Personvernerklæring

Denne generelle personvernerklæringen gjelder fra 1. januar 2020.
Sist oppdatert 9. desember 2019.

Det er viktig for oss å beskytte personopplysningene dine.

Personvernet ditt er viktig for oss, og vi ønsker at å bidra til at du skal forstå praksisen vår når det gjelder innsamling og håndtering av personopplysningene dine. 

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler personopplysninger vi mottar fra deg:

 • Gjennom nettstedet SMART by GEP, som tjener som den globale innkjøpsplattformen for ExxonMobil sine innkjøpsaktiviteter, og gjennom andre tilknyttede skjemaer, systemer og programmer, som alle omfattes av denne personvernerklæringen. Vi henviser samlet til disse nettstedene, programmene og systemene som «Nettstedet». 
 • på andre måter som følge av forretningsforholdet vårt, for eksempel hvis du er kunde av ExxonMobil eller andre eksterne interessenter. 

ExxonMobil har ytterligere personvernmerknader  for spesifikk bruk av visse personopplysninger.   Vi har for eksempel ytterligere merknader for besøkende på anleggene våre, for leverandører, jobbsøkere, brukere av enkelte mobilapper, og deltakere i lojalitetsprogrammet vårt.. De relevante virksomhetene som er tilknyttet ExxonMobil, behandler personopplysningene i samsvar med personvernmerknadene de oppgir for slik spesifikk bruk. Når disse merknadene gjelder for deg, anbefaler vi at du leser dem nøye. Du finner koblinger til relevante merknader og mer informasjon om personvernprogrammet til ExxonMobil her.

I denne personvernerklæringen bruker vi enkelte definerte begreper. For å forstå betydningen av de definerte begrepene ber vi om at du ser gjennom avsnitt 13, Definerte begreper.

1. PERSONER DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN GJELDER FOR

Denne personvernerklæringen er adressert til leverandørene (inkludert deres underleverandører) og deres representanter, hvis personopplysninger er samlet inn av behandlingsansvarlig (e), listet i avsnitt 2 nedenfor. 

Informasjon fra barn

ExxonMobil har ikke til hensikt å samle inn, via nettstedet, personopplysninger fra eller om mindreårige (da dette begrepet er definert av gjeldende lov), og ExxonMobil selger heller ikke personopplysninger om mindreårige uten bekreftende godkjenning.

2. IDENTITETEN TIL VIRKSOMHETEN SOM ER TILKNYTTET EXXONMOBIL SOM SAMLER INN PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLINGSANSVARLIG 

Virksomheten som er tilknyttet ExxonMobil som driver nettstedet knyttet til sine forretningsaktiviteter, er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn via nettstedet. Hvis du har et kontraktsmessig eller annet forretningsforhold til en virksomhet som er tilknyttet ExxonMobil, er denne partneren behandlingsansvarlig for personopplysningene som den samler inn fra deg i forbindelse med dette forholdet.  

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss på data.privacy.office@exxonmobil.com

Virksomheten(e) som er tilknyttet ExxonMobil som opptrer som behandlingsansvarlig for personopplysningene, kan overføre alle eller noen av personopplysningene til virksomheter tilknyttet ExxonMobil over hele verden. Disse virksomhetene kan være hjemmehørende i tredjeland som ikke anses å gi et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysningene. Overføringer skjer i samsvar med avsnitt 7 nedenfor. 

3. EXXONMOBILS OVERHOLDELSE AV LOVER OM DATABESKYTTELSE  

ExxonMobil forplikter seg til å samle inn og bruke personopplysninger på en lovlig måte. 

ExxonMobil skal sørge for at behandlingen er tillatt i henhold til gjeldende personvernlovgivning når selskapet behandler personopplysninger. I EØS, Storbritannia og Sveits betyr dette at ExxonMobil skal vurdere spesielt hvorvidt selskapet har begrunnelse (rettslig grunnlag) og hvilken begrunnelse det har for behandling av personopplysninger, som fastsatt i EUs personvernforordning og gjeldende lov. Begrunnelse for behandling kan, avhengig av situasjonen, inkludere:

 • ExxonMobil sin legitime forretningsinteresse, med mindre slike interesser overstyres av interessene eller de grunnleggende rettighetene og frihetene til enkeltpersonen, og/eller 
 • utførelsen av en kontrakt som enkeltpersonen er en part i, og/eller
 • overholdelse av en rettslig forpliktelse som ExxonMobil er underlagt, og/eller
 • for å beskytte enkeltpersonens vitale interesser og/eller
 • ditt samtykke til behandling av personopplysningene dine for ett eller flere spesifikke formål. I slike tilfeller kan du når som helst trekke tilbake samtykket ditt. 

Hvis du vil ha mer informasjon om bestemte databehandlingsaktiviteter, formålene med denne behandlingen og en beskrivelse av de spesifikke personopplysningene, kan du se tabellen i avsnitt 4

Enkeltpersoner kan motsette seg behandling av personopplysningene sine, og vi vil vurdere slike innvendinger nøye der det kreves av loven. Hvis du vil ha mer informasjon om rettighetene dine med hensyn til hvordan vi behandler personopplysningene dine, kan du se avsnitt 9 eller kontakte ExxonMobils personvernavdeling på data.privacy.office@exxonmobil.com.

4. INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER 

I denne tabellen beskriver vi kategoriene av informasjon som vi samler inn via nettstedet og i forbindelse med vårt forretningssamarbeid med deg. Vi beskriver også formålet og det rettslige grunnlaget, der det er aktuelt, for bruk og behandling av informasjonen. 

Når ExxonMobil baserer seg på sin legitime interesse som rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger, vil ExxonMobil sørge for at disse interessene ikke uforholdsmessig og negativt påvirker en persons rettigheter og friheter. 

Når ExxonMobil baserer seg på enkeltpersoners samtykke som rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger, kan enkeltpersoner trekke tilbake samtykket sitt når som helst. Besøkende som ønsker å trekke tilbake samtykket, må varsle oss på data.privacy.office@exxonmobil.com. Vi stopper da behandling av vedkommendes personopplysninger så snart det er rimelig mulig.

Kategorier av personopplysninger   Forretningsformål for behandling av personopplysninger Rettslig grunnlag for behandling, der dette gjelder Kategorier av kilder Kategorier av tredjeparter som informasjon deles med, hvis aktuelt 
Tilgangstillatelser, leverandørens bankdetaljer, påloggings-ID/system-ID, brukernavn (for- og etternavn), systemaktivitetslogg og leverandørens kontaktdetaljer (inkludert informasjon om virksomheten til ansatte som er involvert i innkjøpsprosessen). For bud som ble sendt inn elektronisk, for å identifisere deg som en godkjent bruker og tilordne tilgang til innkjøpsplattformen for å kunne utføre elektroniske bud. 
Behandlingen er et kontraktsmessig krav under innkjøpskontrakten med ExxonMobil og/eller behandlingen er nødvendig for å inngå en innkjøpskontrakt med ExxonMobil.  

ExxonMobil sin legitime forretningsinteresse i å validere identiteten din og tilgangsrettighetene dine for å sikre at kun godkjente brukere har tilgang til nettstedet.
ExxonMobil sin legitime forretningsinteresse i å drive effektivt og behandle den eventuelle kommersielle relasjonen mellom deg og ExxonMobil og/eller virksomheter tilknyttet ExxonMobil ved å muliggjøre og akselerere Betalingskilde-prosessen og samarbeidet mellom ExxonMobil og leverandøren.
Vi samler inn denne informasjonen direkte fra deg. Vi kan dele denne informasjonen med vår systemansvarlig som hjelper oss med våre støtteformål.

Alle personopplysninger knyttet til enkeltpersoner som er involvert i utførelsen av kontrakten og/eller i innkjøpsprosedyrer, enten som leverandør eller underleverandør. 
Personopplysninger inkludert bilde, for- og etternavn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, signatur, akademisk og profesjonell opplæring, kvalifikasjoner og akkrediteringer, arbeidserfaring, utdannelse og medlemskap i profesjonelle organer, som innlemmet i CV-ene, kopi av ulike dokumenter som ble innsendt som støttedokumenter, eller i skjemaer forhåndsetablert av ExxonMobil. Leverandørklassifiseringsstatus, leverandørprestasjonpoeng og evalueringer av leverandørbud.

Budevaluering, administrering av avtalen, dokumentrepositorium og leverandøradministrasjon.
Behandlingen er nødvendig for (i) evaluering av bud, (ii) innhente referanser, (iii) kontrollere interessekonflikter, (iv) muliggjøre ExxonMobil til å administrere og behandle potensiell kontrakt, (v) prestasjonsrevisjon i henhold til avtalen, (vi) overholde gjeldende lover og (vii) bevare og forsvare ExxonMobil sine juridiske rettigheter.
Vi samler inn denne informasjonen direkte fra deg. Vi kan dele denne informasjonen med vår systemansvarlig som hjelper oss med våre støtteformål.
Personlige data, inkludert navn og forretningskontaktdetaljer, stilling, viktigste virksomhetsområder, steder der forretningsaktiviteter utføres, statsborgerskap, bostedsland, aksjonærskap og eierskapsinteresser, relasjoner til offentlige tjenestemenn og offentlige internasjonale organisasjoner, stilling som offentlig tjenestemann, detaljer om hvorvidt den enkelte er underlagt handelssanksjoner, detaljer om bestemte undersøkelser eller lovbrudd hvis tillatt etter gjeldende lov, og annen informasjon på grunnlag av offentlig tilgjengelige kilder, og/eller informasjon gitt av den forestående forretningspartneren og/eller informasjon innhentet gjennom Thomson Reuters World-Check eller andre verktøy eller tjenesteleverandører. Due diligence av leverandører og tredjeparter.
Overholdelse av juridiske forpliktelser som ExxonMobil er underlagt, spesielt lover mot bestikkelser, handelssanksjoner, import/eksport-kontroller og lover om bekjempelse av hvitvasking av penger. 

ExxonMobil sin legitime forretningsinteresse i å minimere juridiske risikoer i henhold til visse lover, som for eksempel den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), handelssanksjoner, import/eksport-kontroller og lover om bekjempelse av hvitvasking av penger.

ExxonMobil sin legitime forretningsinteresse i å opprettholde standarder og integritet i virksomheten sin, for å sikre overholdelse av etiske retningslinjer, og beskytte mot omdømmeskader. 

ExxonMobil sin interesse i å utnytte sentralisert, funksjonell støtte som er tilgjengelig i ExxonMobil-konsernet, og for å sikre at transaksjoner med forestående forretningspartnere og andre kan bli operasjonalisert gjennom ExxonMobil sitt nettverk og sine systemer.

Ved å gi informasjon om tredjeparter, bekrefter du at du har mottatt tillatelse fra personen(e) til å gi ExxonMobil vedkommendes personopplysninger for behandling i samsvar med personvernerklæringen.
Vi samler inn denne informasjonen direkte fra deg. Vi deler denne informasjonen med due diligence-leverandører.
Tilgangstillatelser, autentiseringsinformasjon, forretningskontaktdetaljer, påloggings-ID/system-ID, navn, foretrukket språk, tittel og IP-adresse. Å identifisere deg som en autorisert bruker av nettstedet i forbindelse med kontoen og administrasjon av nettstedinformasjon. ExxonMobil sin legitime forretningsinteresse i å validere identiteten din og tilgangsrettighetene dine for å sikre at kun godkjente brukere har tilgang til nettstedet.
Vi samler inn denne informasjonen automatisk og direkte fra deg. Vi kan dele denne informasjonen med vår systemansvarlig som hjelper oss med våre støtteformål.
Noen av personopplysningene det refereres til i denne merknaden, forutsatt at informasjonen er riktig pseudonymisert eller anonymisert, slik det kreves i henhold til gjeldende lov.
For analytiske og statistiske formål.
ExxonMobil sin legitime forretningsinteresse for å sikre relevansen til nettstedet, for å forbedre funksjonaliteten til nettstedet og for å forbedre innkjøpsprosessen.
Vi samler inn denne informasjonen automatisk og direkte fra deg.
Vi kan dele denne informasjonen med vår systemansvarlig som hjelper oss med våre støtteformål.

5. INFORMASJONSKAPSLER OG MÅLRETTET ANNONSERING

Informasjon som plasseres på datamaskinen din når du besøker nettstedet

Vi bruker informasjonskapsler og annen lokal lagringsteknologi eller filer som piksler, tagger, sporingsbilder og lokale delte objekter (også kalt «flash-informasjonskapsler») som vi lagrer på datamaskinen eller mobilenheten din når du besøker nettstedet. Informasjonskapslene og filene som er lagret på datamaskinen eller mobilenheten, forenkler tilpassing av bruken din av nettstedet og bidrar til at du slipper å måtte skrive inn detaljene på nytt hver gang du besøker nettstedet. Du kan slette eller blokkere denne informasjonen fra datamaskinen.  Flash-informasjonskapsler kan bruke deler av enheten utenom nettleseren din, noe som betyr at du kanskje ikke kan kontrollere bruken av dem ved hjelp av nettleserverktøy og-innstillinger.  Hvis du vil ha mer informasjon om administrering av flash-informasjonskapsler, kan du gå til nettstedet  Adobe Flash Player.  Merk: du vil bli videresendt til et tredjepartsnettsted.

Hvis du vil vite mer om hvordan du fjerner informasjonskapsler fra enheten, kan du klikke her (merk: du blir videresendt til et tredjepartsnettsted).

Vi bruker leverandører til å overvåke bruken av nettstedet vårt og til å tilby analyse av denne bruken. Disse leverandørene kan bruke slik informasjon for forretningsformål i samsvar med kontraktene våre med dem. 

Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av analyse, om informasjonskapslene og filene vi legger på datamaskinen eller mobilenheten, og hvordan du sletter eller blokkerer dem, kan du se erklæringen om informasjonskapsler på det relevante nettstedet. 

Vær oppmerksom på at enkelte varer eller tjenester kanskje ikke er tilgjengelige hvis du velger ikke å oppgi de nødvendige personopplysningene.

Målrettet annonsering, og bruken vår av sosiale medier

Vi kan bruke informasjonen vi samler inn gjennom nettstedet, til å administrere annonseringen vår på nett.  Vi kan for eksempel bruke informasjon innhentet fra nettstedet, til å vise deg annonser for produktene og tjenestene våre når du besøker andre nettsteder, for eksempel sosiale medienettsteder fra tredjepart, nyhetssider og (video-)søkemotorer. Vi bruker tredjeparts annonseringsteknologi til dette formålet. Hvis du vil vite mer om tredjeparts annonsevisningsteknologi og hvordan du kan «melde deg av» slik teknologi, kan du gå til YourOnlineChoices.Com.  Merk: du vil bli videresendt til et tredjepartsnettsted.

Nettstedet vårt inneholder også lenker til andres nettsteder.  Dette kan omfatte sosiale programtillegg for Facebook, Twitter, YouTube og andre sosiale medier. I tilfelle vi mottar statistiske opplysninger om klikkfrekvens via disse lenkene eller sosiale programtillegg, behandler vi slik statistisk informasjon i samsvar med gjeldende lover. Når du klikker på slike koblinger eller sosiale programtillegg, etableres en nettilkobling mellom nettleseren din og serverne til de aktuelle nettstedene. Dermed kan enkelte personopplysninger bli samlet inn av disse nettstedene. ExxonMobil verken eier, kontrollerer eller vedlikeholder disse nettstedene. Vi anbefaler at du leser gjennom retningslinjene for personvern på disse andre nettstedene nøye og kontakter operatøren hvis du har bekymringer eller spørsmål. ExxonMobil er ikke ansvarlig for måten andre håndterer personopplysninger på, og gir ingen fremstillinger eller garantier om personvernpraksisen og nøyaktigheten av innholdet på disse nettstedene. 

På samme måte er ExxonMobil ikke ansvarlig for retningslinjene og praksisen til et nettsted som du har lenket til nettstedet vårt fra.  

Vi kan bruke informasjon innhentet gjennom nettstedet til å analysere koblinger mellom bruken din av nettstedet og bruken din av andre programmer (for eksempel appen vår for mobilbetaling) på tvers av de forskjellige enhetstypene du bruker for å få tilgang til nettstedet eller programmene, for å forbedre opplevelsen på tvers av programmene. Ved å gjøre dette bruker vi informasjonskapselfiler og annen lagringsteknologi på nettstedet vårt i samsvar med denne personvernerklæringen og erklæringen om informasjonskapsler på nettstedet.  

6. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL LEVERANDØRER

Vi har kontrakt med andre selskaper og personer for å utføre funksjoner på våre vegne. De har tilgang til personopplysninger som er nødvendige for å utføre disse forretningsformålene. 

ExxonMobil kan for eksempel dele personopplysningene dine med leverandører for å gjøre det mulig for ExxonMobil å utføre bestillinger og leveranser, sende post og e-post, administrere kundelister, analysere data, gi markedsføringshjelp, drifte nettsteder, behandle kortbetalinger, og gi og forbedret kundeservice. Å kommunisere via nettet og levere informasjon, produkter og tjenester til deg på andre måter innebærer nødvendigvis at personopplysningene dine går gjennom eller blir håndtert av tredjeparter.

Disse tjenesteleverandørene har tilgang til de personopplysningene dine som er nødvendige for å utføre forretningsformålene våre, men kan ikke bruke dem til andre formål. 

Før noen personopplysninger deles med tjenesteleverandører, inngår vi en skriftlig avtale som krever at de: (1) ikke foretar uautorisert utlevering av personopplysninger, (2) bruker personopplysningene kun til bestemte formål og kun i henhold til instruksjonene mottatt fra ExxonMobil, (3) beholder personopplysningene bare så lenge som nødvendig eller for å beskytte selskapets interesser, og (4) har tilstrekkelige og hensiktsmessige sikkerhetstiltak på plass. 

I noen tilfeller vil ExxonMobil utlevere personopplysninger til leverandører, inkludert kompetente myndigheter, juridiske rådgivere, Exxon-, Mobil- eller Esso-merkede bensinstasjoner, betalings- og fordelskortutstedere og andre kontraktsparter. Disse leverandørene behandler personopplysningene på egne vegne, for eksempel hvis det kreves av loven for å  håndheve ExxonMobil sine rettigheter, eller for å håndtere enkeltpersoners klager og forespørsler. Vi kan også dele opplysningene dine i forbindelse med en overføring av eiendeler, eller hvis vi ellers er involvert i en fusjon eller overføring. Bare når det er tillatt etter gjeldende lov og med ditt samtykke som nødvendig, vil vi distribuere personopplysninger til leverandører, for eksempel ExxonMobil-distributører, med det formål å la dem markedsføre sine produkter og tjenester til deg. 

ExxonMobil verken selger eller kommer til å selge personopplysninger til tredjepart. ExxonMobil tillater tredjeparter å innhente informasjon gjennom nettstedene våre (for eksempel via informasjonskapsler) for å vise annonser for produktene og tjenestene våre når brukeren besøker andre nettsteder. Der det kreves av loven, vil vi søke ditt samtykke før slik informasjon innhentes via nettstedene våre. Tredjepartene kan også bruke informasjonen til interessebasert annonsering av andre produkter og tjenester. Annonsene er basert på brukernes nettaktiviteter over tid og på tvers av ulike nettsteder, tjenester og enheter («interessebasert annonsering»). Erklæringene våre om informasjonskapsler gir informasjon om hvilke tredjeparter som samler inn informasjon via nettstedet for interessebaserte annonseringsformål. Vi anbefaler at du går gjennom retningslinjene for personvern for disse tredjepartene. 

Videre bruker vi leverandørens screeningverktøy til å utføre due diligence og andre screeningaktiviteter i samsvar med våre juridiske eller regulatoriske forpliktelser, og spesielt Thomson Reuters World Check og Thomson Reuters Enhanced Due Diligence-verktøy (EDD), der det er tillatt ved lov, til å foreta integritetssjekker og avanserte bakgrunnssjekker som gir oss informasjon som hjelper oss å identifisere og beskytte mot eventuell regulatorisk risiko og/eller omdømmerisiko.  

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om Thomson Reuters personvernpraksis med hensyn til innsamling og håndtering av personopplysninger innen World-Check og EDD, kan du se personvernerklæringen for World-Check og personvernerklæringen for Thomson Reuters. Disse uttalelsene reflekterer retningslinjene for personvern og praksisen til Thomson Reuters som en uavhengig behandlingsansvarlig. Vi anbefaler at du leser gjennom retningslinjene for personvern for operatøren og kontakter operatøren hvis du har bekymringer eller spørsmål.

7. INTERNASJONALE OVERFØRINGER AV PERSONOPPLYSNINGER

7.1 Overføringer mellom tilknyttede virksomheter

Den relevante virksomheten som er tilknyttet ExxonMobil og er behandlingsansvarlig, kan gjøre personopplysninger tilgjengelig for andre virksomheter tilknyttet ExxonMobil og kan overføre deler av eller alle personopplysningene til ExxonMobil-servere, som befinner seg i hele verden i henhold til gjeldende lov. 

Overføring av personopplysninger fra EØS, Storbritannia og Sveits til mottakere som befinner seg utenfor slike territorier, er underlagt restriksjoner. ExxonMobil har iverksatt tiltak, slik at personopplysninger får et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse på alle ExxonMobil-lokasjoner. Disse trinnene omfatter virksomheter tilknyttet ExxonMobil som inngår avtaler mellom tilknyttede virksomheter som inneholder EUs standard kontraktsklausuler. 

EUs standard kontraktsklausuler er godkjent av Europakommisjonen og relevante europeiske myndigheter og gir tilstrekkelig beskyttelse for overføring av personopplysninger utenfor EØS, Storbritannia og Sveits. 

7.2 Overføringer til tredjeparter

Ved overføring av personopplysninger iverksetter ExxonMobil4 sikkerhetstiltak for å sikre at mottakeren beskytter personopplysningene tilstrekkelig. Når det gjelder overføring av personopplysninger fra EØS, Storbritannia og Sveits til utenfor slike territorier, baserer ExxonMobil seg på (1.) EUs standard kontraktsklausuler, (2.) kontraktsmessige sikkerhetstiltak pålagt mottakeren som er inngått av virksomheter tilknyttet ExxonMobil utenfor EØS, Storbritannia eller Sveits (såkalte videre overføringer), og (3.) beskyttelse tilgjengelig i henhold til lokal lovgivning for mottakeren etablert i et land som anses som tilstrekkelig av EU-kommisjonen. Der det er tillatt, og hvis aktuelt, vil vi stole på den enkeltes samtykke.
 
Hvis du vil ha mer informasjon om spesifikke overføringsmekanismer, herunder informasjon om eksisterende sikkerhetstiltak som er implementert av ExxonMobil, kan du kontakte Data.privacy.office@exxonmobil.com.

 

8. NØYAKTIGHETEN AV PERSONOPPLYSNINGER

ExxonMobil bestreber seg på å holde personopplysninger som samles inn, nøyaktig og fullstendig. ExxonMobil er avhengig av enkeltpersoner for å opprettholde nøyaktige og fullstendige personopplysninger. Informer ExxonMobil hvis personopplysningene dine endres, inkludert konteksten der personopplysningene ble gitt, for eksempel i forbindelse med et bestemt produkt eller tjeneste. 

9. ENKELTPERSONERS RETTIGHETER

Gjeldende lov kan gi deg visse rettigheter med hensyn til personopplysningene dine. 

I California kan forbrukere ha rett til å slette dataene sine, få tilgang til og overføre personopplysninger som er innsamlet, brukt eller utlevert av ExxonMobil, og å håndheve disse rettighetene uten å bli utsatt for diskriminering. 

For å sende inn en kontrollerbar forbrukerforespørsel om å håndheve retten din til å vite om, eller slette, personopplysningene dine, kan du gå til ExxonMobil sitt personvernprogram landingsside. Her kan du sende inn forespørsel via e-post, nettskjema eller kontakte oss via telefon. 

I henhold til personvernlovgivningen i EØS, Storbritannia og Sveits gir gjeldende lov forbrukere rett til å få tilgang til personopplysningene sine, få rettet unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger, begrense behandlingen av personopplysningene sine, under visse omstendigheter motsette seg behandlingsoperasjonene, når det gjelder de gitte omstendighetene og årsaker knyttet til deres spesielle situasjon, eller få slettet personopplysninger når slike data ikke lenger er nødvendige for de formålene som de er samlet inn for, i samsvar med gjeldende lov. 

I noen tilfeller har du også rett til å be om et overflyttbart utdrag av personopplysningene dine, slik at du kan gjenbruke personopplysningene dine for dine egne formål. 

Du har også rett til å klage til tilsynsmyndighetene for databeskyttelse i landet ditt.

Hvis du vil ha mer informasjon om de spesifikke mekanismene som er tilgjengelige for å håndheve disse rettighetene, kan du kontakte data.privacy.office@exxonmobil.com. 

For at vi lettere skal kunne imøtekomme forespørselen din, ber vi deg opplyse om omstendighetene der du opprinnelig ga ExxonMobil personopplysninger, for eksempel i forbindelse med et bestemt produkt eller tjeneste.

Ikke sporbare signaler og lignende mekanismer Noen mobile nettlesere sender ut ikke sporbare signaler. På grunn av forskjeller i hvordan nettlesere inkluderer og aktiverer denne funksjonen, er det ikke alltid klart om brukere bevisst ønsker at signalene skal overføres, eller om de i det hele tatt er klar over at de finnes. Vi har for øyeblikket ikke iverksatt tiltak som svar på disse signalene.

10. AUTOMATISERT BESLUTNINGSTAKING

ExxonMobil bruker ikke automatisert beslutningstaking med mindre det er (i.) nødvendig for inngåelse av, eller utførelse av, en kontrakt mellom personen og ExxonMobil og dets tilknyttede virksomheter, (ii.) tillatt eller pålagt ved lov, eller (iii) basert på personens eksplisitte samtykke. 

Automatisert beslutningstaking henviser til avgjørelser som gir rettslige virkninger vedrørende en person eller i betydelig grad påvirker individet og som utelukkende baseres på automatisert behandling (dvs. ingen menneskelig inngripen) av personopplysninger. ExxonMobil skal implementere egnede tiltak for å sikre individets rettigheter, friheter og legitime interesser når automatisert beslutningstaking brukes.

11. OPPBEVARING AV POSTER

ExxonMobil oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som opplysningene ble innhentet for, for å utøve sine juridiske rettigheter og for å sikre overholdelse av gjeldende lov. 

12. SPØRSMÅL OG KLAGER

ExxonMobil er forpliktet til å beskytte personopplysningene dine slik det er beskrevet i denne personvernerklæringen og i henhold til gjeldende lover. Hvis du har spørsmål om denne erklæringen eller håndteringen vår av personopplysningene dine, eller hvis du ønsker ytterligere informasjon, kan du kontakte oss på:

 • Data Privacy Office
  c/o ExxonMobil Hungary Limited Liability Company
  Registered seat: H-1134 Budapest, Dózsa György út 61-63
  Budapest
  H-1134
  Ungarn
 • Data.privacy.office@exxonmobil.com 

13. DEFINERTE BEGREPER

Begrepet «behandlingsansvarlig» betyr den fysiske eller juridiske personen (i tilfellet ExxonMobil, den relevante virksomheten tilknyttet ExxonMobil) som bestemmer formålene med og metodene for behandlingen av personopplysninger. 

Med «ExxonMobil» og/eller «virksomheter tilknyttet ExxonMobil» menes (a) Exxon Mobil Corporation eller et eventuelt morselskap til Exxon Mobil Corporation, (b) ethvert selskap eller partnerskap der Exxon Mobil Corporation eller et morselskap til Exxon Mobil Corporation nå eller heretter, direkte eller indirekte (1) eier eller (2) kontroller med mer enn 50 prosent (50 %) eierandel og som har rett til å stemme for eller utnevne sine styremedlemmer eller funksjonelle ekvivalenter («tilknyttet virksomhet») og (c) eventuelle joint venture der Exxon Mobil Corporation, eventuelt morselskap til Exxon Mobil Corporation eller en tilknyttet virksomhet har daglig, operativ kontroll.

Med «behandlet» eller «behandling» menes operasjon(er) som utføres på personlige data, enten ved automatiserte metoder, for eksempel innsamling, opptak, organisering, strukturering, lagring, tilpasning, endring, gjenfinning, konsultasjon, bruk, utlevering , formidling eller på annen måte gjøre tilgjengelig, justering eller kombinasjon, begrensning, sletting eller ødeleggelse.

14. ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst uten forvarsel. Når vi gjør vesentlige endringer i denne personvernerklæringen, vil vi legge ut endringene på denne siden og oppdatere revisjonsdatoen øverst i personvernerklæringen. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå personvernerklæringen vår regelmessig for oppdateringer.