Privacyverklaring

Deze Algemene Privacyverklaring geldt vanaf 18 september 2018.

Laatste keer bijgewerkt: 1 november 2023

Bescherming van uw Persoonsgegevens is belangrijk voor ons.

ExxonMobil waardeert uw belangstelling voor deze website en andere aanverwante of verbonden sites van ExxonMobil (samen “Site” genoemd). Uw privacy is belangrijk en we willen u informatie geven over onze praktijken met betrekking tot het verzamelen en de behandeling van Persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring kan worden aangevuld met andere gegevensbeschermingsverklaringen verstrekt door ExxonMobil voor het specifieke gebruik van bepaalde Persoonsgegevens  voor specifieke functies van de Site. Wanneer voor bepaalde functies van de Site bijvoorbeeld aanvullende informatie gevraagd wordt, kunnen we u een bijkomende verklaring bezorgen waarin we u inlichten over de manier waarop we die bijkomende informatie verwerken.

Deze Privacyverklaring beschrijft de Verwerking van Persoonsgegevens van bezoekers van de Site door dochterondernemingen van ExxonMobil (samen “ExxonMobil” genoemd) gevestigd in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk (VK) of in Zwitserland.

In deze Privacyverklaring maken we gebruik van bepaalde termen. Voor een goed begrip van de betekenis van deze termen verwijzen we naar de definities in Hoofdstuk 14.

1. IDENTITEIT VAN DE DOCHTERONDERNEMING VAN EXXONMOBIL DIE DE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT, ALS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 

Met betrekking tot activiteiten van ExxonMobil in Nederland, naargelang het geval:

 • ExxonMobil Chemical Europe Inc, Belgian Branch
  Hermeslaan 2, 1831 Machelen, België
 • ExxonMobil Petroleum & Chemical BV
  Polderdijkweg, B-2030 Antwerpen, België

Functionaris voor Gegevensbescherming België: EUUKDataProtectionOfficer@exxonmobil.com

De dochteronderneming(en) van ExxonMobil die hierboven is (zijn) aangeduid als Verwerkingsverantwoordelijke(n) van de Persoonsgegevens kan (kunnen) de Persoonsgegevens verzameld via de Site geheel of gedeeltelijk doorgeven aan dochterondernemingen van ExxonMobil over de hele wereld, gevestigd buiten de EER, het VK en Zwitserland, in derde-landen waarvan aangenomen wordt dat ze geen passend beschermingsniveau van de Persoonsgegevens waarborgen. De overdrachten vinden plaats overeenkomstig Hoofdstuk 6.

2. PERSONEN AAN WIE DEZE PRIVACYVERKLARING IS GERICHT

Deze Privacyverklaring is gericht aan de bezoekers van deze website, van wie de Persoonsgegevens worden verzameld door de Verwerkingsverantwoordelijke(n) vermeld in Hoofdstuk 1 hierboven. 

Deze Privacyverklaring bevat informatie over de praktijken van ExxonMobil inzake gegevensbescherming in het algemeen en is daarom van belang voor het grote publiek, onze zakenpartners en andere externe belanghebbenden in de EER, het VK of in Zwitserland. Zoals gesteld in Hoofdstuk 1 kan deze Privacyverklaring worden aangevuld met andere specifieke gegevensbeschermingsverklaringen, verstrekt door ExxonMobil voor specifieke aanwendingen van Persoonsgegevens.

Informatie van kinderen

De Site bevat informatie die van bijzonder belang kan zijn voor kinderen, maar het is niet de intentie van ExxonMobil om via de Site Persoonsgegevens te verzamelen van of over personen jonger dan 18 jaar.

3. NALEVING VAN DE WETTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING DOOR EXXONMOBIL

ExxonMobil verbindt zich ertoe Persoonsgegevens op een wettige manier te verzamelen en te gebruiken.

Wanneer Persoonsgegevens verwerkt worden, zal ExxonMobil zich verzekeren dat deze verwerking in overeenstemming is met de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. In de EER, het VK en Zwitserland betekent dat onder meer dat ExxonMobil zal beoordelen of er een rechtvaardiging (wettelijke grond) bestaat en zo ja, welke, voor de Verwerking van Persoonsgegevens, zoals bepaald in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en de toepasselijke wetgeving. Afhankelijk van de situatie kan ExxonMobil de Verwerking van Persoonsgegevens rechtvaardigen op verschillende wettelijke gronden, onder meer:

 • Het gerechtvaardigd zakelijk belang van ExxonMobil bij de Verwerking van de Persoonsgegevens, tenzij dit belang moet wijken voor de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken persoon, en/of 
 • De noodzaak van de Verwerking voor de uitvoering van een contract waarin de betrokken persoon een partij is, en/of
 • De noodzaak van de Verwerking voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan ExxonMobil is onderworpen, en/of
 • De noodzaak van de verwerking voor de bescherming van de essentiële belangen van de betrokken persoon, en/of
 • De toestemming van de betrokken persoon voor het verwerken van zijn of haar Persoonsgegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden. Na het verkrijgen door ExxonMobil van toestemming van de betrokken persoon voor de verwerking van Persoonsgegevens kan deze toestemming op elk ogenblik worden ingetrokken.

Voor meer informatie over de specifieke verwerkingsactiviteiten, de doeleinden en een beschrijving van de specifieke categorieën persoonsgegevens verwijzen we naar de tabel in Hoofdstuk 4.

ExxonMobil biedt de betrokken persoon de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de Verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en zal met dergelijke bezwaren rekening houden indien dat door de wet vereist is. Voor meer informatie over uw rechten inzake de manier waarop ExxonMobil uw Persoonsgegevens verwerkt, verwijzen we naar Hoofdstuk 9. U kunt ook contact opnemen met het Data Privacy Office van ExxonMobil via data.privacy.office@exxonmobil.com.

4. CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS EN DE DOELEINDEN VAN DE VERZAMELING VAN GEGEVENS

4.1 Persoonsgegevens verzameld van bezoekers van de Site

In deze tabel worden de categorieën van informatie beschreven die we van bezoekers aan de Site verzamelen, evenals het doel waarvoor we de informatie aanwenden en de wettelijke grond die elk verwerkingsproces rechtvaardigt.

We verzamelen ook andere informatie over uw bezoek, die we gebruiken voor statistische doeleinden en die ons helpt bij het ontwerpen en beheren van de site. Wanneer u tijdens uw bezoek de Site personaliseeert, een bestelformulier invult, deelneemt aan een wedstrijd, een enquête invult of ons andere informatie stuurt, verstrekt u ons ook Persoonsgegevens. 

Doeleinden van de verwerking
Wettelijke grond voor de verwerking
Categorieën persoonsgegevens
Hoe lang houden we uw Persoonsgegevens bij?
Om het de Site mogelijk te maken tijdens het bezoek aan de Site te communiceren met de computer of het mobiele apparaat van de bezoeker 
Het gerechtvaardigd zakelijk belang van ExxonMobil om de relevantie van de via de Site verstrekte informatie te verbeteren en de kwaliteit van onze diensten tijdens het bezoek aan de Site te verzekeren. IP-adres (het internetadres dat door uw Internet Service Provider aan uw computer werd toegekend), soort aparaat, domeintype, browsertype (bv. Firefox, Chrome of Internet Explorer), en datum en uur.
Zie Hoofdstuk 12. Bijhouden van bestanden
Om uw ervaring op onze Site te verbeteren en persoonlijker te maken
Het gerechtvaardigd zakelijk belang van ExxonMobil om de relevantie van de via de Site verstrekte informatie te verbeteren en de kwaliteit van onze diensten tijdens het bezoek aan de Site te verzekeren. Aantal bezoeken aan de site; welke delen van de Site worden door de bezoekers geselecteerd, analyses om bezoekersgedrag te meten en te observeren, en grootte van het scherm van het apparaat. Contactgegevens (namen, adressen, email adressen en telefoonnummers), personalisering van de Site, ingevuld bestelformulier, inschrijvingen voor wedstrijden, enquêtes en andere informatie die u ons eventueel verstrekt.
Zie de verklaring inzake cookies op de website.
Om de door u gevraagde producten en diensten te leveren en die producten en diensten aan te rekenen. ExxonMobil verwerkt de Persoonsgegevens om de met u gesloten overeenkomst of de door u geplaatste bestelling uit te voeren en te beheren. Contactgegevens (namen, adressen, email adressen en telefoonnummers), personalisering van de Site, ingevuld bestelformulier, inschrijvingen voor wedstrijden, enquêtes en andere informatie die u ons eventueel verstrekt.
Zie Hoofdstuk 12. Bijhouden van bestanden
Voor het verwerken van verzoeken en terugkoppelingen die via de Site doorgegeven worden.
Door ervoor te kiezen informatie te verstrekken aan ExxonMobil, aanvaardt u dat ExxonMobil de verstrekte informatie verwerkt in overeenstemming met deze Privacyverklaring en met de eventuele relevante verklaringen met betrekking tot de specifieke aanwending van de Persoonsgegevens. Mogelijk geven we uw persoonsgegevens door aan derde partijen wanneer dat nodig is voor de afhandeling van het verzoek, in lijn met Sectie 5. Contactgegevens, inhoud van uw aanvraag/feedback en andere Persoonsgegevens die u ons eventueel verstrekt.
Zie Hoofdstuk 12. Bijhouden van bestanden
Om u de weg naar tankstations te tonen.

Door zich aan te melden voor routing-diensten via de Site aanvaardt u dat we relevante wegbeschrijvingen verstrekken en hiervoor uw Persoonsgegevens verwerken.

Als u niet wil dat we hiervoor de informatie van de geolocalisering gebruiken, kunt u ons verzoek de geolocatie te bepalen weigeren; in dat geval is het mogelijk dat sommige diensten van onze Site niet geleverd kunnen worden. Door ons toe te laten de informatie van de geolocalisering te gebruiken, stemt u ermee in dat we de informatie doorspelen aan derden die ons bijstaan bij het leveren van de diensten via de Site.

Geolocatie van uw computer of mobiel apparaat
Zie Hoofdstuk 12. Bijhouden van bestanden
Om u op de hoogte te houden over de activiteiten van ExxonMobil en over onze producten en diensten die u kunnen interesseren.  Zo worden bijvoorbeeld producten en diensten voorgesteld op basis van de informatie over het weer in samenhang met de geolocatie van uw computer of mobiel apparaat.

Het gerechtvaardig zakelijk belang van ExxonMobil om haar producten, diensten, inhoud en publiciteit te verbeteren.

De informatie van de geolocaliseren zal enkel met uw uitdrukkelijk voorafgand akkoord worden verzameld.
Als u zich via de Site aanmeldt, aanvaardt u dat we u op de hoogte houden van mededelingen van ExxonMobil, zoals persberichten, waarschuwingen, RSS feed en blog posts, en dat we de Persoonsgegevens die u hiervoor hebt verstrekt verwerken.

ExxonMobil ziet af van het sturen van individuele privacy verklaringen naar elke betrokkene in geval van  data die automatisch verzameld wordt van social media posts omdat zij dit ziet als disproportioneel.

Geolocatie van uw computer of mobiel apparaat
Zie Hoofdstuk 12. Bijhouden van bestanden
Voor analyse en statistische doeleinden, om ons te helpen bij het ontwerp en beheer van de Site en om ons aanbod van producten en diensten te verbeteren. Het gerechtvaardig zakelijk belang van ExxonMobil om de relevantie van de via de Site verstrekte informatie te verbeteren en de kwaliteit van onze diensten tijdens het bezoek aan de Site te verzekeren, en om het aanbod van haar producten en diensten te promoten en te verbeteren.

Aantal bezoeken aan de site; welke delen van de Site worden door de bezoekers geselecteerd, en grootte van het scherm van het apparaat.

Alle persoonsgegevens waar in deze verklaring naar verwezen wordt, mits de gegevens gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zijn zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving.


Zie de verklaring inzake cookies op de website.

Indien ExxonMobil een gerechtvaardigd belang inroept als wettelijke grond voor de verwerking van de Persoonsgegevens, zal ExxonMobil garanderen dat haar gerechtvaardigde zakelijke belangen in de doeleinden opgegeven in de bovenstaande tabel (in het algemeen haar belang bij het promoten van de producten en diensten van ExxonMobil) geen onevenredige en negatieve invloed hebben op de rechten en vrijheden van de bezoeker.

Indien ExxonMobil de toestemming van de betrokken persoon inroept als wettelijke grond voor de Verwerking van Persoonsgegevens kan deze toestemming op elk ogenblik door de bezoeker worden ingetrokken. Bezoekers die hun toestemming willen intrekken, dienen hiervan kennis te geven via data.privacy.office@exxonmobil.com, waarna wij de nodige stappen zullen ondernemen om de verwerking van hun Persoonsgegevens stop te zetten zodra dat redelijkerwijs mogelijk is.

We maken gebruik van cookies en andere bestanden, die we op uw computer of mobiel apparaat opslaan wanneer u de Site bezoekt, met het doel een of meerdere in de tabel hierboven vermelde categorieën van informatie te verzamelen. De op uw computer of mobiel apparaat opgeslagen cookies en bestanden maken het ons gemakkelijker uw gebruik van de Site aan uw noden aan te passen en vermijden dat u telkens opnieuw uw gegevens moet invoeren wanneer u de site bezoekt. U kunt deze informatie van uw computer verwijderen of blokkeren wanneer u dat wil.  Voor meer informatie over de cookies en bestanden die we op uw computer of uw mobiel apparaat installeren en over hoe ze gewist of geblokkeerd kunnen worden, verwijzen we naar de Cookieverklaring op de betreffende website.

Merk op: het is mogelijk dat bepaalde diensten niet beschikbaar zijn als u de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze diensten niet verstrekt.

4.2 Persoonsgegevens verzameld van bezoekers van sites van derden

We maken gebruik van reclametechnologie van derden om advertenties te plaatsen op sites die u bezoekt. Wanneer u op een advertentie klikt, wordt een cookiebestand op uw. Klik hier om meer te weten te komen over de reclametechnologie van derden, cookies en de mogelijkheden van een “opt out” (let wel: u zult op een website van een derde terechtkomen).

Bovendien bevat deze Site links naar sites die niet het eigendom zijn van en niet worden beheerd of in stand gehouden door ExxonMobil. We nemen geen verantwoordelijkheid op voor hun privacybeleid en –procedures en we geven geen garanties inzake de privacyprocedures van die sites. We kunnen evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het beleid en de procedures van een site via dewelke u op onze Site bent terechtgekomen. We raden u aan het privacybeleid van andere sites zorgvuldig te lezen en de beheerder te contacteren in geval van twijfel of vragen.

5. BEKENDMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

We doen een beroep op andere ondernemingen en personen om in onze naam bepaalde taken uit te voeren. Zij kunnen toegang verkrijgen tot Persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun taken te vervullen, maar mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Indien communicatie via internet plaatsvindt en indien informatie, producten en diensten via andere kanalen aan u worden verschaft, betekent dat automatisch dat uw Persoonsgegevens via of door derden worden verwerkt.

Met het oog op het beheer van de Site en de via de Site verzamelde Persoonsgegevens deelt ExxonMobil uw Persoonsgegevens met andere bedrijven en personen om bepaalde taken voor ons te vervullen, zoals het uitvoeren van bestellingen, leveringen, het versturen van correspondentie per post en email, het verwijderen van repetitieve informatie uit klantenlijsten, het analyseren van gegevens, het verlenen van bijstand voor marketing, het verwerken van betalingen via credit cards en het verlenen van klantendiensten. Zij hebben toegang tot Persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun taken te vervullen, maar mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Vóór Persoonsgegevens met dienstverleners worden gedeeld, sluiten we met deze laatsten een schriftelijke overeenkomst af, waarin hen de volgende verplichtingen worden opgelegd: (1) de Persoonsgegevens niet op een ongeoorloofde manier verder bekend te maken; (2) de Persoonsgegevens enkel te gebruiken voor de gespecificeerde doeleinden en overeenkomstig de instructies van ExxonMobil; (3) de Persoonsgegevens enkel te bewaren zo lang dat nodig is voor de betreffende doeleinden of om de belangen van de onderneming te beschermen (bv. tot het einde van de verjaringstermijn); en (4) voldoende en geschikte veiligheidsmaatregelen te nemen.

In sommige situaties is het nodig dat ExxonMobil persoonsgegevens moet vrijgeven aan andere derde partijen, waaronder autoriteiten, juridische adviseurs, uitbaters of leveranciers van Esso tankstations, uitvoerenden organisaties van betalingsverkeer- en loyaltykaarten die geaccepteerd worden bij Esso tankstations, en andere zakelijke partners die persoonsgegevens overmaken wanneer dit wettelijk gezien noodzakelijk is of als onderdeel van een juridisch process om de rechten van ExxonMobil te behartigen en om op een adequate manier de klachten en verzoeken van individuen af te handelen.

Indien Persoonsgegevens worden gedeeld met een derde of een dochteronderneming van ExxonMobil buiten de EER, het VK of in Zwitserland zijn de bepalingen inzake gegevensoverdracht naast de bepalingen van dit hoofdstuk van toepassing (zie Hoofdstuk 6 hierna).

6. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN VAN PERSOONSGEGEVENS

6.1 Overdrachten tussen dochterondernemingen

De dochteronderneming van ExxonMobil die de Verwerkingsverantwoordelijke is, kan Persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk doorsturen naar servers van ExxonMobil over de hele wereld en deze Persoonsgegevens beschikbaar stellen voor andere dochterondernemingen van ExxonMobil, waarvan sommige in derde-landen gevestigd zijn waarvan aangenomen wordt dat ze geen passend beschermingsniveau voor de Persoonsgegevens bieden, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

De overdracht van Persoonsgegevens vanuit de EER, het VK of Zwitserland aan ontvangers gevestigd buiten de EER, het VK of in Zwitserland is aan beperkingen onderworpen. ExxonMobil heeft de nodige stappen ondernomen om te verzekeren dat Persoonsgegevens voldoende beschermd worden in alle vestigingen van ExxonMobil. Deze stappen houden onder meer in dat de dochterondernemingen van ExxonMobil, Bindende Bedrijfsvoorschriften (“BCR”) zijn aangegaan die in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming goedgekeurd werden door de relevante autoriteiten ( klik hier op de link om onze BCR te lezen).

6.2 Overdracht naar derden

Bij de overdracht van Persoonsgegevens aan derden in andere rechtsgebieden zorgt ExxonMobil voor waarborgen om te verzekeren dat de betrokken derde de Persoonsgegevens voldoende beschermt tegen onbedoeld verlies, wijziging, openbare bekendmaking of ongeoorloofd toegankelijk te zijn.  Deze waarborgen bestaan onder meer uit: (1.) de Europese “Modelcontractbepalingen” zoals aangenomen bij de Europese Commissie of de relevante toezichthouders in het VK of Zwitserland, (2.) contractuele waarborgen opgelegd aan de derde met wie een contract is afgesloten door dochterondernemingen van ExxonMobil buiten de EER, het VK of Zwitserland (zogenaamde verdere overdrachten door de dochterondernemingen van ExxonMobil buiten de EER, het VK of Zwitserland), en (3) beschermingsmechanismen beschikbaar overeenkomstig de lokale wetgeving indien de derde gevestigd is in een land waarvan de Europese Commissie aanneemt dat het een voldoende beschermingsniveau biedt.

Voor meer informatie over specifieke overdrachtsmechanismen waarvan gebruik wordt gemaakt voor overdrachten tussen dochterondernemingen en overdrachten aan derden, met inbegrip van informatie over en een kopie van de door ExxonMobil toegepaste waarborgen om te verzekeren dat Persoonsgegevens in alle vestigingen van ExxonMobil binnen een gepast kader worden verwerkt, kunt u contact opnemen met data.privacy.office@exxonmobil.com.

7. NAUWKEURIGHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

ExxonMobil streeft ernaar de Persoonsgegevens die worden verzameld nauwkeurig, volledig en bijgewerkt te houden, rekening houdend met de doeleinden waarvoor deze gegevens werden verzameld en worden gebruikt. ExxonMobil vertrouwt erop dat de Betrokkenen de nauwkeurigheid en volledigheid van de Persoonsgegevens in stand zullen houden; daarom dient u ExxonMobil in te lichten over elke wijziging van uw persoonlijke gegevens, evenals over de contact waarin de Persoonsgegevens werden verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een promotieactie voor een bepaald product of een bepaalde dienst.

8. BEVEILIGING EN VERTROUWELIJKHEID

ExxonMobil biedt gepaste administratieve, technische en fysieke waarborgen, ontworpen om Persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, accidenteel verlies, manipulatie, ongeoorloofde bekendmaking of toegang, gebruik en alle andere onwettige vormen van verwerking van Persoonsgegevens in ons bezit.

9. INDIVIDUELE RECHTEN

De toepasselijke wetgeving kan u het recht geven te weten hoe ExxonMobil uw Persoonsgegevens verwerkt, en toegang te verkrijgen tot uw Persoonsgegevens die in het bezit zijn van ExxonMobil.

 • Verwijderen van uw persoonlijke gegevens indien dergelijke gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden.
 • Toegang tot specifieke delen van informatie die ExxonMobil van u heeft of meer information over onze verwerkingen van persoonsgegevens.
 • Correctie van persoonsgegevens die wij van u bijhouden wanneer deze niet accuraat zijn.
 • Beperken van het verwerken van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden.
 • Bezwaar maken tegen verwerkingen van persoonsgegevens, rekening houdend met de gegeven omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie.
 • U hebt ook het recht om een overdraagbaar uittreksel van uw persoonsgegevens op te vragen waarmee u uw persoonsgegevens voor uw eigen doeleinden kunt hergebruiken.

Als u bezwaar wilt maken tegen onze beslissing over uw betrokkene verzoek, kunt u contact met ons opnemen via data.privacy.office@exxonmobil.com. Voeg een kopie toe van, of verwijs op een andere manier specifiek naar de beslissing waartegen u in beroep wilt gaan. Wij zullen uw verzoek behandelen in lijn met de toepasselijke wetgeving.

Hoe kan ik een betrokkene verzoek indienen?

U kunt via een webformulier een verifieerbaar verzoek indienen om uw recht op informatie, verwijdering of correctie van uw persoonlijke gegevens uit te oefenen op de landingspagina van het privacyprogramma van ExxonMobil.

Wanneer u een verzoek indient, zal ExxonMobil uw identiteit verifiëren door u te vragen uw naam, e-mailadres of andere contactgegevens, ExxonMobil-accountgegevens (indien van toepassing) en het bedrijfsmerk waarmee u een relatie hebt, te verstrekken.

Gebruik van een gevolmachtigde vertegenwoordiger: U kunt het recht hebben, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, om een verzoek in te dienen via een gevolmachtigde vertegenwoordiger. Om een gevolmachtigde aan te wijzen om uw rechten en keuzes namens u uit te oefenen, dient u uw gevolmachtigde vertegenwoordiger een ondertekende, schriftelijke toestemming te geven waaruit blijkt dat deze door u is gemachtigd om namens u op te treden.

Voor meer informatie over de specifieke mechanismen die beschikbaar zijn om deze rechten uit te oefenen, kunt u een verzoek om gegevensbescherming indienen op onze landingspagina of contact opnemen met de data.privacy.office@exxonmobil.com.

Om het ons gemakkelijker te maken aan uw verzoek te voldoen, zou het nuttig zijn indien u ons kon laten weten in welke context u ExxonMobil voor het eerst uw Persoonsgegevens bezorgde, bv. in het kader van een promotieactie rond een specifiek product of een specifieke dienst.

10. VERWERKING VAN GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Bepaalde categorieën Persoonsgegevens worden onder de wetgeving inzake gegevensbescherming als gevoelig beschouwd en genieten zodoende van een hoger niveau van bescherming en beveiliging. Overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming worden de volgende categorieën Persoonsgegevens als gevoelig beschouwd: gegevens met betrekking tot (1) ras of etnische herkomst; (2) politieke opvattingen; (3) religieuze en filosofische overtuiging; (4) vakbondslidmaatschap; (5) seksleven of seksuele geaardheid; (6) fysieke of mentale gezondheid of aandoeningen; en (7) genetische en biometrische gegevens met het oog op het eenduidig identificeren van een natuurlijke persoon.

We verzoeken u ExxonMobil in geen enkel geval gevoelige informatie van de aard zoals hierboven vermeld te verstrekken. Indien u toch dergelijke informatie verstrekt, aanvaardt ExxonMobil uw uitdrukkelijke toestemming om van die gegevens gebruik te maken in overeenstemming met deze Gegevensbeschermingsverklaring of op de manieren beschreven op het ogenblik waarop deze informatie wordt verstrekt.

11. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

ExxonMobil maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming tenzij (i.) dat nodig is voor het afsluiten of het uitvoeren van een contract tussen de betrokken persoon en ExxonMobil en haar dochterondernemingen, (ii.) dat toegelaten of vereist is door de wet of (iii.) de betrokken persoon zijn of haar uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Geautomatiseerde besluitvorming betekent een besluit dat rechtsgevolgen heeft voor een persoon of een aanzienlijke invloed heeft op deze persoon en dat uitsluitend is gebaseerd op de geautomatiseerde Verwerking (d.w.z. geen menselijke tussenkomst in het besluitvormingsproces) van Persoonsgegevens met als doel de beoordeling van bepaalde persoonlijke aspecten in verband met die persoon. Bovendien zal ExxonMobil gepaste maatregelen treffen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokken persoon te vrijwaren.

12. BIJHOUDEN VAN BESTANDEN

ExxonMobil houdt Persoonsgegevens zo lang als nodig bij voor de doeleinden waarvoor deze gegevens werden verzameld of met het oog op de naleving van toepasselijke wetgeving of ter bescherming van het gerechtvaardigde belang van de onderneming (bv. verjaringstermijnen).

13. VRAGEN EN KLACHTEN

ExxonMobil verbindt zich ertoe uw Persoonsgegevens te beschermen zoals beschreven in deze Privacyverklaring en zoals vereist door de toepasselijke nationale wetgeving. Indien u vragen hebt in verband met deze verklaring of over de manier waarop ExxonMobil met uw Persoonsgegevens omgaat, indien u bijkomende informatie wenst over de Persoonsgegevens die ExxonMobil over u bezit of indien u meer wil weten over uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens en deze rechten wil uitoefenen, kunt u contact opnemen met: 

 • Data Privacy Office 
  t.a.v. ExxonMobil Hungary Limited Liability Company
  Registered seat: H-1134 Boedapest, Dózsa György út 61-63
  Boedapest
  H-1134
  Hongarije
 • Data.privacy.office@exxonmobil.com
 • De Functionaris voor Gegevensbescherming in de landen opgesomd in Hoofdstuk 1

U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in uw land.

14. DEFINITIES

Het begrip “Verwerkingsverantwoordelijke” betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon (in het geval van ExxonMobil, de betrokken dochteronderneming van ExxonMobil), die het doel en de wijze van verwerking van Persoonsgegevens bepaalt.

 [1] “ExxonMobil” en/of “dochterondernemingen van ExxonMobil” betekent (a) Exxon Mobil Corporation of een moedermaatschappij van Exxon Mobil Corporation, (b) eender welk bedrijf of partnerschap waarin ExxonMobil Corporation of een moedermaatschappij van Exxon Mobil Corporation nu of in de toekomst, rechtstreeks of onrechtstreeks, een eigendomsbelang van meer dan vijftig procent (50%)  (1) bezit of (2) controleert, en dus het recht heeft om diens bestuurders of functionele equivalenten te stemmen of aan te stellen ("Dochteronderneming"), en (c) eender welke joint venture waarbij het dagelijkse operationele beheer in handen is van ExxonMobil Corporation, een moedermaatschappij van ExxonMobil Corporation of een Dochteronderneming.

Met “verwerkt” of “verwerking" wordt elke handeling of reeks handelingen bedoeld die gesteld worden met betrekking tot Persoonsgegevens of reeksen Persoonsgegevens, al dan niet op geautomatiseerde wijze, zoals het verzamelen, registreren, organiseren, structureren, bewaren, aanpassen of wijzigen, oproepen, raadplegen, gebruiken, bekendmaken door overdracht, verspreiding of een andere wijze van terbeschikkingstelling, het afstemmen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.

Het begrip “Persoonsgegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene” of “persoon”); een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door middel van een verwijzing naar een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiemiddel of een of meerdere factoren specifiek gelinkt aan de fysische, fysiologische, genetische, geestelijke, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

15. WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING

We behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wanneer we belangrijke wijzigingen doorvoeren aan deze Privacyverklaring zullen we de wijzigingen op deze pagina bekendmaken en de datum van herziening bovenaan de Privacyverklaring vermelden. We raden u aan regelmatig na te gaan of onze Privacyverklaring niet werd herzien.