ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Αυτή η Γενική Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου ισχύει από τις 18 Σεπτεμβρίου 2018.

Η Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας είναι σημαντική για εμάς.

Η ExxonMobil εκτιμά το ενδιαφέρον σας για αυτόν τον Ιστότοπο, και άλλους σχετικούς ή συνδεδεμένους ιστότοπους της ExxonMobil (συλλογικά, «Ιστότοπος»). Το ιδιωτικό σας απόρρητο είναι σημαντικό και θέλουμε να γνωρίζετε τις πρακτικές μας σε σχέση με τη συλλογή και διαχείριση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας.

Η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου μπορεί να συμπληρωθεί περαιτέρω από άλλες κοινοποιήσεις περί απορρήτου δεδομένων που θα παρασχεθούν από την ExxonMobil για συγκεκριμένες χρήσεις ορισμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε συγκεκριμένες λειτουργίες του Ιστότοπου. Για παράδειγμα, όταν ορισμένες λειτουργίες του Ιστότοπου ζητούν πρόσθετες πληροφορίες από εσάς, μπορεί να παράσχουμε μια επιπλέον κοινοποίηση για να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε αυτές τις πρόσθετες πληροφορίες.

Η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου περιγράφει την Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που αφορά τους επισκέπτες του Ιστότοπου, από συνδεδεμένες εταιρείες της ExxonMobil (συλλογικά, «ExxonMobil») που έχουν ιδρυθεί στα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), το Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Ελβετία.

Στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου χρησιμοποιούμε συγκεκριμένους καθορισμένους όρους. Για να κατανοήσετε την έννοια των ορισθέντων όρων, σας παραπέμπουμε στους Ορισμούς στην Ενότητα 14, Ορισμένο.

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ EXXONMOBIL ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων όσον αφορά τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω του Ιστότοπου, είναι:

Σε σχέση με τις δραστηριότητες της ExxonMobil στην Κύπρο, όπως ισχύει:

 • ExxonMobil Cyprus Ltd.
  6 Ayios Procopios Street, Nicosia, 1506, Cyprus

Οι συνδεδεμένες εταιρείες της ExxonMobil που προσδιορίστηκαν παραπάνω ως Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορούν να μεταφέρουν όλα ή μερικά από τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που λαμβάνουν μέσω του Ιστότοπου, σε συνδεδεμένες εταιρείες της ExxonMobil παγκοσμίως που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ, το Ηνωμένο Βασίλειο και της Ελβετίας, σε τρίτες χώρες που ενδέχεται να μην θεωρείται ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι μεταφορές γίνονται σύμφωνα με την Ενότητα 6 παρακάτω.

2. ΆΤΟΜΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΥΤΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Αυτή η Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου απευθύνεται στους επισκέπτες του ιστότοπου αυτού και των οποίων τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα συλλέγονται από τους Υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων που δίνονται στην Ενότητα 1 ανωτέρω.

Αυτή η Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου της ExxonMobil γενικά και κατά συνέπεια ενδιαφέρει το ευρύ κοινό, τους επιχειρηματικούς μας εταίρους και άλλους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς, στον ΕΟΧ, το Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Ελβετία. Όπως δηλώθηκε στην Ενότητα 1, η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου μπορεί να συμπληρωθεί περαιτέρω από άλλες κοινοποιήσεις περί απορρήτου δεδομένων που θα εκδοθούν από την ExxonMobil για συγκεκριμένες χρήσεις Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Πληροφορίες από παιδιά

Ο Ιστότοπος περιέχει πληροφορίες που μπορεί να είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τα παιδιά, αλλά η ExxonMobil δεν επιδιώκει μέσω του Ιστότοπου να συλλέξει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα από ή για άτομα κάτω των 17 ετών.

3. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ EXXONMOBIL ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ExxonMobil δεσμεύεται να συλλέγει και να χρησιμοποιεί Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα με νόμιμο τρόπο.

Η ExxonMobil θα διασφαλίσει ότι, όταν επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, η Επεξεργασία επιτρέπεται βάσει του ισχύοντος νόμου περί προστασίας δεδομένων. Στον ΕΟΧ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία, αυτό σημαίνει μεταξύ άλλων ότι η ExxonMobil θα αξιολογεί εάν και ποια αιτιολόγηση (νομική βάση) διαθέτει για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ και στο ισχύον δίκαιο. Ανάλογα με την κατάσταση, η ExxonMobil μπορεί να δικαιολογήσει την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε διάφορες νομικές βάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Το σύννομο επιχειρηματικόην επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων, τους επιδιωκόμενους σκοπούς και μια περιγραφή των ειδικών κατηγοριών σχετικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, σιγουρευτείτε ότι κάνετε ανασκόπηση στον πίνακα στην Ενότητα 4.

Η ExxonMobil προσφέρει την ευκαιρία στα άτομα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τους και θα εξετάσει τέτοιες ενστάσεις προσεκτικά όταν απαιτείται από τον νόμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας όσον αφορά το πώς η ExxonMobil επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, ανατρέξτε στην ενότητα Ενότητα 9 ή/και επικοινωνήστε με το Γραφείο Απορρήτου Δεδομένων της ExxonMobil στο data.privacy.office@exxonmobil.com.

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.1 Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται από επισκέπτες στον ιστότοπο

Σε αυτόν τον πίνακα περιγράφονται οι κατηγορίες πληροφοριών που συλλέγουμε από τους επισκέπτες στον Ιστότοπο, τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες και τη νομική βάση που δικαιολογεί κάθε εργασία επεξεργασίας.

Παρακολουθούμε επίσης άλλες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, τις οποίες χρησιμοποιούμε για στατιστικούς σκοπούς που μας βοηθούν να σχεδιάσουμε και να διαχειριστούμε τον Ιστότοπο. Επιπλέον, εάν κατά την επίσκεψή σας προσαρμόσετε τον Ιστότοπο, συμπληρώσετε μια φόρμα παραγγελίας, συμμετάσχετε σε έναν διαγωνισμό, παρέχετε σχόλια στην έρευνα ή υποβάλλετε άλλες πληροφορίες σε εμάς, θα μας δώσετε, ως αποτέλεσμα, Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σκοπός Επεξεργασίας
Νομική βάση επεξεργασίας
Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας
Για να καταστήσουμε ικανό τον ιστότοπο να επικοινωνήσει με τον υπολογιστή του επισκέπτη ή τη φορητή συσκευή του κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο.
Τα σύννομα επιχειρηματικά συμφέροντα της ExxonMobil για τη βελτίωση της σχετικότητας του περιεχομένου που παρέχεται στον Ιστότοπο, και για την εξασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών μας κατά τη διάρκεια επισκέψεων στον ιστότοπο.
Διεύθυνση IP (η διεύθυνση διαδίκτυου που έχει ανατεθεί στον υπολογιστή σας από τον Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου σας), τον τύπο συσκευής, τον τύπο τομέα, τον τύπο προγράμματος περιήγησης (browser) (π.χ., Firefox, Chrome ή Internet Explorer), και την ημερομηνία και ώρα της ημέρας.
Δείτε την Ενότητα 12. Διατήρηση εγγραφών

Για να βελτιώσουμε και να προσαρμόσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας
Τα σύννομα επιχειρηματικά συμφέροντα της ExxonMobil για τη βελτίωση της σχετικότητας του περιεχομένου που παρέχεται στον Ιστότοπο, και για την εξασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών μας κατά τη διάρκεια επισκέψεων στον ιστότοπο.
Αριθμός επισκέψεων στον ιστότοπο: ποια μέρη επιλέγουν οι επισκέπτες στον ιστότοπο, αναλύσεις για την καταμέτρηση και την παρατήρηση της συμπεριφοράς των χρηστών και το μέγεθος οθόνης της συσκευής. Λεπτομέρειες επικοινωνίας (ονόματα, διευθύνσεις, διευθύνσεις e-mail, και αριθμούς τηλεφώνων), εξατομίκευση του ιστότοπου, συμπληρωμένη φόρμα συμμετοχής σε διαγωνισμό, ανατροφοδότηση σε έρευνα και άλλες πληροφορίες που ίσως μας παρέχετε.
Δείτε τη δήλωση για cookie στον σχετικό ιστότοπο.

Για να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητήσατε και για να σας στέλνουμε τιμολόγια για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητήσατε.
Η ExxonMobil επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα προκειμένου να ολοκληρώσει, να εκτελέσει και να διαχειριστεί το σχετικό συμφωνητικό ή την παραγγελία σας.
Λεπτομέρειες επικοινωνίας (ονόματα, διευθύνσεις, διευθύνσεις e-mail, και αριθμούς τηλεφώνων), εξατομίκευση του ιστότοπου, συμπληρωμένη φόρμα συμμετοχής σε διαγωνισμό, ανατροφοδότηση σε έρευνα και άλλες πληροφορίες που ίσως μας παρέχετε.
Δείτε την Ενότητα 12. Διατήρηση εγγραφών

Διαχειριση αιτηματων και σχολίων που υποβάλλονται μέσω του ιστοτοπου.
Όταν επιλέγετε να παρέχετε πληροφορίες στην ExxonMobil, αποδέχεστε να επεξεργαστεί η ExxonMobil τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που παρείχατε, σύμφωνα με την παρούσα δήλωση ιδιωτικού απορρήτου και κάθε σχετική δήλωση που καλύπτει τη συγκεκριμένη χρήση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.Μπορουμε να διαβιβασουμε τα προσωπικα σας δεδομενα σε τριτους , αν αυτό είναι απαραιτητο για τη διεκπεραιωση της αιτησης συμφωνα με τη Ενοτητα 5.
Λεπτομέρειες επικοινωνίας, περιεχόμενο της αίτησης/ανατροφοδότησης και άλλα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που ίσως παρείχατε.
Δείτε την Ενότητα 12. Διατήρηση εγγραφών

Για να σας παρέχουμε το οδηγίες κατεύθυνσης προς βενζινάδικα.

Όταν κάνετε εγγραφή για υπηρεσίες δρομολόγησης μέσω του ιστότοπου, συμφωνείτε να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με δρόμους καινα γίνει επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας για αυτόν τον σκοπό.
Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε τις γεωγραφικές πληροφορίες για αυτούς τους σκοπούς, μπορείτε να αρνηθείτε την αίτησή μας για τον προσδιορισμό της γεωγραφικής θέσης. Σε αυτήν την περίπτωση, ορισμένες από τις υπηρεσίες στον ιστότοπό μας ενδέχεται να μην παρασχεθούν. Όταν μας επιτρέπετε να χρησιμοποιήσουμε γεωγραφικές πληροφορίες, συμφωνείτε να παρέχουμε τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη που μας βοηθούν στην παροχή υπηρεσιών σε εσάς σε όλο τον ιστότοπο.

Γεωγραφική θέση του υπολογιστή ή της κινητής συσκευής σας.
Δείτε την Ενότητα 12. Διατήρηση εγγραφών

Προς βελτίωση των προσπαθειών μας στο μάρκετινγκ και στην προώθηση, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ExxonMobil, και σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας που πιστεύουμε ότι σας ενδιαφέρουν, συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα προϊόντων και υπηρεσιών που συνιστώνται με βάση τις μετεωρολογικές πληροφορίες που σχετίζονται με τη γεωγραφική θέση του υπολογιστή ή της φορητής συσκευής σας.

Το σύννομο επιχειρηματικό συμφέρον της ExxonMobil για την πώληση και προώθηση των προϊόντων, υπηρεσιών, του περιεχομένου και των διαφημίσεών της.
Οι πληροφορίες γεωγραφικής θέσης θα συλλεχθούν μόνον εφόσον έχετε προηγουμένως δώσει συγκεκριμένη συναίνεση.
Όταν επιλέγετε να εγγραφείτε στον ιστότοπο, αποδέχεστε ότι θα σας κρατήσουμε ενήμερους σε επικοινωνίες από την ExxonMobil όπως δελτία ειδήσεων, ειδοποιήσεις, RSS ειδήσεις και αναρτήσεις σε ιστολόγια και ότι επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας που μας παρείχατε για αυτόν τον σκοπό.

Λεπτομέρειες επικοινωνίας, γεωγραφική θέση του υπολογιστή σας ή της φορητής συσκευής σας.
Δείτε την Ενότητα 12. Διατήρηση εγγραφών

Για την αναλυτική και στατιστικούς σκοπούς για να μας βοηθήσετε να σχεδιάσουμε και να διαχειριστούμε τον Ιστότοπο και για να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.
Τα σύννομα επιχειρηματικά συμφέροντα της ExxonMobil για τη βελτίωση της σχετικότητας του περιεχομένου που παρέχεται στον Ιστότοπο, και για την εξασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών μας κατά τη διάρκεια επισκέψεων στον ιστότοπο.

Αριθμό επισκέψεων στον ιστότοπο, ποια μέρη του ιστότοπου επιλέγουν οι επισκέπτες, και το μέγεθος οθόνης της συσκευής.
Κάθε δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρεται στην παρούσα κοινοποίηση, εφόσον οι πληροφορίες έχουν ψευδονομιστεί ή ανωνυμοποιηθεί κατάλληλα, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Δείτε τη δήλωση για cookie στον σχετικό ιστότοπο.

Όταν η ExxonMobil βασίζεται στο σύννομο συμφέρον της ως νομική βάση για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η ExxonMobil θα διασφαλίσει ότι τα σύννομα επιχειρηματικά της συμφέροντα για την επιδίωξη των σκοπών που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα (γενικά των συμφερόντων της στην προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της ExxonMobil) δεν θα επηρεάσουν δυσανάλογα και αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του επισκέπτη.

Όταν η ExxonMobil βασίζεται στη συγκατάθεση του ατόμου ως νομική βάση για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους σε οποιαδήποτε στιγμή για το μέλλον. Επισκέπτες που θέλουν να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους, πρέπει να μας ενημερώσουν στο data.privacy.office@exxonmobil.com και θα λάβουμε μέτρα για να σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τους το συντομότερο δυνατό.

Χρησιμοποιούμε cookies και άλλα αρχεία που αποθηκεύουμε στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, για να συλλέξουμε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες πληροφοριών που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα. Τα cookies και τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας ή σε μια κινητή συσκευή διευκολύνουν την προσαρμογή της χρήσης του Ιστότοπου και συμβάλλουν στην αποφυγή της ανάγκης επανεισαγωγής των στοιχείων σας κάθε φορά που τον επισκέπτεστε. Μπορείτε να εξαλείψετε ή να μπλοκάρετε αυτές τις πληροφορίες από τον υπολογιστή σας εάν θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τα αρχεία που θέτουμε στον υπολογιστή σας ή στη φορητή συσκευή σας, πώς να τα εξαλείψετε ή να τα μπλοκάρετε, δείτε την Δήλωση για Cookie στον σχετικό ιστότοπο.

Σημειώστε ότι ορισμένες από τις υπηρεσίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες εάν δεν παράσχετε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την παράδοση των υπηρεσιών.

4.2 Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται από επισκέπτες σε ιστότοπους τρίτων.

Χρησιμοποιούμε τεχνολογία διαφημίσεων τρίτων μερών για την παροχή διαφημίσεων όταν επισκέπτεστε ιστότοπους στους οποίους διαφημιζόμαστε. Όταν προσπελάσετε μια διαφήμιση, ένα αρχείο «cookie» θα αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας. Αυτή η πληροφορία χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της διαδικτυακής μας διαφήμισης. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την τεχνολογία προβολής διαφημίσεων τρίτων μερών, τα cookies και τον τρόπο εξαίρεσής σας, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ (σημείωση: θα μεταφερθείτε σε έναν ιστότοπο τρίτου μέρους).

Επιπλέον, αυτός ο Ιστότοπος έχει συνδέσμους προς ιστότοπους που η ExxonMobil δεν κατέχει, δεν ελέγχει, ούτε διατηρεί. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου και τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου τους και δεν κάνουμε δηλώσεις ούτε παρέχουμε εγγυήσεις σχετικά με τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου αυτών των ιστότοπων. Ομοίως, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές και τις πρακτικές οποιουδήποτε ιστότοπου από τον οποίο συνδεθήκατε στον δικό μας Ιστότοπο. Σας συνιστούμε να ελέγχετε προσεκτικά την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου των άλλων ιστότοπων και να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή τους εάν έχετε απορίες ή ερωτήσεις.

5. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Χρησιμοποιούμε άλλες εταιρείες και πρόσωπα για να εκτελούν λειτουργίες για λογαριασμό μας. Έχουν πρόσβαση σε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που απαιτούνται για την εκτέλεση των λειτουργιών τους, αλλά δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για άλλους σκοπούς. Η επικοινωνία μέσω του διαδικτύου και η αποστολή πληροφοριών, προϊόντων και υπηρεσιών σε εσάς με άλλα μέσα, συνεπάγεται απαραίτητα ότι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας περνούν μέσω τρίτων ή διακινούνται από τρίτους.

Για το σκοπό διαχείρισης του Ιστότοπου και των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω του Ιστότοπου, η ExxonMobil κοινοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε άλλες εταιρείες και άτομα προς εκτέλεση λειτουργιών εκ μέρους μας, συμπεριλαμβανομένων και της ολοκλήρωσης παραγγελιών, τις αποστολές, την αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυδρομείου και e-mail, την αφαίρεση επαναλαμβανόμενων πληροφοριών από λίστες πελατών, την παροχή βοήθειας για μάρκετινγκ, την επεξεργασία πληρωμών με κάρτες και την παροχή εξυπηρέτησης πελατών. Έχουν πρόσβαση σε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που απαιτούνται για την εκτέλεση των λειτουργιών τους, αλλά δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για άλλους σκοπούς.

Πριν μοιραστούμε οποιαδήποτε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα με παρόχους υπηρεσιών, συνάπτουμε μια γραπτή συμφωνία η οποία απαιτεί από αυτούς: (1) να μην κάνουν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη περαιτέρω γνωστοποίηση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, (2) να χρησιμοποιούν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα μόνο για τους καθορισμένους σκοπούς και μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες που έλαβαν από την ExxonMobil, (3) να διατηρούν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη αυτών των σκοπών ή για την προστασία των συμφερόντων της εταιρείας (π.χ. μέχρι το τέλος του διαστήματος των θεσμικών περιόδων παραγραφής) και (4) να διαθέτουν επαρκή και κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

Σε ορισμενες περιπτωσεις η ExxonMobil θα πρεπει να αποκαλυψει προσωπικα δεδομενα σε αλλα τριτα μερη, συμπεριλαμβανομενων των αρμοδιων αρχων, νομικων συμβουλων, φορεων εκμεταλλευσης και προμηθευτων σταθμων καυσιμων με σημα Esso, εκδοτων πληρωμης καρτων πιστοτητας που γινονται αποδεκτες από τους σταθμους καυσιμων με σημα Esso και αλλους επιχειρηματικους εταιρους οι οποιοι επεξεργαζονται τα προσωπικα δεδομενα για δικο τους λογαριασμο, για παραδειγμα εάν η μεταφορα αυτή απαιτειται από το νομο η νομικη διαδικασια προκειμενου να υπερασπιστουν τα δικαιωματα της ExxonMobil η να χειριστουν επαρκως τα παραπονα και τα αιτηματα του ατομου.

Εάν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα κοινοποιηθούν σε τρίτους ή σε συνδεδεμένη εταιρεία της ExxonMobil εκτός του ΕΟΧ, το Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Ελβετία ισχύουν οι συνθήκες σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων, δείτε την Ενότητα 6 παρακάτω, μαζί με τις απαιτήσεις αυτής της ενότητας. 

6. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

6.1 Μεταφορές μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών

Η σχετική συνδεδεμένη εταιρεία της ExxonMobil που είναι ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να μεταφέρει ορισμένα ή όλα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε διακομιστές της ExxonMobil παγκοσμίως και θα καταστήσουν αυτά τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προσβάσιμα σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες της ExxonMobil, ορισμένες από τις οποίες βρίσκονται σε τρίτες χώρες που ίσως να μην έχουν επαρκή επίπεδο προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με την ισχυούσα νομοθεσία.

Η μεταφορά Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τον ΕΟΧ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία σε παραλήπτες εγκατεστημένους εκτός του ΕΟΧ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία υπόκειται σε περιορισμούς. Η ExxonMobil έχει λάβει μέτρα ώστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα να λαμβάνουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων σε όλες τις τοποθεσίες της ExxonMobil. Στα βήματα αυτά συμπεριλαμβάνονται οι συνδεδεμένες εταιρείες της ExxonMobil που συνάπτουν Συμβάσεις Συνδεδεμένων Εταιρειών που περιέχουν τις «Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες» της ΕΕ.

Οι τυπικες συμβατικες ρητρες τηε Ευρωπαικης Ενωσης εχουν εγκριθει και τροποποιηθει κατά καιρους από την Ευρωπαικη Επιτροπη και τις σχετικες Ευρωπαικες Αρχες , προσφεροντας επαρκη προστασια για τη διαβιβαση προσωπικων δεδομενων εκτος Ευρωπαικου Οικονομικου Χωρου(ΕΟΧ) του Ηνωμενου Βασιλειου και της Ελβετιας.

6.2 Μεταφορές σε τρίτους

Όταν μεταφέρει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, η ExxonMobil θέτει διασφαλίσεις για να εξασφαλίσει ότι το τρίτο μέρος προστατεύει επαρκώς τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Αυτές οι διασφαλίσεις μπορεί να περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση: (1.) τις «Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες» της ΕΕ, (2.) συμβατικές διασφαλίσεις που επιβάλλονται στον τρίτο που έχει συνάψει σύμβαση με συνδεδεμένες εταιρείες της ExxonMobil εκτός του ΕΟΧ, το Ηνωμένο Βασίλειο ή της Ελβετίας (αποκαλούμενες μεταγενέστερες μεταφορές από τις συνδεδεμένες εταιρείες της ExxonMobil εκτός ΕΟΧ, το Ηνωμένο Βασίλειο ή Ελβετίας), και (3.) προστασίες που διαθέτονται από την τοπική νομοθεσία για τρίτο μέρος που ιδρύθηκε σε χώρα που θεωρείται επαρκής από την Επιτροπή της ΕΟΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένους μηχανισμούς μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για μεταφορές μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών και μεταφορές σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών και ενός αντιγράφου οποιωνδήποτε υφισταμένων διασφαλίσεων που εφαρμόζει η ExxonMobil για να διασφαλιστεί ότι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία εντός επαρκούς πλαισίου σε όλες τις τοποθεσίες της ExxonMobil, επικοινωνήστε με το data.privacy.office@exxonmobil.com.

7. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η ExxonMobil προσπαθεί να διατηρεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγει ακριβή, πλήρη και επικαιροποιημένα, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και χρησιμοποιούνται. Η ExxonMobil βασίζεται σε Υποκείμενα Δεδομένων για να διατηρήσει την ακρίβεια και την πληρότητα των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου πρέπει να πληροφορήσετε την ExxonMobil εάν αλλάξουν οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου και του πλαισίου βάσει του οποίου παρέχονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, π.χ., σε σχέση με την προαγωγή ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.

8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ExxonMobil διατηρεί τις κατάλληλες διοικητικές, τεχνικές και φυσικές διασφαλίσεις για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση, χρήση και κάθε άλλη παράνομη μορφή επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που βρίσκονται στην κατοχή μας.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΜΕΤΑΦΕΡΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η ισχύουσα νομοθεσία ενδέχεται να σας παρέχει το δικαίωμα να γνωρίζετε πώς επεξεργάζεται η ExxonMobil τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, και να κάνετε πρόσβαση στα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που κατέχει η ExxonMobil. Τέτοια δικαιώματα υφίστανται βάσει των νόμων περί απορρήτου δεδομένων στον ΕΟΧ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, στον ΕΟΧ και το Ηνωμένο Βασίλειο, τα Υποκείμενα των Δεδομένων έχουν επίσης το δικαίωμα: να ζητήσουν τη διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα· να περιορίσουν την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τους, υπό ορισμένες προϋποθέσεις· να αντιταχθούν στις εργασίες επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες περιστάσεις και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους· ή να ζητήσουν τη διαγραφή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όταν τα δεδομένα αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.

Υπό ορισμένες συνθήκες, έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε την φορητότητα των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας, πράγμα το οποίο θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε και να επαναχρησιμοποιήσετε τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τους δικούς σας σκοπούς σε διάφορους διακομιστές χωρίς εμπόδιο στην ευχρηστία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο μηχανισμό που είναι διαθέσιμος για την άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων, επικοινωνήστε με το data.privacy.office@exxonmobil.com.

Για να διευκολύνουμε τις προσπάθειές μας να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, θα ήταν χρήσιμο να μας ενημερώσετε για το πλαίσιο στο οποίο παρείχατε αρχικά στην ExxonMobil τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, π.χ. σχετικά με την προώθηση ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.

10. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ορισμένες κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θεωρούνται ευαίσθητες βάσει των νόμων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συνεπώς υπόκεινται σε υψηλότερο επίπεδο προστασίας και ασφάλειας. Ο νόμος περί απορρήτου δεδομένων θεωρεί ευαίσθητες τις εξής κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: (1) φυλή ή εθνοτική καταγωγή· (2) πολιτικές απόψεις· (3) θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις· (4) συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις· (5) σεξουαλική ζωή ή σεξουαλικός προσανατολισμός· (6) φυσική ή ψυχική υγεία ή ασθένειες και (7) γενετικά δεδομένα και βιομετρικά δεδομένα με σκοπό τον μοναδικό προσδιορισμό ενός φυσικού προσώπου.

Σας παρακαλούμε να μην παράσχετε στην ExxonMobil οποιεσδήποτε ευαίσθητες πληροφορίες του προαναφερθέντος χαρακτήρα σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, εάν παράσχετε τέτοιου είδους πληροφορίες, η ExxonMobil αποδέχεται τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτών των δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου ή με τους τρόπους που περιγράφονται στο σημείο όπου γνωστοποιούνται οι εν λόγω πληροφορίες.

11. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η ExxonMobil δεν χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, εκτός εάν αυτό είναι (i.) αναγκαίο για τη σύναψη ή την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ του ατόμου και της ExxonMobil και των συνδεδεμένων εταιρειών της, (ii.) όπου επιτρέπεται ή απαιτείται από τον νόμο ή (iii.) με βάση τη ρητή συγκατάθεση του ατόμου.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων νοείται μια απόφαση που παράγει νομικά αποτελέσματα για ένα άτομο ή επηρεάζει σημαντικά το άτομο και βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία (δηλαδή, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων) των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών σχετικά με το εν λόγω άτομο. Επιπλέον, η ExxonMobil θα εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των σύννομων συμφερόντων του εν λόγω ατόμου.

12. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η ExxonMobil διατηρεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, ή για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ., θεσμικές περίοδοι καταγραφής).

13. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Η ExxonMobil δεσμεύεται να προστατεύει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου και όπως απαιτείται από τους ισχύοντες εθνικούς νόμους. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτήν την κοινοποίηση ή σχετικά με τον χειρισμό των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας από την ExxonMobil ή εάν θέλετε να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το πώς διατηρεί η ExxonMobil τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν ή να μάθετε για τα δικαιώματά σας και πώς να τα ασκήσετε σχετικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, επικοινωνήστε με:

 • Data Privacy Office 
  c/o ExxonMobil Hungary Limited Liability Company
  Registered seat: H-1134 Budapest, Dózsa György út 61-63
  Budapest
  H-1134
  Hungary
 • Data.privacy.office@exxonmobil.com
 • Τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων σε χώρες που αναγράφονται στην Ενότητα 1

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στη χώρα σας.

14.  ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ

Ο όρος «Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στην περίπτωση της ExxonMobil, τη σχετική συνδεδεμένη εταιρεία της ExxonMobil), που καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

«ExxonMobil» ή/και «Συνδεδεμένες εταιρείες της ExxonMobil» σημαίνει (α) την Exxon Mobil Corporation ή οποιαδήποτε μητρική εταιρεία της Exxon Mobil Corporation, (β) οποιαδήποτε εταιρεία ή εταιρική σχέση στην οποία η Exxon Mobil Corporation ή οποιαδήποτε μητρική εταιρεία της Exxon Mobil Corporation τώρα ή στο εξής, άμεσα ή έμμεσα (1) κατέχει ή (2) ελέγχει περισσότερο από το πενήντα τοις εκατό (50%) του ιδιοκτησιακού συμφέροντος με δικαίωμα ψήφου ή διορισμού των μελών του Δ.Σ. ή των λειτουργικών ισοδυνάμων («Συνδεδεμένη Εταιρεία») και (γ) οποιαδήποτε κοινοπραξία στην οποία η Exxon Mobil Corporation, οποιαδήποτε μητρική εταιρεία της Exxon Mobil Corporation ή μια Συνδεδεμένη Εταιρεία έχει τον καθημερινό επιχειρησιακό έλεγχο.

Με τον όρο «Επεξεργασμένα» ή «Επεξεργασία», εννοούμε οποιαδήποτε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών επί των προσωπικών δεδομένων, αυτοματοποιημένων ή μη, όπως η συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, μελέτη, χρήση, γνωστοποίηση μέσω μετάδοσης ή διάδοση ή διαθεσιμότητα με άλλον τρόπο, ευθυγράμμιση ή συνδυασμός αυτών, περιορισμός χρήσης, διαγραφή ή καταστροφή.

Ο όρος «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» σημαίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες που σχετίζονται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των Δεδομένων» ή «Άτομο»)· ένα ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, είναι αυτό το οποίο μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ειδικά με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό στοιχείο όπως ένα όνομα, έναν αριθμό ταυτότητας, δεδομένα τοποθεσίας, ένα χαρακτηριστικό διαδικτυακής ταυτοποίησης ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που σχετίζονται με τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου. 

15. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου σε οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς εκ των προτέρων κοινοποίηση. Όταν κάνουμε ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου, θα αναρτήσουμε τις αλλαγές σε αυτήν τη σελίδα και θα ενημερώσουμε την ημερομηνία αναθεώρησης στο επάνω μέρος της Δήλωσης Ιδιωτικού Απορρήτου. Σας συνιστούμε θερμά να ελέγχετε τακτικά τη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου μας για ενημερώσεις.