Kodeks postępowania ExxonMobil w zakresie ochrony danych

Niniejszy Kodeks postępowania (“Kodeks”) określa, w jaki sposób Exxon Mobil Corporation z siedzibą pod adresem 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Teksas, Stany Zjednoczone, oraz jej Spółki Stowarzyszone (łączne zwane “ExxonMobil”) będą postępować z Danymi Osobowymi i je chronić.

Article

Kodeks postępowania ExxonMobil w zakresie ochrony danych

1. Zobowiązanie ExxonMobil do ochrony prywatności danych

1.1 ExxonMobil zobowiązuje się do ochrony Danych Osobowych, w tym:

i. Przetwarzania powierzonych mu Danych Osobowych zgodnie z prawem oraz

ii. Odpowiedniego, zgodnego z potrzebami biznesowymi, zarządzania ryzykiem naruszenia prywatności w związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych.

1.2 ExxonMobil i jego pracownicy muszą przestrzegać Kodeksu podczas Przetwarzania Danych Osobowych.

1.3 ExxonMobil nadzoruje zgodność z niniejszym Kodeksem oraz z programami, narzędziami i procedurami wdrażającymi Kodeks za pośrednictwem globalnego organu nadzorującego ochronę danych.

1.4 Petroleum & Chemical BVBA, Spółka Stowarzyszona ExxonMobil, z siedzibą pod adresem Polderdijkweg, 2030 Antwerpia, Belgia, uczestniczy w globalnym nadzorze nad ochroną danych przez ExxonMobil i odgrywa wiodącą rolę w zakresie ochrony Europejskich Danych Osobowych. Szczegóły tej roli i szczególne uprawnienia odnośnie do Europejskich Danych Osobowych zostały opisane w Punkcie 19.

1.5 Kodeks stanowi Wiążące Reguły Korporacyjne ExxonMobil zgodnie z Europejskimi Przepisami o Ochronie Danych.

2. Zakres Kodeksu

2.1 ExxonMobil będzie stosować Kodeks w każdym kraju, w którym Przetwarza Dane Osobowe. 

2.2 Kodeks obowiązuje w stosunku do Danych Osobowych Osób Fizycznych. Osoby Fizyczne obejmują obecnych i byłych pracowników, kandydatów do pracy, podwykonawców, przedstawicieli klientów i innych partnerów biznesowych oraz konsumentów. 

2.3 Kodeks nie obowiązuje w stosunku do Informacji Zanonimizowanych lub innych informacji, które nie stanowią Danych Osobowych.

2.4 ExxonMobil Przetwarza Dane Osobowe do celów biznesowych, które obejmują:

i.  administrowanie personelem i operacje w zakresie zasobów ludzkich, na przykład listy płac i ścieżki kariery Osób Fizycznych,

ii. weryfikację przestrzegania polityki firmy przez Osoby Fizyczne,

iii. Fizyczne bezpieczeństwo i dostęp Osób Fizycznych do budynków i terenu,

iv. Zarządzanie IT dotyczące użycia systemów firmy przez Osoby Fizyczne,

v. Zarządzanie relacjami z naszymi klientami i innymi partnerami biznesowymi, co obejmuje Przetwarzanie danych kontaktowych i danych transakcyjnych w celu przyjmowania zamówień, realizacji dostaw, wystawiania faktur i rozwoju firmy,

vi. Komunikację z agencjami rządowymi w celu spełnienia wymogów regulacyjnych,

vii. Komunikację z zewnętrznymi interesariuszami w kwestiach związanych z działalnością biznesową ExxonMobil.

3. Zgodność z prawem

3.1 Dane Osobowe będą Przetwarzane w sposób zgodny z prawem. 

3.2 Niniejszy Kodeks wyznacza minimalne standardy ochrony prywatności danych. Jeżeli obowiązujące przepisy wymagają wyższego poziomu ochrony Danych Osobowych niż poziom ochrony określony w Kodeksie, ExxonMobil zastosuje taki wyższy poziom ochrony. Przykładowo, jeżeli Przetwarzanie jest dozwolone wyłącznie na podstawie jednej lub więcej podstaw określonych w prawie, ExxonMobil spełni takie wymogi.

3.3 Jeżeli ExxonMobil ma powód przypuszczać, że dany przepis uniemożliwia mu zachowanie zgodności z Kodeksem, ExxonMobil podejmie odpowiedzialną decyzję dotyczącą podejmowanych działań w porozumieniu z Biurem Ochrony Danych ExxonMobil oraz skonsultuje się z właściwym urzędem ds. ochrony danych, jeżeli ExxonMobil uzna to za konieczne.

4. Ograniczenie celu

Jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, Dane Osobowe będą Przetwarzane do określonych i zgodnych z prawem celów i nie będą dalej Przetwarzane w sposób niezgodny z takimi celami. Dalsze Przetwarzanie nie zostanie uznane za niezgodne na przykład, gdy następuje (i) za zgodą lub zatwierdzeniem Osoby Fizycznej, (ii) w sytuacjach awaryjnych, na przykład gdy zagrożone jest życie lub istotny interes Osoby Fizycznej lub (iii) w celu ustanowienia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

5. Minimalizacja danych

5.1 ExxonMobil zobowiązuje się Przetwarzać Dane Osobowe, które są istotne dla zgodnego z prawem celu biznesowego.

5.2 Dane Osobowe będą przechowywane jedynie tak długo, jak jest to konieczne dla osiągnięcia celów, dla których są Przetwarzane, lub dłużej dla zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami bądź dla ochrony zgodnych z prawem interesów firmy.

5.3 Jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, ExxonMobil podejmie kroki w celu zminimalizowania Przetwarzania Danych Osobowych, w tym poprzez domyślną ochronę prywatności.

6. Jakość danych

Biorąc pod uwagę cel Przetwarzania Danych Osobowych, ExxonMobil podejmie uzasadnione kroki, aby (i) zachować prawdziwość Danych Osobowych oraz (ii) aktualizować Dane Osobowe, jeżeli zostanie poinformowany przez Osobę Fizyczną lub Zaufane Źródło o zmianach w danych osobowych.

7. Powiadomienie

ExxonMobil przedstawi jasne powiadomienie o Przetwarzaniu Danych Osobowych, zgodne z wymogami prawa.

8. Bezpieczeństwo i poufność

8.1 Na podstawie oceny występującego ryzyka ExxonMobil zastosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Danych Osobowych przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, nadużyciem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. 

8.2 W razie naruszenia Danych Osobowych ExxonMobil (i) skonsultuje się z Biurem Ochrony Danych ExxonMobil, które prowadzi rejestr naruszeń Danych Osobowych oraz (ii) poinformuje Osoby Fizyczne o naruszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Prawa Osób Fizycznych

9.1 Jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy, ExxonMobil odpowie na żądania Osób Fizycznych: (i) chcących wiedzieć, czy i jakie kategorie Danych Osobowych ich dotyczących są Przetwarzane przez ExxonMobil, (ii.) o otrzymanie kopii swoich Danych Osobowych, (iii) o usunięcie, ograniczenie, skasowanie lub zaprzestanie Przetwarzania Danych Osobowych Osoby Fizycznej wysuwającej żądania oraz (iv) o Możliwość Przenoszenia Danych.

9.2 Osoby Fizyczne mogą zażądać od ExxonMobil poprawienia nieprawdziwych Danych Osobowych ich dotyczących, zgodnie z Punktem 6.

9.3 W celu realizacji swoich praw albo aby wnieść skargę lub zażalenie, że ExxonMobil nie przestrzega Kodeksu, Osoby Fizyczne mogą skontaktować się z Biurem Ochrony Danych ExxonMobil, aby uzyskać więcej informacji o procedurze, która zostanie zastosowana odnośnie do skargi: 

e-mailem na adres: data.privacy.office@exxonmobil.com
lub pisemnie na adres: ExxonMobil Data Privacy Office, c/o ExxonMobil Business Support Center Hungary Ltd., Váci út 81-85, Budapeszt, H-1139,  Węgry

10. Czynności przetwarzania danych pomiędzy Spółkami Stowarzyszonymi 

Kiedy ExxonMobil przekazuje Dane Osobowe pomiędzy Spółkami Stowarzyszonymi, ExxonMobil będzie traktować i chronić Dane Osobowe zgodnie z niniejszym Kodem.

Co więcej, Spółki Stowarzyszone, które Przetwarzają Dane Osobowe w imieniu innych Spółki Stowarzyszone, będą przestrzegać wszelkich właściwych porozumień pomiędzy Spółkami Stowarzyszonymi, co obejmuje zobowiązania dotyczące Przetwarzania przez nie Danych Osobowych. 

11. Przekazywanie danych stronom trzecim

Dane Osobowe będą przekazywane stronom trzecim (w tym poza granice państw) wyłącznie wtedy, gdy podjęte zostały odpowiednie kroki, aby właściwie chronić Dane Osobowe podczas ich przekazywania.

12. Szkolenie

ExxonMobil zobowiązuje się zapewnić odpowiednie szkolenie w zakresie obowiązków wyznaczonych w Kodeksie dla pracowników, którzy: (i) Przetwarzają Dane Osobowe lub (ii) uczestniczą w utrzymywaniu lub opracowywaniu narzędzi wykorzystywanych do przetwarzania Danych Osobowych.

13. Weryfikacja zgodności

13.1 ExxonMobil stosuje programy w celu regularnej weryfikacji wrażania i przestrzegania Kodeksu.

13.2 Programy weryfikacji zgodności obejmują 

i. program audytów, który obejmuje regularne audyty przeprowadzane przez wydział audytu wewnętrznego oraz monitorowanie wszelkich wymaganych działań naprawczych, a także nadzór nad programem audytów i wynikami audytów przez Zarząd ExxonMobil 

ii. organizację ochrony danych, złożoną z:

1. sieci wyznaczonych osób kontaktowych w zakresie prywatności danych,

2. Biura Ochrony Danych ExxonMobil, które przeprowadza oceny wpływu na prywatność na podstawie ryzyka oraz odpowiada za zadania wyznaczone mu w Punktach 3.3, 8.2, 9.3, 17, 19.2.ix, 19.3, 19.4.i i 20.5 Kodeksu,

3. Globalny organ nadzorujący ochronę danych, złożony z członków kadry zarządczej ExxonMobil, który wyznacza i nadzoruje zgodność z Kodeksem oraz nadzoruje działania Biura Ochrony Danych ExxonMobil.

14. Współpraca z urzędami ochrony danych

14.1 ExxonMobil będzie współpracować i starannie rozważać zalecenia właściwych urzędów ochrony danych odnośnie do zapytań o stosowanie niniejszego Kodeksu.

14.2 ExxonMobil będzie przestrzegać formalnych i zgodnych z prawem decyzji właściwych urzędów ochrony danych, które są ostateczne i nie podlegają dalszemu odwołaniu. 

14.3 Gdy Dane Osobowe przekazywane są pomiędzy Spółkami Stowarzyszonymi, będą one współpracować i pomagać sobie nawzajem w razie potrzeby, aby odpowiedzieć na żądania właściwych urzędów ochrony danych.

15. Aktualizacja Kodeksu Postępowania

15.1 Kodeks może być modyfikowany przez ExxonMobil w razie potrzeby, na przykład aby zapewnić zgodność ze zmianami obowiązujących przepisów prawa albo aby uwzględnić zmiany w wewnętrznej organizacji i procesach.

15.2 ExxonMobil będzie informować belgijski Urząd Ochrony Danych o zmianach w Kodeksie w następujący sposób:

  • Istotne Zmiany Kodeksu oraz Umowy Wewnątrzgrupowej będą przekazywane bez nieuzasadnionej zwłoki oraz
  • Co roku ExxonMobil będzie informować o zmianach w liście Spółek Stowarzyszonych zobowiązanych do przestrzegania Kodeksu oraz o zmianach Kodeksu oraz Umowy Wewnątrzgrupowej, które nie są Istotnymi Zmianami, a dotyczą Europejskich Danych Osobowych.

15.3 ExxonMobil udostępni Kodeks oraz zmiany w Kodeksie:

16. Data wejścia w życie Kodeksu Postępowania

Kodeks obowiązuje od dnia 17 grudina 2020r.

17. Ogólne zapytania o Kodeks Postępowania

18. Definicje

Spółka Stowarzyszona” oznacza każdą spółkę, która przyjęła Kodeks i w której Exxon Mobil Corporation lub spółka-matka Exxon Mobil Corporation teraz lub później, bezpośrednio lub pośrednio, posiada lub kontroluje ponad 50 procent udziału we własności z prawem do głosowania lub mianowania dyrektorów lub ich funkcjonalnych odpowiedników, oraz każdego następcę w udziałach w takiej spółce.

Informacje Zanonimizowane” oznaczają informacje, którym nadano anonimowość.

Przenoszalność Danych” oznacza prawo do uzyskania Danych Osobowych w formacie gotowym do przekazania stronie trzeciej zgodnie z obowiązującym prawem.

EOG” oznacza Europejski Obszar Gospodarczy ustanowiony zgodnie z umową o EOG z dnia 1 stycznia 1994 r., która ustanawia swobodny przepływ ludzi, towarów, usług i kapitału w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego.

Europejskie Przepisy o Ochronie Danych” oznaczają Rozporządzenie (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Europejskie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (wprowadzone w krajowym prawie krajów członkowskich EOG i Wielkiej Brytanii wraz z późniejszymi zmianami) lub Szwajcarską Ustawę Federalną o Ochronie Danych.

Europejskie Dane Osobowe” oznaczają Dane Osobowe, które podlegają lub podlegały Europejskim Przepisom o Ochronie Danych.

Obszar Europejski” oznacza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Wielką Brytanię i Szwajcarię.

Osoba Fizyczna” oznacza zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której informację są Przetwarzane przez lub w imieniu ExxonMobil; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora takiego jak imię, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, identyfikator online lub do jednego lub więcej czynników właściwych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub socjalnej tożsamości takiej osoby fizycznej; Osoby Fizyczne obejmują obecnych i byłych pracowników, kandydatów do pracy, podwykonawców, przedstawicieli klientów lub innych partnerów biznesowych oraz konsumentów.

Umowa Wewnątrzgrupowa” oznacza umowę pomiędzy Spółkami Stowarzyszonymi ExxonMobil, na podstawie której Spółki Stowarzyszone przyjmują Kodeks.

Istotne Zmiany” oznaczają zmiany w Kodeksie, które mają niekorzystny wpływ na standard ochrony danych dla Europejskich Danych Osobowych zapewnionej zgodnie z Kodeksem lub które istotnie wpływają na zakres lub strukturę Kodeksu w stosunku do Europejskich Danych Osobowych.

Dane Osobowe” oznaczają dane dotyczące Osoby Fizycznej.

Przetwarzać”, “Przetwarzane”, “Przetwarza”, “Przetwarzanie” oznacza wykonywanie wszelkich operacji na Danych Osobowych, za pośrednictwem środków automatycznych lub w inny sposób, takich jak dostęp, gromadzenie, przechowywanie, zapisywanie, organizowanie, zmienianie, rozpowszechnianie, ujawnianie, przekazywanie, odzyskiwanie, niszczenie lub inne wykorzystywanie Danych Osobowych.

Zaufane Źródło” oznacza osobę lub podmiot, które są upoważnione do reprezentowania Osoby Fizycznej bądź osobę lub podmiot, które w uznaniu ExxonMobil mają wyraźne uprawnienia do reprezentowania Osoby Fizycznej.

Przepisy wlaściwe dla danego kraju lub obszaru

19. Szczególne uprawnienia w odniesieniu do Europejskich Danych Osobowych

19.1 W stosunku do Europejskich Danych Osobowych ExxonMobil odpowiada za i będzie przestrzegać wszystkich zobowiązań podjętych w Kodeksie, a jeśli surowsze Europejskie Przepisy o Ochronie Danych narzucają wyższy poziom ochrony, ExxonMobil zastosuje taki wyższy poziom ochrony. 

19.2 Jeżeli Europejskie Dane Osobowe przekazywane są Spółkom Stowarzyszonym poza Obszarem Europejskim, ExxonMobil zastosuje poziom ochrony Europejskich Danych Osobowych, który nie zmniejsza poziomu ochrony przyznanego zgodnie z Europejskimi Przepisami o Ochronie Danych. ExxonMobil uczyni tak, nawet jeśli taka ochrona nie jest wymagana przez obowiązujące przepisy w krajach Spółek Stowarzyszonych poza Obszarem Europejskim, gdzie Europejskie Dane Osobowe są otrzymywane.

Oznacza to w szczególności odnośnie do praktyki w zakresie prywatności danych opisanej odpowiednio w Punktach 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 11, że ExxonMobil:

i. Nie będzie Przetwarzać Europejskich Danych Osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, opinie polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, członkostwo w związkach zawodowych, stan zdrowia, życie seksualne, orientację seksualną, dane genetyczne lub biometryczne do celów jednoznacznej identyfikacji Osoby Fizycznej, chyba że takie Przetwarzanie jest dopuszczone zgodnie z artykułem 9.2 Europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych,

ii. Przeprowadzi ocenę wpływu operacji Przetwarzania wysokiego ryzyka zgodnie z artykułem 35 Europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, a jeżeli ryzyko pozostanie wysokie po wprowadzeniu środków łagodzących określonych w ocenie, skonsultuje się z właściwym urzędem ochrony danych zgodnie z artykułem 36 Europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych,

iii. Przetwarza Europejskie Dane Osobowe do określonych i zgodnych z prawem celów biznesowych,

iv. Przetwarza Europejskie Dane Osobowe, które są odpowiednie, istotne i ograniczone do tego, co niezbędne, w stosunku do zgodnych z prawem celów biznesowych, 

v. stosuje domyślną prywatność i prywatność projektową, jeżeli dotyczy, 

vi. prowadzi rejestr czynności Przetwarzania, 

vii. zapewni Osobom Fizycznym informacje i transparentność o wykorzystaniu i celu Przetwarzania Europejskich Danych Osobowych zgodnie z artykułem 13 i 14 Europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, 

viii. stosuje ten sam poziom środków zabezpieczających w celu ochrony Europejskich Danych Osobowych, jaki określono w Europejskich Przepisach o Ochronie Danych, 

ix. w przypadku naruszenia Europejskich Danych Osobowych: 

1. skonsultuje się z Biurem Ochrony Danych ExxonMobil, które udokumentuje naruszenie w rejestrze i na żądanie udostępni odpowiednią dokumentację właściwemu urzędowi ochrony danych, oraz 

2. bez nieuzasadnionej zwłoki poinformuje ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA, która, jeżeli naruszenie może skutkować zagrożeniem dla praw i swobód Osoby Fizycznej, powiadomi z kolei bez nieuzasadnionej zwłoki właściwy urząd ochrony danych, jeżeli to możliwe, nie później niż w ciągu 72 godzin po pozyskaniu wiedzy o takim naruszeniu, oraz

3. bez nieuzasadnionej zwłoki poinformuje Osoby Fizyczne, jeśli naruszenie może skutkować wysokim zagrożeniem dla praw i swobód Osób Fizycznych, 

x. odpowiada na żądania i skargi Osób Fizycznych dotyczące Przetwarzania Europejskich Danych Osobowych zgodnie z punktem 19.7, 

xi. umożliwi Osobom Fizycznym wniesienie sprzeciwu wobec decyzji opartej wyłącznie na automatycznym Przetwarzaniu, która daje skutki prawne dotyczące Osoby Fizycznej lub w podobnie znaczący sposób wpływa na Osobę Fizyczną, chyba że decyzja jest dopuszczona zgodnie z artykułem 22 Europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, oraz 

xii. przekazuje Europejskie Dane Osobowe stronom trzecim poza Obszarem Europejskim, jeżeli odpowiednia ochrona jest zapewniona zgodnie z artykułem 28.3 oraz 45 do 48 bądź odstępstwem zgodnie z artykułem 49 Europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

19.3 Właściwe urzędy ochrony danych na Obszarze Europejskim mogą weryfikować zgodność z Kodeksem, w tym poprzez przeprowadzenie audytów ExxonMobil zgodnie z uprawnieniami do przeprowadzenia audytu nadanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Spółki Stowarzyszone spoza Obszaru Europejskiego będą współpracować z ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA, jak jest to wymagane, aby odpowiedzieć na żądania urzędów ochrony danych na Obszarze Europejskim o przedstawienie odpowiednich wyników audytów odnośnie do Kodeksu. 

ExxonMobil poinformuje Biuro Ochrony Danych ExxonMobil o wynikach audytu w stosunku do Europejskich Danych Osobowych przekazywanych zgodnie z Kodeksem Spółkom Stowarzyszonym poza Obszarem Europejskim. 

ExxonMobil będzie przestrzegać zaleceń właściwych urzędów ochrony danych na Obszarze Europejskim odnośnie do Europejskich Danych Osobowych, z zastrzeżeniem wyczerpania wszelkich środków prawnych uznanych za stosowne przez ExxonMobil.

19.4 Osoba Fizyczna, której Europejskie Dane Osobowe przekazywane są bezpośrednio lub pośrednio Spółce Stowarzyszonej poza Obszarem Europejskim, czerpie z tego prawa beneficjenta będącego osobą trzecią i może bezpośrednio dochodzić punktów 15.3 i 19.2.i., iii., iv., v., vii., viii., ix.3, x., xi., xii., 19.3 do 19.8 Kodeksu poprzez:

i. Skontaktowanie się z Biurem Ochrony Danych ExxonMobil zgodnie z podpunktem 9.3 lub

ii. Wniesienie skargi do krajowego urzędu ochrony danych we właściwej jurysdykcji w kraju na Obszarze Europejskim, gdzie (i) Osoba Fizyczna m (a) swoje miejsce zamieszkania, (b) miejsce pracy lub (ii) nastąpiło rzekome naruszenie Kodeksu, lub

iii. Wniesienie o wszczęcie postępowania przeciw odpowiedniej Spółce Stowarzyszonej z siedzibą na Obszarze Europejskim przed właściwym sądem na Obszarze Europejskim, lub

iv. Wniesienie o wszczęcie postępowania przeciwko ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA z siedzibą pod adresem Polderdijkweg, 2030 Antwerpia, Belgia przed Belgijską Komisją ds. Ochrony Prywatności lub sądem w Brukseli bądź innym właściwym sądem wymienionym w artykule 79(2) Europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

19.5 W przypadku wniesienia uzasadnionego roszczenia lub skargi zgodnie z 19.4 ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA akceptuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenia Kodeksu przez Spółkę Stowarzyszoną z siedzibą poza Obszarem Europejskim i zgadza się podjąć niezbędne działania w celu naprawy naruszenia oraz, jeżeli dotyczy, wypłacić odszkodowanie za szkody wynikłe z takiego naruszenia zgodnie z ostateczną decyzją sądu lub urzędu nadzoru, niepodlegającą dalszemu odwołaniu.

19.6 Jeżeli roszczenie, skarga lub wniosek o postępowanie zostaną wniesione zgodnie z 19.4, Osoba Fizyczna nie musi udowodnić faktycznego naruszenia niniejszego Kodeksu przez Spółkę Stowarzyszoną spoza Obszaru Europejskiego, wystarczy, że Osoba Fizyczna wykaże, że doznała szkody i że taka szkoda wystąpiła prawdopodobnie w wyniku naruszenia niniejszego Kodeksu przez Spółkę Stowarzyszoną z siedzibą poza Obszarem Europejskim. Ciężar dowodu spoczywa wtedy na ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA, aby wykazać, że Spółka Stowarzyszona ustanowiona poza Obszarem Europejskim nie naruszyła Kodeksu. Jeżeli ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA zdoła udowodnić, że Spółka Stowarzyszona z siedzibą poza Obszarem Europejskim nie odpowiada za naruszenie, ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA może zwolnić się z wszelkiej odpowiedzialności.

19.7 ExxonMobil będzie odpowiadać na skargi dotyczące Europejskich Danych Osobowych bez nieuzasadnionej zwłoki i każdorazowo w ciągu miesiąca od otrzymania żądania lub skargi, co może zostać w razie potrzeby przedłużone o kolejne dwa miesiące.

Osoba Fizyczna może wnieść skargę do ExxonMobil e-mailem lub na piśmie zgodnie z punktem 9.3 Kodeksu.

Jeżeli ExxonMobil uzna skargę za uzasadnioną, poinformuje Osobę Fizyczną o tym, w jaki sposób naprawi sprawę, która stała się przyczyną skargi. Jeżeli skarga zostanie odrzucona lub Osoba Fizyczna nie jest usatysfakcjonowana odpowiedzią ExxonMobil, Osoba Fizyczna może wnieść skargę lub wszcząć postępowanie zgodnie z punktem 19.4.ii i 19.4.iii Kodeksu. Co więcej, jeżeli skarga dotyczy Przetwarzania Europejskich Danych Osobowych przez Spółki Stowarzyszone z siedzibą poza Obszarem Europejskim, Osoba Fizyczna może również wnieść skargę lub wszcząć postępowanie zgodnie z punktem 19.4.iv.

19.8 W przypadku konfliktu pomiędzy Kodeksem a wymogami prawnymi w kraju poza Obszarem Europejskim zgodnie z punktem 3.3, ExxonMobil powiadomi właściwy urząd ochrony danych na Obszarze Europejskim, jeżeli takie wymogi prawne, w tym wiążące prawnie żądanie ujawnienia Europejskich Danych Osobowych ze strony organów ścigania lub państwowych organów bezpieczeństwa w kraju spoza Obszaru Europejskiego może mieć istotny negatywny wpływ na gwarancje przedstawione w Kodeksie odnośnie Europejskich Danych Osobowych.

Jeżeli powiadomienie właściwego urzędu ochrony danych na Obszarze Europejskim jest zabronione, ExxonMobil dołoży wszelkich starań, w uzasadnionym zakresie, aby uzyskać prawo do zniesienia tego zakazu i udokumentuje te działania. Jeżeli pomimo najlepszych starań, w uzasadnionym zakresie, ExxonMobil nie będzie mógł poinformować właściwego urzędu ochrony danych na Obszarze Europejskim o otrzymanym żądaniu, co roku dostarczy ogólne informacje o takich żądaniach.

ExxonMobil podejmie kroki w celu uniemożliwienia przekazywania organom publicznym Europejskich Danych Osobowych na masową, nieproporcjonalną lub nieograniczoną skalę, w sposób wykraczający poza to, co niezbędne w społeczeństwie demokratycznym.

19.9 Spółki Stowarzyszone nie będą przekazywać Europejskich Danych Osobowych zgodnie z Kodeksem innym Spółkom Stowarzyszonym, o ile te ostatnie nie są związane Kodeksem.

20. Lista Afiliatów podpisujących

Company name

ExxonMobil Exploration and Production Cyprus (Offshore) Limited
Esso Exploration and Production Guyana Limited
Exxon Azerbaijan Limited
ExxonMobil China Petroleum & Petrochemical Company Limited
ExxonMobil Abu Dhabi Offshore Petroleum Company Limited
ExxonMobil Research Qatar Limited
ExxonMobil Upstream Ventures (Middle East) Limited
ExxonMobil Iraq Services Limited
ExxonMobil Kurdistan Region of Iraq Limited
ExxonMobil Exploration (Asia Pacific) New Opportunities Limited
ExxonMobil CEPU Limited
ExxonMobil Exploration and Production Vietnam Limited
ExxonMobil Qatar Limited
ExxonMobil Cyprus Limited
PT ExxonMobil Lubricants Indonesia
PT Federal Karyatama
ExxonMobil Comercial, S.A. de C.V.
ExxonMobil Chemical Iberia, S.L.
ExxonMobil Research and Engineering Company
Exxon (Al-Khalij) Inc.
ExxonMobil Upstream Research Company
ExxonMobil Pipeline Company
ExxonMobil Technical Computing Company
ExxonMobil Russia Inc.
SeaRiver Maritime, Inc.
ExxonMobil Investment Management Inc.
ExxonMobil Sales and Supply LLC
EXXONMOBIL SAUDI ARABIA INC.
MOBIL CHEMICAL PRODUCTS INTERNATIONAL INC.
Mobil Pipe Line Company            
ExxonMobil Vietnam Limited
Esso Pipeline Services Inc.        
ExxonMobil Global Projects Company
ExxonMobil Business Support Center Argentina S.R.L.
ExxonMobil Exploration Argentina Sociedad de Responsabilidad Limitada
ExxonMobil Exploration and Production Offshore Argentina S. R. L. 
Mobil Oil Australia Pty Ltd
Esso Australia Pty Ltd
Mobil PNG Gas Holdings Pty Ltd
ExxonMobil Verwaltungsgesellschaft m.b.H.
EXXONMOBIL KAZAKHSTAN INC.
Mobil Petroleum Overseas Company Limited
Esso Nigeria-STP Holding (One) Limited
Esso Nigeria-STP Holding (Two) Limited
Esso Exploration and Production Chad Inc.
Esso Exploration Angola (Block 15) Limited
Exxon Neftegas Limited
ExxonMobil Exploration and Production Tanzania Limited
ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited
ExxonMobil Exploration and Upstream Ventures Limited
ExxonMobil Exploration and Production Ghana (Ventures) Limited
ExxonMobil Exploration and Production South Africa Limited
ExxonMobil Exploration and Production Mauritania (Offshore) Limited
ExxonMobil South America (Pacific Coast) Limited
Mobil Refining Australia Pty. Ltd 
Mobil Exploration & Producing Australia Pty Ltd 
ExxonMobil Trading Services BV
ExxonMobil Europe Sales BV
ExxonMobil Belgium Ventures BV
ExxonMobil Petroleum & Chemical BV
ExxonMobil Canada Ltd.
Imperial Oil Limited
ExxonMobil Business Support Centre Canada ULC
ExxonMobil Quimica Ltda
ExxonMobil Exploracao Brasil Ltda. 
ExxonMobil Business Support Center Brasil Ltda 
ExxonMobil (Tianjin) Petroleum Co., Ltd.
ExxonMobil (Taicang) Petroleum Co., Ltd.
ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o.
ExxonMobil Egypt (S.A.E.)
ExxonMobil Finland Oy Ab
Worex S.N.C.
Esso Energie G.I.E.
ExxonMobil Chemical France
Noroxo
Port-Jerome Gaz (P.J. GAZ)
ExxonMobil France Holding SAS
Societe de Gestion de Sites Industriels
ESSO Guyane Francaise Exploration et Production
Esso France
Esso Raffinage
Esso Societe Anonyme Francaise
Mobil Erdgas-Erdoel GmbH
Schubert Beteiligungs-GmbH
ExxonMobil Central Europe Holding GmbH
ESSO Deutschland GmbH
ESSO Vertriebsgesellschaft mbH
ExxonMobil Production Deutschland GmbH
ESSO Erdgas Beteiligungsgesellschaft mbH
Mobil Erdgas Verwaltungsgesellschaft mbH
ExxonMobil Gas Marketing Deutschland GmbH
ExxonMobil Pensions-Verwaltungsgesellschaft mbH
ExxonMobil Chemie Beteiligungsgesellschaft mbH
ExxonMobil Exploration and Production Ghana (Deepwater) Limited
MOBIL OIL HELLAS A.E. PETROLEUM COMPANY
Exxon Chemical (Panyu) Co. Ltd.
EXXONMOBIL (CHINA) INVESTMENT CO., LTD.
ExxonMobil Chemical Services (Shanghai) Co., Ltd.
ExxonMobil Europe Funding Company
ExxonMobil Hungary International Company
ExxonMobil Business Support Center Hungary Kft.
ExxonMobil Asia Pacific Research & Development Co., Ltd.
ExxonMobil (Huizhou) Chemical Co., Ltd.
ExxonMobil Hong Kong Limited
ExxonMobil Chemical International Services Limited
Esso LPGas (Hong Kong) Limited
ExxonMobil Lubricants Private Limited
ExxonMobil Company India Private Limited
ExxonMobil Gas (India) Private Limited
ExxonMobil Services & Technology Private Limited
Esso Italiana S.r.l.
Esso Luxembourg SARL
ExxonMobil Luxembourg SARL
ExxonMobil Luxembourg et Cie SCA
ExxonMobil Netherlands Holdings SARL
ExxonMobil Luxembourg International Investments SAS
ExxonMobil Madagascar Energy S.a.r.l.
ExxonMobil Madagascar Investments S.a.r.l.
Engycalor Energia Calore S.r.l.
Societa a responsabilita limitata Raffineria Padana Olii Minerali S.A.R.P.O.M. S.r.l.
ExxonMobil Japan Godo Kaisha
Mobil Oil Micronesia, Inc.
ExxonMobil Mocambique, Limitada
ExxonMobil Mocambique Exploration & Production, Limitada
ExxonMobil Capital N.V.
Esso Nederland B.V.
ExxonMobil International Holdings B.V.
ExxonMobil Financial Services B.V.
ExxonMobil Benelux Holdings B.V.
Venezuela Holdings B.V.
ExxonMobil Producing Netherlands B.V.
ExxonMobil Netherlands Participation B.V.
ExxonMobil Global Finance B.V.
ExxonMobil Capital Netherlands B.V.
ExxonMobil Angola Participation B.V.
ExxonMobil Angola Holding B.V.
ExxonMobil Holland Holdings B.V.
ExxonMobil Nigeria Holding One B.V.
ExxonMobil Nigeria Holding Two B.V.
ExxonMobil Nigeria (Deepwater West) Holding One B.V.
ExxonMobil Nigeria (Deepwater) Holding One B.V.
ExxonMobil Nigeria (Deepwater) Holding Two B.V.
ExxonMobil Nigeria (Offshore East) Holding One B.V.
ExxonMobil Nigeria (Offshore East) Holding Two B.V.
ExxonMobil Upstream Eastern Europe B.V.
ExxonMobil Africa and Middle East Investments B.V.
ExxonMobil Argentina (Neuquen Basin) B.V.
ExxonMobil Argentina Ventures B.V.
ExxonMobil Ecuador Holding B.V.
ExxonMobil Upstream Holdings B.V.
ExxonMobil Eastern Europe Holdings B.V.
ExxonMobil Eastern Europe Ventures B.V.
ExxonMobil Guyana (Barracuda Prospect) B.V.
ExxonMobil Australia (Sculpin Prospect) B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Ukraine (Project) B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Ukraine B.V.
ExxonMobil Namibia (PEL82) B.V.
ExxonMobil Namibia (PEL95) B.V.
ExxonMobil Egypt Holding B.V.
ExxonMobil Luxembourg Investments B.V.
ExxonMobil Holland Investments B.V.
ExxonMobil Ghana Region B.V.
ExxonMobil Cepu Holdings B.V.
ExxonMobil Russia Black Sea B.V.
ExxonMobil Russia Black Sea Holdings B.V.
ExxonMobil Russia Kara Sea B.V.
ExxonMobil Russia Kara Sea Holdings B.V.
ExxonMobil Russia Research B.V.
ExxonMobil Exploration Holdings B.V.
ExxonMobil Argentina Investments B.V.
ExxonMobil Exploration and Production (Indonesia) B.V.
ExxonMobil Production (Indonesia) B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Aries B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Gemini B.V.
ExxonMobil Argentina Upstream B.V.
ExxonMobil Energy Ventures B.V.
ExxonMobil Petroleum Ventures B.V.
ExxonMobil Overseas Ventures B.V.
ExxonMobil Russia West Siberia B.V.
ExxonMobil Russia West Siberia Holdings B.V.
ExxonMobil Madagascar Upstream B.V.
ExxonMobil Madagascar Ventures B.V.
ExxonMobil Russia Central Chukchi Sea B.V.
ExxonMobil Russia Central Chukchi Sea Holdings B.V.
ExxonMobil Russia North Chukchi Sea B.V.
ExxonMobil Russia North Chukchi Sea Holdings B.V.
ExxonMobil Russia South Chukchi Sea B.V.
ExxonMobil Russia South Chukchi Sea Holdings B.V.
ExxonMobil Russia East Siberian Sea B.V.
ExxonMobil Russia East Siberian Sea Holdings B.V.
ExxonMobil Russia North Kara Sea B.V.
ExxonMobil Russia North Kara Sea Holdings B.V.
ExxonMobil Russia East Laptev Sea B.V.
ExxonMobil Russia East Laptev Sea Holdings B.V.
ExxonMobil Russia West Laptev Sea B.V.
ExxonMobil Russia West Laptev Sea Holdings B.V.
ExxonMobil Russia West Siberia (Achimov) B.V.
ExxonMobil Russia West Siberia (Bazhenov) B.V.
ExxonMobil Tanzania Ventures B.V.
ExxonMobil Ghana B.V.
ExxonMobil Gabon Region B.V.
ExxonMobil Global Holding Investment B.V.
ExxonMobil South Africa Region B.V.
ExxonMobil Russia Kara Sea (University) B.V.
ExxonMobil Guyana Region B.V.
ExxonMobil Development Africa B.V.
ExxonMobil LNG Services B.V.
ExxonMobil Uruguay Region B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Uruguay B.V.
ExxonMobil Mexico Ventures B.V.
ExxonMobil Mexico Investments B.V.
ExxonMobil Mexico Region B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Turkey (Marmara) B.V.
ExxonMobil Africa and Middle East Holdings B.V.
ExxonMobil South Africa (Tugela South Prospect) B.V.
ExxonMobil South Africa (Transkei Prospect) B.V.
ExxonMobil South Africa (Durban Prospect) B.V.
ExxonMobil Guyana (Canje) B.V.
ExxonMobil Mauritania (C-14) B.V.
ExxonMobil Mauritania (C-17) B.V.
ExxonMobil Mauritania (C-22) B.V.
ExxonMobil Liberia Region B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Investments B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Pakistan B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Greece (Crete) B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Suriname B.V.
ExxonMobil Cyprus Region B.V.
ExxonMobil Guyana (Kaieteur) B.V.
ExxonMobil Mexico (BLOCK 2) B.V.
ExxonMobil Cyprus (Delphyne Prospect) B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Mozambique (Zambezi Z5-C) B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Mozambique (Zambezi Z5-D) B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Mozambique (Angoche A5-B) B.V.
ExxonMobil Guyana (Sorubim Prospect) B.V.
ExxonMobil Namibia Region B.V.
ExxonMobil Cyprus (Glaucus Prospect) B.V.
ExxonMobil Mauritania (C-14) Region B.V.
ExxonMobil Mauritania (C-17) Region B.V.
ExxonMobil Mauritania (C-22) Region B.V.
ExxonMobil Australia Region B.V.
ExxonMobil Australia Ventures B.V.
ExxonMobil Australia (Baldfish Prospect) B.V.
ExxonMobil Australia (Hairtail Prospect) B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Portugal B.V.
ExxonMobil Exploration and Production Spain B.V.
ExxonMobil Ireland Region B.V.
ExxonMobil Cyprus (Anthea Prospect) B.V.
ExxonMobil Guyana (Hassa Prospect) B.V.
ExxonMobil Argentina Region B.V.
ExxonMobil Argentina Offshore Investments B.V.
ExxonMobil LNG Services Asia B.V.
ExxonMobil Ireland (Iolar Prospect) B.V.
ExxonMobil Chemical Holland B.V.
Esso Benelux B.V.
ExxonMobil International Ventures B.V.
Mobil Oil New Zealand Limited
ExxonMobil Chemical New Zealand Limited
Mobil Producing Nigeria Unlimited
Esso Exploration and Production Nigeria (Offshore East) Limited
Esso Exploration and Production Nigeria Limited
Mobil Oil Mariana Islands, Inc.
Esso Norge AS
ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
ExxonMobil Holding Norway AS
ExxonMobil Nordic AS
ExxonMobil Pakistan (Private) Limited
ExxonMobil Korea Inc.
Esso Petroleum Korea Ltd.
ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ExxonMobil Exploration and Production Poland Sp. z o.o.
MOBIL OIL MACAU LIMITADA
ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd.
International Marine Transportation Singapore Pte. Ltd.
ExxonMobil Asia Pacific Holdings Pte. Ltd.
ExxonMobil Chemical Operations Private Limited
ExxonMobil Sverige AB
Esso (Thailand) Public Company Limited
ExxonMobil Limited
Mobil Oil Turk A.S.
ExxonMobil Chemical Malaysia Sdn Bhd
ExxonMobil Business Support Centre Malaysia Sdn Bhd
ExxonMobil PNG Limited
Mobil Oil New Guinea Limited
LLC Mobil Oil Lubricants
ExxonMobil Investments (Dubai) LTD
ExxonMobil Chemical Limited
ExxonMobil Engineering Europe Limited
Esso Petroleum Company, Limited
Esso Property Management Company Limited
Esso UK Limited
Esso Exploration and Production UK Limited
ExxonMobil Aviation International Limited
ExxonMobil International Limited
ROC UK Limited
Advanced Elastomer Systems Limited
ExxonMobil Investment Company Limited
ExxonMobil Finance Company Limited
INTERNATIONAL MARINE TRANSPORTATION LIMITED
ExxonMobil Gas Marketing Europe Limited
ExxonMobil Holding Company Limited
ExxonMobil Financial Investment Company Limited
ExxonMobil Chemical Investment Company Limited
Mobil Trading and Supply Limited
XTO UK, Ltd
ExxonMobil UK Limited
ExxonMobil Marine Limited
ExxonMobil Hong Kong Investments Limited
Mobil Oil Guam Inc.
Exxon Chemical Services Arabia Inc.
Exxon Mobil Corporation
ExxonMobil Chemical Europe Inc.
ExxonMobil Biomedical Sciences, Inc.
ExxonMobil Risk Management Inc.
ExxonMobil Exploration and Production Khorat Inc.
ExxonMobil Chemical Major Growth Ventures LLC
ExxonMobil Global Services Company
ExxonMobil Upstream Integrated Solutions Company
ExxonMobil Environmental and Property Solutions Company
EXXONMOBIL MIDDLE EAST MARKETING CORPORATION
Mobil Equatorial Guinea Inc.
ExxonMobil Alaska Production Inc.
ExxonMobil Oil Corporation
ExxonMobil International Corporation
Mobil International Petroleum Corporation
ExxonMobil LNG Market Development Inc.
XTO Energy Inc.
Esso Angola Investments Limited
Esso Exploration and Production Angola (Overseas) Limited
Esso Exploration and Production Angola Holding Limited
Esso Exploration Angola (Block 17) Limited
Esso Holding Company Singapore Limited
ExxonMobil Kazakhstan Exploration and Production Inc.
ExxonMobil Holdings International B.V.
ExxonMobil Holding Company International B.V.
ExxonMobil Holding Company B.V.
ExxonMobil Guyana (Bulletwood Prospect) B.V.
ExxonMobil Guyana (Tanager Prospect) B.V.
ExxonMobil Holding Company Holland LLC
ExxonMobil Capital Luxembourg SARL
ExxonMobil Exploration and Production Malaysia Inc. 
ExxonMobil Suriname Region B.V.
ExxonMobil Suriname (Block 52) B.V.