Oświadczenie O Ochronie Prywatności Danych

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności Danych wchodzi w życie z dniem 18 września 2018 r.

Ostatnia aktualizacja 1 czerwca 2023 r.

Ochrona Państwa Danych osobowych jest dla nas ważna.

Firma ExxonMobil docenia Państwa zainteresowanie niniejszą Witryną internetową i innymi powiązanymi (lub połączonymi) witrynami ExxonMobil (zwanymi łącznie „Witryną”). Państwa prywatność jest ważna. Chcemy, by rozumieli Państwo nasze praktyki w zakresie gromadzenia i przetwarzania Danych osobowych. 

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności Danych może zostać uzupełnione o dodatkowe informacje dotyczące ochrony Danych, w przypadku wykorzystania przez ExxonMobil określonych Danych osobowych w pewnych specyficznych funkcjach Witryny. Przykładowo:, gdy określone funkcje Witryny wymagają od Państwa podania dodatkowych informacji, możemy przekazać Państwu powiadomienie o sposobie, w jaki te dodatkowe Dane osobowe są przetwarzane.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności Danych opisuje zasady przetwarzania Danych osobowych osób odwiedzających Witrynę przez jednostki stowarzyszone ExxonMobil (zwane łącznie „ExxonMobil”) mające siedzibę w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Wielką Brytanią lub w Szwajcarii.

W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności Danych stosujemy określone terminy. Aby zrozumieć ich znaczenie, należy zapoznać się z Definicjami w Sekcji 14.

1. TOŻSAMOŚĆ JEDNOSTKI STOWARZYSZONEJ EXXONMOBIL, KTÓRA GROMADZI DANE OSOBOWE JAKO ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych w odniesieniu do Danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Witryny jest:

W odniesieniu do działalności ExxonMobil w Polsce, stosownie do przypadku:

Jednostki stowarzyszone ExxonMobil wymienione powyżej jako Administrator Danych osobowych mogą przesyłać wszystkie lub niektóre Dane osobowe otrzymane za pośrednictwem Witryny do jednostek stowarzyszonych ExxonMobil na całym świecie, które mają siedzibę poza EOG, Wielką Brytanią lub Szwajcarią, w państwach trzecich, i które mogą nie być uważane za państwa zapewniające odpowiedni poziom ochrony Danych osobowych. Transfery odbywają się zgodnie Sekcją 6 poniżej.

2. OSOBY, DO KTÓRYCH SKIEROWANE JEST NINIEJSZE OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI DANYCH

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności Danych skierowane jest do osób odwiedzających niniejszą witrynę internetową, których Dane osobowe gromadzi Administrator danych, określony w Sekcji 1 powyżej.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności Danych zawiera ogólne informacje na temat praktyk firmy ExxonMobil w zakresie ochrony Danych osobowych, dlatego też stanowi przedmiot zainteresowania dla ogółu naszych partnerów biznesowych oraz innych jednostek zewnętrznych na terenie EOG, Wielką Brytanią lub w Szwajcarii. Zgodnie ze stwierdzeniem, które zawiera Sekcja 1, niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności Danych może zostać uzupełnione o dodatkowe informacje dotyczące ochrony prywatności Danych, przekazane przez ExxonMobil na potrzeby określonego sposobu wykorzystania Danych osobowych.

Informacje pochodzące od dzieci

Witryna zawiera informacje, które mogą być szczególnie interesujące dla dzieci, jednak firma ExxonMobil nie wykorzystuje Witryny do gromadzenia Danych osobowych od osób w wieku poniżej 17 lat, ani na ich temat.

3. PRZESTRZEGANIE PRZEZ EXXONMOBIL PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH

Firma ExxonMobil ma obowiązek gromadzić i wykorzystywać Dane osobowe w sposób zgodny z prawem.

ExxonMobil dopilnuje, by w przypadku przetwarzania danych osobowych takie przetwarzanie było dozwolone na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych. Na terenie EOG, Wielką Brytanią i Szwajcarii oznacza to między innymi, że ExxonMobil oceni czy i jaka podstawa prawna służy do przetwarzania Danych osobowych, zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych UE i obowiązującym prawem. W zależności od sytuacji firma ExxonMobil może przetwarzać Dane osobowe bazując na różnych podstawach prawnych, takich jak:

 • uzasadniony interes biznesowy ExxonMobil związany z przetwarzaniem Danych osobowych, chyba że taki cel ma charakter podrzędny w stosunku do celów lub podstawowych praw i wolności Osoby fizycznej; lub
 • przetwarzanie jest konieczne dla realizacji umowy, której stroną jest Osoba fizyczna; lub
 • przetwarzanie jest konieczne do zachowania zgodności z obowiązkiem prawnym nałożonym na ExxonMobil; lub
 • przetwarzanie jest konieczne w celu chronienia istotnych interesów Osoby fizycznej; lub
 • ·osoba fizyczna wyraziła zgodę na przetwarzanie jej Danych osobowych w jednym lub wielu określonych celach. Gdy firma ExxonMobil otrzymuje od Osoby fizycznej zgodę na przetwarzanie Danych osobowych, taką zgodę można w dowolnym momencie wycofać w odniesieniu do przyszłości.

Aby uzyskać więcej informacji na temat określonych działań związanych z przetwarzaniem danych, realizowanych celów oraz opisu określonych kategorii Danych osobowych, których dotyczą te kwestie, proszę zapoznać się z tabelą w Sekcji 4.

ExxonMobil daje Osobom fizycznym możliwość wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania ich Danych osobowych. Firma starannie rozważy taki sprzeciw, jeśli wymaga tego prawo. Informacje na temat praw przysługujących Państwu w odniesieniu do sposobu przetwarzania przez ExxonMobil Państwa Danych osobowych zawiera Sekcja 9 i/lub można je uzyskać, kontaktując się z Biurem ExxonMobil ds. Ochrony Danych, pisząc na adres data.privacy.office@exxonmobil.com.

4. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH I CELE GROMADZENIA DANYCH

4.1 Dane osobowe gromadzone od osób odwiedzających Witrynę

W tabeli opisujemy kategorie informacji, które zbieramy od osób odwiedzających Witrynę, cel wykorzystania tych informacji oraz podstawę prawną uzasadniającą każdy przypadek ich przetwarzania.

Śledzimy też informacje na temat Państwa wizyty, które wykorzystujemy w celach statystycznych – pomaga nam to projektować Witrynę i zarządzać nią. Ponadto, jeśli w trakcie wizyty spersonalizują Państwo Witrynę, wypełnią formularz zamówienia, wezmą udział w konkursie, przekażą informacje zwrotne w ankiecie lub podadzą nam inne informacje, informujemy, że tym samym przekażą nam Państwo Dane osobowe.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Kategorie Danych osobowych

Jak długo przechowujemy Państwa Dane osobowe

Umożliwienie komunikacji Witryny z komputerem lub urządzeniem mobilnym osoby odwiedzającej naszą Witrynę

Uzasadniony interes biznesowy ExxonMobil: w celu poprawy trafności treści dostarczanych za pośrednictwem Witryny oraz w celu zapewnienia jakości naszych usług podczas odwiedzin Witryny.

Adres IP (adres internetowy przypisany do Państwa komputera przez dostawcę usług internetowych), rodzaj urządzenia, rodzaj domeny, rodzaj przeglądarki (np. Firefox, Chrome lub Internet Explorer) oraz data i godzina.

Patrz Sekcja 12. Przechowywanie dokumentacji

Poprawa jakości i dostosowanie naszej Witryny do Państwa potrzeb.

Uzasadniony interes biznesowy ExxonMobil: w celu poprawy trafności treści dostarczanych za pośrednictwem Witryny oraz w celu zapewnienia jakości naszych usług podczas odwiedzin Witryny.

Liczba odwiedzin Witryny; które części Witryny wybrały osoby odwiedzające, analityka w celu obserwacji zachowania użytkowników oraz wielkość ekranu urządzenia. Dane kontaktowe (imiona i nazwiska, adresy, adresy e-mail i numery telefonów), personalizacja Witryny, wypełniony formularz zamówienia, udział w konkursie, informacja zwrotna w ankiecie i inne informacje, które mogą Państwo nam przekazać.

Patrz oświadczenie dotyczące plików cookie w Witrynie.

Dostarczenie żądanych przez Państwa produktów i usług oraz wystawienie rachunku za te produkty i usługi.

ExxonMobil przetwarza Dane osobowe w celu zawarcia, podpisania, realizacji oraz zarządzania zamówieniem lub umową z Państwem.

Dane kontaktowe (imiona i nazwiska, adresy, adresy e-mail i numery telefonów), personalizacja Witryny, wypełniony formularz zamówienia, udział w konkursie, informacja zwrotna w ankiecie i inne informacje, które mogą Państwo nam przekazać.
Patrz Sekcja 12. Przechowywanie dokumentacji

W celu zarządzania zapytaniami i opiniami przesłanymi za pośrednictwem strony.

Decydując się na przekazanie informacji firmie ExxonMobil, akceptują Państwo, że ExxonMobil przetwarza Dane osobowe przekazane przez Państwa zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności danych oraz ze wszelkimi stosownymi powiadomieniami dotyczącymi określonego wykorzystywania Danych osobowych.  Możemy przekazywać Państwa Dane osobowe stronom trzecim, jeżeli jest to konieczne do obsługi zapytania, zgodnie z sekcją 5.

Dane kontaktowe, treść Państwa żądania / informacji zwrotnej i inne Dane osobowe podane nam przez Państwa.
Patrz Sekcja 12. Przechowywanie dokumentacji

Dostarczenie Państwu informacji o trasie do stacji serwisowych.

Rejestrując się w celu otrzymywania usług routingowych za pośrednictwem Witryny, wyrażają Państwo zgodę na dostarczenie przez nas odpowiednich informacji o trasie oraz przetwarzanie Państwa Danych osobowych w tym celu.
Jeśli nie życzą sobie Państwo, abyśmy wykorzystywali do tego celu dane geolokalizacyjne, mogą Państwo odrzucić naszą prośbę o odczytanie geolokalizacji; w takim przypadku niektóre usługi naszej Witryny mogą nie być dostępne. Umożliwiając nam korzystanie z danych geolokalizacyjnych, wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie tych informacji osobom trzecim, które pomagają nam w realizacji usług za pośrednictwem Witryny.
Geolokalizacja komputera lub urządzenia mobilnego.
Patrz Sekcja 12. Przechowywanie dokumentacji

Usprawnienie działań marketingowych i promocyjnych, informowanie Państwa o ExxonMobil oraz o naszych produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować; w tym na przykład produkty i usługi sugerowane na podstawie informacji dotyczącej prognozy pogody związanej z geolokalizacją danego komputera lub urządzenia mobilnego.

Uzasadniony interes biznesowy ExxonMobil: w celu promowania i ulepszania produktów, usług, treści i reklam.
Dane geolokalizacyjne będą zbierane tylko za Państwa uprzednią wyraźną zgodą.

Wybierając opcję rejestracji za pośrednictwem Witryny akceptują Państwo fakt, że będą Państwo otrzymywać wiadomości od ExxonMobil, takie jak komunikaty prasowe, ostrzeżenia, kanały RSS i wpisy na blogu oraz że będziemy przetwarzać Dane osobowe, które nam Państwo w tym celu przekazali.

Jeśli chodzi o dane zbierane automatycznie z wpisów w mediach społecznościowych, ExxonMobil powstrzyma się od wysyłania indywidualnych informacji o ochronie prywatności każdej osobie, której dane dotyczą, ze względu na nieproporcjonalność.

Dane kontaktowe; geolokalizacja komputera lub urządzenia mobilnego.
Patrz Sekcja 12. Przechowywanie dokumentacji

Dla celów analitycznych i statystycznych: pomoc w zaprojektowaniu i zarządzaniu Witryną dla ulepszenia naszej oferty produktów i usług.

Uzasadniony interes biznesowy ExxonMobil w celu poprawy trafności treści dostarczanych za pośrednictwem Witryny, zapewnienie jakości naszych usług podczas odwiedzin Witryny oraz promowanie i ulepszanie oferty produktów i usług.

Liczba odwiedzin Witryny; które części Witryny wybrały osoby odwiedzające oraz wielkość ekranu urządzenia.
Wszelkie dane osobowe, o których mowa w niniejszym powiadomieniu, pod warunkiem, że informacje te są odpowiednio pseudonimizowane lub anonimizowane zgodnie z obowiązującym prawem.
Patrz oświadczenie dotyczące plików cookie w Witrynie.

W sytuacji, gdy firma ExxonMobil wykorzystuje swój uzasadniony interes jako podstawę prawną do przetwarzania Danych osobowych, firma dopilnuje, by jej uzasadnione interesy biznesowe służyły realizacji celów określonych w powyższej tabeli (zasadniczo celowi, jakim jest promowanie produktów i usług ExxonMobil) oraz by nie wpływały niewspółmiernie i negatywnie na prawa i wolności osób odwiedzających.

W sytuacji, gdy ExxonMobil wykorzystuje zgodę Osoby fizycznej, jako podstawę prawną do przetwarzania Danych osobowych, osoby odwiedzające mogą wycofać swą zgodę w dowolnym momencie. Osoby odwiedzające, które chcą wycofać zgodę, powinny powiadomić nas, pisząc na adres data.privacy.office@exxonmobil.com; podejmiemy działania w celu wstrzymania przetwarzania Państwa Danych osobowych w najszybszym racjonalnie możliwym terminie.

Wykorzystujemy pliki cookie i inne pliki, które zapisujemy na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym, gdy odwiedzają Państwo Witrynę, w celu gromadzenia informacji należących do jednej lub wielu kategorii wymienionych w  tabeli powyżej. Pliki cookie i inne pliki, zapisywane na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym, pozwalają na dostosowanie sposobu, w jaki korzystają Państwo z Witryny; co więcej, dzięki nim nie jest konieczne ponowne wpisywanie danych przy każdej kolejnej wizycie. Zgodnie ze swoim życzeniem mogą Państwo usunąć lub zablokować takie informacje z Państwa komputera. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych plików, które umieszczamy na komputerach lub urządzeniach mobilnych, a także informacje, jak usunąć lub zablokować takie pliki, proszę zapoznać się z Oświadczeniem dotyczącym plików cookie w Witrynie.

Uwaga: niektóre usługi mogą nie być dostępne, jeśli nie podadzą Państwo Danych osobowych niezbędnych do ich świadczenia.

4.2 Dane osobowe gromadzone od osób odwiedzających - na witrynach zewnętrznych.

Wykorzystujemy technologię reklamową podmiotów zewnętrznych, aby wyświetlać reklamy podczas odwiedzania przez Państwa witryn, na których się reklamujemy. W przypadku otworzenia reklamy, na Państwa komputerze zapisze się plik cookie. Informacje takie wykorzystuje się, by łatwiej zarządzać naszymi reklamami online. Aby dowiedzieć się więcej na temat zewnętrznych technologii reklamowych, plików cookie oraz tego, jak z nich zrezygnować, należy kliknąć tutaj (uwaga: zostaną Państwo przekierowani do zewnętrznej witryny internetowej).

Ponadto niniejsza Witryna zawiera odnośniki do witryn, które nie są własnością firmy ExxonMobil, których firma nie kontroluje ani których nie utrzymuje. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki obowiązujące w takich witrynach; nie dajemy też żadnych gwarancji dotyczących praktyk w zakresie prywatności obowiązujących w takich witrynach. Podobnie, nie ponosimy odpowiedzialności za politykę i praktyki dowolnej witryny, z której zostali Państwo przekierowani do naszej Witryny. Zalecamy staranne zapoznanie się z polityką prywatności innych witryn, a w przypadku pytań czy wątpliwości – skontaktowanie się z operatorem.

5. UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM

Zatrudniamy inne firmy i osoby do wykonywania czynności w naszym imieniu. Mają one dostęp do Danych osobowych niezbędnych do wykonywania swoich funkcji, jednak nie mogą z nich korzystać w innych celach. Komunikowanie się przez Internet, przesyłanie do Państwa informacji, produktów i usług w inny sposób wiąże się nierozłącznie z przekazywaniem lub przetwarzaniem Państwa Danych osobowych przez osoby trzecie.

W celu zarządzania Witryną i Danymi osobowymi zgromadzonymi za pośrednictwem Witryny, ExxonMobil udostępnia Państwa Dane osobowe innym firmom i osobom fizycznym w celu wykonywania funkcji w naszym imieniu, w tym realizacji zamówień, dostaw, wysyłania poczty tradycyjnej i poczty elektronicznej, usuwania powtarzających się informacji z list klientów, analizowania danych, zapewniania pomocy marketingowej, przetwarzania płatności kartami kredytowymi i zapewniania obsługi klienta. Mają one dostęp do Państwa Danych osobowych niezbędnych do wykonywania swoich funkcji, jednak nie mogą z nich korzystać w innych celach.

Przed udostępnieniem usługodawcom jakichkolwiek Danych osobowych zawieramy na piśmie umowę, która zobowiązuje ich: (1) do nieujawniania Danych osobowych bez uzyskania zgody; (2) do wykorzystywania Danych osobowych wyłącznie w określonych celach oraz zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od firmy ExxonMobil; (3) do przechowywania Danych osobowych wyłącznie przez czas konieczny do realizacji takich celów lub do chronienia interesów firmy (np. do końca okresów przewidzianych w przepisach dotyczących przedawnienia); oraz (4) do wdrożenia odpowiednich i stosownych środków bezpieczeństwa.

W pewnych sytuacjach ExxonMobil będzie musiał ujawnić Dane osobowe stronom trzecim, w tym właściwym organom, doradcom prawnym, operatorom i dostawcom do stacji paliw ESSO, wystawcom kart lojalnościowych, akceptowanych przez stacje ESSo oraz zarządzającym płatnościami, jak również innym partnerom biznesowym, którzy przetwarzają Dane osobowe we własnym imieniu. Na przykład, jeśli takie przekazanie jest wymagane prawem lub w procesie prawnym, w celu obrony praw firmy ExxonMobil lub w celu właściwego postępowania w przypadku reklamacji,  lub innych zapytań/wniosków.

Jeśli Dane osobowe udostępnia się osobie trzeciej lub jednostce stowarzyszonej ExxonMobil spoza EOG, Wielką Brytanią lub w Szwajcarii zastosowanie mają warunki dotyczące transferów danych, patrz Sekcja 6 oraz wymogi niniejszej sekcji. 

6. MIĘDZYNARODOWE TRANSFERY DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Transfery między jednostkami stowarzyszonymi

Jednostka stowarzyszona ExxonMobil, która jest Administratorem danych może przesłać niektóre lub wszystkie Dane osobowe na serwery ExxonMobil znajdujące się w różnych lokalizacjach na świecie oraz udostępnić te Dane osobowe innym jednostkom stowarzyszonym ExxonMobil, z których część ma siedzibę w państwach trzecich, które mogą być uważane za państwa niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony Danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Transfer Danych osobowych z EOG, Wielką Brytanią lub w Szwajcarii do odbiorców z siedzibą poza EOG, Wielką Brytanią lub w Szwajcarii podlega ograniczeniom.  Firma ExxonMobil podjęła kroki, by zapewnić odpowiedni poziom ochrony Danych osobowych we wszystkich lokalizacjach ExxonMobil. Kroki te obejmują zawarcie pomiędzy jednostkami stowarzyszonymi ExxonMobil Wiążących Reguł Korporacyjncyh („BCR”), które zostały zatwierdzone przez odpowiednie organy regulacyjne zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o Ochronie Danych ( prosimy o zapoznanie się z naszymi regułami korporacyjnymi BCR pd tym linkiem)

6.2 Transfery do osób trzecich

W przypadku transferu Danych osobowych do osób trzecich w innych jurysdykcjach firma ExxonMobil wdraża odpowiednie zabezpieczenia mające na celu zagwarantowanie odpowiedniej ochrony Danych osobowych przez te osoby trzecie przed ich przypadkową utratą, zmianą, ujawnieniem lub dostępem w nieuprawniony sposób. Zabezpieczenia te mogą obejmować, odpowiednio: (1.) „Standardowe klauzule umowne”  przyjęte przez Komisję Europejską lub odpowiednie organy regulacyjne w Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, (2.) zabezpieczenia umowne nałożone na osobę trzecią, z którą jednostki stowarzyszone ExxonMobil, poza EOG, Wielką Brytanią lub Szwajcarią, zawierają umowę (tak zwane dalsze transfery danych przez jednostki stowarzyszone ExxonMobil poza EOG, Wielką Brytanią czy Szwajcarią), oraz (3.) zabezpieczenia dostępne na mocy przepisów prawa lokalnego właściwego dla osoby trzeciej, z siedzibą w kraju uznawanym za zapewniający odpowiedni poziom ochrony zgodnie  z normami europejskimi.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat określonych mechanizmów transferu wykorzystywanych przy transferach pomiędzy jednostkami stowarzyszonymi oraz transferach do osób trzecich, w tym informacje dotyczące istniejących zabezpieczeń wdrożonych przez ExxonMobil w celu zagwarantowania, aby Dane osobowe przetwarzano zgodnie z odpowiednimi zasadami we wszystkich lokalizacjach ExxonMobil; jak również w celu uzyskania kopii takich zabezpieczeń, proszę pisać na adres: data.privacy.office@exxonmobil.com.

7. DOKŁADNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

Firma ExxonMobil dokłada starań, by gromadzone przez nią Dane osobowe były dokładne, kompletne i aktualne z uwzględnieniem celów, w jakich się je gromadzi i wykorzystuje. ExxonMobil zakłada, że Osoby, których dane dotyczą, będą dbać o dokładność i kompletność Danych osobowych oraz że poinformują ExxonMobil, jeśli zmianie ulegną ich dane lub kontekst, w którym Dane osobowe zostały przekazane (np. w związku z promocją konkretnego produktu lub usługi).

8. BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ

ExxonMobil zapewnia odpowiednie administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia w celu ochrony Danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieautoryzowanym ujawnieniem bądź dostępem, wykorzystaniem oraz wszystkimi innymi, niezgodnymi z prawem, formami przetwarzania posiadanych przez nas Danych osobowych.

9. PRAWA INDYWIDUALNE 

Obowiązujące przepisy prawa mogą przyznawać Państwu prawo do informacji, w jaki sposób firma ExxonMobil przetwarza Państwa Dane osobowe, a także prawo do uzyskania dostępu do swoich Danych osobowych będących w posiadaniu ExxonMobil.

 • Usunięcie danych osobowych, gdy takie dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.
 • Dostęp do określonych informacji na Państwa temat posiadanych przez ExxonMobil lub więcej informacji na temat praktyk firmy w zakresie przetwarzania danych.
 • Korekta wszelkich niedokładnych danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat.
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych w pewnych okolicznościach.
 • Sprzeciwić się operacjom przetwarzania, biorąc pod uwagę dane okoliczności i z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.
 • Masz również prawo zażądać przenośnego wyciągu swoich danych osobowych, który pozwoli ci ponownie wykorzystać twoje dane osobowe do własnych celów.

Aby odwołać się od naszej decyzji w sprawie wniosków osób, których dane dotyczą, możesz skontaktować się z nami pod adresem data.privacy.office@exxonmobil.com. Załącz kopię decyzji lub w inny sposób konkretnie odnieś się do decyzji, od której chcesz się odwołać. Odpowiemy na Twoje odwołanie zgodnie z obowiązującym prawem.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ:

Możesz przesłać możliwy do zweryfikowania wniosek o skorzystanie z prawa do informacji, usunięcia lub poprawienia swoich danych osobowych na stronie docelowej programu ochrony prywatności ExxonMobil za pośrednictwem formularza internetowego.

Po przesłaniu wniosku o ochronę danych ExxonMobil zweryfikuje Państwa tożsamość, prosząc o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail lub innych informacji kontaktowych, informacji o koncie ExxonMobil (jeśli ma to zastosowanie) oraz marki firmy, z którą utrzymujesz relacje.

Korzystanie z usług upoważnionego przedstawiciela: Użytkownik może być uprawniony, zgodnie z obowiązującym prawem, do złożenia wniosku za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela. Aby wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do wykonywania Państwa praw i wyborów w Państwa imieniu, należy przekazać upoważnionemu przedstawicielowi podpisane, pisemne upoważnienie potwierdzające, że został upoważniony przez ciebie do działania w twoim imieniu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnych mechanizmów dostępnych w celu skorzystania z tych praw, prześlij wniosek o ochronę danych na naszej stronie docelowej lub skontaktuj się z data.privacy.office@exxonmobil.com.

Spełnienie Państwa prośby będzie łatwiejsze, jeśli zechcą nam Państwo podać kontekst, w jakim początkowo przekazali Państwo ExxonMobil swoje Dane osobowe, np. w związku z promocją określonego produktu lub usługi.

10. PRZETWARZANIE WRAŻLIWYCH DANYCH OSOBOWYCH

Określone kategorie Danych osobowych uznaje się za wrażliwe zgodnie z przepisami o prywatności danych; jako takie podlegają one ochronie na wyższym poziomie. Przepisy o prywatności danych definiują, jako dane wrażliwe następujące kategorie Danych osobowych: (1) rasa lub pochodzenie etniczne; (2) poglądy polityczne; (3) przekonania religijne lub światopoglądowe; (4) przynależność do związków zawodowych; (5) życie seksualne lub orientacja seksualna; (6) zdrowie lub choroby fizyczne bądź psychiczne; oraz (7) dane genetyczne i dane biometryczne na potrzeby jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej.

Uprzejmie prosimy o powstrzymanie się od podawania firmie ExxonMobil, niezależnie od okoliczności, jakichkolwiek danych wrażliwych należących do wyżej wymienionych kategorii. Jeśli jednak podadzą Państwo takie informacje, firma ExxonMobil akceptuje Państwa wyraźną zgodę na wykorzystanie takich danych zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności Danych lub w sposób opisany w punkcie, w którym ujawnione są takie informacje.

11. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

ExxonMobil nie stosuje systemów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, chyba, że jest to (i.) konieczne na potrzeby zawarcia lub realizacji umowy pomiędzy daną Osobą fizyczną a firmą ExxonMobil i jej jednostkami stowarzyszonymi, (ii.) dozwolone lub wymagane przez prawo lub (iii.) przewidziane w wyraźnej zgodzie udzielonej przez taką Osobę fizyczną.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oznacza decyzję mającą skutki prawne odnoszące się do Osoby fizycznej lub mającą znaczący wpływ na daną Osobę fizyczną; decyzja taka opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (tj. bez ludzkiej interwencji w procesie podejmowania decyzji) Danych osobowych, którego celem jest ocena określonych aspektów osobistych dotyczących danej Osoby fizycznej. Co więcej, firma ExxonMobil podejmie odpowiednie działania, by zabezpieczyć prawa i wolności oraz uzasadniony interes danej Osoby fizycznej.

12. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI

Firma ExxonMobil przechowuje Dane osobowe, tak długo jak jest to konieczne, by realizować cele, w jakich gromadzone były dane lub by zapewnić przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów, czy też by chronić uzasadnione interesy firmy (np. w odniesieniu do okresów podanych w przepisach dotyczących przedawnienia). 

13. PYTANIA I SKARGI

Firma ExxonMobil zobowiązuje się chronić Państwa Dane osobowe w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące niniejszego powiadomienia lub przetwarzania Państwa Danych osobowych przez ExxonMobil, lub jeśli chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje dotyczące Państwa Danych osobowych posiadanych przez ExxonMobil, bądź dowiedzieć się więcej na temat swoich praw odnoszących się do Państwa Danych osobowych i wyegzekwować takie prawa, mogą Państwo skontaktować się z naszym biurem:

 • Data Privacy Office 
  c/o ExxonMobil Hungary Limited Liability Company
  Registered seat: H-1134 Budapest, Dózsa György út 61-63
  Budapest
  H-1134
  Hungary
 • Data.privacy.office@exxonmobil.com
 • Dyrektor ds. Ochrony Danych w krajach określonych w Sekcji 1

Mają też Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorującego ochronę danych w Państwa kraju.

14. ZDEFINIOWANE TERMINY

Termin „Administrator danych” oznacza osobę fizyczną lub prawną (w przypadku firmy ExxonMobil – stosowną jednostkę stowarzyszoną ExxonMobil), która decyduje o celach i sposobach przetwarzania Danych osobowych.

Termin ExxonMobil lub jednostki stowarzyszone ExxonMobil oznacza (a) spółkę Exxon Mobil Corporation lub dowolną spółkę macierzystą Exxon Mobil Corporation, (b) dowolną firmę lub spółkę, w której spółka Exxon Mobil Corporation lub dowolna spółka macierzysta Exxon Mobil Corporation - obecnie lub w przyszłości, bezpośrednio lub pośrednio (1) - posiada lub (2) kontroluje ponad 50% (pięćdziesiąt procent) udziałów własnościowych z prawem głosu lub prawem do wyznaczania jej członków zarządu bądź osób pełniących równoważne funkcje („Spółka stowarzyszona”) oraz (c) dowolne przedsięwzięcie joint venture, w którym spółka Exxon Mobil Corporation, dowolna spółka macierzysta Exxon Mobil Corporation lub Spółka stowarzyszona sprawują kontrolę nad zwykłymi czynnościami operacyjnymi.

Terminy „przetworzone” lub „przetwarzanie” oznaczają dowolne działania lub zestawy działań wykonywanych w odniesieniu do Danych osobowych lub zbiorów Danych osobowych, w sposób zautomatyzowany lub nie, takie jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, układanie lub kompilowanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Termin „Dane osobowe” oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej osoby fizycznej lub osoby fizycznej możliwej do zidentyfikowania („Osoby, której dane dotyczą” lub „Osoby fizycznej”); osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić, bezpośrednio lub pośrednio, zwłaszcza na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji czy identyfikator online, bądź też jednego lub wielu czynników właściwych dla tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej takiej osoby fizycznej.

15. ZMIANY NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności Danych w dowolnym momencie, bez powiadomienia. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności Danych, opublikujemy takie zmiany na tej stronie i zaktualizujemy datę wersji na początku Oświadczenia o ochronie prywatności Danych. Zachęcamy do regularnego sprawdzania, czy nie opublikowano aktualizacji naszego Oświadczenia o ochronie prywatności Danych