Zasady Ochrony Danych Osobowych

Niniejsze Ogólne Zasady Ochrony Danych Osobowych obowiązują od 1 stycznia 2020r.
Ostatnia aktualizacja 9 grudnia 2019 r.

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna.

Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna i chcemy abyś poznał/a nasze praktyki w odniesieniu do zbierania Twoich danych osobowych i obchodzenia się z nimi. 

Niniejsze Zasady Ochrony Danych Osobowych opisują, jak przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od Ciebie:

 • Za pośrednictwem witryny internetowej SMART by GEP, która służy jako globalna platforma zakupów dla działań związanych z zaopatrzeniem ExxonMobil, oraz innych odnośnych formularzy, systemów i aplikacji. Do wszystkich nich odnoszą się niniejsze Zasady Ochrony Danych Osobowych. Łącznie te witryny, aplikacje i systemy są nazywane „Witryną” oraz 
 • w inny sposób w trakcie naszych relacji biznesowych, na przykład, jeśli jesteś klientem ExxonMobil lub innym interesariuszem zewnętrznym. 

ExxonMobil stosuje dodatkowe powiadomienia o ochronie danych osobowych przy określonych zastosowaniach niektórych z nich.  Na przykład, przekazujemy dodatkowe powiadomienia odwiedzającym nasze obiekty, naszym dostawcom, kandydatom do pracy, użytkownikom określonych aplikacji mobilnych oraz uczestnikom naszych programów kart lojalnościowych. Odnośne podmioty powiązane z ExxonMobil będą przetwarzać dane osobowe zgodnie z powiadomieniami dotyczącymi ich ochrony, które podają dla takich określonych zastosowań. Gdy powiadomienia te dotyczą Ciebie, zalecamy uważne ich przeczytanie. Tutaj możesz znaleźć linki do odnośnych powiadomień i więcej informacji o programie ochrony danych osobowych w ExxonMobil.

W niniejszych Zasadach Danych Osobowych używamy pewnych zdefiniowanych terminów. Znaczenie tych terminów zdefiniowano w Rozdziale 13, Definicje.

1. OSOBY, DO KTÓRYCH SKIEROWANE SĄ NINIEJSZE ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsze Zasady Ochrony Danych Osobowych są skierowane do dostawców (w tym ich podwykonawców) oraz ich przedstawicieli, których dane osobowe zbierają Administrator(zy) Danych wymienieni w punkcie 2 poniżej.

Informacje udzielane przez nieletnich

ExxonMobil nie zbiera za pośrednictwem tej strony internetowej danych osobowych od osób małoletnich ani o nich (zgodnie z definicją tego terminu w obowiązującym prawie), ani nie sprzedaje danych osobowych osób małoletnich bez zgody i upoważnienia.

2. TOŻSAMOŚĆ PODMIOTU POWIĄZANEGO Z EXXONMOBIL ZBIERAJĄCEGO DANE OSOBOWE JAKO ADMINISTRATOR DANYCH 

Podmiot powiązany z ExxonMobil, który prowadzi Witrynę związaną z jego działalnością, jest Administratorem danych osobowych zbieranych za jej pośrednictwem. Jeśli masz relacje umowne lub inne biznesowe z podmiotem powiązanym z ExxonMobil, podmiot taki jest Administratorem danych osobowych, które zbiera od Ciebie w kontekście tych relacji.  

W razie pytań prosimy o kontakt z data.privacy.office@exxonmobil.com

Podmiot(y) powiązan(y) z ExxonMobil i działające jako Administrator(zy) Danych osobowych mogą przekazywać wszystkie lub niektóre dane osobowe do podmiotów powiązanych z ExxonMobil na całym świecie, w tym w krajach trzecich, których nie uważa się za zapewniające ochronę danych osobowych na odpowiednim poziomie.  Takie transfery odbywają się zgodnie z Rozdziałem 7 poniżej. 

3. PRZESTRZEGANIE PRZEZ EXXONMOBIL Z PRZEPISÓW PRAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH  

ExxonMobil zobowiązuje się do zbierania i wykorzystywania danych osobowych w sposób zgodny z prawem. 

ExxonMobil zapewnia, że gdy Przetwarza dane osobowe, Przetwarzanie to będzie prawidłowe na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. W Europejskim Obszarze Gospodarczym, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii oznacza to, między innymi, że ExxonMobil oceni, czy i jak przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione (podstawa prawna) zgodnie z Rozporządzeniem UE o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i obowiązującym prawem. Uzasadnienie przetwarzania może, w zależności od sytuacji, obejmować:

 • Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez ExxonMobil z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolność
 • soby, której dane dotyczą, oraz/lub 
 • Wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, oraz/lub
 • Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na ExxonMobil oraz/lubOchrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, oraz/lub
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. W takim przypadku możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat działań związanych z przetwarzaniem danych, jego celów i opisu konkretnych danych osobowych, prosimy zapoznać się z tabelą w Rozdziale 4

Osoby, których dane dotyczą, mogą nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych i uważnie rozpatrzymy takie zastrzeżenia, jeżeli wymaga tego prawo. Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw w odniesieniu do przetwarzania przez nas danych osobowych, zapoznaj się z treścią Rozdziału 9 oraz/ lub skontaktuj się z Biurem Ochrony Danych Osobowych ExxonMobil pod adresem data.privacy.office@exxonmobil.com.

4. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W tabeli tej opisujemy kategorie informacji, które zbieramy za pośrednictwem Witryny oraz w związku z naszymi relacjami biznesowymi z Tobą. W stosownych przypadkach opisujemy także cel i podstawę prawną wykorzystywania i przetwarzania tych informacji. 

Gdy ExxonMobil odwołuje się do swojego uzasadnionego interesu jako podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, oznacza to, że zapewni, aby interesy te nie wpływały w nieproporcjonalny i negatywny sposób na prawa i swobody jednostki. 

Gdy ExxonMobil odwołuje się do zgody osoby, której dane dotyczą, jako podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, oznacza to, że osoby te w każdej chwili mogą wycofać swoją zgodę. Osoby odwiedzające, które chcą wycofać swoją zgodę, powinny powiadomić nas pod adresem data.privacy.office@exxonmobil.com, a my zaprzestaniemy przetwarzania ich danych osobowych tak szybko, jak to zasadnie możliwe.

Kategorie danych osobowych   Cel biznesowy przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania, w stosownych przypadkach Kategorie Źródeł Kategorie stron trzecich, którym udostępniane są informacje, jeśli dotyczy
Uprawnienia dostępu, dane bankowe dostawcy, login/ID użytkownika systemu, imię i nazwisko użytkownika, dziennik aktywności w systemie oraz dane kontaktowe dostawcy (w tym służbowe dane kontaktowe pracowników zaangażowanych w proces zaopatrzenia). W przypadku ofert składanych drogą elektroniczną w celu identyfikacji Ciebie jako autoryzowanego użytkownika i udzielenia Ci dostępu do tej platformy zakupowej w celu umożliwienia ofertowania w formie elektronicznej. 

Przetwarzanie to jest wymogiem umownym z mocy umowy zakupu zawartej z ExxonMobil lub Przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia umowy zakupu z ExxonMobil.  

Uzasadniony biznesowy interes ExxonMobil w potwierdzaniu Twojej tożsamości i uprawnień dostępu w celu zapewnienia dostępu do Witryny tylko autoryzowanym użytkownikom.

Uzasadniony interes biznesowy ExxonMobil w wydajnym działaniu i zarządzaniu relacjami handlowymi między Tobą a ExxonMobil lub podmiotami powiązanymi z ExxonMobil poprzez ułatwienie i przyspieszenie procesu S2P pozyskiwania materiałów i środków oraz współpracy pomiędzy ExxonMobil i dostawcą.

Informacje te zbieramy bezpośrednio od Ciebie. Możemy udostępniać te informacje naszemu dostawcy usług administrowania systemem, który udziela nam wsparcia.
Wszystkie dane osobowe odnoszące się do osób zaangażowanych w wykonanie zamówienia lub procedur zakupowych jako dostawcy lub podwykonawcy. 
Dane osobowe, w tym podobizna, imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, podpis, wykształcenie i szkolenie zawodowe, kwalifikacje i akredytacje, doświadczenie zawodowe, wykształcenie i członkostwo organizacji zawodowych, zgodnie z treścią życiorysu, kopie różnych dokumentów złożonych jako dokumenty uzupełniające lub w formularzach wstępnie ustalonych przez ExxonMobil. Status klasyfikacji dostawcy, karty wyników wydajności dostawcy i oceny ofert dostawcy.
Ocena ofert, administracja umową, repozytorium dokumentów i zarządzanie dostawcami. Przetwarzanie to jest konieczne do (i) oceny ofert; (ii) uzyskania referencji; (iii) sprawdzania ewentualnych konfliktów interesów; (iv) umożliwienia ExxonMobil administrowania i zarządzania zamówieniami, które mogą zostać udzielone; (v) kontroli wykonania świadczeń umownych, (vi) przestrzegania obowiązującego prawa oraz (vii) ochrony i obrony praw ExxonMobil. Informacje te zbieramy bezpośrednio od Ciebie. Możemy udostępniać te informacje naszemu dostawcy usług administrowania systemem, który udziela nam wsparcia.
Dane osobowe, w tym imię i nazwisko oraz służbowe dane kontaktowe, zajmowane stanowiska, główne dziedziny działalności gospodarczej, miejsca działalności gospodarczej, obywatelstwo, kraj zamieszkania, posiadane akcje i udziały, relacje z urzędnikami państwowymi i międzynarodowymi organizacjami publicznymi, stanowisko jako urzędnik państwowy, szczegóły dotyczące tego, czy dana osoba podlega przepisom dotyczącym sankcji handlowych, szczegóły dotyczące niektórych dochodzeń lub przestępstw, o ile zezwala na to obowiązujące prawo, oraz inne informacje uzyskane z publicznie dostępnych źródeł lub informacje dostarczone przez danego ewentualnego przyszłego kontrahenta lub informacji uzyskane poprzez Thomson Reuters World- Check lub inne narzędzia lub usługodawców. Badanie należytej staranności (due diligence) dostawców i stron trzecich. Przestrzeganie obowiązków prawnych, którym podlega ExxonMobil, w szczególności przepisów antykorupcyjnych, sankcji handlowych, kontroli importu / eksportu oraz przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. 

Uzasadniony interes biznesowy ExxonMobil w zminimalizowaniu ryzyka prawnego wobec niektórych przepisów, takich jak Ustawa USA o zagranicznych praktykach korupcyjnych, sankcje handlowe, kontrola importu/ eksportu oraz przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Uzasadniony interes biznesowy ExxonMobil w utrzymaniu standardów i uczciwości swoich działań, w celu zapewnienia zgodności z zasadami etycznymi i ochrony przed szkodą dla reputacji. 

Interes ExxonMobil w wykorzystywaniu scentralizowanego, funkcjonalnego wsparcia dostępnego w ramach grupy ExxonMobil oraz zapewnieniu realizacji transakcji z ewentualnymi przyszłymi kontrahentami za pośrednictwem sieci i systemów ExxonMobil.

Przekazując informacje o osobach trzecich, potwierdzasz, że otrzymałeś ich zgodę na przekazywanie ich danych osobowych ExxonMobil do przetwarzania zgodnie z Zasadami Ochrony Danych Osobowych.
Informacje te zbieramy bezpośrednio od Ciebie. Udostępniamy te informacje dostawcom usług badania due diligence.
Uprawnienia dostępu, informacje uwierzytelniające, dane osoby kontaktowej w firmie, login/ ID do systemu, nazwa, preferowany język, tytuł i adres IP. Aby zidentyfikować Ciebie jako autoryzowanego użytkownika Witryny, dla celów zarządzania kontem i informacjami w Witrynie. Uzasadniony biznesowy interes ExxonMobil w potwierdzaniu Twojej tożsamości i uprawnień dostępu w celu zapewnienia dostępu do Witryny tylko autoryzowanym użytkownikom.
Informacje te zbieramy automatycznie lub bezpośrednio od Ciebie. Możemy udostępniać te informacje naszemu dostawcy usług administrowania systemem, który udziela nam wsparcia.
Wszelkie dane osobowe, o których mowa w niniejszym powiadomieniu, pod warunkiem, że informacje te są odpowiednio ukryte za pseudonimami lub anonimowe, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.
Dla celów analitycznych i statystycznych.
Uzasadniony interes biznesowy ExxonMobil w zapewnieniu trafności Witryny, ulepszaniu jej funkcjonalności i usprawnienia naszego procesu zaopatrzenia.
Informacje te zbieramy automatycznie lub bezpośrednio od Ciebie.
Możemy udostępniać te informacje naszemu dostawcy usług administrowania systemem, który udziela nam wsparcia.

5. PLIKI COOKIE I REKLAMY UKIERUNKOWANE

Informacje umieszczane na Twoim komputerze, kiedy odwiedzasz Witrynę

Używamy plików cookie i innych lokalnych technologii przechowywania lub innych plików, takich jak piksele, tagi, sygnały nawigacyjne w sieci www i współdzielone obiekty lokalne (LSO, czasami nazywane „flashowymi plikami cookie”), które przechowujemy na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, kiedy odwiedzasz Witrynę. Pliki cookie i inne pliki przechowywane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym ułatwiają dostosowanie witryny do sposobu, w jaki z niej korzystasz, i pomagają uniknąć konieczności ponownego wprowadzania Twoich danych przy każdej kolejnej wizycie. Jeśli zechcesz, możesz usunąć te informacje ze swojego komputera lub je zablokować.  Pliki flash cookie mogą wykorzystywać elementy Twojego urządzenia inne niż przeglądarka, co oznacza, że być może nie możesz kontrolować ich używania za pomocą narzędzi i ustawień przeglądarki.  Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania plikami flash cookie, odwiedź witrynę www Adobe Flash Player.  Uwaga: zostaniesz przeniesiony/a na stronę www strony trzeciej.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego jak zrezygnować z plików cookie kliknij tutaj (uwaga: zostaniesz przeniesiony/a na stronę www strony trzeciej).

Korzystamy z dostawców, aby monitorować użytkowanie naszej witryny i pozyskiwać dane analityczne na ten temat. Dostawcy ci mogą wykorzystywać takie informacje do celów biznesowych zgodnie z naszymi umowami z nimi. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z danych analitycznych oraz plików cookie i plików, które umieszczamy na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, oraz o sposobach ich usuwania lub blokowania, zobacz Zasady Stosowania Plików Cookie w odnośnej Witrynie. 

Pamiętaj, że niektóre towary lub usługi mogą nie być dostępne, jeśli zdecydujesz się nie udostępniać niezbędnych danych osobowych.

Reklama ukierunkowana i wykorzystanie z serwisów społecznościowych

Możemy wykorzystywać zbierane za pośrednictwem Witryny informacje, aby wspomóc zarządzanie naszymi reklamami online.  Możemy, na przykład, wykorzystywać zebrane z Witryny informacje, aby wyświetlać Ci reklamy naszych produktów i usług, gdy odwiedzasz inne witryny, np. zewnętrzne serwisy społecznościowe, serwisy informacyjne i wyszukiwarki (wideo). W tym celu korzystamy z technologii reklamowych innych firm. Więcej informacji na temat technologii innych firm wyświetlania reklam i sposobu rezygnacji z takiej technologii można znaleźć na stronie YourOnlineChoices.Com.  Uwaga: zostaniesz przeniesiony/a na stronę www strony trzeciej.

Nasza Witryna także zawiera linki do stron www innych firm.  Może to obejmować wtyczki społecznościowe do Facebooka, Twittera, YouTube'a i innych mediów społecznościowych. W przypadku otrzymania pewnych informacji statystycznych dotyczących klikania za pośrednictwem tych linków lub wtyczek społecznościowych będziemy traktować takie informacje statystyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kliknięcie takiego linku lub wtyczki społecznościowej spowoduje nawiązanie połączenia internetowego między Twoją przeglądarką a serwerem odnośnej strony www, w wyniku czego pewne dane osobowe mogą być zbierane przez te strony. ExxonMobil nie jest właścicielem, nie kontroluje ani nie utrzymuje tych stron www. Zalecamy, aby uważnie zapoznać się z zasadami ochrony danych tych innych witryn i w razie obaw lub pytań kontaktować się z ich operatorami. ExxonMobil nie ponosi odpowiedzialności za to, jak inni postępują z danymi osobowymi i nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących praktyk ochrony danych osobowych i dokładności treści tych stron. 

ExxonMobil nie może także odpowiadać za zasady i praktyki żadnej witryny, której łącza użyłeś/aś, aby przejść do naszej witryny.  

Możemy wykorzystywać informacje zebrane za pośrednictwem Witryny do analizy zależności między korzystaniem z Witryny a korzystaniem z innych aplikacji (np. naszej aplikacji do płatności mobilnych) na różnych typach urządzeń używanych do uzyskiwania dostępu do Witryny lub aplikacji, w celu ułatwienia przechodzenia pomiędzy aplikacjami. W tym celu korzystamy z plików cookie i innych technologii przechowywania w naszej Witrynie zgodnie z niniejszymi Zasadami Ochrony Danych Osobowych i zasadami korzystania z plików cookie w Witrynie.  

6. UJAWNIANIE/PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

Zatrudniamy inne firmy i osoby do wykonywania pewnych funkcji w naszym imieniu. Mają one dostęp do danych osobowych potrzebnych do realizacji tych celów biznesowych. 

Na przykład ExxonMobil może udostępniać Twoje dane osobowe dostawcom, aby umożliwić realizację zamówień i dostaw, wysyłanie poczty i poczty e-mail, zarządzanie listami klientów, analizowanie danych, zapewnianie pomocy marketingowej, hostowanie witryn, przetwarzanie kart płatniczych oraz świadczenie i ulepszanie obsługi klienta. Ponadto komunikacja za pośrednictwem Internetu i przesyłanie informacji, produktów i usług do Ciebie w inny sposób wiąże się z koniecznością przekazywania Twoich danych osobowych lub dysponowania nimi osobom trzecim.

Ci dostawcy usług mają dostęp do Twoich danych osobowych niezbędnych do zrealizowania naszych celów biznesowych, ale nie mogą z nich korzystać dla innych celów. 

Zanim udostępnimy usługodawcom jakiekolwiek dane osobowe, zawieramy z nimi pisemne umowy, które wymaga od nich, aby: (1) nie dokonywali żadnych dalszych nieuprawnionych ujawnień danych osobowych; (2) używali danych osobowych wyłącznie do określonych celów i tylko zgodnie z otrzymanymi od ExxonMobil instrukcjami; (3) zachowywali dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne ochrony interesów firmy; oraz (4) stosowali wystarczające i odpowiednie środki bezpieczeństwa do ich ochrony. 

W pewnych okolicznościach ExxonMobil ujawni dane osobowe dostawcom, w tym właściwym organom, radcom prawnym, operatorom markowych stacji paliw Exxon, Mobil lub Esso, wydawcom kart płatniczych i lojalnościowych oraz innym kontrahentom. Dostawcy ci przetwarzają dane osobowe we własnym imieniu, na przykład: jeśli wymaga tego prawo, w celu obrony praw ExxonMobil lub w celu rozpatrywania skarg i wniosków osób fizycznych. Możemy również udostępniać Twoje dane w związku z przekazaniem aktywów lub jeśli w inny sposób jesteśmy zaangażowani w fuzję lub przekazanie. Tylko wtedy, gdy zezwala na to obowiązujące prawo i za Twoją zgodą, jeśli jest wymagana, będziemy przekazywać dane osobowe do dostawców, takich jak dystrybutorzy ExxonMobil, w celu umożliwienia im wprowadzenia na rynek swoich produktów i usług. 

ExxonMobil nie sprzedaje i nie będzie sprzedawać danych osobowych stronom trzecim. ExxonMobil zezwala stronom trzecim na zbieranie informacji za pośrednictwem naszych Witryn (na przykład za pomocą plików cookie) w celu wyświetlania reklam naszych produktów i usług, gdy użytkownik odwiedza inne strony www. Tam, gdzie wymaga tego prawo, będziemy prosić o Twoją zgodę przed zebraniem takich informacji za pośrednictwem naszych Witryn. Te strony trzecie mogą również wykorzystywać te informacje do opartych na zainteresowaniach reklam innych produktów i usług. Reklamy te oparte są na aktywności online użytkowników w czasie oraz w różnych witrynach, usługach i urządzeniach („reklama oparta na zainteresowaniach”). Nasze zasady wykorzystania plików cookie zawierają informacje o tym, które strony trzecie zbierają informacje za pośrednictwem danej Witryny dla celów reklam opartych na zainteresowaniach. Zalecamy zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych prywatności tych stron trzecich. 

Ponadto używamy narzędzi kontrolnych dostawców do przeprowadzania analiz due diligence i innych działań selekcyjnych zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi lub regulacyjnymi, w szczególności Thomson Reuters World Check i Thomson Reuters Enhanced Due Diligence (EDD), jeśli jest to dozwolone przez prawo, do kontroli rzetelności i zaawansowanej kontroli kontekstu, które dostarczają nam informacji, które pomagają nam w identyfikacji i zabezpieczeniu się przed ryzykiem złamania przepisów albo naruszenia reputacji.  

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat praktyk ochrony danych osobowych firmy Thomson Reuters w odniesieniu do zbierania i przetwarzania danych osobowych w ramach World-Check i EDD, zapoznaj się z zasadami World-Check Privacy Statement oraz Thomson Reuters Privacy Statement. Zasady te odzwierciedlają politykę prywatności i praktyki firmy Thomson Reuters działającej jako niezależny administrator danych. Zalecamy, aby uważnie zapoznać się z zasadami ochrony danych takiego operatora i w razie obaw lub pytań kontaktować się z nim.

7. MIĘDZYNARODOWE TRANSFERY DANYCH OSOBOWYCH

7.1 Transfery między podmiotami powiązanymi

Odnośny podmiot powiązany z ExxonMobil, który jest Administratorem Danych, może udostępniać dane osobowe innym podmiotom powiązanym z ExxonMobil i może przekazywać niektóre lub wszystkie dane osobowe na serwery ExxonMobil zlokalizowane na całym świecie zgodnie z obowiązującym prawem. 

Takie przekazywanie danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii do odbiorców spoza tych terytoriów podlega ograniczeniom. ExxonMobil podjął działania, aby we wszystkich jego lokalizacjach dane osobowe chronione były na odpowiednim poziomie. Działania te obejmują zawieranie przez podmioty powiązane z ExxonMobil umów między podmiotami powiązanymi zawierających „Standardowe Klauzule Umowne UE”. 

Standardowe Klauzule Umowne UE zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską i właściwe władze europejskie jako odpowiednie zabezpieczenie transferów danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, Wielką Brytanię i Szwajcarię. 

7.2 Transfery do stron trzecich

Przy przekazywaniu danych osobowych ExxonMobil stosuje zabezpieczenia w celu zapewnienia, że ich odbiorca odpowiednio je chroni. W odniesieniu do przekazywania danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii do odbiorców spoza tych terytoriów ExxonMobil przestrzega (1) „Standardowych Klauzul Umownych UE”, (2.) gwarancji umownych nakładanych na odbiorców związanych umowami z podmiotami powiązanymi z ExxonMobil poza EOG, Wielką Brytanią lub Szwajcarią (tak zwane przekazywanie dalej), oraz (3.) zabezpieczenia dostępne na mocy prawa lokalnego dla odbiorcy z siedzibą w kraju uznanym przez Komisję Europejską za odpowiedni. Tam, gdzie jest to dozwolone i stosownie do przypadku, będziemy polegać na zgodzie osoby fizycznej.
Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnych mechanizmów transferu, w tym informacje o obecnych zabezpieczeniach wdrożonych przez ExxonMobil, można skontaktować się z nami pod adresem Data.privacy.office@exxonmobil.com.

8. DOKŁADNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

ExxonMobil stara się, aby zbierane przezeń dane osobowe były dokładne i kompletne. Przy utrzymaniu dokładności i kompletności danych osobowych ExxonMobil polega na osobach, których dane te dotyczą. Poinformuj ExxonMobil, jeśli Twoje dane osobowe ulegną zmianie, podając kontekst, w którym zostały przekazane, np. w związku z określonym produktem lub usługą. 

9. PRAWA JEDNOSTEK

Pewne Twoje uprawnienia w odniesieniu do Twoich danych osobowych wynikają z obowiązującego prawa. 

W Kalifornii konsumenci mają prawo do usunięcia swoich danych, dostępu do i przenoszenia danych osobowych zbieranych, wykorzystywanych lub ujawnionych przez ExxonMobil oraz do korzystania z tych praw w sposób wolny od dyskryminacji. 

Aby złożyć możliwy do zweryfikowania wniosek konsumencki o skorzystanie z prawa do poznania lub usunięcia swoich danych osobowych, odwiedź stronę docelową programu ExxonMobil ochrony danych osobowych, gdzie możesz złożyć wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza internetowego lub telefonu. 

Prawo ochronie danych osobowych obowiązujące w EOG, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii uprawnia konsumentów do: dostępu do ich danych osobowych, sprostowania niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych w pewnych okolicznościach, sprzeciwu wobec operacji przetwarzania, w odniesieniu do tych okoliczności i powodu dotyczącego ich szczególnej sytuacji, lub usunięcia danych osobowych, gdy nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z obowiązującym prawem. 

W pewnych okolicznościach masz również prawo zażądać przenośnego wyciągu swoich danych osobowych, co pozwoli Ci na ponowne wykorzystanie swoich danych osobowych do własnych celów. 

Masz także prawo do złożenia skargi w organie nadzorującym ochronę danych w swoim kraju.

Więcej informacji na temat konkretnego mechanizmu dostępnego w celu wykonywania wyżej wymienionych praw można uzyskać pod adresem email data.privacy.office@exxonmobil.com. 

Aby ułatwić nasze starania na rzecz spełnienia Twojego wniosku, prosimy o informowanie nas o okolicznościach, w jakich po raz pierwszy przekazałeś/aś ExxonMobil swoje dane osobowe, np. w związku z promocją konkretnego produktu lub usługi.

Sygnały Do-Not-Track i podobne mechanizmy Niektóre mobilne przeglądarki internetowe transmitują sygnały „do-not-track”. Ze względu na różnice w sposobie realizacji i uruchamiania tej funkcji w przeglądarkach internetowe nie zawsze jest jasne, czy użytkownicy zamierzają transmitować te sygnały, a nawet czy o nich wiedzą. Obecnie nie podejmujemy działań w odpowiedzi na te sygnały.

10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

ExxonMobil nie korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, chyba że jest to (i.) konieczne do zawarcia lub wykonania umowy między daną osobą a ExxonMobil i jego podmiotami powiązanymi, (ii.) dozwolone lub wymagane przez prawo lub (iii.) na podstawie wyraźnej zgody danej osoby. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji odnosi się do decyzji, które wywołują skutki prawne dotyczące jakiejś osoby lub w znaczący sposób wpływają na jakąś osobę i które są oparte wyłącznie na zautomatyzowanym (tj. bez interwencji człowieka) przetwarzaniu danych osobowych. ExxonMobil wdroży odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osób fizycznych, gdy stosowane jest zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

11. ZACHOWANIE DOKUMENTACJI

ExxonMobil zachowuje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, do wykonania swoich praw i zapewnienia przestrzegania obowiązującego prawa.  

12. PYTANIA I SKARGI

ExxonMobil zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych w sposób opisany w niniejszych Zasadach Ochrony Danych Osobowych oraz zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego powiadomienia lub postępowania przez nas z Twoimi danymi osobowymi lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

 • Data Privacy Office
  c/o ExxonMobil Hungary Limited Liability Company
  Registered seat: H-1134 Budapest, Dózsa György út 61-63
  Budapest
  H-1134
  Hungary
 • Data.privacy.office@exxonmobil.com

13. DEFINICJE

„Administrator danych” oznacza osobę fizyczną lub prawną (w przypadku ExxonMobil odnośny podmiot powiązany z ExxonMobil), która określa cele i środki przetwarzania danych osobowych. 

„ExxonMobil” oraz /lub „podmioty powiązane z ExxonMobil” oznacza (a) ExxonMobil Corporation lub jej dowolną firmę macierzystą, (b) dowolną firmę lub spółkę, w której ExxonMobil Corporation lub jej dowolna firma macierzysta obecnie i w przyszłości, bezpośrednio lub pośrednio (1) jest właścicielem lub (2) posiada więcej niż pięćdziesiąt procent (50%) udziałów i jest uprawniona do głosowania lub wyznaczania dyrektorów lub ich funkcyjnych odpowiedników („firma stowarzyszona") oraz (c) dowolna spółka typu joint venture, w której ExxonMobil Corporation, jej dowolna firma macierzysta lub firma powiązana pełni stałą kontrolę operacyjną.

„Przetworzone” lub „przetwarzanie” oznacza każdą operację wykonywaną na danych osobowych, niezależnie od tego, czy przy użyciu środków zautomatyzowanych, czy nie, taką jak zbieranie, rejestracja, organizacja, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, pobieranie, konsultowanie, używanie, ujawnianie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dostosowanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.

14. ZMIANY W NINIEJSZYCH ZASADACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszych Zasad Ochrony Danych Osobowych w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do treści niniejszych Zasad Ochrony Danych Osobowych, zmiany te umieścimy na niniejszej stronie oraz uaktualnimy datę wprowadzenia modyfikacji we wstępie do dokumentu związanego z Zasadami Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy do regularnego przeglądania naszych dokumentów Zasad Ochrony Danych Osobowych w celu zapoznania się z jej uaktualnionymi wersjami.