Tietosuojaseloste

Tämä Yleinen Tietosuojaseloste tulee voimaan 14. tammikuu 2019.

Henkilötietojesi suojaaminen on meille tärkeää.

Tämä yksityisyyden Tietosuojaseloste kuvaa ExxonMobilin käsittelemiä Henkilötietoja, jotka on saatu mahdollisilta ja nykyisiltä toimittajilta ExxonMobilin hankintatoiminnan yhteydessä. Hankintatoimiin kuuluu tarjousten  käsittely ja arviointi sekä arviointi, sopimusten hallinnointi ja hankinnan johtaminen. 

ExxonMobil kerää tietoja SMART by GEP-sivuston kautta, mikä toimii ExxonMobilin hankintatoiminnan maailmanlaajuisena hankinnan alustana, ja muiden muotojen, järjestelmien, sivustojen ja sovellusten kautta, mitkä viittaavat tähän Tietosuojaselosteeseen (yhdessä "Sivusto").

Yksityisyydensuojasi on tärkeää, ja haluamme sinun ymmärtävän Henkilötietojesi keräämisessä ja käsittelyssä noudattamamme käytännöt. 

Tätä Tietosuojaselostetta voidaan täydentää muilla ExxonMobilin tietosuojailmoituksilla, jotka koskevat tiettyjen Henkilötietojen nimenomaista käyttöä tiettyjen Sivuston ominaisuuksien yhteydessä. Jos esimerkiksi tietyissä Sivuston ominaisuuksissa sinulta pyydetään lisätietoja, näiden lisätietojen käsittelytavoista saatetaan antaa ylimääräinen ilmoitus. 

Tämä yksityisyyden Tietosuojaseloste kuvaa  ExxonMobil-konserniin kuuluvien yhtiöiden (yhteisesti "ExxonMobil"), jotka  sijaitsevat Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Sveitsissä, Henkilötietojen käsittelyä hankintatoimintaa varten.

Käytämme tässä Tietosuojaselosteessa tiettyjä määriteltyjä termejä. Pyydämme sinua katsomaan Kohtaa 14, Määritellyt termit, jotta ymmärtäisit määriteltyjen termien merkityksen.

1. HENKILÖTIETOJA REKISTERINPITÄJÄN OMINAISUUDESSA KERÄÄVÄN EXXONMOBIL-TYTÄRYHTIÖN IDENTITEETISTÄ  

Kerättävien Henkilötietojen rekisterinpitäjä (t) on se ExxonMobil-konsernin yhtiö ETA-alueella, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Sveitsissä, jonka kanssa sinulla on tai jonka kanssa pyrit saamaan (mahdolliset liikekumppanit) sopimussuhteen.  Lisätietoja saamiseksi voit ottaa yhteyttä  tietosuojatoimistoon  ExxonMobil Data Privacy Office.

Edellä mainitut ExxonMobil-konsernin yhtiöt, jotka ovat Henkilötietojen rekisterinpitäjinä, voivat siirtää kaikki tai osan vastaanotetuista Henkilö tiedoista ExxonMobilin tytäryhtiöille, jotka sijaitsevat ETA: n, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Sveitsin ulkopuolella, kolmansissa maissa, joiden ei voida ei katsoa tarjoavan riittävää Henkilötietojen suojan tasoa. Siirrot tapahtuvat alla esitetyn Kohdan 6 mukaisesti. 

Alla ilmoitettavissa tarkoituksissa ja tarvittaessa,  ExxonMobil Procurement-henkilökunnalla ja muulla henkilökunnalla, joka voi sijaita missä tahansa maassa, jossa ExxonMobil toimii, on pääsy Henkilötietoisiisi.  Katso Kohdista 5 ja 6 lisätietoja näistä siirroista. 

2. YKSILÖT, JOILLE TÄMÄ TIETOSUOJASELOSTE ON SUUNNATTU

Tämä Tietosuojaseloste on osoitettu toimittajille (mukaan lukien niiden alihankkijat) ja niiden edustajille, joiden Henkilötietoja  kohdassa 1 luetellut rekisterinpitäjät keräävät  sivuston (sivustojen) kautta.

3. EXXONMOBILIN TIETOSUOJALAINSÄÄDÄNNÖN NOUDATTAMINEN 

ExxonMobil on sitoutunut keräämään ja käsittelemään Henkilötietoja lain mukaisella tavalla. 

ExxonMobil varmistaa, että se Käsittelee Henkilötietoja sovellettavan tietosuojalain sallimalla tavalla. ETA - alueella, Yhdistyneessä kuningas kunnassa ja Sveitsissä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että ExxonMobil arvioi, onko sillä ja mikä peruste (oikeusperusta)  Henkilötietojen käsittelyyn kuten EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa ja sovellettavassa laissa säädetään.  Tilanteesta riippuen ExxonMobil voi perustella Henkilötietojen Käsittelyä useilla erilaisilla oikeusperusteilla. Esimerkkejä näistä ovat

 • ExxonMobilin oikeutettu liiketoiminnallinen etu, joka edellyttää Henkilötietojen Käsittelyä, elleivät Yksilöiden edut tai perustavanlaatuiset oikeudet ja vapaudet sivuuta näitä ExxonMobilin etuja 
 • Käsittely on tarpeellista sellaisen sopimuksen toteuttamiseksi, jonka osapuoli Yksilö on
 • Käsittely on tarpeellista ExxonMobilin lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi
 • Käsittely on tarpeellista Yksilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi
 • Yksilö on antanut suostumuksen Henkilötietojensa Käsittelyyn yhdessä tai useammassa määrätyssä tarkoituksessa. Jos Yksilö antaa ExxonMobilille suostumuksensa Henkilötietojen käsittelyyn, Yksilö voi perua antamansa suostumuksen milloin tahansa tulevaisuudessa. 

Lisätietoja erityisistä tietojenkäsittelytoiminnoista, ilmoitetuista tarkoituksista ja asiaan liittyvien erityisten henkilötietoryhmien kuvauksesta saat alla olevasta taulukosta Kohdasta 4

ExxonMobil antaa Yksilölle mahdollisuuden vastustaa henkilötietojensa käsittelyä ja harkitsee tällaisia vastalauseita huolellisesti lain näin edellyttäessä. Lisätietoja oikeuksistasi ExxonMobilin Henkilötietojen käsittelytapaan liittyen on Kohdassa 9. Voit myös ottaa yhteyttä ExxonMobilin tietosuojatoimistoon lähettämällä sähköpostia osoitteeseen data.privacy.office@exxonmobil.com.

4. HENKILÖTIETOJEN RYHMÄT JA TIETOJEN KERÄÄMISEN TARKOITUS

Tässä taulukossa kuvataan tietoluokat, joita keräämme hankintatoimien yhteydessä, mihin tarkoitukseen käytämme tietoja ja oikeusperustan, joka oikeuttaa jokaisen käsittelytoimen.

Käsittelyn tarkoitus Käsittelyn oikeusperusteet Henkilötietojen ryhmät
Sähköisesti toimitettujen tarjousten osalta sinun tunnistaminen  valtuutetuksi käyttäjäksi ja  sinulle myönnetty pääsy hankinta- alustaan  sähköisen tarjouksen tekemiseksi. Käsittely on tarpeen ExxonMobilin kanssa tehtyyn hankintasopimukseen sisältyvien vaatimusten täyttämiseksi, ja/tai Käsittely on tarpeen hankintasopimuksen solmimiseksi ExxonMobilin kanssa.

Exxon Mobilin oikeutettu liiketoimintaetu vahvistaa henkilöllisyytesi ja antaa käyttöoikeus Sivustolle.

ExxonMobilin oikeutettu liike- toimintaetu toimia tehokkaasti ja hallinnoida asiakkaan ja ExxonMobilin ja/tai ExxonMobil-tytäryhtiöiden välisiä mahdollisia kaupallisia suhteita helpottamalla ja tehostamalla Source to Pay prosessia ja yhteistyötä ExxonMobilin ja toimittajan välillä.
Käyttöoikeudet, toimittajan pankki tiedot, kirjautumisen/järjestelmän tunnus, käyttäjän nimi (etu-ja suku nimi), järjestelmän käytön loki, toimittajan yhteystiedot (mukaan lukien sen hankintaprosessiin osallistuvan henkilöstön  yhteys- tiedot).

Tarjouksen arviointi, sopimuksen hallinnointi, dokumentin säilytys  ja toimittajan hallinta.

Käsittely on tarpeen (i) tarjousten arvioimiseksi; (ii) referenssien saamiseksi; (iii) mahdollisten eturistiriitojen tarkistamiseksi; (iv)  ExxonMobilin mahdollisten sopimusten hallinnoimisen mahdollistamiseksi ; (v) sopimuksen toteutuksen auditoimiseksi, (vi) sovellettavan lain  noudattamiseksi ja (vii) ExxonMobilin laillisten oikeuksien säilyttämiseksi ja puolustamiseksi. Kaikki Henkilötiedot, jotka liittyvät sopimuksen tekemiseen ja/tai hankintaprosesseihin joko  toimittajana tai alihankkijana.

Tietoihin sisältyy: kuva, nimi ja suku- nimi, osoite, puhelinnumero, sähkö- postiosoite, allekirjoitus, akateeminen ja ammatillinen koulutus, pätevyys ja akkreditoinnit, työkokemus, koulutus ja asiantuntijajärjestöjen jäsenyys, sellaisina kuin ne on sisällytetty ansioluetteloon, jäljennökset asiakirjoista sellaisina kuin ne on annettu tai sisällytettyinä ExxonMobilin aiemmissa  lomakkeissa, toimittajan luokituksen status, toimittajan suorituksen  tuloskortit ja toimittajan  tarjousten arvioinnit.
Toimittajien ja kolmansien osapuolten due diligence. Tarve noudattaa ExxonMobilia koskevaa lakisääteistä velvoitetta, erityisesti lahjonnan vastaisia lakeja, kauppapakotteita, tuonti-/vientivalvontaa ja rahanpesun vastaisia lakeja.

ExxonMobilin oikeutettu intressi arvioida ja minimoida mahdolliset oikeudelliset riskit, joihin ExxonMobil voi joutua tiettyjen lakien perusteella, kuten Yhdysvaltojen Foreign Corrupt Practices Act  ja muut lahjonnan vastaiset lait, kauppapakotteet, tuonti-ja vientikontrollit ja rahan- pesua koskevat lait, ja  jotka ovat seurausta  liikesuhteesta toimittajan tai siihen assosioituneiden kolmansien osapuolten kanssa.

ExxonMobilin oikeutettu intressi säilyttää toimintansa standardit ja eheys, varmistaa liiketapaperiaatteidensa noudattaminen ja suojella maineeseen liittyviä haittoja.

ExxonMobilin oikeutettu intressi käyttää keskitettyä, toiminnallista tukea ja johtoa ExxonMobil-konsernissa ja varmistaa, että liike- toimet mahdollisten liikekumppaneiden kanssa voidaan toteuttaa ExxonMobil-verkostoissa  ja järjestelmissä.

Antamalla tietoja kolmansista osapuolista vahvistat, että olet saanut henkilön (henkilöiden) luvan antaa ExxonMobilille Henkilötietoja käsittelyä varten Tietosuojaselosteen  mukaisesti.
Nimi ja liiketoiminnan yhteystiedot, asema, keskeiset liiketoimintalinjat ja aika kullakin liiketoimintalinjalla, toimipaikat, kansalaisuus, asuinmaa, osakkuus-ja omistusosuudet, suhteet valtion virkamiehiin ja julkisiin kansainvälisiin järjestöihin, asema hallituksen virkamiehenä, tiedot siitä, koskeeko henkilöä  kauppapakotteiden määräykset, yksityiskohdat tietyistä tutkimuksista tai rikoksista, jos sallittua sovellettavan lain mukaan ja muita tietoja, jotka perustuvat (i.) julkisesti saatavilla oleviin lähteisiin, ja/tai (II) tietoja, jotka toimittaja on toimittanut esimerkiksi kyselylomakkeella ExxonMobil Prospective Business Associate Questionnaire   (PBAQ) ja/tai (iii)  Thomson Reuters World-Checkin   tai muiden työkalujen  tai palveluntarjoajien kautta saatuja tietoja.
Tilastollisia tarkoituksia varten, joiden avulla voimme suunnitella ja hallinnoida sivustoa ja parantaa hankintaprosessiamme. ExxonMobilin oikeutettu liiketoimintaetu parantaa sivuston toimivuutta ja parantaa hankintaprosessiamme. Käyntien määrä sivustolla; mitkä osat sivuston kävijät valitsevat ja mitkä tahansa muut tässä ilmoituksessa tarkoitetut Henkilö- tiedot edellyttäen, että tiedot on asianmukaisesti pseudonymisoitu tai tehty nimettömiksi sovellettavan lain edellyttämällä tavalla.

Kun ExxonMobil vetoaa oikeutettuun etuunsa Henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana, ExxonMobil varmistaa, että sen oikeutetut liiketoimintaedut edellä olevassa taulukossa esitettyjen tarkoitusten toteuttamiseksi eivät vaikuta suhteettomasti ja haitallisesti Yksilön oikeuksiin ja vapauksiin.

Kun ExxonMobil vetoaa Yksilön suostumukseen oikeusperustana Henkilötietojen käsittelylle, henkilö voi perua suostumuksensa milloin tahansa tulevaisuutta varten. Toimittajien, jotka haluavat ilmoittaa meille suostumuksen peruuttamisesta, tulee ilmoittaa meille asiasta osoitteessa data.privacy.office@exxonmobil.com ja tulemme ryhtymään toimiin Henkilötietojen käsittelyn lopettamiseksi niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista.

Huomaa, että osa palveluista tai hankintatoimista ei ehkä ole käytettävissä, jos et toimita niiden toimittamiseen tarvittavia Henkilötietoja.

SMART-tai muiden verkkosivustojen,-järjestelmien ja-sovellusten kautta toimitettavissa tarjouksissa käytämme evästeitä ja muita tiedostoja, joita tallennamme tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun vierailet sivustolla   yllä olevan taulukon yhden tai useamman tietoluokan keräämistä varten. Tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi tallennettavat evästeet ja tiedostot helpottavat Sivuston käyttökokemuksesi mukauttamista, ja niiden ansiosta vältyt syöttämästä tietojasi uudelleen aina sivustolla käydessäsi. Voit poistaa tai estää nämä tiedot tietokoneeltasi, jos niin haluat. Saat lisätietoja tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi asettamistamme evästeistä ja tiedostoista ja siitä, kuinka ne voi poistaa tai estää, tutustumalla Sivuston evästelausuntoon.

5. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Käytämme muita yrityksiä ja henkilöitä suorittamaan toimia puolestamme. Niillä on pääsy Henkilötietoihin, joita ne tarvitsevat näiden toimien suorittamiseen, mutta ne eivät saa käyttää niitä muihin tarkoituksiin. Yhteydenpito internetin välityksellä ja tietojen, tuotteiden ja palveluiden lähettäminen muita tapoja käyttäen edellyttävät, että Henkilötietosi kulkevat kolmannen osapuolen kautta tai että kolmannet osapuolet käsittelevät niitä.

Sivuston hallinnoimiseksi ja sen kautta kerättyjä Henkilötietoja varten Henkilötietojasi voivat käsitellä IT-palveluntarjoajat (esim. GEP), jotka järjestävät ja tukevat sivustoa ExxonMobilin puolesta.

Ennen kuin Henkilötietoja jaetaan niiden palveluntarjoajien kanssa, jotka ovat käsittelijöitä, teemme kirjallisen sopimuksen, joka edellyttää, että ne: (1) ovat paljastamatta Henkilötietoja luvattomasti; (2) käyttävät Henkilötietoja ainoastaan määrättyyn tarkoitukseen ja ainoastaan ExxonMobilin antamien ohjeiden mukaisesti; (3) säilyttävät Henkilötiedot vain niin kauan kuin on tarpeen näiden tarkoitusten toteuttamiseksi tai yhtiön etujen suojaamiseksi (esim. vanhentumisaikojen päättymiseen asti); ja (4) ylläpitävät käytössä riittävät ja asianmukaiset turvatoimet.

Joissakin tapauksissa ExxonMobilin on luovutettava Henkilötietoja muille kolmansille osapuolille, mukaan lukien toimivaltaiset viranomaiset, oikeudelliset neuvonantajat ja muut liikekumppanit, jotka käsittelevät Henkilötietoja omasta puolestaan, esimerkiksi jos sellaista siirtoa vaaditaan lain tai oikeusprosessin mukaisesti, jotta voidaan puolustaa ExxonMobilin oikeuksia tai käsitellä asianmukaisesti yksilöiden valituksia ja vaatimuksia.

Lisäksi käytämme kolmannen osapuolen seulontatyökaluja asianmukaisen huolellisuuden (due diligence) toimenpiteiden sekä muiden seulontatoimien suorittamiseksi lakisääteisten tai sääntelyllisten velvoitteidemme sekä riskinhallintamenetelmiemme mukaisesti, erityisesti Thomson Reuters World-Check- ja Thomson Reuters Enhanced Due Diligence -työkaluja, jos laki niin sallii, tehdäksemme eheystarkistuksia ja edistyneitä taustatutkimuksia, joista saatujen tietojen avulla voimme tunnistaa sääntelyllisen ja/tai maineeseen liittyvän riskin ja suojautua sitä vastaan.

Katso lisätietoja Thomson Reutersin tietosuojakäytännöistä, jotka koskevat Henkilötietojen keräämistä ja käsittelemistä World-Checkin ja EDD:n osalta, World-Checkin Tietosuojaselosteesta ja Thomson Reutersin Tietosuojaselosteesta. Nämä lausunnot heijastavat tietosuojan periaatteita ja käytäntöjä kolmannen osapuolen Thomson Reutersun toimiessa riippumattomana rekisterinpitäjänä. Suosittelemme, että tarkistat kyseisen operaattorin tietosuojaperiatteet ja otat yhteyttä operaattoriin, jos sinulla on asiaa tai kysyttävää.

Jos henkilö tietoja jaetaan kolmannen osapuolen tai ExxonMobil-yhteistyökumppanin kanssa ETA:N, Yhdistyneen kuningas kunnan ja Sveitsin ulkopuolella, tietojen siirtoa koskevat ehdot, katso jäljempänä 6 kohta, pätevät tämän osion vaatimusten lisäksi.

6. HENKILÖTIETOJEN KANSAINVÄLISET TIEDONSIIRROT

6.1 Tytäryhtiöiden väliset siirrot

Rekisterinpitäjänä toimiva ExxonMobilin tytäryhtiö voi siirtää jotkin tai kaikki Henkilötiedot ympäri maailmaa sijaitseville ExxonMobilin palvelimille ja saattaa nämä Henkilötiedot muiden ExxonMobilin tytäryhtiöiden käytettäviksi. Jotkin näistä tytäryhtiöistä sijaitsevat kolmansissa maissa, joiden ei voida katsoa tarjoavan Henkilötiedoille riittävän tasoista suojausta sovellettavan lain mukaisesti. 

Henkilötietojen siirtoon ETA-alueelta/Yhdistyneestä kuningaskunnasta/Sveitsistä näiden alueiden ulkopuolelle sovelletaan rajoituksia. ExxonMobil on ryhtynyt toimiin, jotta Henkilötiedot saavat riittävän tietosuojan kaikilla ExxonMobilin sijainneilla. Näihin vaiheisiin kuuluu ExxonMobil-tytäryhtiöiden kesken solmittavat  keskinäiset sopimukset, jotka sisältävät EU:n vakiosopimuslausekkeet.

6.2 Siirrot kolmansille osapuolille

Siirrettäessä Henkilötietoja kolmansille osapuolille ExxonMobil ottaa käyttöön suojatoimia, joilla varmistetaan, että kolmas osapuoli suojaa Henkilötietoja asianmukaisesti.  ExxonMobil on ottanut käyttöön sopimusperusteisia suojatoimia ohjelmistopalveluntarjoajien ja due diligence-työkalujen tarjoajien kanssa, mitkä sisältävät tarvittaessa EU:n Mallilausekkeet käsittelijöille.

Saat lisätietoja kustakin tytäryhtiöiden välisestä ja kolmansille osapuolille suunnatusta siirrosta, mukaan lukien tiedot ja kopio kaikista nykyisistä ExxonMobilin käyttämistä suojatoimista, joiden tarkoitus on varmistaa, että Henkilötietoja käsitellään hyväksyttävissä puitteissa kaikissa ExxonMobilin toimipaikoissa, ottamalla yhteyttä osoitteeseen data.privacy.office@exxonmobil.com.

7. HENKILÖTIETOJEN TÄSMÄLLISYYS

ExxonMobil pyrkii pitämään keräämänsä Henkilötiedot täsmällisinä, täydellisinä ja ajantasaisina huomioimalla tarkoitukset, joita varten ne kerättiin ja joita varten niitä käytetään. ExxonMobil luottaa siihen, että Rekisteröidyt ylläpitävät Henkilötietojen täsmällisyyttä ja täydellisyyttä, ja näin Rekisteröityjen tulisi ilmoittaa ExxonMobilille, jos heidän tietonsa muuttuvat. 

8. TIETOTURVA JA LUOTTAMUKSELLISUUS

ExxonMobil pitää yllä asianmukaisia hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimia, jotka on suunniteltu suojaamaan Henkilötietoja vahingossa tai laittomasti tapahtuvaa tuhoamista, vahingossa tapahtuvaa katoamista, muuttamista, oikeudetonta paljastamista tai pääsyä, käyttöä sekä kaikkea muuta hallussamme olevien Henkilötietojen laitonta käsittelyä vastaan.

9. OIKEUS HENKILÖTIETOJEN SAANTIIN, OIKAISUUN JA POISTAMISEEN, TIETOJEN SIIRTÄMISEEN SEKÄ HENKILÖTIETOJEN KÄSITTSELYN RAJOITTAMISEEN JA VASTUSTAMISEEN

Sovellettava laki voi antaa rekisteröidyille oikeuden tietää, miten ExxonMobil käsittelee heidän Henkilötietojaan ja antaa pääsyn ExxonMobilin hallussa oleviin heidän Henkilötietoihinsa. Tällaisia oikeuksia on tietosuojalakien perusteella ETA-alueella, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Sveitsissä. Lisäksi Rekisteröidyillä on ETA-alueella myös oikeus virheellisten tai epätäydellisten Henkilötietojen oikaisuun, Henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen tietyissä olosuhteissa, Käsittelytoimien vastustamiseen olosuhteet huomioiden ja omaan tilanteeseensa liittyvistä syistä tai Henkilötietojen poistamiseen, jos tiedot eivät enää ole tarpeen niissä tarkoituksissa, joissa ne on alun perin kerätty, sovellettavan lain mukaisesti.

Rekisteröidyillä on myös joissakin olosuhteissa oikeus pyytää Henkilötietojensa siirtämistä järjestelmästä toiseen, mikä antaa heille mahdollisuuden hankkia Henkilötietonsa ja käyttää niitä omiin tarkoituksiinsa eri palveluihin ilman, että tietojen käytettävyys heikkenee.

Henkilöt voivat myös peruuttaa suostumuksensa, kun käsittely perustuu heidän suostumuksiinsa.

Jos haluat lisätietoja mekanismista, jonka avulla edellä kuvattuja oikeuksia voi toteuttaa, lähetä sähköpostia osoitteeseen data.privacy.office@exxonmobil.com.

Meidän on helpompi toteuttaa pyyntösi, jos kerrot, missä yhteydessä alun perin annoit Henkilötietosi ExxonMobilin.

10. ARKALUONTOISTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Tiettyjä Henkilötietojen ryhmiä pidetään arkaluontoisina tietosuojalakien nojalla, joten niihin sovelletaan näin ollen tiukempaa suojauksen ja tietosuojan tasoa. Tietosuojalaissa seuraavia Henkilötietojen ryhmiä pidetään arkaluontoisina: (1) rotu tai etninen alkuperä, (2) poliittiset mielipiteet, (3) uskonnollinen ja filosofinen vakaumus, (4) jäsenyys ammattiliitossa, (5) seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntaus, (6) fyysisen terveyden tai mielenterveyden tila ja (7) geneettiset ja biometriset tiedot, jos niiden tarkoituksena on määrittää luonnollinen henkilö yksilötasolla.

Pyydämme, että et anna ExxonMobilille edellä kuvattujen kaltaisia arkaluontoisia tietoja missään olosuhteissa. Jos kuitenkin annat tällaista tietoa, ExxonMobil hyväksyy nimenomaisen suostumuksesi siihen, että ExxonMobil käyttää näitä tietoja tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti tai tavoilla, jotka kuvataan paikassa, jossa tällaiset tiedot luovutetaan.

11. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

ExxonMobil ei käytä automaattista päätöksentekoa, paitsi jos (i.) se on tarpeen Yksilön ja ExxonMobilin ja sen tytäryhtiöiden välisen sopimuksen tekemiseksi tai toteuttamiseksi, (ii.) laki sallii sen tai edellyttää sitä, tai (iii.) se perustuu Yksilön nimenomaiseen suostumukseen.

Automaattinen päätöksenteko tarkoittaa päätöstä, joka merkittävästi vaikuttaa Yksilöön tai jolla on Yksilöön vaikuttavia oikeusvaikutuksia ja joka perustuu pelkästään Henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn (eli luonnollinen henkilö ei osallistu päätöksentekoprosessiin lainkaan) arvioitaessa tiettyjä Yksilöön liittyviä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Lisäksi ExxonMobil toteuttaa sopivia toimia suojatakseen Yksilön oikeuksia, vapauksia ja oikeutettuja etuja.

12. REKISTERITIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

ExxonMobil säilyttää henkilötietoja vain niin kauan, kuin se on välttämätöntä sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten tiedot kerättiin, sekä käyttääkseen laillisia oikeuksiaan ja varmistaakseen, että se noudattaa sovellettavia lakeja.

13. KYSYMYKSET JA VALITUKSET

ExxonMobil sitoutuu suojaamaan Henkilötietosi tässä Tietosuojaselosteessa kuvatulla ja sovellettavien kansallisten lakien edellyttämällä tavalla. Jos sinulla on kysyttävää tästä ilmoituksesta tai ExxonMobilin tavasta käsitellä Henkilötietojasi tai jos haluat pyytää lisätietoa ExxonMobilin hallussa olevista Henkilötiedoistasi tai kuulla Henkilötietojasi koskevista oikeuksistasi ja käyttää näitä oikeuksiasi, ota yhteyttä:

 • Data Privacy Office
  c/o ExxonMobil Hungary Limited Liability Company
  Registered seat: H-1134 Budapest, Dózsa György út 61-63
  Budapest
  H-1134
  Unkari
 • Data.privacy.office@exxonmobil.com

Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus maasi tietosuojavaltuutetulle.

14. MÄÄRITELLYT TERMIT

Käsite ”Rekisterinpitäjä” tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä (ExxonMobilin tapauksessa asianmukaista ExxonMobil-tytäryhtiötä), joka määrittelee Henkilötietojen Käsittelyn tarkoituksen ja keinot.

”ExxonMobil” ja/tai ”ExxonMobil-tytäryhtiö” tarkoittavat (a) Exxon Mobil Corporationia tai mitä tahansa Exxon Mobil Corporationin emoyhtiötä, (b) mitä tahansa yhtiötä tai henkilöyhtiötä, jonka Exxon Mobil Corporation tai mikä tahansa Exxon Mobil Corporationin emoyhtiö (1) omistaa tai (2) hallinnoi yli viidenkymmenen prosentin (50 %) omistusosuudella, mikä oikeuttaa sen äänestämään tai nimeämään yhtiön tai henkilöyhtiön johtajia tai toiminnallisia vastineita (”Tytäryhtiö”) nyt tai tästä eteenpäin suorasti tai epäsuorasti, ja (c) kaikkia yhteisyrityksiä, joiden päivittäisestä toiminnallisesta ohjauksesta Exxon Mobil Corporation, mikä tahansa Exxon Mobil Corporationin emoyhtiö tai Tytäryhtiö vastaa.

Sanoilla ”Käsitellä” tai ”Käsittely” eri muodoissaan tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan Henkilötietoihin tai Henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

Sanalla ”Henkilötiedot” tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (”Rekisteröity” tai ”Yksilö”) liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella. 

15. TÄMÄN TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä Tietosuojaselostetta milloin tahansa ilman ilmoitusta. Kun teemme olennaisia muutoksia tähän Tietosuojaselosteeseen, lähetämme ilmoituksen muutoksista tälle sivulle ja päivitämme version päivämäärän Tietosuojaselosteen yläreunaan. Suosittelemme, että tarkistat säännöllisesti, onko Tietosuojaselostetta päivitetty.