak voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan ExxonMobil onderworpen is, met name anti-omkoopwetgeving, handelssancties, import-/exportcontroles en antiwitwaswetgeving.

ExxonMobils legitieme belang om te evalueren en minimaliseren potentiële juridische risico dat ExxonMobil kan worden blootgesteld aan onder bepaalde wetten, zoals de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act en andere anti-omkoping wetten, handelssancties, import/exportcontroles, en anti-witwas wetten, als gevolg van het aangaan van een commerciële relatie met leverancier of geassocieerde derde partijen. Het legitieme belang van ExxonMobil om de normen en integriteit van haar activiteiten te handhaven, de naleving van haar ethische beleid te waarborgen en te beschermen tegen reputatieschade. Het legitieme belang van ExxonMobil voor het gebruik van gecentraliseerde, functionele ondersteuning en rentmeesterschap binnen de groep ExxonMobil en om ervoor te zorgen dat transacties met toekomstige zakenpartners kunnen worden uitgevoerd via ExxonMobil-netwerken en Systemen. Door informatie te verstrekken over derden, bevestigt u dat u de toestemming van de persoon (en) hebt ontvangen, om aan ExxonMobil de persoonsgegevens te verstrekken voor verwerking in overeenstemming met de privacyverklaring.
Naam en zakelijke contactgegevens, posities, hoofdlijnen van het bedrijfsleven en de lengte van de tijd in elke lijn van het bedrijfsleven, locaties van de zakelijke activiteiten, burgerschap, land van verblijf, aandeelhouderschap en eigendom belangen, relaties met overheidsfunctionarissen en openbare internationale organisaties, positie als ambtenaar van de regering, Details over de vraag of het individu is onderworpen aan de handel sancties verordeningen, Details over bepaalde onderzoeken of misdrijven indien toegestaan onder toepasselijk recht en andere informatie op basis van (i.) openbare bronnen, en/of (II.) door de leverancier verstrekte informatie bijvoorbeeld via de ExxonMobil Prospective Business Associate vragenlijst (PBAQ) en/of (III.) verkregen informatie door Thomson Reuters World-check of andere hulpmiddelen of dienstverleners. 10 jaar
Voor statistische doeleinden om ons te helpen de site te ontwerpen en te beheren en om ons inkoopproces te verbeteren. Het legitieme zakelijke belang van ExxonMobil om de functionaliteit van de site te verbeteren en ons inkoopproces te verbeteren. Aantal bezoeken aan de site; welke delen van de site bezoekers selecteren en alle andere persoonsgegevens waarnaar in deze mededeling wordt verwezen, op voorwaarde dat de informatie naar behoren pseudonimiseerd of anoniem is, zoals vereist volgens de toepasselijke wetgeving. 10 jaar

Wanneer ExxonMobil vertrouwt op haar gerechtvaardigde belang als wettelijke basis voor de Verwerking van de Persoonsgegevens, zal ExxonMobil ervoor zorgen dat haar gerechtvaardigde belangen om de in bovenstaande tabel genoemde redenen na te streven geen buitenproportionele en negatieve invloed heeft op de rechten en vrijheden van de individu.

Als ExxonMobil vertrouwt op de toestemming van het individu als wettelijke basis voor de Verwerking van de Persoonsgegevens, kunnen individuen hun toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. Leveranciers die ons willen informeren over de intrekking van de toestemming, moeten dat doen via email (data.privacy.office@exxonmobil.com) en we zullen stappen ondernemen om de verwerking van Persoonsgegevens te stoppen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is.

Weet dat sommige van de diensten of aanbestedingen activiteiten mogelijk niet beschikbaar zijn als u niet de persoonlijke gegevens deelt die nodig zijn om ze te leveren.

Voor biedingen die worden ingediend via SMART of via andere online sites, systemen en toepassingen, maken we gebruik van cookies en andere bestanden die we bij uw bezoek aan onze Site opslaan op uw computer of mobiele apparaat, om informatie uit een of meer categorieën te verzamelen die in bovenstaande tabel staan vermeld. De cookies en bestanden die zijn opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat, maken het mogelijk uw gebruik van de Site aan te passen, waardoor u niet steeds weer uw gegevens hoeft in te vullen als u de Site bezoekt. U kunt deze informatie op uw computer wissen of blokkeren als u dat wilt. Ga voor meer informatie over de cookies en bestanden die we op uw computer of mobiele apparaat plaatsen en over de manier waarop u deze kunt wissen of blokkeren naar de cookieverklaring van de website.

5. BEKENDMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDE PARTIJEN

Wij gebruiken andere bedrijven en personen om namens ons functies uit te voeren. Zij hebben toegang tot Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om hun taken uit te voeren, maar mogen deze niet gebruiken om andere redenen. Communicatie via het internet en u informatie, producten en diensten op een andere wijze toesturen, betekent noodzakelijkerwijs dat uw Persoonsgegevens worden doorgegeven of afgehandeld door derde partijen.

Voor het beheer van de site en de persoonlijke gegevens die via de site worden verzameld, kunnen uw Persoonsgegevens worden verwerkt door IT-dienstverleners (bijv. GEP) die de site namens ExxonMobil hosten en ondersteunen.

Voordat persoonlijke gegevens worden gedeeld met service providers die processors zijn, gaan we een schriftelijke overeenkomst aan die hen verplicht: (1) geen ongeoorloofde verdere bekendmaking van de Persoonsgegevens te maken; (2) het gebruik van de Persoonsgegevens alleen voor de gespecificeerde doeleinden en alleen volgens de instructies ontvangen van ExxonMobil; (3) om de Persoonsgegevens slechts zo lang te bewaren als nodig is om deze doeleinden uit te voeren of om de belangen van de onderneming te beschermen (bijvoorbeeld tot het einde van de verjaringstermijnen); en (4) adequate en passende veiligheidsmaatregelen te treffen.

In sommige omstandigheden zal ExxonMobil Persoonsgegevens moeten bekendmaken aan andere derde partijen, met inbegrip van bevoegde autoriteiten, juridische adviseurs en andere zakelijke partners die de Persoonsgegevens voor eigen rekening verwerken, bijvoorbeeld als deze overdracht vereist is wettelijk of juridisch proces, om de rechten van ExxonMobil te verdedigen of om de klachten en verzoeken van personen adequaat te behandelen.

Bovendien gebruiken we Third Party screening tools om due diligence en andere screening activiteiten uit te voeren in overeenstemming met onze wettelijke of reglementaire verplichtingen en risk management procedures, in het bijzonder Thomson Reuters World-check en Thomson Reuters Verbeterde due diligence tools, waar wettelijk toegestaan, om integriteit en geavanceerde achtergrond controles die ons voorzien van informatie die ons helpen te identificeren en te beschermen tegen een regelgevende en/of reputatierisico te doen.

Ga voor meer gedetailleerd informatie over de privacypraktijk van Thomson Reuters ten aanzien van het verzamelen en afhandelen van Persoonsgegevens binnen World-Check en EDD naar World-Check-privacyverklaring en Thomson Reuters-privacyverklaring. Deze verklaringen weerspiegelen de privacy policy en praktijken van derde partij Thomson Reuters als een onafhankelijke gegevensbeheerder. Wij raden u aan het privacybeleid van deze operator te bekijken en contact op te nemen met de operator als u twijfels of vragen hebt.

Als Persoonsgegevens worden gedeeld met een derde partij of met een met ExxonMobil verbonden onderneming buiten de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, zijn naast de vereisten uit deze paragraaf de voorwaarden aangaande gegevensoverdrachten van toepassing, zie paragraaf 6 hieronder.

6. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN VAN PERSOONSGEGEVENS

6.1 Overdrachten tussen met ExxonMobil verbonden ondernemingen

Het kan zijn dat de met ExxonMobil verbonden onderneming die de verwerkingsverantwoordelijke is, enige of alle Persoonsgegevens overdraagt aan servers van ExxonMobil over de hele wereld en deze Persoonsgegevens toegankelijk maakt voor andere met ExxonMobil verbonden ondernemingen, waarvan sommige gevestigd zijn in derde landen die misschien niet bekend staan om het bieden van een adequate mate van bescherming voor de Persoonsgegevens, conform toepasselijke wetgeving.

De overdracht van Persoonsgegevens van de EER/Verenigd Koninkrijk/Zwitserland aan ontvangers buiten deze gebieden is onderworpen aan beperkingen. ExxonMobil heeft stappen ondernomen zodat Persoonsgegevens op alle ExxonMobil-locaties een adequaat niveau van gegevensbescherming krijgen. Deze stappen omvatten ExxonMobil filialen het aangaan van Inter affiliate overeenkomsten op basis van de EU "modelcontract clausules".

6.2 Overdrachten aan derde partijen

Bij het overdragen van Persoonsgegevens aan derden zorgt ExxonMobil ervoor dat de derde partij de Persoonsgegevens adequaat beschermt.  ExxonMobil heeft contractuele waarborgen ingevoerd in zijn overeenkomsten met software providers en aanbieders van due diligence-hulpmiddelen, die, waar nodig, EU-model clausules bevatten voor VerwerKers en/of die Privacy Shield-gecertificeerd zijn.

Neem voor meer informatie over specifieke overdrachtsmechanismen die worden gebruikt voor overdrachten tussen met ExxonMobil verbonden ondernemingen en overdrachten aan derde partijen, zoals informatie over en een kopie van een van de bestaande veiligheidsmaatregelen, geïmplementeerd door ExxonMobil om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens op alle locaties van ExxonMobil binnen een geschikt kader worden verwerkt, contact op met data.privacy.office@exxonmobil.com.

7. DE NAUWKEURIGHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

ExxonMobil doet haar best Persoonsgegevens die zij verzamelt zo nauwgezet, compleet en actueel te houden, rekening houdend met de redenen waarvoor deze werden verzameld en worden gebruikt. ExxonMobil vertrouwt erop dat betrokkenen de nauwgezetheid en volledigheid van de Persoonsgegevens handhaven en derhalve dienen de betrokkenen ExxonMobil op de hoogte te stellen van wijzigingen in hun Persoonsgegevens.

8. BEVEILIGING EN VERTROUWELIJKHEID

ExxonMobil hanteert adequate administratieve, technische en fysieke maatregelen die zijn bedoeld om Persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, onbedoeld verlies, wijziging, onbevoegde bekendmaking of toegang, gebruik en alle andere onwettige vormen van Verwerking van Persoonsgegevens die in ons bezit zijn. 

9. RECHTEN VOOR HET BEKIJKEN, DE RECTIFICATIE EN HET WISSEN VAN PERSOONSGEGEVENS, VOOR GEGEVENSPORTABILITEIT, VOOR DE BEPERKING VAN EN HET BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het kan zijn dat betrokkenen krachtens toepasselijke wetgeving het recht hebben te weten op welke manier ExxonMobil hun Persoonsgegevens verwerkt en toegang hebben tot hun door ExxonMobil bewaarde Persoonsgegevens. Dergelijke rechten bestaan op grond van wetgeving in de EER, Verenigde Kindom en Zwitserland inzake gegevensprivacy. Daarnaast hebben deze betrokkenen het recht om: onnauwkeurige of onvolledige Persoonsgegevens te laten rectificeren; de Verwerking van hun Persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te limiteren; bezwaar aan te tekenen tegen de verwerkingsactiviteiten, gelet op de gegeven omstandigheden en om redenen in verband met hun specifieke situatie; of om Persoonsgegevens conform toepasselijke wetgeving te laten wissen indien dergelijke gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de redenen waarvoor ze werden verzameld.

Onder bepaalde omstandigheden hebben de betrokkenen tevens het recht de portabiliteit van hun Persoonsgegevens te eisen, die hen in staat zal stellen hun Persoonsgegevens te verkrijgen en opnieuw op verschillende dienstenplatformen te gebruiken voor hun eigen doelen, zonder in de bruikbaarheid ervan te worden belemmerd.

Neem voor meer informatie over het specifieke mechanisme dat ter beschikking staat om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, contact op met het data.privacy.office@exxonmobil.com

Om het ons mogelijk te maken aan uw verzoek te voldoen, zou het helpen als u ons laat weten in welke context u in eerste instantie ExxonMobil uw Persoonsgegevens verstrekte.

10. DE VERWERKING VAN GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Bepaalde categorieën Persoonsgegevens worden op grond van wetgevingen inzake gegevensprivacy als gevoelig beschouwd en zijn als zodanig onderworpen aan een hoger beschermings- en beveiligingsniveau. Wetgeving inzake gegevensprivacy beschouwt de volgende categorieën Persoonsgegevens als gevoelig: (1) ras of etnische afkomst; (2) politieke meningen; (3) religieuze en filosofische overtuigingen; (4) lidmaatschap van een vakbond; (5) seksleven of seksuele geaardheid; (6) fysieke of geestelijke gezondheid of aandoeningen; en (7) genetische en biometrische gegevens teneinde een natuurlijke persoon op unieke wijze te definiëren.

We vragen u vriendelijk ExxonMobil onder welke omstandigheden dan ook geen gevoelige informatie van bovengenoemde aard te verstrekken. Mocht u echter toch dergelijke informatie verstrekken, dan accepteert ExxonMobil uw expliciete toestemming deze gegevens te gebruiken conform deze Privacyverklaring of op de manieren die worden beschreven op het punt waar dergelijke informatie wordt bekendgemaakt.

11. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

ExxonMobil maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, tenzij dit (i.) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen het individu en ExxonMobil en de met haar verbonden ondernemingen, (ii.) toegestaan of vereist is door wetgeving, of (iii.) gebaseerd is op de expliciete toestemming van het individu.

Geautomatiseerde besluitvorming betekent een besluit waaraan voor een individu rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem in aanzienlijke mate treft en uitsluitend is gebaseerd op automatische Verwerking van Persoonsgegevens (d.w.z. zonder menselijke tussenkomst tijdens het besluitvormingsproces), bedoeld om bepaalde aspecten van zijn persoonlijkheid te beoordelen. Bovendien zal ExxonMobil passende maatregelen treffen om de rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen van het individu te waarborgen.

12. DOCUMENTATIEBEHEER

ExxonMobil bewaart Persoonsgegevens om te voldoen aan de redenen waarvoor de gegevens werden verzameld of om ervoor te zorgen dat toepasselijke wetgeving wordt nageleefd of om wettelijke bedrijfsbelangen te beschermen (bijv. verjaringstermijnen). ExxonMobil zal de Persoonsgegevens bewaren gedurende de periode vermeld in paragraaf 4.

13. VRAGEN EN KLACHTEN

ExxonMobil zet zich ervoor in uw Persoonsgegevens te beschermen als beschreven in deze Privacyverklaring en als vereist door toepasselijke nationale wetgeving. Als u vragen hebt over deze kennisgeving of over de manier waarop ExxonMobil met uw Persoonsgegevens omgaat, of als u extra informatie wilt aanvragen over de Persoonsgegevens die ExxonMobil over u bewaart of meer wilt weten over uw rechten en hoe deze uit te oefenen als het gaat om uw Persoonsgegevens, neem dan contact op met:

Ook hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor de gegevensbescherming in uw land.

14. GEDEFINIEERDE BEGRIPPEN

Het begrip ‘verwerkingsverantwoordelijke’ betekent de natuurlijke of rechtspersoon (in het geval van ExxonMobil, de desbetreffende met ExxonMobil verbonden onderneming) die de redenen en middelen van de Verwerking van de Persoonsgegevens bepaalt.

Onder ‘ExxonMobil’ en/of ‘met ExxonMobil verbonden ondernemingen’ wordt begrepen (a) Exxon Mobil Corporation of een moedermaatschappij van de Exxon Mobil Corporation, (b) een bedrijf of partnerschap waarvan Exxon Mobil Corporation of een moedermaatschappij van de Exxon Mobil Corporation nu of later, direct of indirect (1) eigenaar is van of (2) zeggenschap heeft over meer dan vijftig procent (50%) van het eigendomsbelang met het recht om te stemmen of de directeuren of functie-equivalente personen ervan te benoemen (‘Verbonden onderneming’) en (c) een joint venture, waarin bedrijven van Exxon Mobil, een moedermaatschappij van Exxon Mobil Corporation of een Verbonden onderneming de dagelijkse operationele controle heeft.

Onder ‘Verwerkt’ of ‘Verwerking’ verstaan we elke operatie of set operaties die worden uitgevoerd op Persoonsgegevens of op sets Persoonsgegevens, al dan niet met automatische middelen, zoals verzamelen, registreren, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, bekendmaken door uitzending, verspreiding of het anderszins beschikbaar stellen, uitlijnen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.

Het begrip ‘Persoonsgegevens’ betekent alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’ of ‘individu’); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, in het bijzonder onder verwijzing naar een identificator zoals een naam, locatiegegevens, een online identificator of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

15. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

We behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Wanneer wij wezenlijke veranderingen aanbrengen aan deze Privacyverklaring, dan zullen we de veranderingen op deze pagina bekendmaken en de herzieningsdatum bovenaan de Privacyverklaring bijwerken. We moedigen u aan onze privacyverklaring regelmatig te bekijken, om te zien of er updates zijn.