Prohlášení o ochraně osobních údajů

Article June 1, 2023

Toto obecné prohlášení o ochraně osobních údajů je účinné od 18. září 2018.

Poslední aktualizace: 1. června 2023.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá.

Společnost ExxonMobil si váží Vašeho zájmu o tyto webové stránky a další související nebo propojené stránky společnosti ExxonMobil (dále společně jen „Stránky"). Vaše soukromí je důležité a chceme, abyste porozuměli našim postupům při shromažďování a nakládání s Vašimi osobními údaji.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být dále doplňováno dalšími prohlášeními o ochraně osobních údajů vydaných společností ExxonMobil pro použití určitých osobních údajů v rámci konkrétních prvků Stránek. Může se jednat například o situaci, kdy si od Vás určité prvky Stránek vyžádají další informace, přičemž v této souvislosti můžeme vydat doplňující prohlášení, abychom vás informovali o způsobu, jakým tyto další informace zpracováváme.

Naše zásady zpracování osobních údajů se mohou lišit napříč zeměni, ve kterých působíme, a to za účelem vyhovění lokálním předpisům a zákonným požadavkům. Naše globální zásady zpracování osobních údajů, Privacy Policy (dostupné zde), stanovují obecné zásady ochrany osobních údajů, které ve společnosti ExxonMobil dodržujeme ve vztahu k osobním údajům zpracováváným v rámci naší obchodní činnosti. V případech, kdy právní předpisy daného státu o ochraně osobních údajů vyžadují vyšší úroveň ochrany osobních údajů, než je uvedeno v globálních zásadách zpracování osobních údajů, Privacy Policy, pak požadavky lokálních platných právních předpisů o ochraně osobních údajů promítnuté do tohoto národního prohlášení o ochraně osobních údajů mají přednost.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů dceřiných společností ExxonMobil (dále společně jen „ExxonMobil“) se sídlem v členských státech Evropského hospodářského prostoru (EHP), ve Spojeném království (UK) nebo ve Švýcarsku popisuje zpracování osobních údajů návštěvníků Stránek.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme některé definované pojmy. Pro pochopení významu definovaných pojmů si Vás dovolujeme odkázat na čl. 14 Definice pojmů.

1.IDENTIFIKACE DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI EXXONMOBIL, KTERÁ SHROMAŽĎUJE OSOBNÍ ÚDAJE JAKO SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů ve vztahu k osobním údajům shromážděným prostřednictvím Stránek je:
V souvislosti s činností společnosti ExxonMobil v České republice:

 • ExxonMobil Czech Republic, s.r.o., IČO: 270 69 231, se sídlem Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3.
 • EUUKDataProtectionOfficer@exxonmobil.com
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů Česká republika
Výše uvedená dceřiná společnost ExxonMobil, která je správcem osobních údajů, může všechny nebo některé osobní údaje získané prostřednictvím těchto Stránek předat pobočkám společnosti ExxonMobil, které se nacházejí mimo EHP, Spojené království a Švýcarsko, tj. Ve třetích zemích, které nemusí být považovány za země poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. K předávání dochází v souladu s čl. 6

 

2. OSOBY, KTERÝM JE TOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ URČENO

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je určeno návštěvníkům těchto webových stránek, jejichž osobní údaje shromažďuje správce údajů uvedený výše čl. 1

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytuje obecné informace o postupech společnosti ExxonMobil v oblasti ochrany osobních údajů, a proto je v zájmu široké veřejnosti, obchodních partnerů a dalších externích zúčastněných stran v EHP, Spojeném království nebo ve Švýcarsku. Jak je uvedeno v čl. 1,toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být dále měněno doplňujícími oznámeními o ochraně osobních údajů vydanými společností ExxonMobil pro konkrétní použití osobních údajů.

Osobní údaje získané od dětí

Stránky obsahují informace, které mohou být předmětem zájmu dětí. Společnost ExxonMobil však neusiluje prostřednictvím těchto Stránek o shromažďování osobních údajů od osob mladších 17 let nebo osobních údajů o těchto osobách.

3. DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost ExxonMobil se zavazuje shromažďovat a používat osobní údaje v souladu s právními předpisy.

Společnost ExxonMobil zajišťuje, aby bylo zpracování osobních údajů přípustné podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů. V EHP, Spojeném království a Švýcarsku to mimo jiné znamená, že společnost ExxonMobil posuzuje, zda a případně jaký má pro zpracování osobních údajů důvod (právní základ) v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů a dalšími aplikovatelnými právními předpisy. V závislosti na konkrétní situaci může společnost ExxonMobil zpracovávat osobních údaje:

 • na základě oprávněného obchodního zájmu společnosti ExxonMobil na zpracování osobních údajů, pokud nad těmito zájmy nepřevažují zájmy nebo základní práva a svobody fyzické osoby; a/nebo
 • pokud je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je fyzická osoba; a/nebo
 • pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na společnost ExxonMobil vztahuje; a/nebo
 • pokud je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů fyzické osoby; a/nebo
 • pokud fyzická osoba udělila souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů; pokud společnost ExxonMobil získá od fyzické osoby souhlas se zpracováním osobních údajů, lze tento souhlas kdykoli v budoucnu odvolat.

Další informace o konkrétních činnostech zpracování údajů, požadovaných účelech a popisu konkrétních kategorií dotčených osobních údajů naleznete v tabulce  čl. 4.

Společnost ExxonMobil umožňuje fyzickým osobám vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů a v případech vyžadovaných právními předpisy tyto námitky pečlivě zváží. Další informace o Vašich právech týkajících se způsobu, jakým společnost ExxonMobil zpracovává Vaše osobní údaje, naleznete v čl. 9 a/nebo se obraťte na oddělení osobních údajů (Data Privacy Office) společnosti ExxonMobil prostřednictvím e-mailové adresy  data.privacy.office@exxonmobil.com.

4. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ

4.1 Osobní údaje shromažďované od návštěvníků Stránek

V tabulce uvedené níže popisujeme kategorie údajů, které shromažďujeme od návštěvníků Stránek, dále účel, pro který údaje používáme, a právní základ, který odůvodňuje jednotlivé procesy zpracování.

Sledujeme také další informace o Vaší návštěvě, které používáme pro statistické účely, které nám pomáhají při tvorbě a správě Stránek. Dále, pokud během své návštěvy Stránky přizpůsobujete (tj. Personalizujete obsah Stránek), vyplníte objednávkový formulář, zúčastníte se soutěže, poskytnete nám zpětnou vazbu v rámci průzkumu nebo nám podáte jiné informace, poskytnete nám v důsledku takové aktivity osobní údaje.

Účel zpracování osobních údajů Právní základ zpracování osobních údajů Kategorie osobních údajů Jak dlouho ukládáme Vaše osobní údaje
Umožnění komunikace Stránky s počítačem nebo mobilním zařízením návštěvníka Stránky.
Oprávněné obchodní zájmy společnosti ExxonMobil za účelem zlepšení relevance obsahu poskytovaného prostřednictvím Stránek a zajištění kvality našich služeb během návštěv Stránek. IP adresa (internetová adresa přidělená Vašemu počítači poskytovatelem internetových služeb), typ zařízení, typ domény, typ prohlížeče (např. Firefox, Chrome nebo Internet Explorer) a datum a čas návštěvy Stránky.

Viz čl.12

Zlepšení a přizpůsobení Vašich zkušeností na našich Stránkách.

Oprávněné obchodní zájmy společnosti ExxonMobil za účelem zlepšení relevance obsahu poskytovaného prostřednictvím Stránek a zajištění kvality našich služeb během návštěv Stránek.

Počet návštěv Stránek; části Stránek, které si návštěvníci vybírají, analytika pro měření a sledování chování uživatelů a velikost obrazovky zařízení. Kontaktní údaje (jména, adresy, e-mailové adresy a telefonní čísla), přizpůsobení Stránek, vyplněný objednávkový formulář, účast v soutěži, zpětná vazba z průzkumu a další informace, které nám můžete poskytnout.

Viz prohlášení o souborech cookie na příslušné webové stránce.

Poskytování Vámi požadovaných produktů a služeb a vyúčtování Vámi požadovaných produktů a služeb.

Společnost ExxonMobil zpracovává osobní údaje za účelem uzavření, plnění a administrace příslušné smlouvy s Vámi  nebo vyřízení Vaší objednávky.

Kontaktní údaje (jména, adresy, e-mailové adresy a telefonní čísla), přizpůsobení Stránek, vyplněný objednávkový formulář, účast v soutěži, zpětná vazba z průzkumu a další informace, které nám můžete poskytnout.

Viz čl.12

Administrace žádostí a zpětné vazby získané prostřednictvím Stránek.

Oprávněný obchodní zájem společnosti ExxonMobil odpovídat na žádosti a zpracovávat zpětnou vazbu.

Kontaktní údaje, obsah Vašeho požadavku/zpětné vazby a další osobní údaje, které můžete poskytnout.

Viz čl.12

Poskytnutí trasy k servisním stanicím.

Registrací ke službám navigování prostřednictvím Stránek souhlasíte s tím, abychom Vám poskytli příslušné informace o trase a zpracovali Vaše osobní údaje za tímto účelem. Pokud si nepřejete, abychom pro tento účel používali polohové informace, můžete naši žádost o jejich načtení odmítnout; v takovém případě nemusí být některé služby našich Stránek dostupné. Tím, že nám povolíte používat polohové informace, souhlasíte s tím, že tyto informace poskytujeme třetím stranám, které nám pomáhají při poskytování služeb, jež Vám prostřednictvím Stránek poskytujeme.

Poloha Vašeho počítače nebo mobilního zařízení.

Viz čl.12

Zlepšení našich marketingových a propagačních aktivit, abychom Vás informovali o společnosti ExxonMobil a o našich produktech a službách, o kterých se domníváme, že by pro Vás mohly být zajímavé, včetně produktů a služeb navrhovaných na základě informací o počasí na základě polohy Vašeho počítače nebo mobilního zařízení.

Oprávněný obchodní zájem společnosti ExxonMobil na marketingu, propagaci a zlepšování našich produktů, služeb, obsahu a reklamy. Polohové informace budou shromažďovány pouze s Vaším předchozím výslovným souhlasem.

Rozhodnutím o registraci prostřednictvím Stránek souhlasíte s tím, že Vás budeme informovat o sděleních společnosti ExxonMobil, jako jsou novinky, upozornění, RSS zdroje a příspěvky na blogu, a že za tímto účelem zpracováváme Vámi poskytnuté osobní údaje.

Pokud jde o údaje shromažďované automaticky z příspěvků na sociálních médiích, společnost ExxonMobil nebude zasílat jednotlivým subjektům údajů individuální oznámení o ochraně osobních údajů z důvodu nepřiměřenosti.

Kontaktní údaje; poloha Vašeho počítače nebo mobilního zařízení.

Viz čl.12

Pro analytické a statistické účely, které nám pomáhají navrhovat a administrovat Stránky a zlepšovat nabídku našich produktů a služeb.

Oprávněné obchodní zájmy společnosti ExxonMobil s cílem zlepšit relevanci obsahu poskytovaného prostřednictvím Stránek, zajistit kvalitu našich služeb během návštěv Stránek a propagovat a zlepšovat nabídku našich produktů a služeb.

Počet návštěv webu; které části webu návštěvníci vybírají a velikost obrazovky zařízení.

Jakékoli osobní údaje uvedené v tomto oznámení, pokud jsou tyto informace vhodně pseudonymizovány nebo anonymizovány, jak to vyžadují platné právní předpisy.

Viz prohlášení o souborech cookie na příslušné webové stránce.

Pokud společnost ExxonMobil zpracovává osobní údaje na základě svého oprávněného zájmu, zajistí, aby její oprávněné obchodní zájmy pro dosažení účelů uvedených v tabulce výše (obecně zájem na propagaci produktů a služeb společnosti ExxonMobil) neměly nepřiměřený a nepříznivý dopad na práva a svobody návštěvníka Stránek.

Pokud společnost ExxonMobil zpracovává osobní údaje na základě souhlasu fyzické osoby, mohou návštěvníci jimi udělený souhlas kdykoli odvolat, a to i do budoucna. Návštěvníci, kteří chtějí svůj souhlas odvolat, nás mohou kontaktovat na e-mailové adrese data.privacy.office@exxonmobil.com, a my podnikneme kroky k zastavení zpracování Vašich osobních údajů.

Používáme soubory cookies a další soubory, které ukládáme do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení, pokud navštívíte Stránky, abychom shromáždili jednu nebo více kategorií informací uvedených v tabulce výše. Soubory cookies a další soubory uložené ve Vašem počítači nebo mobilním zařízení usnadňují přizpůsobení používání Stránek a umožňují vyhnout se potřebě znovu zadávat údaje při každé návštěvě Stránek. Pokud chcete, můžete tyto informace ze svého počítače vymazat nebo zablokovat.  Další informace o souborech cookies a souborech, které umisťujeme do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení, a o tom, jak je vymazat nebo zablokovat, najdete v Centrum ochrany osobních údajů v odkazu v zápatí

Upozorňujeme, že některé služby nemusí být dostupné, pokud nám neposkytnete osobní údaje nezbytné k poskytování těchto služeb.

4.2 Osobní údaje shromážděné od návštěvníků stránek třetích stran

Při návštěvě stránek, na kterých inzerujeme, používáme reklamní technologie třetích stran k provozování reklam. Pokud si zobrazíte reklamu, uloží se do Vašeho počítače soubor „cookie“. Tyto informace slouží ke správě naší on-line reklamy. Chcete-li se dozvědět více informací o technologii zobrazování reklamy třetích stran, souborech cookies a o tom, jak se z ní odhlásit, klikněte zde (poznámka: budete přesměrováni na webovou stránku třetí strany v anglickém jazyce).

Nad rámec výše uvedeného tyto Stránky obsahují také odkazy na stránky, které společnost ExxonMobil nevlastní, nekontroluje ani nespravuje. V těchto případech neodpovídáme za zásady a postupy ani neposkytujeme žádné záruky ve vztahu k postupům při zpracování osobních údajů na těchto stránkách. Stejně tak neodpovídáme za zásady a postupy jakýchkoli stránek, ze kterých jste se na naše stránky připojili. Doporučujeme, abyste si pečlivě prostudovali zásady zpracování osobních údajů jiných stránek a v případě obav nebo dotazů se obrátili na jejich provozovatele.

5. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Pro zajištění činností vykonávaných naším jménem zapojujeme v některých případech také další společnosti a osoby. Tyto společnosti a osoby mají přístup k osobním údajům v rozsahu nezbytném pro výkon příslušných činností, nicméně tyto osobní údaje nesmí používat za žádným jiným účelem. Komunikace prostřednictvím internetu a zasílání informací, produktů a služeb jinými prostředky je nezbytně spojeno se zpracováním osobních údajů třetími stranami.

Za účelem administrace Stránek a osobních údajů shromážděných prostřednictvím Stránek sdílí společnost ExxonMobil Vaše osobní údaje s dalšími společnostmi a fyzickými osobami, které vykonávají činnosti naším jménem, včetně vyřizování objednávek, dodávek, zasílání poštovních zásilek a e-mailů, odstraňování opakujících se informací ze seznamů zákazníků, analýzy dat, poskytování marketingové podpory, zpracování plateb kartou a poskytování služeb zákazníkům. Tyto osoby mají přístup k osobním údajům v rozsahu nezbytném pro výkon příslušných činností, ale tyto osobní údaje nesmí používat za žádným jiným účelem.

Před sdílením jakýchkoli osobních údajů vždy uzavíráme s poskytovateli služeb písemnou smlouvu, která je zavazuje, aby: (1) se vyvarovali dalšího nepovoleného zpřístupnění osobních údajů; (2) používali osobní údaje pouze pro stanovené účely a pouze podle pokynů obdržených od společnosti ExxonMobil; (3) uchovávali osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k naplňování těchto účelů nebo k ochraně zájmů společnosti (např. Do uplynutí zákonných promlčecích lhůt); a (4) měli zavedena odpovídající a vhodná bezpečnostní opatření.

Za určitých okolností může být společnost ExxonMobil nucena předat osobní údaje dalším třetím stranám, včetně příslušných orgánů, právních poradců, provozovatelů a dodavatelů čerpacích stanic značky Esso, vydavatelů platebních a věrnostních karet akceptovaných na čerpacích stanicích značky Esso a dalších obchodních partnerů, kteří zpracovávají osobní údaje svým jménem, a to například v případech, kdy je takové předání vyžadováno právním předpisem, v případě vedení soudního řízení, za účelem ochrany práv společnosti ExxonMobil nebo vyřizování stížností a žádostí fyzických osob. 

Pokud jsou osobní údaje sdíleny s třetí stranou nebo pobočkou společnosti ExxonMobil mimo EHP, Spojené království nebo Švýcarsko, platí kromě požadavků tohoto oddílu také podmínky týkající se předávání údajů, viz čl. 6 níže.

6.MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Předávání mezi pobočkami

Příslušná dceřiná společnost ExxonMobil, která je správcem osobních údajů, je oprávněna v souladu s platnými právními předpisy předat některé nebo všechny osobní údaje na servery společnosti ExxonMobil umístěné po celém světě a zpřístupnit tyto osobní údaje dalším společnostem ze skupiny ExxonMobil, z nichž se některé nacházejí ve třetích zemích, které nemusí být považovány za země poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

Předávání osobních údajů z EHP, Spojeného království nebo Švýcarska příjemcům nacházejícím se mimo EHP, Spojené království nebo Švýcarsko podléhá omezením. Skupina ExxonMobil přijala taková opatření, aby byla ve všech společnostech ze skupiny ExxonMobil zajištěna odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Tyto kroky zahrnují uzavření závazných podnikových pravidel společnosti ExxonMobil, Binding Corporate Rules ("BCR"), která byla schválena příslušnými regulačními orgány v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (navštivte odkaz zde a přečtěte si naše BCR)

6.2 Předávání třetím stranám

Při předávání osobních údajů třetím stranám v jiných jurisdikcích, společnost zavádí vhodná bezpečnostní opatření, aby zajistila, že třetí strana přiměřeně chrání osobní údaje před náhodnou ztrátou, pozměněním, zveřejněním nebo neoprávněným přístupem. Tato ochranná opatření mohou dle potřeby zahrnovat: (1.) "Standardní smluvní doložky" EU, přijaté Evropskou komisí nebo příslušnými regulačními orgány ve Spojeném království nebo Švýcarsku (2.) smluvní záruky uložené třetí straně, která je smluvně vázána pobočkami společnosti ExxonMobil mimo EHP, Spojené království nebo Švýcarsko (tzv. další předávání pobočkami společnosti ExxonMobil mimo EHP, Spojené království nebo Švýcarsko), a (3.) ochrany dostupné podle národního práva pro třetí stranu usazenou v zemi,  která poskytuje odpovídající úroveň ochrany v souladu s právními předpisy Evropské Unie.

Pro podrobnější informace o konkrétních mechanismech pro předávání osobních údajů používaných pro předávání ve skupině ExxonMobil a předávání třetím stranám, včetně informací a kopií všech stávajících ochranných opatření zavedených společností ExxonMobil s cílem zajistit, aby osobní údaje byly zpracovávány s odpovídající úrovní ochrany, se na nás prosím obraťte na e-mailovu adresu data.privacy.office@exxonmobil.com.

7. PŘESNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost ExxonMobil usiluje o to, aby osobní údaje, které shromažďuje, byly přesné, úplné a aktuální s ohledem na účely, pro které byly shromážděny, a pro které jsou používány. V této souvislosti ExxonMobil spoléhá na součinnost subjektů údajů, proto byste měli společnost ExxonMobil informovat, pokud se Vaše osobní údaje změní, a to včetně okolností, při nichž byly osobní údaje poskytnuty, např. v souvislosti s propagací konkrétního produktu nebo služby.

8. BEZPEČNOST A DŮVĚRNOST

Společnost ExxonMobil má zavedená vhodná administrativní, technická a bezpečnostní opatření za účelem zajištění ochrany osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, náhodnou ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem, použitím a všemi dalšími nezákonnými formami zpracování osobních údajů.

9. PRÁVA JEDNOTLIVCE 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo vědět, jak ExxonMobil zpracovává Vaše osobní údaje, a dále máte právo na přístup k Vašim osobním údajům drženým společností ExxonMobil.

 • Vymazání vašich osobních údajů, pokud tyto údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny.
 • Přístup ke konkrétním informacím, které o vás společnost ExxonMobil má, nebo k dalším informacím o našich postupech zpracování údajů.
 • Oprava jakýchkoli nepřesných osobních údajů, které o vás uchováváme.
 • Za určitých okolností omezit zpracování vašich osobních údajů.
 • vznést námitku proti operacím zpracování s ohledem na dané okolnosti a z důvodů souvisejících s jejich konkrétní situací.
 • Máte také právo vyžádat si přenosný výpis vašich osobních údajů, který vám umožní znovu použít vaše osobní údaje pro vaše vlastní účely.

Chcete-li se odvolat proti našemu rozhodnutí o vašich žádostech subjektu údajů, můžete nás kontaktovat na adrese data.privacy.office@exxonmobil.com. Přiložte kopii rozhodnutí, proti kterému se chcete odvolat, nebo na něj jinak konkrétně odkazujte. Na vaše odvolání odpovíme v souladu s platnými zákony.

Jak podat žádost subjektu údajů

Ověřitelnou žádost o uplatnění svého práva na informace, výmaz nebo opravu svých osobních údajů můžete podat na vstupní stránce programu ochrany osobních údajů společnosti ExxonMobil prostřednictvím webového formuláře.

Když odešlete žádost o ochranu osobních údajů, společnost ExxonMobil ověří vaši totožnost tím, že vás požádá o poskytnutí vašeho jména, e-mailové adresy nebo jiných kontaktních údajů, informací o účtu ExxonMobil (v případě, že je to relevantní) a značky společnosti, se kterou máte vztah. Použití autorizovaného zástupce: V souladu s platnými zákony můžete mít nárok podat žádost prostřednictvím oprávněného zástupce. Chcete-li určit oprávněného zástupce, který bude vykonávat vaše práva a volby vaším jménem, poskytněte svému oprávněnému zástupci podepsané písemné povolení prokazující, že byl vámi oprávněn jednat vaším jménem.

Další informace o konkrétních mechanismech, které jsou k dispozici pro uplatnění těchto práv, získáte na naší vstupní stránce nebo se obraťte na data.privacy.office@exxonmobil.com..

Abychom mohli co nejlépe vyhovět Vaší žádosti, pomohlo by nám, pokud byste sdělili, v jaké souvislosti, jste původně společnosti ExxonMobil své osobní údaje poskytli, jako např. v souvislosti s propagací určitého výrobku nebo služby.

10. ZPRACOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH KATEGORIÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Některé kategorie osobních údajů jsou podle právních předpisů o ochraně osobních údajů považovány za zvláštní a jako takové podléhají vyšší úrovni ochrany a zabezpečení. Za zvláštní kategorie osobních údajů jsou považovány údaje, které vypovídají o: (1) rasovém nebo etnickém původu; (2) politických názorech; (3) náboženském a filozofickém přesvědčení; (4) členství v odborech; (5) sexuálním životě nebo sexuální orientaci; (6) fyzickém nebo duševním zdraví nebo stavu; a (7) genetické údaje a biometrické údaje.

Dovolujeme si Vás požádat, abyste společnosti ExxonMobil za žádných okolností neposkytovali zvláštní kategorie osobních údajů výše uvedeného charakteru. Pokud však takové informace přesto poskytnete, společnost ExxonMobil tím přijímá Váš výslovný souhlas s použitím těchto údajů v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů nebo způsoby uvedenými v místě, v němž jsou tyto informace sděleny.

11. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

Společnost ExxonMobil nepoužívá automatizované rozhodování, pokud to není (i.) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi fyzickou osobou a společností ExxonMobil a jejími dceřinými společnostmi, (ii.) povoleno nebo vyžadováno právními předpisy nebo (iii.) založeno na výslovném souhlasu fyzické osoby.

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodnutí, které má právní účinky týkající se fyzické osoby nebo se fyzické osoby významně dotýká a které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů (tj. bez lidského zásahu do procesu rozhodování) určených k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby. Společnost ExxonMobil má navíc zavedená vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů fyzické osoby.

12. UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost ExxonMobil uchovává osobní údaje tak dlouho, jak je to nezbytné pro splnění účelů, pro které byly údaje shromážděny, jak je blíže specifikováno v čl. 4.1, nebo za účelem zajištění souladu s platnými právními předpisy nebo ochrany oprávněných zájmů společnosti (např. zákonné promlčecí lhůty).

13. DOTAZY A STÍŽNOSTI

Společnost ExxonMobil se zavazuje chránit Vaše osobní údaje tak, jak je popsáno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů a jak to vyžadují platné vnitrostátní právní předpisy. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení nebo nakládání s Vašimi osobními údaji ze strany společnosti ExxonMobil nebo pokud máte zájem o další informace o osobních údajích, které o Vás společnost ExxonMobil uchovává, nebo se dozvědět více o svých právech týkajících se zpracování Vašich osobních údajů a uplatnit je, můžete se obrátit na následující kontakty:

 • Data Privacy Office
  c/o ExxonMobil Hungary Limited Liability Company
  Registered seat: H-1134 Budapest, Dózsa György út 61-63
  Budapest
  H-1134
  Hungary
 • Data.privacy.office@exxonmobil.com
 • Pověřenec osobních údajů v zemích uvedených v čl. 1

Dále máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů ve Vaší zemi.

14. DEFINICE POJMŮ

Pojmem "správce údajů" se rozumí fyzická nebo právnická osoba (v případě společnosti ExxonMobil příslušná dceřiná společnost ze skupiny ExxonMobil), která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Pojem "společnost ExxonMobil" a/nebo "dceřiná společnost ExxonMobil" znamená (a) společnost Exxon Mobil Corporation nebo jakoukoli mateřskou společnost společnosti Exxon Mobil Corporation, (b) jakoukoli společnost nebo partnerství, v němž společnost Exxon Mobil Corporation nebo jakákoli mateřská společnost společnosti Exxon Mobil Corporation v současné době nebo v budoucnu přímo nebo nepřímo (1) vlastní nebo (2) má více než padesátiprocentní (50 %) podíl na hlasovacích právech nebo na právu jmenovat její jednatele nebo funkčně obdobné osoby ("dceřiná společnost") a (c) jakýkoli joint venture, v němž Exxon Mobil Corporation, jakákoli mateřská společnost Exxon Mobil Corporation nebo pobočka vykonává běžnou podnikatelskou činnost.

Pod pojmem "zpracovávat" nebo "zpracování" rozumíme jakoukoli operaci nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať už automatizovanými prostředky, či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, zveřejňování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, vymazávání nebo ničení.

Pojmem "osobní údaje" se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ("subjekt údajů" nebo "fyzická osoba"); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, polohové údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

15. ZMĚNY TOHOTO PROHLÁŠENÍ 

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit bez předchozího oznámení. Pokud provedeme podstatné změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, zveřejníme je na této stránce a aktualizujeme datum revize v horní části prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme Vám, abyste pravidelně kontrolovali naše prohlášení o ochraně osobních údajů a sledovali jeho aktualizace.