Privacyverklaring

Deze Algemene Privacyverklaring wordt van kracht op 1 januari 2020.

Laatst bijgewerkt op 9 december 2019.

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons.

Uw privacy is belangrijk voor ons en we willen dat u onze werkwijzen begrijpt met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. 

In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe we de persoonsgegevens verwerken die we van u ontvangen:

 • Via de SMART by GEP-website, die dient als het wereldwijde procurementplatform voor de procurementactiviteiten van ExxonMobil, en via andere daarmee samenhangende formulieren, systemen en apps, die allemaal verwijzen naar deze Privacyverklaring. Samen worden deze sites, apps en systemen de ’Site’ genoemd; en
 • op andere wijze gedurende het verloop van onze zakelijke relatie, bijvoorbeeld als u een klant bent van ExxonMobil of een andere externe belanghebbende. 

ExxonMobil verstrekt aanvullende privacyverklaringen voor specifiek gebruik van bepaalde persoonsgegevens.  Bijvoorbeeld: we verstrekken aanvullende verklaringen aan bezoekers van onze faciliteiten, aan onze leveranciers, sollicitanten, gebruikers van specifieke mobiele apps, en aan personen die deelnemen aan onze klantenkaartprogramma's. De relevante ExxonMobil-dochterondernemingen verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaringen die zij verstrekken voor dergelijk specifiek gebruik. Wanneer deze verklaringen op u van toepassing zijn, raden we u aan deze zorgvuldig te lezen. U kunt hier koppelingen vinden naar relevante verklaringen en meer informatie over het privacyprogramma van ExxonMobil.

In deze privacyverklaring gebruiken we bepaalde gedefinieerde termen. Voor de betekenis van gedefinieerde termen verwijzen we u naar Paragraaf 13, Gedefinieerde termen.

1. PERSONEN VOOR WIE DEZE PRIVACYVERKLARING BESTEMD IS

Deze Privacyverklaring is bestemd voor de leveranciers (inclusief hun onderaannemers) en hun vertegenwoordigers, van wie de Persoonlijke gegevens worden verzameld door de verwerkingsverantwoordelijke(n) die hieronder in paragraaf 2 worden vermeld.

Informatie met betrekking tot kinderen

ExxonMobil heeft niet ten doel om via de Site persoonsgegevens te verzamelen van of over minderjarigen (zoals deze term wordt gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving), noch verkoopt ExxonMobil de persoonlijke gegevens van minderjarigen zonder toestemming vooraf te vragen.

2. IDENTITEIT VAN DE EXXONMOBIL-DOCHTERONDERNEMING DIE DE PERSOONSGEGEVENS ALS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VERZAMELT 

De ExxonMobil-dochteronderneming die de Site beheert met betrekking tot zijn bedrijfsactiviteiten is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die via de Site worden verzameld. Als u een contractuele of andere zakelijke relatie hebt met een ExxonMobil-dochteronderneming, is dat bedrijf de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die het van u verzamelt in het kader van die relatie.  

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de data.privacy.office@exxonmobil.com

De ExxonMobil-dochterondernemingen die als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens optreden, kunnen alle of sommige persoonsgegevens overdragen aan wereldwijde dochterondernemingen van ExxonMobil die zich in derde landen kunnen bevinden en waarvan het beschermingsniveau van persoonsgegevens ontoereikend wordt geacht. De gegevensoverdracht gebeurt in overeenstemming met Paragraaf 7 hieronder. 

3. EXXONMOBIL'S NALEVING VAN DE WETTEN OP HET GEBIED VAN GEGEVENSBESCHERMING  

ExxonMobil zet zich in om persoonsgegevens op een rechtmatige wijze te verzamelen en te gebruiken. 
ExxonMobil verzekert dat, wanneer het bedrijf persoonsgegevens verwerkt, deze verwerking is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In de EER, het VK en Zwitserland betekent dit dat met name ExxonMobil zal beoordelen of en welke rechtvaardiging (rechtsgrondslag) het heeft voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals uiteengezet in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de toepasselijke wetgeving. Rechtvaardiging van de verwerking kan, afhankelijk van de situatie, omvatten:

 • Het gerechtvaardigde zakelijk belang van ExxonMobil, tenzij dergelijke belangen worden opgeheven door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de persoon, en/of  
 • de uitvoering van een contract waarbij de persoon één van de partijen is, en/of
 • naleving van een wettelijke verplichting waaraan ExxonMobil onderhevig is, en/of
 • om de vitale belangen van de persoon te beschermen, en/of
 • uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doelen.  In dat geval kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.  

Voor meer informatie over specifieke verwerkingsactiviteiten, het doel van deze verwerking en een beschrijving van de specifieke persoonsgegevens, raadpleeg de tabel in Paragraaf 4

Personen mogen bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens en we zullen dergelijke bezwaren zorgvuldig overwegen wanneer dit vereist is volgens de wet. Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken, raadpleeg Paragraaf 9 en/of neem contact op met de ExxonMobil Data Privacy Office via data.privacy.office@exxonmobil.com.

4.VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS 

In deze tabel beschrijven we de categoriën informatie die we verzamelen via de Site en in verband met onze zakelijke relatie met u. We beschrijven ook het doel en de wettelijke basis, waar van toepassing, voor het gebruik en de verwerking van de informatie. 

Wanneer ExxonMobil zijn gerechtvaardigdebelang als grondslag gebruikt voor de verwerking van persoonsgegevens, verzekert ExxonMobil dat deze belangen geen onevenredige of negatieve invloed hebben op de rechten en vrijheden van een persoon.  

Wanneer ExxonMobil vertrouwt op de toestemming van een persoon als grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens, kunnen personen hun toestemming op elk gewenst moment intrekken.  Bezoekers die hun toestemming willen intrekken, moeten ons hiervan op de hoogte stellen via data.privacy.office@exxonmobil.com waarna we de verwerking van uw persoonsgegevens zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is stoppen.

Categoriën persoonsgegevens   Zakelijk doel voor de verwerking van persoonlijke gegevens Rechtsgrondslag van de verwerking, waar van toepassing Soorten bronnen Soorten derden met wie informatie wordt gedeeld, indien van toepassing
Toegangsrechten, bankgegevens van leverancier, login/systeem ID, gebruikersnaam (vóór- en achternaam), systeemactiviteitenlogboek, en contactgegevens van de leverancier (waaronder contactgegevens van zijn/haar werknemers die betrokken zijn bij het procurementproces). Voor biedingen die elektronisch worden ingediend, om u te identificeren als rechtmatig gebruiker en u toegang te geven tot het procurementplatform om elektronisch bieden mogelijk te maken. 

De verwerking is een contractuele verplichting onder het procurementcontract met ExxonMobil, en/of de verwerking is noodzakelijk om een procurementcontract af te sluiten met ExxonMobil.  
 
Het gerechtvaardigde zakelijke belang van ExxonMobil bij het valideren van uw identiteit en toegangsrechten om te verzekeren dat alleen goedgekeurde gebruikers toegang hebben tot de Site.

Het gerechtvaardigde zakelijke belang van ExxonMobil in een efficiënte bedrijfsvoering en om de uiteindelijke commerciële relatie tussen u en ExxonMobil of ExxonMobil-dochterondernemingen te beheren via het faciliteren en versnellen van het Source to Pay-proces en de samenwerking tussen ExxonMobil en de leverancier.

We verzamelen deze gegevens rechtstreeks van u. We delen deze informatie mogelijk met onze systeembeheerder die ons assisteert voor ondersteunende doeleinden. 
Alle persoonsgegevens van individuele personen die als leverancier of onderaannemer betrokken zijn bij de uitvoering van het contract en/of de procurementprocedures. 
Persoonsgegevens waaronder de afbeelding, naam en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, handtekening, academische opleiding en beroepsopleiding, diploma‘s en certificeringen, werkervaring, opleiding en lidmaatschap van beroepsorganisaties, zoals dit naar voren komt uit cv‘s, kopieën van verschillende documenten die zijn ingediend ter ondersteuning, of uit door ExxonMobil vooraf vastgestelde formulieren. Classificatiestatus van de leverancier, leveranciersprestatie-scorekaarten en evaluaties van het bieden door de leverancier.
 
Bied-evaluatie, beheer van de overeenkomst, documentopslag en leveranciersbeheer. De verwerking is noodzakelijk voor (i) het evalueren van biedingen; (ii) het verkrijgen van referenties; (iii) controle op belangenconflicten; (iv) de mogelijkheid voor ExxonMobil om contracten die mogelijk worden toegekend te beheren; (v) audits van de uitvoering van de overeenkomst; (vi) de naleving van de toepasselijke wetgeving en (vii) het behouden en beschermen van de wettelijke rechten van ExxonMobil. We verzamelen deze gegevens rechtstreeks van u. We delen deze informatie mogelijk met onze systeembeheerder die ons assisteert voor ondersteunende doeleinden.
Persoonsgegevens, zoals naam en zakelijke contactgegevens, beklede functies, voornaamste bedrijfsonderdelen, locaties van bedrijfsactiviteiten, staatsburgerschap, land van verblijf, aandeelhouderschap en eigendomsbelangen, relaties met overheidsfunctionarissen en openbare internationale organisaties, functie als overheidsfunctionaris, gegevens over of de persoon onderworpen is aan handelssancties, gegevens over bepaalde onderzoeken of overtredingen indien toegestaan onder de toepasselijke wetgeving en andere informatie op basis van openbaar toegankelijke bronnen, en/of informatie verstrekt door potentiële zakenpartners en/of informatie verkregen via Thomson Reuters World-Check of andere hulpmiddelen of serviceproviders.
Due diligence van leveranciers en derden.

Naleving van wettelijke verplichtingen waaraan ExxonMobil moet voldoen, met name anti-omkopingswetten, handelssancties, import/exportcontroles en anti-witwaswetten. 

Het gerechtvaardigde zakelijke belang van ExxonMobil om juridische risico's te beperken onder bepaalde wetten, zoals de V.S.  Foreign Corrupt Practices Act, handelssancties, import/exportcontroles en anti-witwaswetten.

Het gerechtvaardigde zakelijke belang van ExxonMobil bij het handhaven van normen en integriteit bij zijn werkzaamheden om conformiteit met zijn ethische beleid te verzekeren en zich tegen reputatieschade te beschermen.  

Het belang van ExxonMobil bij het goed benutten van binnen de ExxonMobil-groep beschikbare gecentraliseerde, functionele ondersteuning en om zich ervan te verzekeren dat transacties met potentiële zakenpartners kunnen worden geoperationaliseerd via de netwerken en systemen van ExxonMobil.

Door informatie te verstrekken over derden bevestigt u dat u de toestemming hebt verkregen van dergelijke personen om hun persoonsgegevens aan ExxonMobil te verstrekken voor verwerking in overeenstemming met de Privacyverklaring.

We verzamelen deze gegevens rechtstreeks van u. We delen deze informatie met leveranciers die aan de zorgvuldigheidseisen voldoen.
Toegangsrechten, authenticatie-informatie, zakelijke contactgegevens, login-/systeem-id, naam, voorkeurstaal, titel en IP-adres. Om u als gemachtigde gebruiker van de Site te identificeren ten behoeve van accountbeheer en beheer van de informatie op de Site. Het gerechtvaardigde zakelijke belang van ExxonMobil bij het valideren van uw identiteit en toegangsrechten om te verzekeren dat alleen goedgekeurde gebruikers toegang hebben tot de Site. We verzamelen deze informatie automatisch en rechtstreeks van u. We delen deze informatie mogelijk met onze systeembeheerder die ons assisteert voor ondersteunende doeleinden.
Alle persoonlijke gegevens die in deze verklaring worden vermeld, mits de informatie op de juiste manier is gepseudonimiseerd of geanonimiseerd, zoals vereist bij de van toepassing zijnde wet.
Voor analytische en statistische doeleinden.
Het gerechtvaardigde zakelijke belang van ExxonMobil om zich ervan te verzekeren dat de Site relevant is, om de functionaliteit van de Site te verbeteren en om ons procurementproces te verbeteren.
We verzamelen deze informatie automatisch en rechtstreeks van u.
We delen deze informatie mogelijk met onze systeembeheerder die ons assisteert voor ondersteunende doeleinden.

5. COOKIES EN GERICHTE RECLAME

Informatie die op uw computer wordt geplaatst wanneer u de Site bezoekt

We gebruiken cookies en andere lokale opslagtechnologieën of bestanden, zoals pixels, tags, webbakens en lokaal gedeelde objecten (soms 'flash-cookies' genoemd) die we op uw computer of mobiele apparaat opslaan wanneer u de Site bezoekt. De cookies en bestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen, vergemakkelijken uw gebruik van de Site en voorkomen dat u uw gegevens telkens wanneer u de Site bezoekt opnieuw hoeft in te voeren. U kunt deze informatie van uw computer wissen of blokkeren.  Flash-cookies kunnen andere gedeelten van uw apparaat dan uw browser gebruiken, wat betekent dat u het gebruik ervan met browsertools en instellingen mogelijk niet kunt regelen.  Ga voor meer informatie over het beheer van flash-cookies naar de Adobe Flash Player-website.  Opmerking: u wordt doorgestuurd naar een externe website.

Klik hier voor meer informatie over hoe u cookies kunt afwijzen (opmerking: u wordt doorgestuurd naar een externe website).

We gebruiken leveranciers om het gebruik van onze Site te controleren en analytische gegevens van het gebruik van de Site te leveren. Deze leveranciers kunnen dergelijke informatie gebruiken voor zakelijke doelen in overeenstemming met onze contracten met hen. 

Voor meer informatie over het gebruik van analysetools en over de cookies en bestanden die we op uw computer of mobiele apparaat plaatsen, en hoe u deze kunt wissen of blokkeren, raadpleegt u de Cookieverklaring op de betreffende website. 

Denk eraan dat sommige goederen of diensten mogelijk niet beschikbaar zijn voor u als u ervoor kiest om de noodzakelijke persoonsgegevens niet te verstrekken.

Gerichte reclame en ons gebruik van socialemediasites

We gebruiken de informatie die we via de Site verzamelen mogelijk om onze online reclame te helpen beheren.  Bijvoorbeeld: we gebruiken de informatie die we via de Site verzamelen mogelijk om u reclame voor onze producten en diensten te laten zien wanneer u andere websites bezoekt, zoals sociale mediasites van derden, nieuwssites en (video) zoekmachines. Voor dit doel gebruiken we reclametechnologie van derden. Voor meer informatie over adserving-technologie van derden en hoe u zich kunt afmelden voor dergelijke technologie, ga naar YourOnlineChoices.Com.  Opmerking: u wordt doorgestuurd naar een externe website.

Onze Site verstrekt ook koppelingen naar websites van anderen.  Dit kunnen sociale plug-ins zijn naar Facebook, Twitter, YouTube en andere sociale media zijn. In het geval dat we bepaalde statistische informatie ontvangen over het doorklikken via deze koppelingen of sociale plug-ins, behandelen we dergelijke statistische informatie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Door op dergelijke koppelingen of sociale plug-ins te klikken, wordt een online verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de servers van de relevante websites en als gevolg hiervan worden door deze websites mogelijk bepaalde persoonsgegevens verzameld. ExxonMobil bezit, beheert of onderhoudt deze websites niet. We raden u aan het privacybeleid van deze andere sites te bekijken en contact op te nemen met de beheerder als u zorgen of vragen hebt. ExxonMobil is niet verantwoordelijk voor de manier waarop anderen met persoonsgegevens omgaan en geeft geen verklaring of garantie over de privacypraktijken en juistheid van de inhoud van die sites. 

Evenzo is ExxonMobil niet verantwoordelijk voor het beleid en de praktijken van websites die u hebben doorgestuurd naar onze Site.  

We kunnen informatie die via de Site werd verzameld, gebruiken om de koppelingen tussen uw gebruik van de Site en uw gebruik van andere toepassingen (zoals uw mobiele betalingsapp) te analyseren op de verschillende apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Site of toepassingen om uw ervaring tussen toepassingen te verbeteren. Daarbij gebruiken we cookiebestanden en andere opslagtechnologieën op onze Site in overeenstemming met deze Privacyverklaring en de cookieverklaring op de Site.  

6. OPENBAARMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN LEVERANCIERS

We nemen andere bedrijven en personen in dienst om bepaalde functies voor ons uit te voeren. Zij hebben toegang tot de persoonsgegevens die nodig zijn om deze zakelijke doeleinden uit te voeren. 

ExxonMobil deelt uw persoonsgegevens bijvoorbeeld met leveranciers om ExxonMobil in staat te stellen bestellingen uit te voeren en te leveren, om post en e-mail te versturen, om klantenlijsten te beheren, gegevens te analyseren,  verstrekken van marketingassistentie, hosten van websites, verwerken van creditcardbetalingen en verlenen en verbeteren van klantenservice. Bovendien houdt communicatie via internet en het verzenden van informatie, producten en diensten op andere manieren noodzakelijkerwijs in dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven of verwerkt door derden.

Deze serviceproviders hebben toegang tot uw persoonsgegevens die nodig zijn om onze zakelijke doeleinden uit te voeren, maar mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken. 

Voordat persoonsgegevens met serviceproviders worden gedeeld, gaan we een schriftelijke overeenkomt aan waarin van hen wordt vereist om: (1) persoonsgegevens niet zonder toestemming openbaar te maken; (2) persoonsgegevens alleen te gebruiken voor de aangegeven doeleinden en alleen volgens de instructies van ExxonMobil; (3) persoonsgegevens alleen te bewaren zo lang als nodig is of om bedrijfsbelangen te beschermen; en (4) afdoende en gepaste beveiligingsmaatregelen te hebben getroffen. 

In sommige omstandigheden maakt ExxonMobil persoonsgegevens openbaar aan leveranciers, zoals aangewezen instanties, juridisch adviseurs, beheerders van bezinestations van Exxon, Mobil of Esso, creditcard- en loyaltykaartmaatschappijen en andere gecontracteerde partijen. Deze leveranciers verwerken de persoonsgegevens voor henzelf, bijvoorbeeld: indien wettelijk vereist, om de rechten van ExxonMobil te verdedigen of om klachten en verzoeken van personen af te handelen. We kunnen uw informatie ook delen in verband met een overdracht van activa of als we op een andere manier betrokken zijn bij een fusie of overdracht. Alleen indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving en met uw toestemming, zoals vereist, zullen we persoonsgegevens doorgeven aan leveranciers, zoals ExxonMobil-distributeurs, om hen in staat te stellen hun producten en diensten aan u op de markt te brengen. 

ExxonMobil verkoopt geen persoonlijke informatie aan derden en zal dit ook nooit doen. ExxonMobil staat derden toe informatie te verzamelen via onze Sites (bijvoorbeeld met behulp van cookies) zodat ze advertenties voor onze producten en diensten kunnen laten zien wanneer de gebruiker andere websites bezoekt. Waar dit vereist wettelijk vereist is, vragen we uw toestemming alvorens dergelijke informatie via onze Sites wordt verzameld. Derden kunnen de informatie ook gebruiken voor op interesse gebaseerde advertenties voor andere producten en diensten. De advertenties zijn gebaseerd op de online activiteiten van de gebruiker in de loop van de tijd en op verschillende sites, services en apparaten ('op interesse gebaseerde reclame'). Onze cookieverklaringen bevatten informatie over welke derden informatie via de Site verzamelen voor op interesse gebaseerde advertentiedoeleinden. We raden u aan het privacybeleid van die derden te lezen. 

Verder gebruiken we screeningsinstrumenten van leveranciers om due diligence en andere screeningsactiviteiten uit te voeren in overeenstemming met onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, en met name Thomson Reuters World Check en Thomson Reuters Enhanced Due Diligence-instrumenten (EDD), waar wettelijk toegestaan, om integriteitsonderzoek en geavanceerd achtergrondonderzoek te doen die ons van informatie voorzien waarmee we regelgevings- en of reputatierisico's kunnen identificeren en ons daartegen kunnen beschermen.  

Voor meer informatie  over  het privacybeleid van Thomson Reuters met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens binnen World-Check en EDD, raadpleeg de Privacyverklaring van World-Check en de Privacyverklaring van Thomson Reuters. Deze verklaringen weerspiegelen het privacybeleid en de praktijken van Thomson Reuters die optreedt als een onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke. We raden u aan het privacybeleid van een dergelijke beheerder te bekijken en contact op te nemen met de beheerder als u zorgen of vragen hebt.

7. INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

7.1 Overdracht tussen dochterondernemingen

De betreffende ExxonMobil-dochteronderneming die de verwerkingsverantwoordelijke is, stelt persoonsgegevens mogelijk beschikbaar aan andere aan ExxonMobi-dochterondernemingen, en draagt sommige of alle persoonsgegevens mogelijk over aan ExxonMobil-servers wereldwijd, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

De overdracht van persoonsgegevens van de EER, het VK en Zwitserland naar ontvangende partijen buiten die landsgebieden is onderhevig aan beperkingen. ExxonMobil heeft maatregelen genomen om te verzekeren dat persoonsgegevens voldoende worden beschermd op alle locaties van ExxonMobil. Eén van die maatregelen is dat ExxonMobil-dochterondernemingen “Inter Affiliate Agreements“ (intergelieerde overeenkomsten) aangaan die de standaardcontractbepalingen van de EU bevatten. 

De standaardcontractbepalingen van de EU zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en relevante Europese instanties en bieden voldoende bescherming voor de overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de EER, het VK en Zwitserland. 

7.2 Overdracht aan derden

Bij de overdracht van persoonsgegevens hanteert ExxonMobil beveiligingsvoorzieningen om te verzekeren dat de ontvangende partij de persoonsgegevens voldoende beschermt. Met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens van de EER, het VK en Zwitserland naar buiten dergelijke landgebieden, vertrouwt ExxonMobil op (1.) De 'standaard contractbepalingen van de EU', (2.) contractuele beveiligingsvoorzieningen opgelegd aan de ontvangende partij die is aangesteld door dochterondernemingen van ExxonMobil buiten de EER, het VK of Zwitserland (zogenaamde verdere doorgifte), en (3.) onder de plaatselijke wetgeving beschikbare bescherming voor de ontvangende partij vastgelegd in een land dat door de EU Commissie geschikt is bevonden. Waar toegestaan en zoals van toepassing, vertrouwen we op de toestemming van de persoon.

Voor meer informatie over specifieke overdrachtmechanismen, zoals informatie over door ExxonMobil geïmplementeerde bestaande beveiligingsvoorzieningen, kunt u contact opnemen met data.privacy.office@exxonmobil.com.

8. JUISTHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

ExxonMobil streeft ernaar om de verzamelde persoonsgegevens juist en volledig te houden.  ExxonMobil vertrouwt op de individuele personen om de juistheid en volledigheid van persoonsgegevens bij te houden.  Laat het ExxonMobil weten als uw persoonsgegevens veranderen, inclusief de context waarin de persoonsgegevens werden verstrekt, bijv. in verband met een specifiek product of specifieke dienst.  

9. RECHTEN VAN DE PERSOON

Volgens de toepasselijke wetgeving hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. 

In Californië hebben consumenten mogelijk het recht om hun gegevens te verwijderen, hun door ExxonMobil  verzamelde, gebruikte of openbaargemaakte persoonsgegevens in te zien en over te zetten, en om deze rechten vrij van discriminatie uit te oefenen. 

Om een verifieerbaar klantverzoek in te dienen om uw recht op kennis van uw persoonsgegevens uit te oefenen of deze te verwijderen, gaat u naar het privacyprogramma van ExxonMobil landingspagina waar u uw verzoek telefonisch, via e-mail of een webformulier kunt indienen. 

Volgens de privacywetten in de EER, het VK en Zwitserland hebben consumenten het recht op: toegang tot hun persoonsgegevens; correctie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens; beperking in bepaalde omstandigheden van de verwerking van hun persoonsgegevens; bezwaar tegen de verwerkingsactiviteiten, waarbij rekening moet worden gehouden met de gegeven omstandigheden en de redenen die betrekking hebben op hun specifieke situatie; of op wissen van hun persoonsgegevens wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, zulks in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.  

In sommige omstandigheden hebt u mogelijk ook het recht om uw persoonsgegevens over te zetten op draagbare media, zodat u uw persoonsgegevens voor uw eigen doeleinden opnieuw kunt gebruiken. 

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende gegevensbeschermingsinstantie in uw land.

Voor meer informatie over de specifieke beschikbare mechanismen om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met data.privacy.office@exxonmobil.com

Laat ons de omstandigheden weten waarin u aanvankelijk uw persoonsgegevens aan ExxonMobil hebt verstrekt, bijvoorbeeld in verband met een specifiek product of specifieke dienst. Op die manier kunnen we uw verzoek beter afhandelen.

Do-Not-Track signalen en vergelijkbare mechanismen. Sommige mobiele webbrowsers geven 'niet-volgen'-signalen af. Vanwege de verschillende manieren waarop webbrowsers deze functie inbouwen en activeren, is het niet altijd duidelijk of gebruikers willen dat deze signalen worden afgegeven of dat ze hiervan zelfs op de hoogte zijn. We ondernemen op dit moment geen actie tegen deze signalen.

10. AUTOMATISCHE BESLUITVORMING

ExxonMobil gebruikt geen automatische besluitvorming tenzij dit (i.) noodzakelijk is om een contract aan te gaan of uit te voeren tussen de persoon en ExxonMobil en zijn dochterondernemingen, (ii) toegestaan of vereist wordt door de wet, of (iii.) op basis van de expliciete toestemming van de persoon. 

Automatische besluitvorming verwijst naar beslissingen die juridische gevolgen hebben voor een individu of die een significante invloed hebben op het individu en die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking (d.w.z. geen menselijke tussenkomst) van persoonsgegevens. ExxonMobil zal passende maatregelen nemen om de rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen van het individu te beschermen wanneer gebruik gemaakt wordt van automatische besluitvorming.

11. OPSLAG VAN DOSSIERS

ExxonMobil bewaart persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld, om zijn wettelijke rechten uit te oefenen en om naleving van de toepasselijke wetgeving te verzekeren.  

12. VRAGEN EN KLACHTEN

ExxonMobil streeft ernaar om uw persoonsgegevens te beschermen zoals beschreven in deze Privacyverklaring en zoals vereist bij toepasselijke wetgeving. Als u vragen hebt over deze verklaring of over onze verwerking van uw persoonsgegevensw, of als u aanvullende informatie wenst, kunt u contact opnemen met:

 • Data Privacy Office
  c/o ExxonMobil Hungary Limited Liability Company
  Registered seat: H-1134 Budapest, Dózsa György út 61-63
  Budapest
  H-1134
  Hongarije
 • Data.privacy.office@exxonmobil.com

13. GEDEFINIEERDE TERMEN

De term 'verwerkingsverantwoordelijke' betekent de natuurlijke of wettelijke persoon (in het geval van ExxonMobil de betreffende ExxonMobil-dochteronderneming) die het doel vaststelt waarvoor en de manier waarop de persoonsgegevens verwerkt worden. 

'ExxonMobil' en/of 'ExxonMobil-dochterondernemingen' betekent (a) de Exxon Mobil Corporation of een moedermaatschappij van Exxon Mobil Corporation, (b) een bedrijf of partnerschap waarbij Exxon Mobil Corporation of een moedermaatschappij van Exxon Mobil Corporation nu of later, direct of indirect meer dan vijftig procent (50%) van het eigendomsbelang (1) bezit of (2) beheert, en het recht heeft om zijn stem uit te brengen voor leidinggevenden of functioneel daaraan gelijkwaardige bedrijven ('Geaffilieerd bedrijf') of deze aan te stellen, en (c) een joint venture waarin Exxon Mobil Corporations, een moedermaatschappij van Exxon Mobil Corporation of een dochterondernemingen de dagelijkse bedrijfsvoering doet.

Met 'Verwerkt' of 'Verwerking' bedoelen we bewerkingen die op persoonsgegevens worden uitgevoerd, al dan niet automatisch, zoals de verzameling, registratie, organisatie, structurering, opslag, adaptatie, alteratie, ophalen, consultatie, gebruik, openbaarmaking, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemming of combinatie, beperking, wissen of vernietiging ervan.

14. VERANDERINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer we essentiële wijzigingen aanbrengen aan deze Privacyverklaring, publiceren we de wijzigingen op deze pagina en werken we de herzieningsdatum boven aan deze Privacyverklaring bij. We raden u aan regelmatig te kijken of onze Privacyverklaring is bijgewerkt.