Persondatapolitik

Denne generelle persondatapolitik træder i kraft fra d. 14. januar 2019.

Vi vægter beskyttelsen af dine personoplysninger meget højt.

Denne persondatapolitik beskriver ExxonMobils behandling af personoplysninger, der er modtaget fra eller om potentielle og eksisterende leverandører (leverandører) i forbindelse med ExxonMobils indkøbsaktiviteter. Indkøbsaktiviteterne omfatter håndtering og evaluering af bud og tilbud, aftaleadministration og leverandørstyring.

ExxonMobil indsamler oplysninger via SMART by GEP-webstedet, der fungerer som den globale indkøbsplatform for ExxonMobils Procurement-aktiviteter, og gennem andre formularer, systemer, websteder og applikationer, der refererer til denne persondatapolitik (kollektivt, "Webstedet").

Det er vigtigt for os at beskytte dit privatliv, og vi ønsker at orientere dig om vores praksis, mht. hvordan vi indsamler og håndterer personoplysninger hos os.

ExxonMobil kan supplere denne Persondatapolitik med yderligere persondatameddelelser ved særlig anvendelse af visse personoplysninger, når bestemte funktioner på Webstedet anvendes. Hvis du for eksempel ved anvendelsen af en given funktion på Webstedet bliver bedt om at afgive yderligere oplysninger, kan du modtage en tillægsmeddelelse, hvor vi orienterer dig om behandlingen af disse yderligere oplysninger.

Denne persondatapolitik beskriver behandlingen af personoplysninger til indkøbsaktiviteter af ExxonMobil-selskaber (kollektivt, "ExxonMobil") etableret i medlemsstaterne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), Storbritannien eller i Schweiz.

I denne Persondatapolitik anvender vi en række definerede begreber. Betydningen af disse begreber er anført i afsnit 14, Definitioner.

1. EXXONMOBIL-SELSKABER, DER INDSAMLER PERSONOPLYSNINGER SOM DATAANSVARLIG 

Den eller de Dataansvarlige for de indsamlede personoplysninger er det ExxonMobil-selskab i EØS, Storbritannien eller Schweiz, som du har eller søger at få (for potentielle forretningspartnere) et kontraktforhold med.  Du kan få flere oplysninger ved at kontakte ExxonMobils kontor for databeskyttelse.

Det ExxonMobil-selskab, der ovenfor er anført som Dataansvarlig for personoplysninger, er berettiget til at overføre visse eller alle personoplysninger til ExxonMobil-selskaber over hele verden beliggende uden for EØS, Storbritannien og Schweiz samt til tredjelande, hvor beskyttelsesniveauet for personoplysninger ikke i alle tilfælde betragtes som tilstrækkeligt. Sådanne overførsler sker i henhold til afsnit 6 nedenfor.

I henhold til de formål, der er angivet nedenfor, og efter behov vil dine personoplysninger være tilgængelige for ExxonMobils Procurement-medarbejdere og andet personale, som kan befinde sig i ethvert land, hvor ExxonMobil driver forretning. Se afsnit 5 og 6 for at få yderligere oplysninger om disse overførsler.

2. PERSONER, DER ER OMFATTET AF DENNE PERSONDATAPOLITIK

Denne persondatapoltik er rettet til leverandørerne (herunder deres underleverandører) og deres repræsentanter, hvis personoplysninger indsamles af den eller de Dataansvarlige, der er anført i afsnit 1 ovenfor via Webstedet.

3. HVORDAN EXXONMOBIL SIKRER OVERHOLDELSE AF DATABESKYTTELSESLOVGIVNINGEN

ExxonMobil forpligter sig til at indsamle og anvende personoplysninger på lovlig vis.

ExxonMobil vil sikre, at behandlingen af personoplysninger er tilladt i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. I EØS-lande, Storbritannien og Schweiz betyder det blandt andet, at ExxonMobil skal vurdere, om og i hvilken udstrækning behandling af personoplysninger kan begrundes (retsgrundlag) ifølge EU’s databeskyttelsesforordning og gældende lovgivning. Afhængigt af den konkrete situation kan ExxonMobil støtte behandlingen af personoplysninger på forskelligt retsgrundlag, herunder:

 • ExxonMobils legitime forretningsinteresser i behandling af personoplysninger, medmindre den registreredes interesser og grundlæggende rettigheder går forud for sådanne interesser, og/eller
 • Databehandling er nødvendig for at opfylde en aftale, hvor den registrerede er aftalepart, og/eller
 • Databehandling er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som ExxonMobil er underlagt, og/eller
 • Databehandling er nødvendig for at beskytte den registreredes vitale interesser, og/eller
 • Der er indhentet samtykke fra den registrerede til behandling af dennes personoplysninger med et eller flere specifikke formål. Når ExxonMobil har indhentet samtykke fra den registrerede til at behandle personoplysninger, kan den registrerede til enhver tid trække sit samtykke tilbage for fremtiden.

Se tabellen i afsnit 4 for at få yderligere oplysninger om de specifikke databehandlingsaktiviteter, formålene med disse behandlinger og en beskrivelse af de specifikke kategorier af personoplysninger, der behandles.

ExxonMobil giver den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger og behandler eventuelle indsigelser i henhold til gældende lovgivning. Yderligere oplysninger om dine rettigheder i relation til ExxonMobils behandling af dine personoplysninger findes i afsnit 9 Det er også muligt at kontakte ExxonMobils kontor for databeskyttelse på data.privacy.office@exxonmobil.com.

4. HVILKE KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER DER INDSAMLES, OG HVAD FORMÅLET MED INDSAMLINGEN ER

I denne tabel beskriver vi de kategorier af oplysninger, vi indsamler i forbindelse med indkøbsaktiviteterne, det formål, som vi bruger oplysningerne til, og det juridiske grundlag, der retfærdiggør hver enkelt behandling.

Formål med behandlingen Juridisk grundlag for behandlingen Kategorier af personoplysninger
For bud, der indsendes elektronisk, at identificere dig som autoriseret bruger og give dig adgang til indkøbsplatformen for at tillade elektronisk budgivning. Behandlingen er et kontraktmæssigt krav i henhold til indkøbskontrakten med ExxonMobil, og/eller såfremt behandlingen er nødvendig for at indgå en indkøbskontrakt med ExxonMobil.
ExxonMobils legitime forretningsinteresse i at validere din identitet og dine adgangstilladelser til Webstedet.
ExxonMobils legitime forretningsmæssige interesse i at operere effektivt og styre det eventuelle forretningsmæssige forhold mellem dig og ExxonMobil og/eller ExxonMobil-selskaber ved at facilitere og fremskynde Source to pay-processen og samarbejdet mellem ExxonMobil og leverandør.
Adgangstilladelser, leverandørens bankoplysninger, login/system-id, brugernavn (for- og efternavn), logføring af systemaktivitet, leverandørens kontaktoplysninger (herunder virksomhedskontaktoplysninger for det personale, der er involveret i indkøbsprocessen).

Budvurdering, administration af aftalen, dokumentlager og leverandørstyring.

Behandlingen er nødvendig for (i.) vurderingen af buddene; (ii.) indhentning af referencer (iii.) kontrol af eventuelle interessekonflikter (iv.) at give ExxonMobil mulighed for at administrere og forvalte enhver kontrakt, der kan indgås (v.) revision af resultater i henhold til aftalen, (vi.) at overholde gældende lovgivning og (vii.) bevare og forsvare ExxonMobils juridiske rettigheder. Alle personoplysninger relateret til personer, der er involveret i udførelsen af kontrakten og/eller i udbudsprocedurer enten som leverandør eller underleverandør. 
Oplysningerne omfatter: billede, navn og efternavn, adresse, telefon, e-mailadresse, underskrift, akademisk og faglig uddannelse, kvalifikationer og akkrediteringer, erhvervserfaring, uddannelse og medlemskab af faglige organisationer, som er indeholdt i CV'er, kopi af forskellige dokumenter, der er indsendt som dokumentation, eller i formularer, der er udarbejdet på forhånd af ExxonMobil. Status for leverandør klassifikation, scorecards for leverandørperformance og vurderinger af leverandørers budgivning.
Due diligence af leverandører og tredjeparter.  Nødvendighed af overholdelse af juridisk forpligtelse, som ExxonMobil er underlagt, i særdeleshed love om bekæmpelse af bestikkelse, handelssanktioner, import-/eksportkontroller og love om bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
ExxonMobils legitime interesse i at evaluere og minimere potentielle juridiske risici, som ExxonMobil kan blive udsat for i henhold til visse love, såsom U.S. Foreign Corrupt Practices Act og andre anti-bestikkelseslove, handelssanktioner, import/eksportkontrol, og lovgivning om bekæmpelse af hvidvaskning af penge som følge af at indgå i et kommercielt forhold med leverandøren eller tilknyttede tredjeparter.
ExxonMobils legitime interesse i at opretholde standarden og integriteten af sin drift, at sikre overholdelse af sine etiske retningslinjer, og beskytte mod negativt omdømme. 
ExxonMobils legitime interesse i at udnytte centraliseret, funktionel support og forvaltning, der er tilgængelig i ExxonMobil-koncernen, og sikre, at transaktioner med potentielle forretningspartnere kan operationaliseres gennem ExxonMobils netværk og systemer.
Ved at give oplysninger om tredjeparter, bekræfter du, at du har modtaget tilladelse fra den/de person(er), til at give ExxonMobil personoplysninger til behandling i overensstemmelse med persondatapolitikken.
Navn og virksomhedskontaktoplysninger, stillinger, hovedforretningsområder og tidsperiode i hver branche, lokation af forretningsaktiviteter, statsborgerskab, bopælsland, aktieposter og ejerinteresser, forhold til embedsmænd og offentlige internationale organisationer, stilling som en embedsmand, oplysninger om, hvorvidt den enkelte er omfattet af handelssanktioner, oplysninger om visse undersøgelser eller lovovertrædelser, hvis det er tilladt i henhold til gældende lov, og andre oplysninger på grundlag af (i.) offentligt tilgængelige kilder og/eller (ii.) oplysninger fra leverandøren for eksempel via ExxonMobil Prospective Business Associate Questionnaire (PBAQ) og/eller (iii.) oplysninger, der er indhentet gennem Thomson Reuters World-Check eller andre værktøjer eller serviceudbydere.
Til statistiske formål for at hjælpe os med at designe og administrere Webstedet og forbedre vores indkøbsproces. ExxonMobils legitime forretningsmæssige interesse i at forbedre Webstedets funktionalitet og forbedre vores indkøbsproces. Antal besøg på Webstedet; hvilke dele af Webstedet, besøgende har valgt, og eventuelle andre personoplysninger, der henvises til i denne meddelelse, forudsat at oplysningerne er korrekt pseudonimiseret eller anonymiseret, som krævet i henhold til gældende lovgivning.

Når ExxonMobil påberåber sig sin legitime interesse som juridisk grundlag for at behandle personoplysningerne, vil ExxonMobil sikre, at virksomhedens legitime forretningsmæssige interesse i at forfølge de formål, der er angivet i ovenstående tabel, ikke i uforholdsmæssig og negativ grad påvirker personens rettigheder og friheder.

Når ExxonMobil bruger personens samtykke som juridisk grundlag for at behandle personoplysningerne, kan personen til enhver tid trække sit samtykke tilbage i fremtiden. Leverandører, der ønsker at informere os om tilbagekaldelse af samtykke, bør underrette os på data.privacy.office@exxonmobil.com, og vi vil tage skridt til at stoppe behandlingen af personoplysninger så hurtigt som muligt.

Bemærk, at nogle af tjenesterne eller indkøbsaktiviteterne muligvis ikke er tilgængelige, hvis du undlader at give de personoplysninger, der er nødvendige for at levere dem.

For bud indsendt via SMART eller via andre online websteder, systemer og applikationer, anvender vi cookies og andre filer, som lagres på din computer eller mobile enhed, når du besøger Webstedet. Formålet er at indhente en eller flere af de kategorier af oplysninger, der fremgår af ovenstående skema. Cookies og filer, som lagres på din computer eller mobile enhed, gør det muligt at individualisere Webstedet, så du ikke skal give de samme oplysninger, hver gang du besøger Webstedet. Hvis du ønsker det, kan du slette eller blokere for disse oplysninger på din computer. Se yderligere oplysninger om, hvilke cookies og filer vi lægger på din computer eller mobile enheder, samt om, hvordan du blokerer eller helt sletter dem, i vores erklæring om cookies på Webstedet. 

5. VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

Vi samarbejder med andre selskaber og personer, som udfører visse funktioner på vores vegne. Vores samarbejdspartnere har adgang til personoplysninger, i den udstrækning det er nødvendigt, for at de kan udføre deres funktioner. De må dog ikke anvende personoplysningerne til andre formål. Når vi kommunikerer med dig via internettet og sender information, produkter og ydelser til dig ad andre kanaler, indebærer dette nødvendigvis, at dine personoplysninger passerer gennem og behandles af tredjeparter.

Med henblik på administrationen af Webstedet og de personoplysninger, der indsamles via Webstedet, kan dine personoplysninger blive behandlet af IT-tjenesteudbydere (f. eks. GEP), som er vært for og understøtter Webstedet på vegne af ExxonMobil.

Før nogen personoplysninger deles med tjenesteudbydere, der er databehandlere,  indgår vi en skriftlig aftale, som kræver, at de: (1) ikke foretager nogen uautoriseret yderligere videregivelse af personoplysningerne; (2) kun bruger personoplysningerne til de angivne formål og kun i henhold til de instrukser, der er modtaget fra ExxonMobil; (3) kun opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at udføre disse formål eller for at beskytte virksomhedens interesser (f. eks. indtil udløbet af forældelsesfrister); og (4) har indført passende og hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger.

I nogle tilfælde skal ExxonMobil videregive personoplysninger til andre tredjeparter, herunder kompetente myndigheder, juridiske rådgivere og andre forretningspartnere, som behandler personoplysningerne på egne vegne, for eksempel hvis en sådan overførsel er påkrævet ved lov eller retslige skridt for at forsvare ExxonMobils rettigheder eller behandle enkeltpersoners klager og anmodninger på passende vis.

Vi bruger desuden tredjeparts screeningværktøjer til at sikre due diligence og udføre andre screeningaktiviteter i henhold til vores juridiske eller reguleringsmæssige forpligtelser og risikostyringsprocedurer, i særdeleshed værktøjerne Thomson Reuters World-Check og Thomson Reuters Enhanced Due Diligence, for – hvor det er tilladt i henhold til lov – at foretage integritets- og avanceret baggrundskontrol, der giver os oplysninger, som hjælper os med at identificere og beskytte mod alle reguleringsmæssige risici og/eller skader på vores omdømme. 

Få mere detaljerede oplysninger om Thomson Reuters’ behandling af personoplysninger med hensyn til indsamling og håndtering af personoplysninger i World-Check og EDD i Persondatapolitik for World-Check og Persondatapolitik for Thomson Reuters. Disse politikker afspejler persondatapolitikken og praksis hos en tredjepart, Thomson Reuters, der fungerer som uafhængig dataansvarlig. Vi anbefaler, at du gennemgår denne operatørs persondatapolitik og kontakter operatøren, hvis du har problemer eller spørgsmål.

Hvis personoplysninger deles med en tredjepart eller et ExxonMobil-selskab uden for EØS, Storbritannien og Schweiz, gælder betingelserne for videregivelse af oplysninger, jf. afsnit 6 nedenfor, samt kravene i dette afsnit.

6. INTERNATIONAL OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER

6.1 Overførsler mellem associerede selskaber

De ExxonMobil-selskaber, der fungerer som dataansvarlige, kan overføre visse eller alle personoplysningerne til ExxonMobils servere i hele verden, og andre ExxonMobil-selskaber vil derved få adgang til disse personoplysninger. Visse af disse selskaber er beliggende i tredjelande, hvor beskyttelsesniveauet for personoplysninger ikke i alle tilfælde betragtes som tilstrækkeligt ifølge gældende lov. 

Videregivelse af personoplysninger fra EØS/Storbritannien/Schweiz til modtagere uden for disse områder er underlagt restriktioner. ExxonMobil har taget skridt til, at personoplysninger modtager et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau på alle ExxonMobil-lokationer. Disse trin omfatter ExxonMobil-selskaber, der indgår i interne koncernaftaler, der indeholder EU's "Standard Kontraktbestemmelser".

6.2 Overførsler til tredjeparter

Ved overførsel af personoplysninger til tredjeparter etablerer ExxonMobil sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at de pågældende tredjeparter sikrer en passende beskyttelse af personoplysningerne. ExxonMobil har truffet kontraktmæssige foranstaltninger i sine aftaler med softwareleverandører og leverandører af due diligence-værktøjer, indeholder, hvor det er relevant, EU standardklausuler for databehandlere.

Kontakt venligst data.privacy.office@exxonmobil.com for yderligere information om særlige overførselsmekanismer, der gælder for overførsler mellem associerede selskaber og overførsler til tredjeparter, herunder information om og kopier af eventuelle eksisterende foranstaltninger implementeret af ExxonMobil med henblik på at sikre, at personoplysninger behandles inden for tilstrækkelige rammer på alle ExxonMobils lokationer.

7. PERSONOPLYSNINGERNES RIGTIGHED

ExxonMobil tilstræber, at de indsamlede personoplysninger til enhver tid er nøjagtige, fuldstændige og aktuelle, idet der tages højde for de formål, som danner grundlag for indsamling og anvendelse. ExxonMobil forudsætter, at de registrerede personer selv kontrollerer, at personoplysningerne er korrekte og fuldstændige. Registrerede personer skal derfor informere ExxonMobil, hvis der sker ændring af personoplysningerne.

8. SIKKERHED OG FORTROLIGHED

ExxonMobil har etableret en række hensigtsmæssige administrative, tekniske og fysiske foranstaltninger med det formål at beskytte personoplysninger mod tilfældig eller ulovlig tilintetgørelse, hændeligt tab, ændring, uautoriseret videregivelse, adgang eller anvendelse samt enhver anden form for ulovlig behandling af de personoplysninger, vi er i besiddelse af.

9. RETTEN TIL INDSIGT I, BERIGTIGELSE ELLER SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER, RETTEN TIL DATAPORTABILITET SAMT RETTEN TIL BEGRÆNSNING AF OG INDSIGELSE MOD BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Gældende lovgivning kan indeholde bestemmelser om, at registrerede personer har ret til at blive informeret om, hvorledes ExxonMobil behandler deres personoplysninger, samt til at få adgang til de personoplysninger, der opbevares af ExxonMobil. Sådanne rettigheder eksisterer i henhold til databeskyttelseslovgivningen i EØS, Storbritannien og Schweiz. I sådanne territorier har de registrerede endvidere ret til: At få urigtige eller ufuldstændige personoplysninger berigtiget; at begrænse behandlingen af deres personoplysninger under visse omstændigheder; at gøre indsigelse mod behandlingsaktiviteter under henvisning til de givne omstændigheder og på baggrund af den pågældendes særlige situation; samt at få sine personoplysninger slettet, hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige for de formål, hvortil de er blevet indsamlet i henhold til gældende lov.

Under visse omstændigheder har de registrerede endvidere ret til at anmode om dataportabilitet for deres personoplysninger, således at de kan få udleveret og genanvende personoplysninger til egne formål og forskellige tjenester uden hindring for anvendelighed.

Enkeltpersoner kan også trække deres samtykke tilbage, når behandlingen er baseret på deres samtykke.

For yderligere oplysninger om de særlige mekanismer, der er tilgængelige for at udøve ovenstående rettigheder, kontakt venligst data.privacy.office@exxonmobil.com

Vi beder dig venligst oplyse os, i hvilken sammenhæng du oprindeligt har givet personoplysningerne til ExxonMobil, således at vi bedst kan imødekomme forespørgslen fra dig.

10. BEHANDLING AF FØLSOMME PERSONOPLYSNINGER

Visse kategorier af personoplysninger betragtes som følsomme oplysninger i henhold til datalovgivningen og kan derfor være underlagt strengere krav til sikkerhed og beskyttelse. I henhold til datalovgivningen betragtes følgende personoplysninger som følsomme: Oplysninger om (1) race eller etnisk oprindelse, (2) politiske holdninger, (3) religiøse eller filosofiske overbevisninger, (4) fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, (5) seksuelle forhold og seksuel orientering; (6) fysisk eller mental helbredstilstand og (7) genetiske data og biometriske data, når de behandles med henblik på entydigt at identificere en fysisk person.

Vi anmoder venligst om, at du under ingen omstændigheder giver ExxonMobil følsomme oplysninger af ovennævnte art. Hvis ExxonMobil alligevel modtager sådanne oplysninger, accepterer ExxonMobil dit udtrykkelige samtykke til at anvende oplysningerne i henhold til denne Persondatapolitik eller i henhold til de retningslinjer, der blev oplyst, da oplysningerne blev givet.

11. AUTOMATISKE AFGØRELSER

ExxonMobil anvender ikke automatiske afgørelser, medmindre det er (i.) nødvendigt for indgå eller opfylde en aftale mellem den pågældende og ExxonMobil og dets associerede selskaber, (ii.) tilladt eller påkrævet ved lov, eller (iii.) baseret på den pågældendes udtrykkelige samtykke.

En automatisk afgørelse er en afgørelse, som har retsvirkning eller som på tilsvarende vis i betydelig grad påvirker den pågældende, og som udelukkende er baseret på automatiseret behandling (dvs. uden nogen menneskelig indgriben) af personoplysninger med det formål at evaluere bestemte personlige forhold vedrørende vedkommende. Endvidere vil ExxonMobil træffe passende foranstaltninger for at beskytte personers grundlæggende rettigheder, frihedsrettigheder og legitime interesser.

12. BEVARELSE AF POSTER

ExxonMobil opbevarer personlige data, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som dataene var indsamlet til, for at udøve sine juridisk berettigede rettigheder og for at sikre overholdelse af gældende lov.

13. SPØRGSMÅL OG KLAGEADGANG

Det er af altafgørende betydning for ExxonMobil, at personoplysninger sikres beskyttelse i henhold til denne erklæring og i overensstemmelse med gældende national lovgivning. Hvis du har spørgsmål til denne meddelelse, eller til ExxonMobils behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker yderligere oplysninger om hvilke personoplysninger, ExxonMobil har registreret om dig, eller om hvordan du kan udøve dine rettigheder i relation til dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte:

 • Data Privacy Office
  c/o ExxonMobil Hungary Limited Liability Company
  Registered seat: H-1134 Budapest, Dózsa György út 61-63
  Budapest
  H-1134
  Ungarn
 • Data.privacy.office@exxonmobil.com

Du er også berettiget til at indgive klage til den relevante tilsynsmyndighed i dit land.

14. DEFINITIONER

”Dataansvarlig” er en fysisk eller juridisk person (hvad angår ExxonMobil er den dataansvarlige det relevante ExxonMobil-selskab), der afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger.

”ExxonMobil” og/eller ”ExxonMobil-selskaber” betyder (a) Exxon Mobil Corporation eller ethvert moderselskab for Exxon Mobil Corporation, (b) ethvert selskab eller partnerskab hvor Exxon Mobil Corporation eller ethvert nuværende eller fremtidigt moderselskab for Exxon Mobil Corporation direkte eller indirekte (1) ejer eller (2) kontrollerer over 50 % af ejerandelen med stemmeret eller ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer eller tilsvarende (”Associerede Selskab”), og (c) ethvert joint venture hvor Exxon Mobil Corporations, ethvert moderselskab for Exxon Mobil Corporation eller et Associeret Selskab har kontrollen med den daglige drift.

Med ”behandlet” eller ”behandling” mener vi enhver aktivitet eller række af aktiviteter – med eller uden brug af automatisk behandling – som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

Med ”personoplysninger” mener vi enhver form for oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person (”den registrerede”); ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet. 

15. ÆNDRINGER AF DENNE PERSONDATAPOLITIK

Vi forbeholder os retten til at ændre Persondatapolitik til enhver tid og uden varsel. Når der sker væsentlige ændringer af denne Persondatapolitik, offentliggøres ændringerne på denne side, og revisionsdatoen øverst på persondatapolitikken vil blive opdateret. Vi anbefaler, at alle regelmæssigt kontrollerer, om der er sket ændringer af persondatapolitikken.