Integritetspolicy

Denna allmänna integritetspolicy gäller från och med 18 september 2018.

Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss.

ExxonMobil uppskattar ditt intresse för denna webbplats, app och andra relaterade eller länkade webbplatser för ExxonMobil (kollektivt, ”webbplats”). Din sekretess är viktig för oss och vi vill att du ska förstå våra rutiner för hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy kan kompletteras ytterligare med annan information om skydd för personuppgifter som tillhandahålls av ExxonMobil för specifika användningar av vissa personuppgifter i specifika funktioner på webbplatsen. Till exempel, när vissa funktioner på webbplatsen begär ytterligare information från dig, kan vi tillhandahålla kompletterande information för att informera dig om hur vi behandlar sådan ytterligare information.

Denna integritetspolicy beskriver behandlingen av personuppgifter avseende besökare på webbplatsen, av ExxonMobils dotterbolag (kollektivt, ”ExxonMobil”) som är etablerade i Europeiska ekonomiska samarbetsområdets medlemsstater (EES), Storbritannien eller i Schweiz.

I denna integritetspolicy använder vi vissa definierade termer. För att förstå innebörden av de definierade termerna hänvisas du till Avsnitt 14Definitioner.

1. IDENTITET HOS DET DOTTERBOLAG TILL EXXONMOBIL SOM SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER SÅSOM PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Den (de) personuppgiftsansvariga avseende personuppgifter som insamlats via webbplatsen är:

Avseende ExxonMobils aktiviteter i Sverige, där så är tillämpligt:

 • ExxonMobil Sverige AB
  P.O. Box 785, 451 26 Uddevalla, Sverige

Det eller de dotterbolag till ExxonMobil som identifierats ovan som personuppgiftsansvariga för personuppgifterna, får överföra alla eller delar av personuppgifterna som erhållits genom webbplatsen till ExxonMobils dotterbolag över hela världen som är belägna utanför EES, Storbritannien och Schweiz, i tredje länder som eventuellt inte bedöms ge en adekvat skyddsnivå åt personuppgifterna. Överföringar sker i enlighet med Avsnitt 6 nedan.

2. INDIVIDER SOM DENNA INTEGRITETSPOLICY AVSER

Denna integritetspolicy riktar sig till besökarna på denna webbplats vars personuppgifter samlas in av den eller de personuppgiftsansvariga som listas i Avsnitt 1 ovan.

Denna integritetspolicy lämnar information om ExxonMobils datasekretessrutiner i allmänhet, och är på motsvarande sätt av intresse för allmänheten, våra affärspartner och andra externa intressenter, i EES, Storbritannien eller i Schweiz. Som framgår av avsnitt 1, kan denna integritetspolicy kompletteras ytterligare med annan specifik information om skydd för personuppgifter som utfärdats av ExxonMobil för specifika användningar av personuppgifter.

Information från barn

Webbplatsen innehåller information som kan vara av speciellt intresse för barn, men ExxonMobil försöker inte samla in personuppgifter från eller om personer under 17 års ålder via webbplatsen.

3. EXXONMOBILS EFTERLEVNAD AV DATASKYDDSLAGAR

ExxonMobil har förbundit sig att samla in och använda personuppgifter på ett lagenligt sätt.

ExxonMobil kommer vid sin behandling av personuppgifter att säkerställa att behandlingen tillåts enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. I EES, Storbritannien och Schweiz innebär detta bland annat att ExxonMobil ska bedöma huruvida och vilken motivering (rättslig grund) de har för behandlingen av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation) och tillämplig lag som gäller bosatta i EES, Storbritannien och Schweiz. Beroende på situationen kan ExxonMobil motivera behandlingen av personuppgifter på olika rättsliga grunder, som inkluderar:

 • ExxonMobils legitima företagsintresse att behandla personuppgifterna, om inte sådana intressen åsidosätts av individens intressen eller grundläggande rättigheter och friheter, och/eller
 • Behandlingen krävs för utförandet av ett kontrakt där individen är part, och/eller
 • Behandlingen krävs för efterlevnad av en rättslig förpliktelse som omfattar ExxonMobil, och/eller
 • Behandlingen krävs för att skydda individens vitala intressen, och/eller
 • Individen har gett samtycke till behandlingen av sina personuppgifter för ett eller flera specifika syften. När ExxonMobil erhåller samtycke från individen till behandlingen av personuppgifter, kan samtycket återkallas när som helst inför framtiden.

För mer information om särskilda aktiviteter för informationsbehandling, syften som ska uppfyllas och en beskrivning av de specifika kategorierna för personuppgifter som avses, se tabellen i Avsnitt 4.

ExxonMobil erbjuder möjlighet för individerna att invända mot behandlingen av sina personuppgifter och kommer att bedöma sådana invändningar omsorgsfullt då detta krävs enligt lag. För mer information om dina rättigheter avseende ExxonMobils behandling av dina personuppgifter, se Avsnitt 9 och/eller kontakta ExxonMobil Data Privacy Office via data.privacy.office@exxonmobil.com.

4. PERSONUPPGIFTSKATEGORIER OCH SYFTEN MED DATAINSAMLING

4.1 Personuppgifter som insamlats från besökare på webbplatsen

I denna tabell beskriver vi de informationskategorier som vi samlar in från besökare på webbplatsen, det syfte för vilket vi använder informationen och den rättsliga grund som motiverar varje behandlingsåtgärd.

Vi spårar även annan information om ditt besök som vi använder för statistiska syften och som hjälper oss att utforma och administrera webbplatsen. Om du under ditt besök dessutom personanpassar webbplatsen, fyller i ett beställningsformulär, deltar i en tävling, ger feedback via en enkät eller överför annan information till oss, kommer du att tillhandahålla personuppgifter till oss.

Syfte med behandlingen

Rättslig grund för behandlingen

Personuppgiftskategorier
Hur länge vi lagrar dina personuppgifter

För att webbplatsen ska kunna kommunicera med besökarens dator eller mobila enhet under besök på webbplatsen.

Exxo 12. Lagringsperio

ExxonMobils legitima affärsintressen för att förbättra relevansen av innehållet på webbplatsen och för att säkerställa kvaliteten på våra tjänster under besöken på webbplatsen.

IP-adress (den internetadress som din dator har tilldelats av din internetleverantör), domäntyp, sökmotortyp (t.ex. Firefox, Chrome eller Internet Explorer) samt datum och tidpunkt.

Se Avsnitt 12. Lagringsperiod

För att förbättra din upplevelse på webbplatsen och för personliga inställningar.

ExxonMobils legitima affärsintressen för att förbättra relevansen av innehållet på webbplatsen och för att säkerställa kvaliteten på våra tjänster under besöken på webbplatsen.

Antal besök på webbplatsen, vilka delar av webbplatsen besökaren väljer, analyser för att mäta och observera användarnas beteenden, samt skärmstorlek. Kontaktinformation (namn, adresser, e-postadresser och telefonnummer), personliga inställningar på webbplatsen, ifyllda beställningsformulär, tävlingsbidrag, feedback på enkäter och annan information du förser oss med.

Se uttalandet om cookies på tillämplig webbplats.

För att tillhandahålla de produkter och tjänster som du beställer och för att fakturera dig för produkter och tjänster du beställer.

ExxonMobil behandlar personuppgifter för att sluta, verkställa, utföra och administrera tillämpliga avtal eller beställningar gällande dig.

Kontaktinformation (namn, adresser, e-postadresser och telefonnummer), personliga inställningar på webbplatsen, ifyllda beställningsformulär, tävlingsbidrag, feedback på enkäter och annan information du förser oss med.
Se Avsnitt 12. Lagringsperiod

Administrering av begäranden och feedback som skickats in via webbplatsen.

Genom att välja att tillhandahålla information till ExxonMobil godkänner du att ExxonMobil behandlar informationen som du tillhandahåller, i enlighet med den här integritetspolicyn och med alla tillämpliga meddelanden om specifik användning av personuppgifter. Vi kan överföra dina personuppgifter till tredje parter om det är nödvändigt för att hantera begäran i enlighet med Avsnitt 5.

Kontaktinformation, innehåll i dina beställningar/feedback och övriga personuppgifter du tillhandahåller.
Se Avsnitt 12. Lagringsperiod

För att ge dig vägbeskrivning till servicestationer.

Genom att anmäla dig till vägbeskrivningstjänster på webbplatsen godkänner du att vi förser dig med relevant vägbeskrivningsinformation och behandlar dina personuppgifter för det syftet.
Om du inte vill använda lokaliseringsinformationen för det syftet kan du neka vår begäran om att få läsa geografisk positionering, och i sådana fall kan det hända att delar av tjänsterna på vår webbplats inte kan levereras. Genom att tillåta oss att använda din lokaliseringsinformation godkänner du att vi delar informationen med tredje parter som är behjälpliga för att tillhandahålla tjänsterna via vår webbplats.
Geolokalisering på din dator eller mobila enhet.
Se Avsnitt 12. Lagringsperiod

För att förbättra vår marknadsföring och annonsering, för att informera dig om ExxonMobil, och om våra produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, inklusive till exempel produkter och tjänster som föreslås beroende på väderinformation och som kopplas till din dator eller mobila enhets lokaliseringsinformation.

ExxonMobils legitima affärsintresse att marknadsföra, befrämja och förbättra sina produkter, tjänster, sitt innehåll och sin annonsering.
Lokaliseringsinformation samlas endast in med ditt uttryckliga medgivande.
Genom att välja att anmäla dig via webbplatsen godkänner du att vi skickar information till dig från ExxonMobil t.ex. nyheter, meddelanden, RSS-flöden och blogginlägg, samt att vi behandlar de personuppgifter du har delat med oss för detta syfte.
Kontaktinformation, geolokalisering av din dator eller mobila enhet.
Se Avsnitt 12. Lagringsperiod

För analytics och statistiksyften för att hjälpa oss ta fram och administrera webbplatsen och för att förbättra utbudet av våra produkter och tjänster.

ExxonMobils legitima affärsintressen för att förbättra relevansen av innehållet på webbplatsen, för att säkerställa kvaliteten på våra tjänster under besöken på webbplatsen och för att främja och förbättra utbudet av produkter och tjänster.

Antal besök på webbplatsen, vilka delar av webbplatsen besökare väljer, samt skärmstorlek.
Alla personuppgifter som hänvisas till i detta meddelande, förutsatt att informationen har pseudonymiserats och avidentifierats korrekt enligt gällande lag.
Se uttalandet om cookies på tillämplig webbplats.

När ExxonMobil åberopar sitt legitima intresse som rättslig grund för att behandla personuppgifterna, kommer ExxonMobil att säkerställa att de legitima företagsintressena för att uppnå de syften som anges i ovanstående tabell (i allmänhet intresset att främja ExxonMobils produkter och tjänster), inte påverkar besökarens rättigheter och friheter på ett oproportionerligt och negativt sätt.

När ExxonMobil åberopar individens samtycke som rättslig grund för att behandla personuppgifterna, kan besökarna återkalla sitt samtycke när som helst, för framtiden. Besökare som önskar återkalla sitt samtycke bör informera oss via data.privacy.office@exxonmobil.com. Vi kommer att vidta åtgärder för att avsluta behandlingen av dina personuppgifter så snart det är rimligt genomförbart.

Vi använder oss av cookies och andra filer som vi lagrar på din dator eller mobila enhet när du besöker webbplatsen för att samla in en eller flera av de informationskategorier som listas i ovanstående tabell. De cookies och filer som lagras på din dator eller mobila enhet underlättar anpassningen av din användning av webbplatsen och hjälper dig att slippa upprepa din information varje gång du besöker den. Du kan radera eller blockera den här informationen från din dator om du vill. För mer information om de cookies och filer vi placerar på din dator eller mobila enhet och hur du raderar eller blockerar dem, se respektive webbplats cookie-uttalande.

Observera att vissa tjänster kanske inte är tillgängliga om du underlåter att tillhandahålla de personuppgifter som krävs för att utföra dem.

4.2 Personuppgifter som insamlats från besökare på tredje parts webbplatser.

Vi använder tredje parts annonseringsteknik för att tillhandahålla annonser när du besöker webbplatser där vi annonserar. När du besöker en annons lagras en ”cookie”-fil på din dator. Denna information används som hjälp för att hantera vår online-annonsering. För att lära dig mer om tredje parts tekniktjänster för servning, cookies och hur du ”väljer bort” dem, klicka här (OBS: Du kommer att flyttas till en webbplats som tillhör en tredje part).

Denna webbplats har dessutom länkar till webbplatser som ExxonMobil inte äger, har kontroll över eller underhåller. Vi kan inte ansvara för deras dataskyddsregler och -rutiner och vi lämnar inga utfästelser eller garantier om dataskyddsrutinerna för dessa webbplatser. På motsvarande sätt kan vi inte ansvara för regler och rutiner för de webbplatser varifrån du har länkat till vår webbplats. Vi rekommenderar dig att omsorgsfullt gå igenom dataskyddsreglerna för andra webbplatser och kontakta operatören vid eventuella funderingar eller frågor.

5. UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PARTER

Vi anlitar andra företag och personer för att utföra funktioner på våra vägnar. De har tillgång till personuppgifter som krävs för att genomföra sina uppgifter men får inte använda dem för andra syften. Genom att kommunicera via internet och sända information, produkter och tjänster till dig genom andra medel kommer dina personuppgifter oundvikligt att passera genom eller hanteras av tredje parter.

I syfte att administrera webbplatsen och de personuppgifter som samlas in via webbplatsen delar ExxonMobil dina personuppgifter med andra företag och individer som utför funktioner för vår räkning, inklusive hantera beställningar, leveranser, skicka post och e-post, ta bort upprepad information från kundlistor, analysera data, tillhandahålla marknadsföringsstöd, hantera kortbetalningar och tillhandahålla kundtjänst. De har tillgång till dina personuppgifter som krävs för att genomföra sina uppgifter men får inte använda dem för andra syften.

Innan några personuppgifter kan delas med tjänsteleverantörer ingår vi ett skriftligt avtal som kräver att de: (1) inte gör några obehöriga, ytterligare utlämnanden av personuppgifterna; (2) endast använder personuppgifterna för de specificerade syftena och endast enligt de anvisningar som erhållits från ExxonMobil; (3) endast lagrar personuppgifterna så länge det behövs för att utföra dessa syften eller för att skydda företagsintressen (t.ex. till slutet av preskriptionstiderna) samt (4) inrättar adekvata och lämpliga säkerhetsåtgärder.

Under vissa omständigheter kan ExxonMobil behöva dela personuppgifter med andra tredje parter, inklusive behöriga myndigheter, juridiska rådgivare, operatörer och leverantörer av Essobensinstationer, utfärdare av betal- och bonuskort som kan användas på Esso-bensinstationer och andra affärspartner som själva bearbetar personuppgifter, till exempel om sådan överföring krävs enligt lag eller rättsprocess, för att försvara ExxonMobils rättigheter eller för att hantera personers klagomål och begäranden på korrekt sätt.

Om personuppgifter delas med en tredje part eller ett av ExxonMobils dotterbolag utanför EES, Storbritannien och Schweiz tillämpas villkoren avseende dataöverföringar, se Avsnitt 6 i tillägg till kraven i detta avsnitt.

6. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR AV PERSONUPPGIFTER

6.1 Överföringar mellan dotterbolag

ExxonMobil-dotterbolaget som identifierats som personuppgiftsansvarigt kan överföra vissa eller alla personuppgifter till servrar tillhörande ExxonMobil i hela världen och gör personuppgifterna tillgängliga för andra ExxonMobil-dotterbolag, varav vissa finns i tredje länder som kanske inte anses tillhandahålla en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifterna, i enlighet med gällande lag.

Överföringen av personuppgifter från EES, Storbritannien och Schweiz till mottagare utanför EES, Storbritannien och Schweiz omfattas av restriktioner. ExxonMobil har vidtagit åtgärder så att personuppgifter erhåller en adekvat skyddsnivå på ExxonMobils samtliga anläggningar. Dessa åtgärder inkluderar ExxonMobils dotterbolag som ingår avtal innehållande EU:s ”standardavtalsklausuler” mellan dotterbolag.

EU:s standardavtalsklausuler har godkänts av Europeiska kommissionen och relevanta europeiska myndigheter och bedöms ge adekvat skydd för överföringar av personuppgifter utanför EES, Storbritannien och Schweiz.

6.2 Överföringar till tredje parter

Vid överföring av personuppgifterna till tredje parter, kommer ExxonMobil att aktivera skyddsåtgärder för att säkerställa att den tredje parten skyddar personuppgifterna på ett adekvat sätt. Skyddsåtgärderna kan inkludera, där så är tillämpligt: (1.) EU:s ”standardavtalsklausuler”, (2.) säkerhetsklausuler som påläggs den tredje part som har kontrakterats av ExxonMobils dotterbolag utanför EES, Storbritannien eller Schweiz (så kallade vidareöverföringar av ExxonMobils dotterbolag utanför EES, Storbritannien eller Schweiz), och (3.) skydd tillgängliga under lokal lagstiftning för tredje parter som är etablerade i ett land som bedömts tillräckligt av EU-kommissionen.

För mer information om specifika överföringsmekanismer som används för överföringar mellan dotterbolag och överföringar till tredje parter, inklusive information om och en kopia av någon av de befintliga skyddsåtgärder som implementerats av ExxonMobil för att säkerställa att personuppgifter behandlas inom ett passande ramverk genom ExxonMobils samtliga anläggningar, är du välkommen att kontaktadata.privacy.office@exxonmobil.com.

7. PERSONUPPGIFTERNAS KORREKTHET

ExxonMobil eftersträvar att personuppgifterna som insamlas ska vara korrekta, fullständiga och aktuella med beaktande av de syften för vilka de har insamlats och används. ExxonMobil förlitar sig på att registrerade personer håller sina personuppgifter uppdaterade och fullständiga. Därför ska du informera ExxonMobil om dina personuppgifter ändras, inklusive det sammanhang då de delgavs, t.ex. i samband med reklam för en viss produkt eller tjänst.

8. SÄKERHET OCH SEKRETESS

ExxonMobil upprätthåller lämpliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder som utformats för att säkra personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, oavsiktlig förlust, förändring, obehörigt röjande eller åtkomst, användning och alla andra olagliga former av behandling av personuppgifter i vår ägo.

9. RÄTTIGHETER TILL TILLGÅNG, RÄTTELSE OCH RADERING AV PERSONUPPGIFTER, TILL DATAPORTABILITET, TILL BEGRÄNSNING AV OCH INVÄNDNING MOT BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Genom tillämplig lag kan du få rätt att veta hur ExxonMobil behandlar dina personuppgifter, och få åtkomst till dina personuppgifter som lagras av ExxonMobil. Sådana rättigheter föreligger enligt lagar om integritetsskydd i EES och Storbritannien. I EES och Storbritannien har dessutom registrerade även rätt att få inkorrekta eller ofullständiga personuppgifter rättade; att begränsa behandlingen av sina personuppgifter, under vissa omständigheter; att invända mot behandlingsåtgärder, med hänsyn tagen till de givna omständigheterna och av skäl som relaterar till deras särskilda situation; eller att få personuppgifter raderade när sådana uppgifter inte längre krävs för de syften för vilka de samlades in, i enlighet med tillämplig lag.

I vissa fall har du även rätt att begära portabilitet av personuppgifterna, vilket ger dig möjlighet att erhålla och återanvända personuppgifterna för egna syften för flera tjänster utan hinder för användbarheten.

För mer information om den specifika, tillgängliga åtgärden för att utöva de ovannämnda rättigheterna kan du kontakta data.privacy.office@exxonmobil.com.

För att underlätta för oss att tillmötesgå dina krav, vore det till stor hjälp om du vill informera oss om det sammanhang i vilket du initialt tillhandahöll ExxonMobil med dina personuppgifter, t.ex. i samband med marknadsföring av en specifik produkt eller tjänst.

10. BEHANDLING AV KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER

Vissa personuppgiftskategorier betraktas som känsliga enligt lagar om integritetsskydd och omfattas, som sådana, av en högre skydds- och säkerhetsnivå. Som känsliga betraktas följande personuppgiftskategorier: (1) ras eller etniskt ursprung; (2) politiska åsikter; (3) religiös och filosofisk övertygelse; (4) medlemskap i fackförening; (5) sexualliv eller sexuell läggning; (6) fysiska eller psykiska hälsotillstånd samt (7) genetiska och biometriska uppgifter i syfte att unikt definiera en fysisk person.

Vi ber dig att avstå från att lämna känslig information till ExxonMobil av ovannämnda slag, oavsett omständigheterna. Om du ändå lämnar sådan information, godtar ExxonMobil ditt uttryckliga samtycke till användning av sådana uppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy eller på de sätt som beskrivs vid den punkt då sådan information utlämnas.

11. AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE

ExxonMobil använder inte automatiserat beslutsfattande om det inte (i.) krävs för att ingå, eller genomföra, ett kontrakt mellan individen och ExxonMobil och dess dotterbolag, (ii.) tillåts eller krävs enligt lag, eller (iii.) baseras på individens uttryckliga samtycke.

Automatiserat beslutsfattande avser ett beslut som skapar rättsverkningar som rör en individ eller som på ett betydande sätt påverkar individen och enbart baseras på automatiserad behandling (dvs. ingen mänsklig bedömning vid den beslutsfattande processen) av personuppgifter med avsikten att utvärdera vissa personliga aspekter som relaterar till individen. Vidare ska ExxonMobil genomföra lämpliga åtgärder för att skydda individens rättigheter och friheter och legitima intressen.

12.LAGRING AV UPPGIFTER

ExxonMobil behåller personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilket uppgifterna samlades in, för att utöva sina lagliga rättigheter och för att säkerställa överensstämmelse med tillämpliga lagar.

13. FRÅGOR OCH KLAGOMÅL

ExxonMobil har förbundit sig att skydda dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy och enligt tillämpliga, nationella lagar. Vid eventuella frågor om denna information eller om ExxonMobils handläggning av dina personuppgifter, eller om du önskar ytterligare information om personuppgifterna som ExxonMobil innehar om dig eller lära dig om och utöva dina rättigheter avseende dina personuppgifter, kan du kontakta:

 • Data Privacy Office
  c/o ExxonMobil Hungary Limited Liability Company
  Registered seat: H-1134 Budapest, Dózsa György út 61-63
  Budapest
  H-1134
  Ungern
 • Data.privacy.office@exxonmobil.com
 • Datasekretessansvarig i länder identifierade i Avsnitt 1

Du har även rätt att framföra ett klagomål till tillsynsmyndigheten för dataskydd i ditt land.

14. DEFINITIONER

Termen ”Personuppgiftsansvarig” avser den fysiska eller juridiska person (avseende ExxonMobil innebär detta ExxonMobils relevanta dotterbolag) som fastställer syftena med och metoden för behandlingen av personuppgifter.

ExxonMobil och/eller ExxonMobils dotterbolag avser (a) Exxon Mobil Corporation eller något moderbolag till Exxon Mobil Corporation, (b) varje företag eller partnerskap i vilket Exxon Mobil Corporation eller något moderbolag till Exxon Mobil Corporation nu eller senare, direkt eller indirekt (1) äger eller (2) kontrollerar, mer än femtio procent (50 %) av ägarintresset med rätt att rösta eller utse dess ledning eller funktionellt likställda (”anknutet företag”) samt (c) varje form av samriskföretag i vilket Exxon Mobil Corporation, något moderbolag till Exxon Mobil Corporation eller ett anknutet företag har daglig operativ kontroll.

Med ”behandlad” eller ”behandling” avser vi varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Termen ”personuppgifter” avser all information som relaterar till en identifierad eller identifierbar fysisk person (”registrerad” eller ”individ”); en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet för den berörda personen.

15. ÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst utan föregående meddelande. Vid betydande ändringar av denna integritetspolicy kommer vi att publicera ändringarna på denna sida och uppdatera revideringsdatumet överst på integritetspolicyn. Vi uppmanar dig att läsa vår integritetspolicy regelbundet föruppdateringar.